[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [LCFC] po-debconf://drupalOn Sun, Feb 08, 2004 at 04:34:52AM +0100, cobaco wrote:
> #. Description
> #: ../templates:174
> msgid "Please note that your existing database still uses the former version format. You cannot use your data with this version. You should try to use one of the backups in /var/backups/drupal."
> msgstr "Merk op dat uw bestaande database nog steeds de vorige indeling gebruikt. U kunt uw data niet gebruiken met deze versie. Het is aan te raden om een van de een van de reservekopieën uit /var/backups/postnuke te gebruiken." 

s/postnuke/drupal :-)

-- 
Wouter Verhelst
Debian GNU/Linux -- http://www.debian.org
Nederlandstalige Linux-documentatie -- http://nl.linux.org
"Stop breathing down my neck." "My breathing is merely a simulation."
"So is my neck, stop it anyway!"
  -- Voyager's EMH versus the Prometheus' EMH, stardate 51462.

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: