[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://xfree86Hehe, hier is-ie dan.

|| msgid ""
|| msgstr ""
|| "Project-Id-Version: xfree86\n"
|| "POT-Creation-Date: 2003-06-29 17:36-0500\n"
|| "PO-Revision-Date: 2003-10-15 22:34+0100\n"
|| "Last-Translator: Bart Cornelis <cobaco@linux.be>\n"
|| "Language-Team: debian-l10n-dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
|| "MIME-Version: 1.0\n"
|| "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-15\n"
|| "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

Algemeen: beeldschermbeheerder (zonder -).

|| #. Description
|| #: ../xdm.templates:4
|| msgid ""
|| "A display manager is a program that provides graphical login capabilities "
|| "for the X Window System."
|| msgstr ""
|| "Een beeldscherm-beheerder is een (grafisch) programma waarmee u zich "
|| "grafisch op het systeem kunt aanmelden, waarna een grafische omgeving (het X "
|| "Window System) geopend wordt."

3x grafisch is denk ik 2x teveel:

  Een beeldscherm-beheerder is een programma waarmee u zich grafisch
  op het systeem kunt aanmelden.

|| #. Description
|| #: ../xdm.templates:4
|| msgid ""
|| "Only one display manager can manage a given X server, but multiple display "
|| "manager packages are installed. Please select which display manager should "
|| "run by default."
|| msgstr ""
|| "Elke X-server kan door slechts 1 beeldscherm-beheerder beheert worden, "
|| "hoewel er meerdere beeldscherm-beheerders geïnstalleerd kunnen zijn. Gelieve "
|| "de standaard te gebruiken beeldscherm-beheerder uit te kiezen."

s/beheert/beheerd/

|| #. Description
|| #: ../xdm.templates:26
|| msgid ""
|| "The X display manager (xdm) daemon is typically stopped on package upgrade "
|| "and removal, but it appears to be managing at least one running X session. "
|| "If xdm is stopped now, any X sessions it manages will be terminated. "
|| "Otherwise you may leave xdm running, and the new version will take effect "
|| "the next time the daemon is restarted."
|| msgstr ""
|| "Normaal wordt de X-beeldschermbeheerder (xdm) gestopt bij opweerdering en "
|| "verwijdering van dit pakket, momenteel blijkt deze echter minstens 1 X-"
|| "sessie te beheren. Het afsluiten van xdm zal de erdoor beheerde X-sessies "
|| "beëindigen. Het is mogelijk om xdm gewoon door te laten lopen, de nieuwe "
|| "versie wordt dan aktief de eerstvolgende keer dat de achtergronddienst "
|| "herstart wordt."

s/pakket,/pakket;/

|| #. Description
|| #: ../xfree86-common.templates:3
|| msgid ""
|| "If you experience problems with these packages or would like to submit "
|| "patches, please send mail to the Debian X mailing list. You can read more "
|| "about this mailing list on the World Wide Web:\n"
|| " http://lists.debian.org/debian-x/";
|| msgstr ""
|| "Gelieve voor het rapporteren van problemen, oplossingen, of uitbreidingen "
|| "voor deze paketten gebruik te maken van de Debian-X emaillijst. Meer "
|| "informatie over deze lijst is te vinden op de website:\n"
|| " http://lists.debian.org/debian-x/";

s/ http/ http/

|| #. Description
|| #: ../xfree86-common.templates:3
|| msgid ""
|| "If you do not want to be running experimental X packages, you need to do two "
|| "things:\n"
|| " 1) Ensure that you do not have experimental package repositiories in\n"
|| "   your /etc/apt/sources.list file;\n"
|| " 2) Instruct apt to downgrade XFree86 to an appropriate released version;\n"
|| "   you can do this by appending a package suite name to the package name\n"
|| "   with \"apt-get\" -- for example:\n"
|| "    apt-get install xfree86-common/unstable\n"
|| "  or\n"
|| "    apt-get install xfree86-common/stable\n"
|| "  You may need to specify downgrades for several packages."
|| msgstr ""
|| "Wanneer u geen experimentele X-pakketten wenst te gebruiken dient u:\n"
|| " 1) zich ervan te verzekeren dat er in het bestand /etc/apt/sources.list "
|| "geen\n"
|| "   opslagplaatsen van experimentele pakketten staan;\n"
|| " 2) apt op te dragen om de oudere vrijgegeven X-versie op te halen;\n"
|| "   dit doet u door de pakketsetnaam aan de pakketnaam toe te voegen -- "
|| "bv:\n"
|| "    apt-get install xfree86-common/unstable\n"
|| "   of\n"
|| "    apt-get install xfree86-common/stable\n"
|| "   mogelijks dient u voor meerdere paketten oudere versies op te geven."

s/ 1)/ 1)/
    (1 spatie meer indenteren)
s/ 2)/ 2)/
    (1 spatie meer indenteren)
s/    apt-get install xfree86-common\/stable/    apt-get install xfree86-common\/stable/
    (1 spatie minder indenteren)

|| #. Description
|| #: ../xserver-common.templates:5
|| msgid ""
|| "Because the X server runs with superuser privileges, it may be unwise to "
|| "permit any user to start it, for security reasons. On the other hand, it is "
|| "even more unwise to run general-purpose X client programs as root, which is "
|| "what may happen if only root is permitted to start the X server. A good "
|| "compromise is to permit the X server to be started only by users logged in "
|| "to one of the virtual consoles."
|| msgstr ""
|| "Omdat de X server met de rechten van de supergebruiker draait is het, "
|| "omwille van beveiligingsredenen, dikwijls onverstandig om deze te laten "
|| "opstarten door eender welke gebruiker. Daar staat tegenover dat het nog "
|| "onverstandiger is om de algemene grafische programmas te gebruiken als root, "
|| "wat mogelijks het gevolg is wanneer enkel de root gebruiker de X-server kan "
|| "opstarten. Een goed compromis is om de X-server alleen te laten opstarten "
|| "door gebruikers die aangemeld zijn via een van de virtuele consoles."

"Omdat+omwille van" doet dubbelop aan. Gebruik "in verband met" of zo.

s/programmas/programma's/

|| #. Description
|| #: ../xserver-common.templates:20
|| msgid "Enter the desired nice value for the X server to use."
|| msgstr ""
|| "Gelieve de door de X-server te gebruiken hoffelijkheidswaarde op te geven."

s/ hoffelijkheidswaarde/ hoffelijkheidswaarde/

"hoffelijkheid"? Dat klinkt mij voldoende merkwaardig in de oren om gewoon
"nice" value te willen proberen. Of misschien "vriendelijkheidswaarde"?

|| #. Description
|| #: ../xserver-common.templates:20
|| msgid ""
|| "When using operating system kernels with a particular scheduling strategy, "
|| "it has been widely noted that the X server's performance improves when it is "
|| "run at a higher process priority than the default; a process's priority is "
|| "known as its \"nice\" value. They range from -20 (extremely high priority, "
|| "or \"not nice\" to other processes) to 19 (extremely low priority). The "
|| "default nice value for ordinary processes is 0. -10 is a good default for a "
|| "single-user workstation; 0 is a good default for a machine that has duties "
|| "other than interacting with the console user (such as a web server)."
|| msgstr ""
|| "Het is bekend dat op sommige operating-systems (afhankelijk van de gebruikte "
|| "plan-strategie) de prestaties van de X-server verbeteren wanneer deze een "
|| "hoger-dan-standaard prioriteit krijgt; de prioriteit van een proces staat "
|| "bekend als de hoffelijkheidswaarde en varieëert van -20 (minst hoffelijk "
|| "probeert altijd voor te dringen) tot 19 (extreem hoffelijk, laat alles "
|| "voorgaan). De standaard hoffelijkheidswaarde voor gewone processen is 0, op "
|| "een systeem met slechts 1 gebruiker is -10 is een goede waarde voor de X "
|| "server; 0 is een keuze voor systemen waar interactie met de console-"
|| "gebruiker niet de voornaamste taak is (e.g. een webserver)."

"Operating-systems" (beheerssysteem) zette mij op het verkeerde been
(kernel+system tools). Het gaat alleen om de kernel. "Plan-strategie"
snapte ik pas toen ik het origineel had gelezen.

Miischien moet er het een en ander moet worden weggelaten. "Het is bekend
dat ..." geeft niet echt veel informatie. "With a particular scheduling
strategy" roept meer vragen op dan het beantwoordt. En eigenlijk geldt
dat ook voor "sommige operating-systems".

  De prestaties van de X-server kunnen verbeteren wanneer deze een
  hoger-dan-standaard prioriteit krijgt; ...

s/varieëert/varieert/

|| #. Description
|| #: ../xserver-common.templates:20
|| msgid ""
|| "The above is not true of Linux kernel version 2.6 (nor of the 2.5 series "
|| "after the \"O(1) scheduler\" was included); on such systems, the nice value "
|| "of the X server should be set to 0."
|| msgstr ""
|| "Het bovenstaande is niet van toepassing op versie 2.6 Linux-kernels (ook "
|| "niet op de 2.5 serie na de inclusie aldaar van de \"O(1) planner\"); op zo'n "
|| "systemen dient de hoffelijkheidswaarde van de X-server op 0 gezet te worden."

s/zo'n systemen/zulke systemen/

|| #. Description
|| #: ../xserver-common.templates:41
|| msgid "Please enter an integer between -20 and 19."
|| msgstr "Gelieve een integer-waarde tussen -20 en 19 op te geven."

s/integer-waarde/geheel getal/

|| #. Description
|| #: ../xserver-xfree86.templates:4
|| msgid ""
|| "Accept this option if you would like to attempt to autodetect the "
|| "recommended X server and driver module for your video card. If "
|| "autodetection fails, you will be asked to specify the desired X server and/"
|| "or driver module. If autodetection succeeds, further debconf questions "
|| "about your video hardware will be pre-answered."
|| msgstr ""
|| "Bij gebruik van deze optie wordt geprobeerd om de juiste X-server en "
|| "stuurprogrammamodule voor uw beeldkaart automatisch te detecteren. Mocht de "
|| "automatische detectie mislukken zal u gevraagt worden om de te gebruiken X-"
|| "server en/of stuurprogrammamodule zelf uit te kiezen. Verdere debconfvragen "
|| "zullen ingevulgde antwoorden hebben wanneer de automatische detectie lukt."

s/mislukken zal/mislukken, dan zal/
s/gevraagt/gevraagt/
s/ingevulgde/ingevulde/

|| #. Description
|| #: ../xserver-xfree86.templates:4
|| msgid ""
|| "If you would rather select the X server and driver module yourself, decline "
|| "this option. You will not be asked to select the X server if there is only "
|| "one available."
|| msgstr ""
|| "Sla deze optie af wanneer u verkiest de X-server en de stuurprogrammamodule "
|| "liever zelf kiest. U dient geen keuze temaken wanneer er slechts 1 X-server "
|| "beschikbaar is."

s/verkiest //

|| #. Description
|| #: ../xserver-xfree86.templates:40
|| msgid ""
|| "Several X servers may be available; the default is selected via the /etc/X11/"
|| "X symbolic link. Some X servers may not work with your particular graphics "
|| "hardware."
|| msgstr ""
|| "Er kunnen meerdere X-servers beschikbaar zijn; de standaardserver wordt "
|| "geselecteert via de snelkoppeling /etc/X11/X. Mogelijks werken niet alle X-"
|| "servers op uw grafische hardware."

s/geselecteert/geselecteerd/

|| #. Description
|| #: ../xserver-xfree86.templates:52
|| msgid ""
|| "The Files section of the X server configuration file tells the X server "
|| "where to find server modules, the RGB color database, and font files. This "
|| "option is for advanced users. In most cases, you should enable it."
|| msgstr ""
|| "De Files-sectie van het X-Server-configuratiebestand verteld de X Server "
|| "waar de servermodules, de RGB kleurendatabase, en de lettertypebestanden "
|| "gevonden kunnen worden. Deze optie is voor gevorderde gebruikers. In de "
|| "meeste gevallen kunt u deze optie best actief laten."

s/verteld/vertelt/

|| #. Description
|| #: ../xserver-xfree86.templates:52
|| msgid ""
|| "Disable this option if you want to write your own \"Files\" section into the "
|| "XFree86 server configuration file. You may wish to do this if you need to "
|| "remove the reference to the local font server, add a reference to a "
|| "different font server, or rearrange the default set of local font paths."
|| msgstr ""
|| "Wanneer u de\"Files\" sectie in het XFree86-serverconfiguratiebestand zelf "
|| "wilt aanmaken dient u deze optie uit te schakelen. Dit kan interessant zijn "
|| "wanneer u een referentie naar de lokale lettertype-server wil vermijden, "
|| "wanneer u een referentie naar een andere lettertype-server wil invoegen, of "
|| "wanneer u de default set van lokale lettertype-paden anders wilt "
|| "rangschikken."

s/de\\"Files\\"/de \\"Files\\"/
s/referentie/verwijzing/g
s/wil/wilt/

|| #. Description
|| #: ../xserver-xfree86.templates:66
|| msgid ""
|| "The bitmap, freetype, speedo, type1, and xtt modules are all font "
|| "rasterizers. The freetype and xtt modules should not be enabled at the same "
|| "time, as they are incompatible. The freetype module should be used for "
|| "Western languages and anti-aliased font support; the xtt module should be "
|| "used for East Asian character set support (specifically, for CID-keyed "
|| "fonts)."
|| msgstr ""
|| "De bitmap, freetype, speedo, type, en xtt-modules zijn allemaal lettertype-"
|| "modules. De freetype- en xtt-modules, zijn niet compatibel, en kunnen dus "
|| "niet tegelijkertijd gebruikt worden. Voor westerse talen en anti-aliasing "
|| "ondersteuning voor lettertypes gebruikt u best de freetype moduel; de xtt "
|| "module is dan weer beter voor Oost-Aziatische talen (en meer specifiek voor "
|| "CID-lettertypes)."

s/xtt-modules,/xtt-modules/
s/moduel/module/

|| #. Description
|| #: ../xserver-xfree86.templates:66
|| msgid ""
|| "If you unsure what to do, leave all of the modules enabled except xtt. "
|| "Advanced users may wish to disable all modules -- in which case no Modules "
|| "section will be written to the X server configuration file -- and add their "
|| "own Modules section to the file manually."
|| msgstr ""
|| "Indien u onzeker bent, kunt u best alle modules buiten xtt activeren. "
|| "Gevorderde gebruikers, die hun eigen Modules-sectie in het "
|| "configuratiebestand willen toevoegen, dienen geen enkele module te kiezen "
|| "(waardoor er geen Modules-sectie naar het X-server configuratiebestand "
|| "geschreven wordt. "

s/wordt./wordt)./

|| #. Description
|| #: ../xserver-xfree86.templates:122
|| msgid ""
|| "The X server configuration file associates your video card with a name that "
|| "you may provide. This is usually the vendor or brand name followed by the "
|| "model name, e.g., \"3Dfx Voodoo3\" or \"ATI Rage Fury Maxx\"."
|| msgstr ""
|| "Het X-server-configuratiebestand associëert een, door u gekozen naam, met uw "
|| "beeldkaart. Gewoonlijk gebruikt men hiervoor de fabrikantnaam gevolgt door "
|| "de modelnaam (e.g. \"3Dfx Voodoo3\" of \"ATI Rage Fury Maxx\")."

s/,//g

|| #. Description
|| #: ../xserver-xfree86.templates:130
|| msgid "Select the desired X server driver."
|| msgstr "Gelieve het gewenste X-server stuurprogramma te selecteren."

s/X-server stuurprogramma/X-server-stuurprogramma/

|| #. Description
|| #: ../xserver-xfree86.templates:150
|| msgid ""
|| "For users of multi-head setups, this option will configure only one of the "
|| "heads. Further configuration will have to be done manually in the X server "
|| "configuration file, /etc/X11/XF86Config-4."
|| msgstr ""
|| "Voor gebruikers van meerdere-scherm-configuraties zal deze optie slechts één "
|| "van de schermen configureren. Verdere configuratie zal handmatig in het X-"
|| "server-configuratiebestand (/etc/X11/XF86Config-4) dienen te gebeuren."

s/meerdere-scherm-configuraties/configuraties met meerdere schermen/

|| #. Description
|| #: ../xserver-xfree86.templates:150
|| msgid ""
|| "You may wish to use the \"lspci\" command to determine the bus location of "
|| "your PCI or AGP video card. Keep in mind that lspci reports the bus, "
|| "device, and function numbers in hexadecimal, not decimal."
|| msgstr ""
|| "U kunt gebruik maken van het commando \"lspci\" om de bus-locatie van uw PCI "
|| "of AGP beeldkaart te bepalen. Hou in het oog dat lspci de bus, apparaat, en "
|| "functienummers niet als decimale maar als hexadecimale waarden weergeeft."

s/Hou/Houd/
s/bus, apparaat, en functienummers/bus-, apparaat-, en functienummers/

|| #. Description
|| #: ../xserver-xfree86.templates:150
|| msgid ""
|| "When possible, this question has been pre-answered for you and you should "
|| "accept the default unless you know it doesn't work."
|| msgstr ""
|| "Waar mogelijk zal het antwoord op deze vraag reeds ingevuld zijn, tenzij u "
|| "weet dat het voorgestelde antwoord niet werkt laat u dit best staan."

s/,/;/

|| #. Description
|| #: ../xserver-xfree86.templates:175
|| msgid ""
|| "Where \"bustype\" is \"PCI\" for PCI and AGP video cards, and each of \"bus"
|| "\", \"device\", and \"function\" is a decimal (not hexadecimal) value. For "
|| "example, \"PCI:0:16:0\" is valid input (without the double-quotes)."
|| msgstr ""
|| "Waarbij \"bustype\" \"PCI\" is voor PCI en AGP beeldkaarten, en elke waarde "
|| "van \"bus\", \"apparaat\" en \"functie\" een decimale (en dus geen "
|| "hexadecimale) waarde bevat. Zo is, bijvoorbeeld, \"PCI:0:16:0\" (zonder de "
|| "aanhalingstekens) een geldige invoer."

s/Waarbij/waarbij/
    Het is het vervolg van de zin ervoor, zonder punt.

|| #. Description
|| #: ../xserver-xfree86.templates:203
|| msgid ""
|| "Advanced users can use any defined XKB rule set. If the xlibs package has "
|| "been unpacked, see the /etc/X11/xkb/rules directory for available rule sets."
|| msgstr ""
|| "Geavanceerde gebruikers kunnen elke gedefiniëerde XKB regelset opgeven. U "
|| "vindt de beschikbare regelsets, wanneer het xlibs-pakket uitgepakt is, in de "
|| "map /etc/X11/xkb/rules."

s/gedefiniëerde/gedefinieerde/

|| #. Description
|| #: ../xserver-xfree86.templates:217
|| msgid ""
|| "The \"pc102\" and \"pc105\" models are versions of the pc101 and pc104 "
|| "keyboards, respectively, often found in Europe."
|| msgstr ""
|| "De \"pc102\" en \"pc105\"-modellen zijn versies van respectievelijk de pc101 "
|| "en pc104-klavieren die in Europa vaak gebruikt worden."

s/klavieren/toetsenborden/
    Eén vertaling.

|| #. Description
|| #: ../xserver-xfree86.templates:254
|| msgid "Please select your keyboard layout."
|| msgstr "Gelieve uw toetsenbordlayout te selecteren."

s/toetsenbordlayout/toetsenbordindeling/

|| #. Description
|| #: ../xserver-xfree86.templates:254
|| msgid ""
|| "For the X server to handle your keyboard correctly, a keyboard layout must "
|| "be entered. Available layouts depend on which XKB rule set and keyboard "
|| "model were previously selected."
|| msgstr ""
|| "Opdat de X server uw toetsenbord juist zou kunnen aansturen dient u de "
|| "toetsenbordlayout aan te geven. De beschikbare layouts worden bepaald door "
|| "de gebruikte XKB-regelset en toetsenbordmodel."

s/toetsenbordlayout/toetsenbordindeling/

|| #. Description
|| #: ../xserver-xfree86.templates:254
|| msgid ""
|| "Advanced users can use any layout supported by the selected XKB rule set. "
|| "If the xlibs package has been unpacked, see the /etc/X11/xkb/rules directory "
|| "for available rule sets, and the /etc/X11/xkb/symbols directory for "
|| "available layouts."
|| msgstr ""
|| "Gevorderde gebruikers kunnen elke, door de XKB regelset ondersteunde, layout "
|| "gebruiken. U vindt de beschikbare layouts, indien het xlibs-pakket uitgepakt "
|| "is, in de map /etc/X11/xkb/symbols."

s/elke,/elke/
s/ondersteunde,/ondersteunde/

|| #. Description
|| #: ../xserver-xfree86.templates:254
|| msgid ""
|| "Users of U.S. English keyboards should enter \"us\". Users of keyboards "
|| "localized for other countries should generally enter their ISO 3166 country "
|| "code. E.g., France uses \"fr\", and Germany uses \"de\"."
|| msgstr ""
|| "Gebruikers an VS-stijl Engelse toetsenborden kunnen dit best leeg laten "
|| "dienen \"us\" op te geven. Gebruikers van voor andere landen gelokalizeerde "
|| "toetsenborden dienen over het algemeen de ISO 3166 code voor hun land in te "
|| "geven (e.g. voor Frankrijk is dit \"fr\", en voor Duitsland \"de\")."

Gebruikers van VS-stijl Engelse toetsenborden dienen \"us\" op te geven. ...

s/gelokalizeerde/gelocalizeerde/
s/e.g./b.v./

|| #. Description
|| #: ../xserver-xfree86.templates:270
|| msgid ""
|| "Users of U.S. English keyboards should generally leave this entry blank."
|| msgstr ""
|| "Gebruikers an VS-stijl Engelse toetsenborden kunnen dit best leeg laten."

s/an/van/

|| #. Description
|| #: ../xserver-xfree86.templates:287
|| msgid ""
|| "Advanced users can use any options compatible with the selected XKB model, "
|| "layout and variant. If the xlibs package has been unpacked, see the /etc/"
|| "X11/xkb/symbols directory available options files, which define only partial "
|| "keyboard translations. (For example, /etc/X11/xkb/symbols/ctrl.)"
|| msgstr ""
|| "Geavanceerde gebruikers kunnen gelijk welke optie door de geselecteerde XKB "
|| "model-layout-variant ondersteunde optie gebruiken. Indien het xlibs-pakket "
|| "uitgepakt is vindt u de beschikbare opties in de bestanden van de /etc/X11/"
|| "xkb/symbols map, deze definiëren echter slechts gedeeltelijke vertalingen (e."
|| "g. /etc/X11/xkb/symbols/ctrl.)"

s/e.g./b.v./

|| #. Description
|| #: ../xserver-xfree86.templates:317
|| msgid ""
|| "If you have a mouse attached to the computer, an attempt to detect it can be "
|| "made; it may help to move the mouse while detection is attempted (also, the "
|| "gpm program should not be running). If you would like to attach a PS/2 or "
|| "bus/inport mouse to your computer, you should shut down the system, turn off "
|| "the computer's power, connect the mouse, turn the computer back on, and "
|| "reboot. If you wish to select a mouse type manually, decline this option."
|| msgstr ""
|| "Het automatisch herkennen van op deze computer aangesloten muis kan "
|| "geprobeert worden; het helpt als u de muis beweegt terwijl de automatische "
|| "muisherkenning loopt (zorg er ook voor dat het gpm programma niet loopt). "
|| "Voor het aansluiten van PS/2 of bus/inport muizen dient u uw computer uit te "
|| "schakelen. Indien u het muistype handmatig wilt opgeven dient dit aanbod "
|| "voor automatische herkenning af te slaan."

s/van op/van een op/
s/geprobeert/geprobeerd/

|| #. Description
|| #: ../xserver-xfree86.templates:317
|| msgid ""
|| "If you accept this option and autodetection fails, you will be asked this "
|| "question again. You may attempt autodetection as many times as desired. If "
|| "autodetection succeeds, further debconf questions about your mouse will be "
|| "pre-answered."
|| msgstr ""
|| "Indien de automatische muisherkenning mislukt zal deze vraag opnieuw gesteld "
|| "worden. U kunt de automatische muisherkenning zo veel u wilt proberen. "
|| "Wanneer de automatische muisherkenning lukt zullen verdere debconf-vragen "
|| "betreffende de muis ingevulde antwoorden hebben."

s/veel/vaak/

|| #. Description
|| #: ../xserver-xfree86.templates:351
|| msgid "Please choose the entry that best describes your mouse."
|| msgstr "Gelieve optie te kiezen die uw muis het best beschrijvt."

s/beschrijvt/beschrijft/

|| #. Description
|| #: ../xserver-xfree86.templates:356
|| msgid ""
|| "Most programs in the X Window System expect your mouse to have 3 buttons "
|| "(left, right, and middle). Mice with only 2 buttons can emulate the "
|| "presence of a middle button by treating simultaneous clicks or drags of the "
|| "left and right buttons as middle button events."
|| msgstr ""
|| "De meeste X-programmas veronderstellen dat uw muis 3 knoppen heeft (links, "
|| "rechts, en midden). Twee-knopsmuizen kunnen de derde knop emuleren door "
|| "gelijktijdig indrukken van beide knoppen als het indrukken van een derde "
|| "knop te behandelen."

s/programmas/programma's/
s/Twee-knopsmuizen/Tweeknopsmuizen/
s/gelijktijdig/het gelijktijdig/

|| #. Description
|| #: ../xserver-xfree86.templates:372
|| msgid ""
|| "Events from a wheeled mouse's wheel can be treated as clicks of additional "
|| "buttons (buttons 4 and 5). Some X applications treat buttons 4 and 5 as "
|| "scroll-up and scroll-down events, making the mouse wheel work as expected. "
|| "This is application-level behavior however, and may not always work. Also, "
|| "exotic mice with more than 3 buttons in addition to a wheel may behave in an "
|| "unexpected fashion if this option is set."
|| msgstr ""
|| "Gebeurtenissen van een muiswiel kunnen behandeld worden als indrukken van "
|| "extra knoppen (knoppen 4 en 5). Om het muiswiel op de verwachte manier te "
|| "doen werken behandelen sommige X-applicaties knop 4 en 5 als scroll-up en "
|| "scroll-down. Dit vershilt echter van applicatie tot applicatie, bijgevolg "
|| "werkt dit niet altijd. Verder geldt dat exotische muizen met meer dan drie "
|| "knoppen, en een wiel mogelijks raar gaan reageren met deze optie aktief."

s/vershilt/verschilt/
s/applicatie,/applicatie;/
s/en een wiel/en een wiel,/

|| #. Description
|| #: ../xserver-xfree86.templates:372
|| msgid "Enabling this option is harmless if your mouse has no scroll wheel."
|| msgstr ""
|| "Het inschakelen van deze optie kan ook als uw muis geen muiswiel heeft geen "
|| "kwaad."

Het inschakelen van deze optie kan geen kwaad als uw muis geen muiswiel
heeft.

|| #. Description
|| #: ../xserver-xfree86.templates:372
|| msgid ""
|| "Note that mouse buttons in excess of five (counting a scroll wheel as two "
|| "buttons, one each for \"up\" and \"down\", and a third if the wheel \"clicks"
|| "\") are not yet supported with this configuration tool."
|| msgstr ""
|| "Merk op dit configuratie-hulpmiddel slechts 5 muistoetsen ondersteund "
|| "(waarbij een muiswiel geteld wordt als twee of drie toetsen: een voor "
|| "\"omhoog\" en een voor \"omlaag\",en een derde voor wielkliks)."

s/een voor \"omhoog\" en een voor \"omlaag\",en/één voor \"omhoog\" en één voor \"omlaag\", en/

|| #. Description
|| #: ../xserver-xfree86.templates:389
|| msgid ""
|| "Many monitors (including LCD's) and video cards support a communication "
|| "protocol that allows the monitor's technical characteristics to be "
|| "communicated back to the computer. If your monitor and video card speak the "
|| "same dialect of this protocol, further debconf questions about your monitor "
|| "will be pre-answered."
|| msgstr ""
|| "Veel beeldschermen (ook LCD's) en beeldkaarten ondersteunen een "
|| "communicatieprotocol waarmee de technische eigenschappen van het beeldscherm "
|| "en de beeldkaart uitgewisseld kunnen worden, vooropgesteld dat deze "
|| "hetzelfde protocol-dialect spreken. In dat geval zullen verdere debconf-"
|| "vragen ingevulde antwoorden hebben.."

s/.././

|| #. Description
|| #: ../xserver-xfree86.templates:443
|| msgid "Please select your monitor's best video mode."
|| msgstr "Gelieve uw beeldscherm's beste beeldmodus te selecteren."

Gelieve de beste beeldmodus van uw beeldscherm te selecteren."

|| #. Description
|| #: ../xserver-xfree86.templates:443
|| msgid ""
|| "Choose the \"best\" resolution and refresh rate you believe your monitor "
|| "capable of. Larger resolutions and refresh rates are better. If you use a "
|| "CRT monitor, it is perfectly acceptable to select a \"worse\" video mode "
|| "than your monitor's best if you wish. Users of LCD displays may also be "
|| "able to do this, but only if both the video chipset and the driver support "
|| "it; if in doubt, use the video mode recommended by the manufacturer of your "
|| "LCD."
|| msgstr ""
|| "Gelieve de \"beste\" resolutie en verversingsfrequentie die uw beeldscherm "
|| "aankan te kiezen. Hoe hoger de resolutie en verversingsfrequentie hoe beter. "
|| "Voor gebruikers van CRT-schermen is het desgewenst perfect mogelijk om een "
|| "\"mindere\" beeldmodus te gebruiken. Ook bij LCD-schermen is dit soms "
|| "mogelijk, in dat geval dienen zowel de video-chipset als het stuurprogramma "
|| "dit te ondersteunen; gebruik bij twijfel de door uw fabrikant aangeraden "
|| "beeldmodus."

s/aankan/aan kan/

|| #. Description
|| #: ../xserver-xfree86.templates:453
|| msgid ""
|| "The X server configuration file associates your monitor with a name that you "
|| "may provide. This is usually the vendor or brand name followed by the model "
|| "name, e.g., \"Sony E200\" or \"Dell E770s\"."
|| msgstr ""
|| "Het X-server-configuratiebestand associëert het beeldscherm met een door u "
|| "opgegeven naam. Meestal gebruikt men hiervoor \"merknaam modelnaam\", e.g "
|| "\"\"Sony E200\" of \"Dell E770s\"."

s/associëert/associeert/
s/e.g./b.v./
s/\\"\\"/\\"/

|| #. Description
|| #: ../xserver-xfree86.templates:468
|| msgid ""
|| "Please enter either a comma-separated list of discrete values (for fixed-"
|| "frequency displays), or a pair of values separated by a dash (all modern "
|| "CRT's). This information should be available in your monitor's manual. "
|| "Values lower than 50 or higher than 160 are extremely rare."
|| msgstr ""
|| "Gelieve een door komma's gescheiden lijst van discrete waarden (voor "
|| "monitoren met vaste frequentie), of twee waarden gescheiden door een "
|| "koppelteken (voor alle moderne CRT-monitoren) in te geven. U vindt deze "
|| "informatie normaal in de handleiding van uw monitor. Waarden <60 of >160 "
|| "zijn zeer uitzonderlijk."

s/koppelteken/liggend streepje/
    Het is geen *koppel*teken; een koppelteken wordt tussen twee
    woorden geplaatst om ze te koppelen. Typografisch zou je een iets
    langere en-dash gebruiken voor ranges, maar met zo'n technische
    term moet je hier natuurlijk niet aankomen.

|| #. Description
|| #: ../xserver-xfree86.templates:476
|| msgid "Please enter a comma-separated list of ranges or values."
|| msgstr ""
|| "Gelieve een door komma-gescheiden lijst van waarden of bereiken op te geven."

s/-/'s /

|| #. Description
|| #: ../xserver-xfree86.templates:476
|| msgid ""
|| "The valid syntax is a comma-separated list of discrete values, or a pair of "
|| "values separated by a dash."
|| msgstr ""
|| "De juiste syntax bestaat uit een komma-gescheiden lijst van discrete "
|| "waarden, if een bereik (ondergrens-bovengrens)."

s/if/of/

|| #. Description
|| #: ../xserver-xfree86.templates:484
|| msgid "Select the video modes you would like the X server to use."
|| msgstr ""
|| "Selecteer de beeldmodussen die u door de X-server wilt laten gebruiken."

Hm. Wat is het meervoud van modus? Modi? Ik geef toe dat modussen toch
beter klinkt.

|| #. Description
|| #: ../xserver-xfree86.templates:484
|| msgid ""
|| "If there are some resolutions you would not like the X server to use even if "
|| "your hardware is capable of them, remove them from the list below. Removing "
|| "all of them is effectively the same as removing none, since in both cases "
|| "the X server will attempt to use the highest possible resolution."
|| msgstr ""
|| "Als er een aantal resoluties zijn die u niet door de X-server wil laten "
|| "gebruiken, hoewel uw hardware hiertoe in staat is dient u deze te "
|| "verwijderen uit de onderstaande lijst. Alle resoluties laten staan komt op "
|| "hetzelfde neer als alle resoluties verwijderen aangezien in de X-server in "
|| "beide gevallen de hoogst mogelijke resolutie probeert."

s/ aangezien/, aangezien/

|| #. Description
|| #: ../xserver-xfree86.templates:494
|| msgid ""
|| "(So-called \"32-bit color\" is actually 24 bits of color information plus 8 "
|| "bits of alpha channel or simple zero padding; the X Window System can handle "
|| "both. If you want either, select 24 bits.)"
|| msgstr ""
|| "(Zogenaamde 32-bit kleuren zijn eigenlijk slechts 24-bit kleuren met 8-bits "
|| "extra voor het alpha kanaal of \"eenvoudige 0 vulling\"; het X-Window-"
|| "Systeem kan beide aan. Wilt u een van beiden gebruiken dan dient u 24-bit te "
|| "selecteren)"

s/0 vulling/nul-vulling/
s/beiden/beide/

|| #. Description
|| #: ../xserver-xfree86.templates:510
|| msgid ""
|| "Disable this option if you want to write your own \"DRI\" section into the "
|| "XFree86 server configuration file. You may wish to do this if you want to "
|| "change the access privileges to the DRI port."
|| msgstr ""
|| "Wanneer u uw eigen \"DRI\" sectie wilt schrijven dient u deze optie te "
|| "deactiveren. Dit wilt u bijvoorbeeld wanneer u de toegangsrechten voor de "
|| "DRI poort wilt veranderen."

s/DRI poort/DRI-poort/

Attachment: pgp1jftkzEj6R.pgp
Description: PGP signature


Reply to: