[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[DICO] hotplug (was: [RFR] po-debconf://hotplug)Ja, daar wordt in de vertaling steeds "hotplug" met een heel verhaal
omschreven. Niet handig.

Wie weet een mooie vertaling? Hoe heet het in Windows? (Beter goed gejat
dan slecht verzonnen.)

Attachment: pgprsLxCW6W9s.pgp
Description: PGP signature


Reply to: