[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RFR D-I Manual: Vertaling van components.xmlAangezien de release langzaam nadert en een aantal delen van de handleiding, 
in ieder geval voor i386, nu redelijk definitief begint te worden, ben ik 
weer begonnen met het vertalen van Hoofdstuk 6.

Dit is een eerste mail uit een serie die allemaal betrekking hebben op 
dezelfde HTML-pagina.

Het resultaat voor i386 is te vinden op:
http://home.tiscali.nl/isildur/d-i/manual.nl/ch06s03.html

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!-- original version: 19074 -->

 <chapter id="d-i-intro"><title>Het Debian installatiesysteem gebruiken</title>

 <sect1><title>Hoe het installatiesysteem werkt</title>
<para>

Het Debian installatiesysteem bestaat uit een aantal modules die
zijn ontwikkeld om een specifieke taak uit te voeren tijdens de installatie.
Elke module voert zijn taak uit, waarbij vragen kunnen worden gesteld
aan de gebruiker als dat voor die taak nodig is. Aan de vragen zelf is
een prioriteit toegekend, en de prioriteit van de vragen die zullen worden
gesteld wordt ingesteld bij het opstarten van het installatiesysteem.

</para><para>

Als een standaard installatie wordt uitgevoerd, zullen alleen essentiële
vragen (met prioriteit HIGH) worden gesteld. Het resultaat is een in hoge
mate geautomatiseerd installatieproces met weinig interactie met de
gebruiker. Modules worden vanzelf in de juiste volgorde uitgevoerd;
welke modules worden uitgevoerd wordt hoofdzakelijk bepaald door de
gekozen installatiemethode en door uw apparatuur. Het installatiesysteem
zal standaard antwoorden gebruiken voor vragen die niet worden gesteld.

</para><para>

Als er een probleem optreedt, wordt een scherm met een foutboodschap getoond
en kan het menu van het installatiesysteem worden getoond zodat de gebruiker
een alternatieve actie kan selecteren. Als er geen problemen zijn, zal de
gebruiker het menu van het installatiesysteem nooit zien, maar eenvoudig de
vragen voor iedere opeenvolgende module kunnen beantwoorden. Meldingen van
kritische fouten hebben een prioriteit CRITICAL waardoor de gebruiker altijd
geïnformeerd zal worden.
<!-- FJP Prioriteiten in caps (gebeurt ook later in tekst) //-->

</para><para>

Enkele van de standaard waarden die het installatiesysteem gebruikt, kunnen
worden gestuurd door opstartparameters mee te geven bij het starten van &d-i;.
Als u bijvoorbeeld statische netwerkconfiguratie wilt forceren (standaard wordt
DHCP gebruikt indien dit beschikbaar is), kunt u de opstartparameter
<userinput>netcfg/disable_dhcp=true</userinput> toevoegen. Zie
<xref linkend="installer-args"/> voor een overzicht van beschikbare opties.

</para><para>

Het is mogelijk dat gevorderde gebruikers zich meer thuis voelen met een
menugestuurde interface, waarbij niet het installatiesysteem automatisch
elke stap in volgorde uitvoert maar elke stap door de gebruiker zelf
wordt bepaald. Om het installatiesysteem op een handmatige, menugestuurde
manier uit te voeren, moet de opstartparameter
<userinput>debconf/priority=medium</userinput> worden toegevoegd.

</para><para>

Als het voor uw apparatuur noodzakelijk is om parameters mee te geven bij de
installatie van kernelmodules, dan zal u het installatiesysteem moeten starten
in de <quote>expert</quote> modus. Dit is mogelijk door voor het opstarten
van het installatiesysteem ofwel het commando <command>expert</command> te
gebruiken ofwel de opstartparameter <userinput>debconf/priority=low</userinput>
toe te voegen. De expert modus geeft u volledige controle over &d-i;.

</para><para>

De standaard schermweergave van het installatiesysteem is karakter georiënteerd
(dit in tegenstelling tot de tegenwoordig meer vertrouwde grafische interface).
De muis is in deze omgeving niet actief. Dit zijn de toetsen waarmee u kunt
navigeren binnen de diverse configuratieschermen. Om `vooruit' of `terug' te gaan
tussen getoonde knoppen of selecties, gebruikt u de toetsen <keycap>Tab</keycap>
of pijl <keycap>rechts</keycap>, respectievelijk de <keycombo> <keycap>Shift</keycap>
<keycap>Tab</keycap> </keycombo> of pijl <keycap>links</keycap>. Met de pijlen
<keycap>omhoog</keycap> en <keycap>omlaag</keycap> selecteert u de verschillende
regels in een schuifbare lijst en verschuift u ook de lijst zelf. Daarnaast
kunt u, bij lange lijsten, een letter intoetsen waadoor meteen het deel van de
lijst zal worden getoond waarvan de regels met die letter beginnen. Ook kunt
u met <keycap>Pagina&nbsp;omhoog</keycap> en <keycap>Pagina&nbsp;omlaag</keycap>
de lijst per pagina verschuiven. Met de <keycap>spatiebalk</keycap> selecteert u
opties, bijvoorbeeld bij een keuzevak. Gebruik &enterkey; om keuzes te activeren.

</para><para arch="s390">

S/390 ondersteunt geen virtuele consoles. U kunt echter een tweede en derde
ssh sessie openen om de hieronder beschreven logboeken te bekijken.

</para><para>

Foutmeldingen worden omgeleid naar de derde console.
U kunt toegang krijgen tot deze console door
op <keycombo><keycap>linker Alt</keycap><keycap>F3</keycap></keycombo>
te drukken (houd de linker <keycap>Alt</keycap> toets vast terwijl u de 
<keycap>F3</keycap> functietoets indrukt); u keert terug naar het hoofd
installatiescherm met
<keycombo><keycap>linker Alt</keycap><keycap>F1</keycap></keycombo>.

</para><para>

Deze meldingen kunnen ook worden teruggevonden in 
<filename>/var/log/messages</filename>. Na de installatie wordt dit logbestand
gekopieerd naar <filename>/var/log/debian-installer/messages</filename> op uw
nieuwe systeem. Andere installatiemeldingen kunnen tijdens de installatie worden
gevonden in <filename>/var/log/</filename> en, nadat de computer opnieuw is
opgestart met het nieuwe systeem, in
<filename>/var/log/debian-installer/</filename>.
</para>
 </sect1>


 <sect1 id="modules-list"><title>Introductie van de modules</title>
<para>

Hieronder vindt u een lijst van de modules van het installatiesysteem
met een korte beschrijving van het doel van elke module. Details over
het gebruik van een specifieke module staan in <xref linkend="module-details"/>.
<!-- FJP Toevoegen dat welke modules verplicht/optioneel zijn? //-->

</para>

<variablelist>
<varlistentry>

<term>main-menu</term><listitem><para>
De module 'main-menu' (hoofdmenu) toont tijdens de installatie de
lijst met modules aan de gebruiker en start een module wanneer deze
geselecteerd wordt. De vragen van deze module hebben prioriteit MEDIUM;
dit betekent dat u het menu niet zult zien als u de prioriteit voor
de installatie heeft ingesteld op HIGH of CRITICAL (HIGH is de
standaardwaarde). Indien er echter een fout optreedt waarvoor uw
interventie nodig is, kan de prioriteit tijdelijk worden verlaagd om
u in de gelegenheid te stellen het probleem op te lossen en in dat
geval kan dus het menu alsnog verschijnen.

</para><para>

U kunt het hoofdmenu van het installatiesysteem bereiken door herhaaldelijk
de "Terug" knop te selecteren, waardoor u stapsgewijs teruggaat uit de op dat
moment actieve module.

</para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>

<term>languagechooser</term><listitem><para>

De module 'languagechooser' (taalkiezer) toont een lijst van talen en
varianten daarvan. Tijdens de installatie zullen boodschappen in de gekozen
taal worden getoond, tenzij de vertaling voor die taal niet compleet is. Als
een vertaling niet compleet is, worden de boodschappen in het Engels getoond.
<!-- FJP Mogelijk hier toevoegen waarom dat relevant is?
Alleen installer of ook defaulttaal van nieuwe systeem? //-->
<!-- FJP Toevoegen?: als u uw systeem Engelstalig wilt hebben, kies dan als taal
'??? (en)' (niet en_US!); u kunt daarna alsnog als land Nederland kiezen. -->

</para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>

<term>countrychooser</term><listitem><para>

De module 'countrychooser' (landkiezer) toont een lijst van landen waaruit de
gebruiker het land waar hij woont kan kiezen.
<!-- FJP Mogelijk hier toevoegen waarom dat relevant is?
Alleen keuze mirror of ook Localization in nieuwe systeem? //-->

</para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>

<term>kbd-chooser</term><listitem><para>

De module 'kbd-chooser' (toetsenbordkiezer) toont een lijst van toetsenborden
waaruit de gebruiker het model kan kiezen dat overeenkomt met zijn toetsenbord.

</para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>

<term>hw-detect</term><listitem><para>

Detecteert automatisch de meeste van de hardware in het systeem, inclusief
netwerkkaarten, harde schijven en PCMCIA.

</para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>

<term>cdrom-detect</term><listitem><para>

Zoekt naar en koppelt een Debian installatie-CD.

</para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>

<term>netcfg</term><listitem><para>

Configureert de netwerkverbindingen van de computer zodat deze verbinding kan maken
met het Internet.

</para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>

<term>iso-scan</term><listitem><para>

Zoekt naar ISO-bestandssystemen die zich zowel op een CD als op de harde schijf
kunnen bevinden.
<!-- FJP Dit zegt nog niet erg veel. //-->

</para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>

<term>choose-mirror</term><listitem><para>

Deze module toont een overzicht van mirrors met het Debian Archief.
De gebruiker kan hiermee de bron voor de installatie van Debian pakketten kiezen.
<!-- FJP Vertaling mirror? //-->

</para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>

<term>cdrom-checker</term><listitem><para>

Controleert de integriteit van een CD. Op die manier kan een gebruiker
zich ervan verzekeren dat de installatie-CD niet beschadigd is.

</para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>

<term>lowmem</term><listitem><para>

De module 'lowmem' probeert om signaleren wanneer een systeem slechts over
beperkt intern geheugen beschikt en doet vervolgens verschillende trucs om
niet strict noodzakelijke onderdelen van &d-i; te verwijderen (ten koste van
enige functionaliteit).

</para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>

<term>anna</term><listitem><para>

Het acronym 'anna' staat voor "Anna's Not Nearly APT". Deze module installeert
pakketten die zijn opgehaald vanaf de gekozen mirror of CD.
<!-- FJP Niet alle pakketten; alleen het installatiesysteem? //-->

</para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>

<term>partman</term><listitem><para>

De module 'partman' (partitie-manager) stelt de gebruiker in staat om
harde schijven die met het systeem verbonden zijn, in te delen, bestandssystemen
te creëren op geselecteerde partities en deze aan te sluiten op koppelpunten.
Daarnaast kent 'partman' interessante functies als het volledig geautomatiseerd
indelen van een harde schijf en ondersteuning van LVM. Voor Debian geniet 'partman'
de voorkeur als hulpmiddel voor het indelen van harde schijven.
<!-- FJP Ook op andere media dan harde schijven (b.v. USB memory sticks)? //-->

</para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>

<term>autopartkit</term><listitem><para>

Voert een automatische schijfindeling uit van een hele harde schijf op basis van
vooraf gedefinieerde gebruikersvoorkeuren.
<!-- FJP Zijn dit voorkeuren van de gebruiker of van het d-i team? //-->
<!-- FJP Ook op andere media dan harde schijven (b.v. USB memory sticks)? //-->

</para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>

<term>partitioner</term><listitem><para>

Maakt het mogelijk om harde schijven in te delen die zijn aangesloten op het
systeem. Er wordt een schijfindelingsprogramma gekozen dat past bij het platform
waartoe uw computer behoort.

</para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>

<term>partconf</term><listitem><para>

Toont een overzicht van partities en creëert bestandssystemen op de
geselecteerde partities volgens de instructies van de gebruiker.

</para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>

<term>lvmcfg</term><listitem><para>

Helpt de gebruiker met het configureren van de <firstterm>LVM</firstterm>
('Logical Volume Manager').

</para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>

<term>mdcfg</term><listitem><para>

Stelt de gebruiker in staat om een Software <firstterm>RAID</firstterm>
('Redundant Array of Inexpensive Disks') te configureren. Een softwarematige RAID
is veelal beter dan de goedkope (semi-hardwarematige) IDE-stuurapparaten voor RAID
die op sommige nieuwere moederborden voorkomen.
<!-- FJP: Origineel: superb is volgens mij niet juist in deze context //-->

</para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>

<term>base-installer</term><listitem><para>

Installeert een basisset van pakketten die het mogelijk maken om de
computer, nadat deze is herstart, onder Linux te laten functioneren.

</para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>

<term>os-prober</term><listitem><para>

Zoekt naar reeds op de computer aanwezige besturingssystemen en geeft
deze informatie door aan de module 'bootloader-installer'. Afhankelijk
van de gebruikte opstartlader, kan deze de gevonden besturingssystemen
vervolgens toevoegen aan het menu van de opstartlader. Op deze manier
kan de gebruiker tijdens het opstarten van de computer op een eenvoudige
manier kiezen welk besturingssysteem moet worden gestart.

</para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>

<term>bootloader-installer</term><listitem><para>

Installeert een opstartlader (boot loader) programma op de harde schijf. Dit
is noodzakelijk om de computer onder Linux te laten opstarten zonder een
diskette of CD te gebruiken. Veel opstartladers kennen de mogelijkheid om
de gebruiker &mdash; elke keer dat de computer wordt opgestart &mdash; te
laten kiezen uit verschillende besturingssystemen.

</para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>

<term>base-config</term><listitem><para>

Voorziet in configurartieschermen om de pakketten van het basissysteem te
configureren conform de voorkeuren van de gebruiker. Dit gebeurt normaal
gesproken nadat de computer voor de eerste keer opnieuw is opgestart.

</para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>

<term>shell</term><listitem><para>

Stelt de gebruiker in staat vanuit het menu of in de tweede console
een shell te starten.
<!-- FJP Vertaling 'shell'? Zie ook 'what-is-linux.xml' //-->
<!-- FJP Welke shell is beschikbaar? //-->

</para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>

<term>bugreporter</term><listitem><para>

Stelt de gebruiker in staat om, wanneer problemen worden tegengekomen,
informatie op een diskette vast te leggen. Hiermee kan later een nauwkeurig
verslag van problemen met het installatiesysteem worden gestuurd aan de
Debian ontwikkelaars.

</para></listitem>
</varlistentry>

</variablelist>

 </sect1>

&using-d-i-components.xml;

</chapter>

Reply to: