[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Fw: [RFR] po-debconf://clamavOn Mon, Jul 05, 2004 at 12:15:33PM +0200, Tim Dijkstra wrote:

> #. Type: note
> #. Description
> #: ../clamav-freshclam.templates.master:3
> msgid "During the transition to handling its mirror database through
> DNS, the clamav team dropped support for the 'mirrors.txt' config file."
> msgstr "Tijdens de overgang naar het afhandelen van de mirror-gevensbank
> via DNS gaat, heeft het clamav-team ondersteuning voor het 'mirrors.txt'
> configuratiebestand gestaakt.."

s/mirror-gevensbank/spiegel-gegevensbank/ (in 1 van de andere
vertalingen ben ik 'spiegel tegengekomen als vertaling voor mirror ->
dezelfde opmerking voor volgende occurences van mirror in deze file)
(let ook op de 'gegevensbank' ipv 'gevensbank')

s/gaat//

> #. Type: note
> #. Description
> #: ../clamav-freshclam.templates.master:3
> msgid "If your file was modified, your old mirrors (which may be way too
> many) will be added to the new /etc/clamav/freshclam.conf configuration
> file, using the DatabaseMirror keyword. Please examine freshclam.conf
> carefully after the update is through."
> msgstr "Al uw oude mirrors (wat er veel te veel kunnen zijn) zullen, met
> het sleutelwoord DatabaseMirror, toegevoegd worden aan het nieuwe
> configuratiebestand /etc/clamav/freshclam.conf. Bekijkt u alstublieft
> dit bestand nauwkeurig nadat clamav is bijgewerkt."

Indien uw bestand gewijzigd is, zullen uw oude mirrors (wat er veel te
veel kunnen zijn), met het sleutelwoord ...

> #. Type: select
> #. Choices
> #: ../clamav-freshclam.templates.master:17
> msgid "daemon, ifup.d, cron, manual"
> msgstr "demon, ifup.d, cron, handmatig"

In andere vertalingen wordt "achtergronddienst" gebruikt als vertaling
voor 'daemon' (zelfde opmerking voor verdere occurences van demon in
dit bestand). Ik weet niet wat er afgesproken is qua consistentie in
de vertalingen.

> #. Type: select
> #. Description
> #: ../clamav-freshclam.templates.master:19
> msgid ""
> " daemon : freshclam is running as a daemon all the time. You should
> choose\n"
> "     this option if you have a permanent network connection.\n"
> " ifup.d : freshclam will be running as a daemon as long as your
> Internet\n"
> "     connection is up. Choose this one if you have a dialup
> Internet\n"
> "     connection and don't want freshclam to initiate new
> connections.\n"
> " cron  : freshclam is started from cron. Choose if you want full
> control\n"
> "     of when the database is updated.\n"
> " manual : No automatic invocation of freshclam. This is not
> recommended,\n"
> "     as clamav's database is constantly updated."
> msgstr ""
> "demon : freshclam draait continu als een demon. U dient deze optie te
> kiezen\n"
> "     als u een permanente internetverbinding heeft. ifup.d :

newline voor 'ifup.d'

> freshclam draait alleen als u een verbinding heeft met internet. Kies\n"
> "     deze optie als u een inbelverbinding heeft met het internet en
> niet wilt\n"
> "     dat freshclam zelf nieuwe verbindingen maakt. cron :

newline voor 'cron'

> freshclam wordt gestart door cron. Kies deze optie als u volledige\n"

2 spaties tussen 'u' en 'volledige'

> "     controle wilt hebben over wanneer de gegevensbank bijgewerkt.

s/gegevensbank bijgewerkt/gegevensbank wordt bijgewerkt/
newline na 'bijgewerkt.'

> manual : Freshclam wordt niet automatisch bijgewerkt. Dit wordt niet\n"
> "     aangeraden, omdat clamav's gegevensbank continu worden

s/worden/wordt/

> bijgewerkt."

> msgid "Freshclam needs to know where it should download databases from.
> The default is to use database.clamav.net, which automatically uses one
> of the many official mirrors throughout the world."
> msgstr "Freshclam moet weten waarvandaan het zijn gegevensbanken moet
> ophalen. De standaard is om database.clamav.net te gebruiken, die
> automatisch een van de vele officiÿle mirrors, verspreid over de hele
> wereld, gebruikt."

s/waarvandaan het zijn gegevensbanken moet ophalen/waar het zijn
gegevensbanken moet halen/

> msgid "If the daemon runs when the network is down the log file is
> filled with a lot of entries like 'ERROR: Connection with
> database.clamav.net failed.', making it easy to miss when freshclam
> really can't update the database."
> msgstr "Als de demon draait als er geen verbinding met het netwerk is,

Als de demon draait en er is geen verbinding met het netwerk, 

> zal het log-bestand gevuld worden met regels als 'ERROR: Connection with
> database.clamav.net failed.'. Dit verhoogt de kans dat u het niet door
> heeft als freshclam echt de database niet kan bijwerken."

> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../clamav-daemon.templates.master:4
> msgid "There are quite a few options to be configured for clamav-daemon.
> Depending on your answers, the number of questions can vary from 15 to
> 22."
> msgstr "Clamav-daemon heeft behoorlijk veel opties die ingesteld kunnen
> worden. Afhankelijk van uw antwoorden kan het aantal variÿren van 15 tot
> 22."

s/daemon/demon of achtergronddienst/
typfout 'vari ren'

> #. Type: string
> #. Description
> #: ../clamav-daemon.templates.master:43
> msgid "Enter \"any\" to listen on every IP address configured. If you
> instead want to listen on a single address or hostname, enter that
> address (e.g. \"127.0.0.1\") or hostname."
> msgstr "Type \"any\" om te luisteren aan elk geconfigureerd TCP-adres.
> Als u in plaats daarvan naar ÿÿn adres of computernaam wilt luisteren,
> val dan dat adres (bijv. \"127.0.0.1\") of die computernaam in."

s/Type/Typ/
typfout "Als u in plaats daarvan naar  n adres of"
s/val/vul/

> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../clamav-daemon.templates.master:56
> msgid "This option enables the daemon to scan mail contents for viruses.
> Although this is the least stable part of libclamav, you need this
> option enabled if you want to use clamav-milter. It is recommended that
> you use a separate unpacker to extract any MIME parts of email messages
> if you want to scan email."
> msgstr "Deze optie "

Deze optie laat de demon toe om de inhoud van e-mails te scannen op virussen.
Hoewel dit het minst stabiele gedeelte van libclamav is, moet u deze
optie inschakelen indien u clamav-milter wil gebruiken. Het is
aanbevolen om een aparte uitpakker te gebruiken voor het extraheren van
MIME gedeeltes van e-mails als u e-mail wil scannen.

> #. Type: string
> #. Description
> #: ../clamav-daemon.templates.master:92
> msgid "Maximum stream length (unit Mb) allowed:"
> msgstr "Maximale toegestane stroomlengte (in Mb):"

s/Maximale/Maximaal/

> #. Type: string
> #. Description
> #: ../clamav-daemon.templates.master:117
> msgid "Enter 0 to disable maximal directory depth limit."
> msgstr "Vul 0 in als een geen maximale diepte wil in stellen."

s/in stellen/instellen/

> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../clamav-daemon.templates.master:152
> msgid "It is possible to log daemon activity to the system logger. This
> can be done independently of whether you want clamav-daemon to log
> system activities to a special file."
> msgstr "Het is mogelijk om de activiteit van de demon te loggen met het
> systeemlogproces. Dit kan onafhankelijk gedaan worden van de keuze om de
> activiteiten van clamav-daemon in een speciaal bestand te loggen."

s/clamav-daemon/clamav-demon of clamav-achtergronddienst/

> msgid "Log file for clamav-daemon (leave blank for none):"
> msgstr "Logbestand voor clamav-daemon (laat leeg voor geen):"

s/clamav-daemon/clamav-demon/

> #. Type: string
> #. Description
> #: ../clamav-daemon.templates.master:178
> msgid "What user do you want to run clamav-daemon as:"
> msgstr "Gebruiker waaronder clamav-daemon draait:"

s/clamav-daemon/clamav-demon/

> #. Type: string
> #. Description
> #: ../clamav-daemon.templates.master:178
> msgid "It is recommended to run clamav-daemon (clamd) as a
> non-priviledged user. This will work with most MTA's with a little
> tweaking, but if you want to use clamd for filesystem scans, running as
> root is probably unavoidable. Please see README.Debian in the
> clamav-base package for details."
> msgstr "Het wordt aangeraden om clamav-daemon (clamd) te draaien als een
> gebruiker zonder rechten. Dit werkt, na soms kleine aanpassingen, met de
> meeste MTA's. Als u clamd wilt gebruiken voor bestandssysteem scans, is
> draaien als root waarschijnlijk onontkoombaar. Zie README.Debian in het
> clamav-base pakket voor de details."

s/clamav-daemon/clamav-demon/


groeten,
marjoReply to: