[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://exim4|| ac·count1 (de ~ (m.), ~s)
|| 1 toegangsrecht tot een (beveiligd) domein van een netwerk
|| 2 abonnement bij een provider om tegen betaling toegang te verkrijgen tot
|| een on-lineservice zoals e-mail of internet

Eh? Dit gaat geheel tegen mijn gevoel in.

Dus ook een goedkopE account, een durE account?

Nou ja.                Vincent.

Attachment: pgpFZYPvOMcpY.pgp
Description: PGP signature


Reply to: