[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [DICO] interfaceOn Fri, Nov 14, 2003 at 03:36:40PM +0100, Tim Dijkstra wrote:

|| Interface is letterlijk raakvlak, maar het wordt in relatie met
|| computers niet veel gebruikt, denk ik. Ik denk dat de meeste
|| mensen interface onvertaald laten, wat ik eigenlijk ook niet zo charmant
|| vind.
||
|| interface -> raakvlak ?

Ik zou het niet doen.

Aansluitpunt?

Ciao.                        Vincent.

Attachment: pgppn4QUI9V99.pgp
Description: PGP signature


Reply to: