[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [LCFC] po-debconf://roxen3On Sun, Feb 08, 2004 at 04:35:26AM +0100, cobaco wrote:
> #. Description
> #: ../templates:72
> msgid "Either way, you'll get a MySQL server. Sorry about that, but it's a necessity to be able to run Roxen."
> msgstr "In beide gevallen krijgt u een MySQL-server. Sorry, maar het is nodig om Roxen te kunnen draaien."

s/het/dat/

> #. Description
> #: ../templates:72
> msgid "It is recomended (for lot's of security reasons) that you use a local MySQL server, but if you insist on using an external database, make absolutly sure that you know how to configure and secure it."
> msgstr "Het is (wegens talloze beveiliginsredenen) aangeraden om een locale MySQL-server te gebruiken. Als u erop staat om een externe database te gebruiken dient u zich ervan te verzekeren dat u weet hoe deze ingesteld en beveiligd moet worden."

s/beveiliginsredenen/beveiligingsredenen/

> #. Description
> #: ../templates:92
> msgid "The FQDN (Fully Qualified Domain Name) or IP address of your MySQL server. If not running on localhost, make sure the host is reachable either by FQDN or IP address."
> msgstr "De volledig gekwalificeerde domeinnaam (FQDN) of het IP-adres van uw MySQL-server. Als u niet op localhost draait zorg er dan voor dat de server bereikbaar is of via FQDN of via IP-adres."

s/(FQDN)/(Fully Qualified Domain Name, FQDN)/

Anders wordt het vrij onduidelijk wat de link tussen 'volledig
gekwalificeerde domeinnaam' en 'FQDN' is...

-- 
Wouter Verhelst
Debian GNU/Linux -- http://www.debian.org
Nederlandstalige Linux-documentatie -- http://nl.linux.org
"Stop breathing down my neck." "My breathing is merely a simulation."
"So is my neck, stop it anyway!"
  -- Voyager's EMH versus the Prometheus' EMH, stardate 51462.

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: