[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [LCFC] po-debconf://menuOn Wed, Jan 14, 2004 at 10:20:44AM +0100, Tim Dijkstra wrote:

|| On Wed, 14 Jan 2004 00:01:52 +0100
|| zweije@xs4all.nl (Vincent Zweije) wrote:

|| > || #: ../install-menu/install-menu.cc:1345
|| > || msgid "install-menu: no menu-method script specified !"
|| > || msgstr "install-menu: geen menumethode-script gespecificeerd!"
|| >
|| > Aangegeven ipv gespecificeerd? Hmm... het zal mijn achtergrond wel
|| > zijn, maar specificeren is in mijn wereld iets heel formeels.
||
|| Wat bedoel je te zeggen? Liever ander werkwoord?

"Aangegeven". Ik probeerde ook aan te geven dat mijn gevoel mij hier
mogelijk bedriegt.

Ciao.                            Vincent.

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: