[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://viewcvs|| msgid ""
|| msgstr ""
|| "Project-Id-Version: viewcvs 0.9.2+cvs.1.0.dev.2003.08.26-1\n"
|| "POT-Creation-Date: 2003-06-28 10:15+0200\n"
|| "PO-Revision-Date: 2003-11-03 17:27+0100\n"
|| "Last-Translator: Tim Dijkstra <tim@famdijkstra.org>\n"
|| "Language-Team: Debian Dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
|| "MIME-Version: 1.0\n"
|| "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-15\n"
|| "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

|| #. Description
|| #: ../templates:25
|| msgid ""
|| "This should contain a list of modules in the repository that should not be displayed (by default or by explicit path specification). This configuration can be a simple list of modules, or it can get quite complex:\n"
|| " *) The \"!\" can be used before a module to explicitly state that it is\n"
|| "NOT forbidden.\n"
|| " *) Shell-style \"glob\" expressions may be used. \"*\" will match any\n"
|| "sequence of zero or more characters, \"?\" will match any single character, \"[seq]\" will match any character in seq, and \"[!seq]\" will match any character not in seq."
|| msgstr ""
|| "Dit dient een lijst van modules te bevatten die niet mogen worden weergegeven (zowel standaard als door middel van een expliciet opgegeven pad). De instelling kan een simpele lijst van modules zijn of het kan behoorlijk ingewikkeld worden;\n"
|| " *) Het \"!\" kan voor een module geplaatst worden om aan te geven dat\n"
|| "   de module expliciet NIET verboden is;\n"
|| " *) Shell-achtige \"glob\" expressies mogen worden gebruikt. \"*\" komt \n"
|| "   overeen met een serie van nul of meer karakters, \"?\" met een enkel\n"
|| "   karakter, \"[seq]\" met ??n van de karakters in seq en \"[!seq]\" met ??n\n"
|| "   van de karakters n?et in seq."

s/ \\n/\\n/
s/n?et/niet/

|| #. Description
|| #: ../templates:40
|| msgid "Do you allow tarball generation?"
|| msgstr "Staat u het genereren van tar-ballen toe?"

Ik denk dat de woordspeling met "teerbal" verloren gaat. "tar-archieven"
dan maar (ondanks dat dat eigenlijk dubbelop is)?

|| #. Description
|| #: ../templates:40
|| msgid "ViewCVS can generate a tarball from a repository on the fly. This option allows to download a tarball of the current directory."
|| msgstr "ViewCVS kan op aanvraag van een CVS-bewaarplaats een tar-bal maken. Deze optie maakt het mogelijk om een tar-bal van de huidige map op te halen."

s/tar-bal/tar-archief/g

Attachment: pgpH3IZV9W89s.pgp
Description: PGP signature


Reply to: