[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://common-lisp-controller (19 strings)|| msgid ""
|| msgstr ""
|| "Project-Id-Version: common-lisp-controller 3.87\n"
|| "POT-Creation-Date: 2003-12-20 18:16+0100\n"
|| "PO-Revision-Date: 2004-03-26 17:01+0100\n"
|| "Last-Translator: Luk Claes <luk.claes@ugent.be>\n"
|| "Language-Team: Debian l10n Dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
|| "MIME-Version: 1.0\n"
|| "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
|| "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

|| #. Type: boolean
|| #. Description
|| #: ../templates:4
|| msgid "Should all lisp libraries only be build by the nightly cronjob? If so all interactive user requests to recompile a library (by requiring it) will fail."
|| msgstr "Moeten alle lisp-bibliotheken slechts gebouwd worden door de nachtelijke cronjob? Indien ja, dan zullen alle interactieve gebruikersaanvragen om een bibliotheek (door ze nodig te hebben) te hercomileren falen."

s/cronjob/cron taak/?
s/(door ze nodig te hebben) te hercomileren/te hercompileren (door ze nodig te hebben)/
    (Let op ook spelfout hercompileren)

|| #. Type: boolean
|| #. Description
|| #: ../templates:4
|| msgid "Setting this option might be advised if you want the update to finish early. Later you can manually run the daily cronjob to build all the libraries for the users."
|| msgstr "Deze optie aanzetten kan geadviseerd worden als u de opwaardering vroegtijdig wilt beëindigen. Later kunt u de dagelijkse cronjob manueel uitvoeren om alle bibliotheken te bouwen voor de gebruikers."

s/manueel/handmatig/

|| #. Type: boolean
|| #. Description
|| #: ../templates:18
|| msgid "Note that this can take a significant amount of time on every install."
|| msgstr "Merk op dat dit een significante tijdspanne kan bedragen bij elke installatie."

s/tijdspanne/hoeveelheid tijd/

|| #. Type: note
|| #. Description
|| #: ../templates:25
|| msgid "Autobuilding packages is controlled with placing files in certain places. You can create those files yourself with \"touch\"."
|| msgstr "Automatisch bouwen van pakketten wordt gecontroleerd door het plaatsen van bestanden op bepaalde plaatsen. U kunt deze bestanden zelf aanmaken met \"touch\"."

s/gecontroleerd/gestuurd/
    "controleren" is achteraf. "to control" is sturen, dus vooraf.

|| #. Type: note
|| #. Description
|| #: ../templates:25
|| msgid "If the file /etc/common-lisp/autobuild exists all packages for all compilers will be built."
|| msgstr "als het bestand /etc/common-lisp/autobuild bestaat, dan zullen alle pakketten voor alle vertalers worden gebouwd."

s/als/Als/

|| #. Type: note
|| #. Description
|| #: ../templates:25
|| msgid "If for an implementation foo the file /etc/common-lisp/foo/autobuild exists all packages for that implementation will be build."
|| msgstr "als voor een implementatie foo het bestand /etc/common-lisp/foo/autobuild bestaat, dan zullen alle pakketten voor die implementatie gebouwd worden."

s/als/Als/

|| #. Type: note
|| #. Description
|| #: ../templates:25
|| msgid "If for an implementation foo and a package bar the file /etc/common-lisp/foo/bar/autobuild exists this package will be autobuild for that implementation."
|| msgstr "als voor een implementatie foo en een pakket bar het bestand /etc/common-lisp/foo/bar/autobuild bestaat, dan zal dit pakket automatisch worden gebouwd voor die implementatie."

s/als/Als/

|| #. Type: string
|| #. Description
|| #: ../templates:44
|| msgid "The short common LISP site name"
|| msgstr "De korte gemeenschappelijke LISP-sitenaam"

Is dit "common LISP", de naam van een LISP implementatie? Zo ja, "common"
niet vertalen.

|| #. Type: string
|| #. Description
|| #: ../templates:44
|| msgid "You can configure what the common LISP implementations are going to use as \"short site name\". This is mostly unused except in some error reporting tools."
|| msgstr "U kunt configureren wat de gemeenschappelijke LISP-implementaties gaan gebruiken als \"short site name\". Dit wordt meestal niet gebruikt, behalve in enkele foutrapporteringshulpmiddelen."

Wederom common LISP

|| #. Type: string
|| #. Description
|| #: ../templates:52
|| msgid "The long common LISP site name"
|| msgstr "De lange gemeenschappelijke LISP-sitenaam"

Wederom common LISP

|| #. Type: string
|| #. Description
|| #: ../templates:52
|| msgid "You can configure what the common LISP implementations are going to use as \"long site name\". This is mostly unused except in some error reporting tools."
|| msgstr "U kunt configureren wat de gemeenschappelijke LISP-implementaties gaan gebruiken als \"long site name\'. Dit wordt meestal niet gebruikt, behalve in enkele foutrapporteringshulpmiddelen."

Wederom common LISP
\"long site name\" (<">, niet <'>)

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: