[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: vidalia 0.2.10-2: Please update the PO translation for the package vidaliaHi,
updated Czech translation (correct version) of Vidalia package is
included.

No problem... and the best regards again,
Martin Sin.

Dne Fri, 24 Sep 2010 14:25:46 -0300
Ulises Vitulli <dererk@debian.org> napsal(a):

> Hi,
> 
> You are noted as the last translator of the translation for
> vidalia. The English template has been changed, and now some messages
> are marked "fuzzy" in your translation or are missing (most of them).
> I would be grateful if you could take the time and update it, there
> are no more than 15 lines and I'm resting on this for reaching a good
> shape on the Squeeze release.
> 
> Please send the updated file to *me* only.
> 
> The deadline for receiving the updated translation is
> Sat, 30 Sep 2010 8:00:00 UTC, but if it's possible for you to send
> them in advance, I'll be very grateful!
> 
> Thanks in advance,
> 
> 
> Dererk
> 
> Ps: Please check that POT-Creation-Date is 2010-09-24 14:01-0300)
> Ps2: You may have already received this mail, please discard the
> other one as I send the wrong template. Sorry for the inconveniences!
> 
# This file is distributed under the same license as the vidalia package.
# Martin Sin <martin.sin@zshk.cz>, 2009.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: vidalia 0.1.13-3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: vidalia@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-09-24 14:01-0300\n"
"PO-Revision-Date: 2010-09-24 19:56+0200\n"
"Last-Translator: Martin Sin <martin.sin@zshk.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "About Vidalia and the Tor software interaction"
msgstr "O Vidalia a jeho vlivu na programu Tor"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"Vidalia provides a GUI for the Tor software. That means that Vidalia needs "
"to talk to the Tor software for configuring different aspects of the Tor "
"Network, view its status at a glance, monitor its bandwidth usage or just "
"view logs."
msgstr ""
"Vidalia používá urÄ?ité GUI k programu Tor. To Vidalia používá ke komunikaci "
"s programem Tor a je důležité pro nastavení různých voleb sítÄ? Tor, "
"prohlížení stavu sítÄ?, monitorování zatížení sítÄ? nebo jen k prohlížení logů."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"The component of the Tor software that Vidalia talks to is a daemon process, "
"which works on background without any user interaction required."
msgstr ""
"Vidalia k tomu používá daemon Tor, který bÄ?ží bez zásahu uživatele na pozadí."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "There are two different ways to let Vidalia communicate with Tor:"
msgstr "K dispozici jsou dva různé způsoby komunikace s Tor:"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"- Letting Vidalia start Tor process on its own.\n"
"  (Simplest for end users, can't be used in a multi-user desktop)"
msgstr ""
"- UmožnÄ?ní Vidalia spuÅ¡tÄ?ní procesu Tor z vlastního pÅ?iÄ?inÄ?ní.\n"
"  (Nejjednodušší pro koncového uživatele, nelze použít na více-uživatelském "
"  desktopu)."


#. Type: note
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"- Enable Tor to use a control port to communicate with Vidalia.\n"
"  (Recommended for stronger security, preventing privilege escalation "
"attacks)"
msgstr ""
"- Povolení Tor použít ke komunikaci s Vidalia Å?ídící port.\n"
"  (DoporuÄ?eno pro vyšší bezpeÄ?nost, chrání pÅ?ed útoky)"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"For more information please read '/usr/share/doc/vidalia/README.Debian'."
msgstr ""
"Pro více informací se prosím podíveje do souboru "
"â??/usr/share/doc/vidalia/README.Debianâ??."

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:3001
msgid "No"
msgstr "Ne"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:3001
msgid "Yes (just for now)"
msgstr "Ano (jen pro tentokrát)"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:3001
msgid "Yes (and disable it for every boot)"
msgstr "Ano (a zakázat ho pÅ?i každém startu)"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:3002
#| msgid "Let Vidalia start Tor after stopping existing Tor process:"
msgid "Let Vidalia start Tor after stopping existing Tor process?"
msgstr "Povolit Vidalia spuÅ¡tÄ?ní Tor po ukonÄ?ení stávajícího procesu Tor?"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:3002
msgid ""
"Vidalia's installation found a Tor process running. In order for Vidalia to "
"work, choose between these three different ways of starting the Tor process:"
msgstr ""
"Instalace Vidalia zjistila bÄ?žící proces Tor. Pro správnou funkci Tor je "
"tÅ?eba zvolit jednu z tÄ?chto tÅ?ech různých možností spuÅ¡tÄ?ní procesu Tor:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:3002
msgid ""
"If you choose 'No', Vidalia will give for granted that Tor process will be "
"always running, which is the default package behaviour (Recommended for a "
"multi-user desktop)"
msgstr ""
"Zvolíte-li â??Neâ??, Vidalia bude pÅ?edpokládat, že proces Tor vždy pobÄ?ží, to je "
"výchozí chování (DoporuÄ?ované pro více-uživatelský desktop)"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:3002
msgid ""
"If you choose 'Yes (just for now)', Vidalia will inmediatelly stop the Tor  "
"process, so Vidalia could start Tor process this time, and will assume that "
"Tor will be always running in next reboots"
msgstr ""
"Zvolíte-li â??Ano (pro tentokrát)â??, Vidalia okamžitÄ? ukonÄ?í proces Tor a pak "
"ho zas spustí, dál bude pÅ?edpokládat, že Tor pobÄ?ží i po pÅ?íštím restartu"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:3002
msgid ""
"If you choose 'Yes (and disable it for every boot)', Vidalia will configure "
"the Tor software not to start by its own on every boot and allow it to be "
"launched by Vidalia (Recommended for end users)"
msgstr ""
"Pokud zvolíte â??Ano (a zakázat pÅ?i každém startu)â??, Vidalia nastaví program "
"Tor tak, aby se sám od sebe pÅ?i startu poÄ?ítaÄ?e nespouÅ¡tÄ?l a umožní jeho "
"spuÅ¡tÄ?ní díky Vidalia (DoporuÄ?uje se pro koncové uživatele)"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:3002
msgid ""
"In doubt, leave default answer selected. (Will be able to change it at any "
"time by running 'dpkg-reconfigure vidalia')"
msgstr ""
"Jste-li na pochybách, nechte výchozí vybranou možnost. (Kdykoliv pozdÄ?ji "
"jí můžete zmÄ?nit zadáním â??dpkg-reconfigure vidaliaâ??)"

Reply to: