[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://exim4|| msgid ""
|| msgstr ""
|| "Project-Id-Version: exim4\n"
|| "POT-Creation-Date: 2003-10-15 12:59+0200\n"
|| "PO-Revision-Date: 2003-10-28 19:00+0100\n"
|| "Last-Translator: Bart Cornelis <cobaco@linux.be>\n"
|| "Language-Team: debian-l10n-dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
|| "MIME-Version: 1.0\n"
|| "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
|| "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

|| #. Description
|| #: ../exim4-base.templates.master:4
|| msgid "There are mails in the exim spool directory /var/spool/exim4/input which have not yet been delivered. You can keep them in case you decide to re-install Exim at a later date, or you can choose to remove them."
|| msgstr "De exim-spoolmap bevat onafgeleverde E-mails. Als u verkiest om Exim op een latere datum te herinstalleren, of u kunt ze nu verwijdern."

... U kunt ze behouden voor het geval u Exim op een latere datum herinstalleert, of u kunt ze nu verwijderen.

|| #. Description
|| #: ../exim4-base.templates.master:14
|| msgid "There are some undelivered mails in the spool directory of exim or exim-tls in /var/spool/exim/input/. They can be moved to exim4's spool (/var/spool/exim4/input/) now where they will be handled by exim4."
|| msgstr "Er zijn een aantal onafgeleverde E-mails in de exim- of exim-tls-spoolmap (/var/spool/exim/input/). Deze kunnen verplaast worden naar de exim4-spoolmap (/var/spool/exim4/input/); ze worden dan verder afgehandeld door exim4."

s/verplaast/verplaatst/

|| #. Description
|| #: ../exim4-base.templates.master:14
|| msgid "Answer yes if you don't plan to go back to exim(v3), answer no and move the files by hand once you've converted your setup otherwise."
|| msgstr "Indien u niet van plan bent om nog naar exim versie 3 terug te keren dient u dit te aanvaarden, anders weigert u en verplaast u de bestanden handmatig eens u uw instellingen aangepast heeft."

s/verplaast/verplaatst/
s/eens/wanneer/
    "eens" komt mij erg ongebruikelijk en bovendien vlaams over.

|| #. Description
|| #: ../exim4-config.templates.master:4
|| msgid "Internet site using smarthost - You receive Internet mail on this machine, either directly by SMTP or by running a utility such as fetchmail. Outgoing mail is sent using a smarthost. optionally with addresses rewritten. This is probably what you want for a dialup system."
|| msgstr "Smarthost gebruikende Internet-site - Wanneer u e-mail op deze machine of rechtstreeks via SMTP, of met een hulpprogramma zoals fetchmail ontvangt. Uitgaande e-mail wordt verzonden via een smarthost; waarbij optioneel de adressen vervangen worden. Voor systemen met een inbelverbinding is dit waarschijnlijk de juiste keuze."

s/smarthost;/smarthost,/

|| #. Description
|| #: ../exim4-config.templates.master:4
|| msgid "Satellite system - All mail is sent to another machine, called a \"smart host\" for delivery. root and postmaster mail is delivered according to /etc/aliases. No regular mail is delivered locally."
|| msgstr "Satelietsysteem - Allle E-mail wordt naar een andere machine verzonden die deze vervolgens voor u afleverd (die machine wordt de \"smart host\" genoemd). E-mail voor de gebruikers root en postmaster wordt afgeleverd zoals aangegeven in /etc/aliases. Lokaal wordt er geen E-mail afgeleverd."

s/Satelietsysteem/Satellietsysteem/
s/Allle E-mail/Alle e-mail/
s/afleverd/aflevert/

|| #. Description
|| #: ../exim4-config.templates.master:4
|| msgid "Choose this option if you want to configure exim4 by hand instead of with debconf or if you want to convert an existing handcrafted Exim v3 configuration to v4-format with exim_convert4r4(8). Consult /usr/share/doc/exim4-base/examples/example.conf.gz and /usr/share/doc/exim4-base/README.Debian.gz!"
|| msgstr "Kies deze optie indien u exim4 niet met debconf maar handmatig wilt configureren, of wanneer een bestaande aangepaste exim versie 3 configuratie wilt omzetten naar het versie 4 formaat (via het commando exim_convert4r4(8)). Gelieve /usr/share/doc/exim4-base/examples/example.conf.gz en /usr/share/doc/exim4-base/README.Debian.gz te raadplegen!"

s/ / /

|| #. Description
|| #: ../exim4-config.templates.master:35
|| msgid "If you are configuring this system as 'satellite' this name won't appear on From: lines of mail, as rewriting is used."
|| msgstr "Als u dit systeem als satelietsysteem instelt zal deze naam niet in het 'Van:' adres verschijnen, daar herscrijven dan gebruikt wordt."

s/satelietsysteem/satellietsysteem/
s/'Van:' adres/afzenderadres/
s/herscrijven/herschrijven/

|| #. Description
|| #: ../exim4-config.templates.master:48
|| msgid "Accept mail for which other destinations? (blank for none)"
|| msgstr "Voor welke andere bestemmingen dient er E-mail aanvaardt te worden? (laat leeg voor geen)"

s/aanvaardt/aanvaard/

|| #. Description
|| #: ../exim4-config.templates.master:48
|| msgid "Give a list of domains for which this machine should consider itself the final destination, apart from the mail name (${mailname}) and localhost."
|| msgstr "Gelieve een met lijst van domeinen waarvoor deze machine zichzelf de eindbestemming moet beschouwen op te geven, u hoeft de E-mail-naam (${mailname}) en localhost hier niet op te geven."

s/een met/een/
s/geven,/geven;/

|| #. Description
|| #: ../exim4-config.templates.master:61
|| msgid "Are there any domains for which you want to relay mail---that is, you are prepared to accept mail for them from anywhere on the internet, but they are not local domains."
|| msgstr "Zijn er domeinen waarvoor u E-mail wilt doorsturen -- dit betekend dat u bereid bent om van om het even waar op Internet E-mail voor dit domein te aanvaarden, hoewel het geen lokale domeinen zijn."

s/betekend/betekent/

|| #. Description
|| #: ../exim4-config.templates.master:61
|| msgid "If there are any, enter them here, separated by colons. You can use wildcards."
|| msgstr "Indien zo dient u ze hier op te geven, gescheiden door dubbele punten; u kunt hierbij jokers gebruiken."

s/Indien zo dient u ze hier op te geven/Geef ze hier op/
    "Indien zo" is m.i. een anglicisme.

|| #. Description
|| #: ../exim4-config.templates.master:72
|| msgid "Obviously, any machines that use us as a smarthost have to be excluded from the relaying controls, as using us to relay mail for them is the whole point."
|| msgstr "Alle machines die dit systeem als smarthost gebruiken dienen van de doorstuur-controle uitgesloten worden, aangezien het doorsturen van E-mail voor hen net de bedoeling is."

s/worden/te worden/

|| #. Description
|| #: ../exim4-config.templates.master:72
|| msgid "If there are any, enter them here, separated by colons. You should use the standard address/length format (e.g. 194.222.242.0/24)"
|| msgstr "Indien zo dient u ze hier op te geven, gescheiden door dubbele punten; hierbij dient u het standaard adres/lengte formaat te gebruiken (bv. 194.222.242.0/24)"

s/Indien zo dient u ze hier op te geven/Geef ze hier op/

|| #. Description
|| #: ../exim4-config.templates.master:72
|| msgid "You need to double the colons in IPv6 addresses (e.g. 5f03::1200::836f::::/48)"
|| msgstr "Bij IPv6-adressen dient u voor elk dubbel punt twee dubbele punten in te voeren (bv.5f03::1200::836f::::/48) "

s/elk dubbel/elke dubbele/

|| #. Description
|| #: ../exim4-config.templates.master:87
|| msgid "Since this is going to be a satellite system, you must specify the domain name to use for mail from local users; typically this is the machine on which you normally receive your mail."
|| msgstr "Aangezien dit een satelietsysteem wordt dient u een domeinnaam op te geven die gebruikt zal worden voor E-mail van lokale gebruikers; meestal is dit de machine waarop u normaal uw E-mail ontvangt."

s/satelietsysteem/satellietsysteem/

|| #. Description
|| #: ../exim4-config.templates.master:104
|| msgid "Mail for the \"postmaster\" and \"root\" accounts is usually redirected to one or more user accounts of the actual system administrators. The default is to set things up so that mail for \"postmaster\" and for various system accounts is redirected to \"root\", and mail for \"root\" is redirected to a real user. This can be changed by editing /etc/aliases."
|| msgstr "E-mail voor de \"postmaster\" en \"root\" gebruikers wordt meestal omgeleid naar de gebruikeraccount(s) van de eigenlijke systeembeheerder(s). Standaard is het zo ingesteld dat de E-mail voor \"postmaster\" en andere systeem-accounts omgeleid wordt naar \"root\", en dat de mail voor \"root\" omgeleid wordt naar de gewone gebruikersaccount van de systeembeheerder. Dit kan veranderd worden door /etc/aliases aan te passen."

*het* gewone gebruikersaccount

|| #. Description
|| #: ../exim4-config.templates.master:124
|| msgid "You already have an /etc/aliases file, but it does not redirect mail for root to a user account, which is strongly recommended. Should it be overwritten (the old one will be kept and renamed to aliases.O)?"
|| msgstr "U heeft reeds een /etc/aliases bestand. Deze stuurt de mail van root echter niet door naar een gebruikersaccount, wat sterk aan te raden is. Wilt u dat het bestaande bestand vervangen wordt (de oude versie wordt bewaard als aliases.O)?"

"wat sterk aan te raden is": onduidelijk antecedent, ook in
oorspronkelijke tekst. Bugrapportje?

|| #. Description
|| #: ../exim4-config.templates.master:132
|| msgid "Enter a colon-separted list of IP-addresses to listen on. You need to double the colons in IPv6 addresses (e.g. 5f03::1200::836f::::)."
|| msgstr "Voer een lijst van IP-adressen waarop geluisterd moet worden in gescheiden door dubbele punten. Voor elk dubbel punt in een IPv6-adres dient u twee dubbele punten in te geven (vb. \"5f03::1200::836f::::)."

s/elk dubbel/elke dubbele/
    De punt, in deze betekenis.

|| #. Description
|| #: ../exim4-config.templates.master:132
|| msgid "If you leave this value empty Exim will listen for connections on the SMTP port of all available network interfaces."
|| msgstr "Als u deze waarde leeg laat zal Exim op de SMTP-poort van alle beschikbare netwerk-interfaces voor verbindingen luisteren."

s/netwerk-interfaces/netwerkinterfaces/

|| #. Description
|| #: ../exim4-config.templates.master:148
|| msgid "Keep number of DNS-queries minimal (Dial-on-Demand)?"
|| msgstr "Aantal DNS-vragen minimalizeren (Inbellen-op-aanvraag)?"

s/zeren/seren/

|| #. Description
|| #: ../exim4-config.templates.master:148
|| msgid "In normal mode of operation Exim makes DNS-lookups at startup, when receiving or delivering message, etc. for logging purposes and to keep the number of hard-coded values in the configuration file small."
|| msgstr "In de normale operatiemodus zal Exim DNS-opzoekingen doen bij het opstarten, bij het ontvangen of versturen van een bericht, enz.; dit omwille voor logboekdoeleinden en om het aantal in het configuratiebestand vastgezette waarden klein te houden."

s/opzoekingen/vragen/
s/omwille voor/omwille van/
    "Voor" of "omwille van" (contaminatie)

Attachment: pgpDlagDrz_Ol.pgp
Description: PGP signature


Reply to: