[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://firebird (9 strings)|| msgid ""
|| msgstr ""
|| "Project-Id-Version: firebird\n"
|| "POT-Creation-Date: 2004-06-17 09:37+0200\n"
|| "PO-Revision-Date: 2004-07-04 15:45-0500\n"
|| "Last-Translator: Bart Cornelis <cobaco@linux.be>\n"
|| "Language-Team: dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
|| "MIME-Version: 1.0\n"
|| "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
|| "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

|| # Type: note
|| # Description
|| #: ../firebird-server-common.templates:3
|| msgid "I strongly advise against exposing the firebird 1.0.x series directly to the internet. If security is important try the firebird 1.5.x series. 1.5.x is not in debian when this note was written but it is worked on. Alternatively, compile a newer firebird 1.5.x from source."
|| msgstr "Het is dan ook sterk af te raden om de 1.0.x serie open te stellen naar internet. Als beveiligin belangrijk is kunt u best de firebird 1.5.x serie proberen. 1.5.x was nog niet beschikbaar in Debian toen deze opmerking geschreven werd, men is er nog mee bezig. U kunt een nieuwere firebird 1.5.x altijd van broncode compileren."

s/beveiligin/beveiliging/
s/werd,/werd;/
s/compileren/vertalen/
    Ik ben afgestudeerd in de vertalerbouw...

|| #. Type: note
|| #. Description
|| #: ../firebird-server-common.templates:3
|| msgid "There is NO WAY for install/uninstall/upgrade debian package scripts to check if there are any clients connected to the server. Therefore this is YOUR JOB to CLEANLY SHUTDOWN all the clients. Without that, you're risking some DATABASE CORRUPTION when this package is upgraded/removed/reinstalled."
|| msgstr "Het is voor debian installatie/desinstallatie/actualizering pakketscripten niet mogelijk om na te gaan of er clients verbonden zijn met de server. Het is bijgevolg UW VERANTWOORDELIJKHEID om ervoor te zorgen dat alle clients NETJES afgesloten worden. Wanneer dit niet gebeurd riskeerd u DATABASE CORRUPTIE."

s/desinstallatie/de-installatie/
s/actualizering/actualisering/
    Vlamisme?
s/gebeurd/gebeurt/
s/riskeerd/riskeert/

|| #. Type: note
|| #. Description
|| #: ../firebird-server-common.templates:3
|| msgid "The /etc/init.d/firebird script is also NOT appropriate for managing the server if any clients are connected. For Super Server management you should use /usr/lib/firebird/bin/ibmgr utility (unfortunately, the admin password is then required and thus the utility cannot be used in scripts). For Classic Server, disconnecting all clients should be enough."
|| msgstr "Ook het /etc/init.d/firebird script is niet geschikt voor gebruik wanneer er clients verbonden zijn. Voor SuperServer-beheer dient u gebruik te maken van /usr/lib/firebird/bin/ibmgr(spijtig genoeg vereist dit het beheerderswachtwoord, waardoor deze oplossing niet geschikt is voor gebruik in scripts). Voor ClassicServer volstaat het verbreken van de verbinding met alle clients."

s/ibmgr(spijtig/ibmgr (spijtig/

|| # Type: note
|| # Description
|| #: ../firebird-server-common.templates:3
|| msgid "If you know a method for solving this problem please write to me: raseesink@hotpop.com (remember that it must work w/o user/password pairs, user interaction, find / and other ugly hacks)."
|| msgstr "Als u een methode weet om dit probleem op te lossen gelieve me dit dan te laten weten via email op raseesink@hotpop.com (hou er rekening mee dat oplossingen dienen te werken zonder gebruiker/wachtwoord paren, gebruikersinteracte, find / of ander lelijke hacks)."

s/hou/houd/
s/er rekening/er rekening/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: