[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [LCFC] po-debconf://isdnutils|| msgid ""
|| msgstr ""
|| "Project-Id-Version: isdnutils\n"
|| "POT-Creation-Date: 2003-07-12 10:57+0200\n"
|| "PO-Revision-Date: 2003-10-18 02:07+0100\n"
|| "Last-Translator: Bart Cornelis <cobaco@linux.be>\n"
|| "Language-Team: debian-l10n-dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
|| "MIME-Version: 1.0\n"
|| "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-15\n"
|| "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

|| #. Description
|| #: ../isdnlog.templates:3
|| msgid ""
|| "For correct isdnlog functioning, isdnlog needs to be configured with a "
|| "number of settings. These are some or all (depending on the level you have "
|| "configured debconf with) of:"
|| msgstr ""
|| "Om juist te functioneren dient isdnlog configureerd te worden. De volgende "
|| "dingen zijn in te stellen (afhankelijk van de gebruikte debconf-prioriteit "
|| "worden deze al dan niet allemaal gevraagt):"

s/gevraagt/gevraagd/

|| #. Description
|| #: ../isdnlog.templates:68
|| msgid ""
|| "isdnrate is a utility to calculate the costs of a connection to a given "
|| "phone number, used e.g. for LCR systems to find the cheapest carrier on a "
|| "call-by-call basis. Having it run as a daemon speeds things up as then it "
|| "only has to load all the data just once."
|| msgstr ""
|| "isdnrate is een hulpprogramma waarmee u de kosten van een verbinding naar "
|| "aan willekeurig telefoonnummer kunt berekenen (b.v. gebruikt door LCR-"
|| "systemen om de goedkoopste isdn-aanbieder te vinden). Dit uitvoeren als een "
|| "achtergronddienst levert betere prestaties omdat hierdoor alle gegevens "
|| "slechts eenmaal geladen hoeven te worden.voorkomen."

s/aan/een/
s/voorkomen.//

|| #. Description
|| #: ../isdnutils-base.templates:3
|| msgid ""
|| "If you really mean to not have ipppd, please remove the ipppd.* files from /"
|| "etc/isdn/, stop any ipppX interfaces, and reinstall isdnutils."
|| msgstr ""
|| "Wanneer u werkelijk bedoeld dat u ipppd niet nodig heeft dient u de ipppd.* "
|| "bestanden te verwijderen uit de /etc/isdn/ map, alle ipppX interfaces te "
|| "stoppen, en vervolgens isdnutils te herinstalleren."

s/bedoeld/bedoelt/

|| #. Description
|| #: ../isdnutils-base.templates:61
|| msgid ""
|| "Normally, at this point the old script could just be deleted, but it looks "
|| "like you have edited the script manually. Please look at /etc/cron.weekly/"
|| "isdnvbox to see if any changes need to be preserved (e.g. in the /etc/cron."
|| "weekly/isdnvboxserver script), and then delete the old script by hand."
|| msgstr ""
|| "Normaal kan het oude script gewoon verwijderd worden, u lijkt dit script "
|| "echter handmatig aangepast te hebben. Gelieve /etc/cron.weekly/isdnvbox te "
|| "bekijken en na te gaan of er wijzigingen zijn die bewaard moeten worden (b."
|| "v. in het /etc/cron.weekly/isdnvboxserver script). Verwijder vervolgens "
|| "handmatig het oude script."

s/worden,/worden;/

|| #. Description
|| #: ../isdnvboxserver.templates:16
|| msgid ""
|| "If you change your mind, run \"dpkg-reconfigure isdnvboxserver\". To "
|| "finalize isdnvboxserver, you need to ensure that vboxgetty is running from "
|| "inittab, and that vboxd will run out of inetd."
|| msgstr ""
|| "Als u ooit van gedachten verandert kunt u uw keuze veranderen via het "
|| "commanod 'dpkg-reconfigure isdnvboxserver'. Om de installatie af te maken "
|| "dient u zich ervan te verzekeren dat vboxgetty vanuit inittab uitgevoerd "
|| "wordt, en dat vboxd vanuit inetd opgestart zal worden."

s/commanod/commando/

|| #. Description
|| #: ../isdnvboxserver.templates:34
|| msgid ""
|| "When a message is recorded, an email notification is sent. If that email "
|| "should contain the message as an attachment, choose \"yes\" here. Note: the "
|| "attachment can be large!"
|| msgstr ""
|| "Er wordt een email-verwittiging verstuurd voor elk opgenomen bericht. Indien "
|| "u wilt dat deze email het opgenomen bericht als bijlage heeft dient u hier "
|| "positief te antwoorden. Opgelet! deze bijlage kan erg groot zijn!"

s/deze/Deze/

Attachment: pgpGawQsX9aUK.pgp
Description: PGP signature


Reply to: