[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

debconf 1.5.29: Please update the PO translation for the package debconfHi,

You are noted as the last translator of the translation for
debconf. The English template has been changed, and now some messages
are marked "fuzzy" in your translation or are missing.
I would be grateful if you could take the time and update it.
Please send the updated file to me, or submit it as a wishlist bug
against debconf.

The deadline for receiving the updated translation is
Mon, 15 Mar 2010 14:13:28 +0000.

Thanks in advance,

-- 
Colin Watson                    [cjwatson@debian.org]
# Czech translation of debconf package.
# Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
# Miroslav Kure <kurem@debian.cz>, 2004--2006.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: debconf\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-10-19 19:52-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2006-10-06 13:25+0200\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: ../Debconf/AutoSelect.pm:76
#, perl-format
msgid "falling back to frontend: %s"
msgstr "uchyluji se k rozhraní: %s"

#: ../Debconf/AutoSelect.pm:84
#, perl-format
msgid "unable to initialize frontend: %s"
msgstr "nemohu inicializovat rozhraní: %s"

#: ../Debconf/AutoSelect.pm:90
#, perl-format
msgid "Unable to start a frontend: %s"
msgstr "Nemohu spustit rozhraní: %s"

#: ../Debconf/Config.pm:130
msgid "Config database not specified in config file."
msgstr "Databáze nastavení není v konfiguračním souboru zadána."

#: ../Debconf/Config.pm:134
msgid "Template database not specified in config file."
msgstr "Databáze šablon není v konfiguračním souboru zadána."

#: ../Debconf/Config.pm:139
msgid ""
"The Sigils and Smileys options in the config file are no longer used. Please "
"remove them."
msgstr ""
"Volby Sigils a Smileys se již v konfiguračním souboru nepoužívají. Prosím "
"odstraňte je."

#: ../Debconf/Config.pm:153
#, perl-format
msgid "Problem setting up the database defined by stanza %s of %s."
msgstr "Problém nastavení databáze definované v části %s z %s."

#: ../Debconf/Config.pm:228
msgid ""
" -f, --frontend\t\tSpecify debconf frontend to use.\n"
" -p, --priority\t\tSpecify minimum priority question to show.\n"
"    --terse\t\t\tEnable terse mode.\n"
msgstr ""
" -f, --frontend\t\tZadá rozhraní debconfu, jež se má použít.\n"
" -p, --priority\t\tZadá nejmenší prioritu zobrazených otázek.\n"
"    --terse\t\t\tZapne stručný režim.\n"

#: ../Debconf/Config.pm:308
#, perl-format
msgid "Ignoring invalid priority \"%s\""
msgstr "Ignoruji neplatnou prioritu \"%s\""

#: ../Debconf/Config.pm:309
#, perl-format
msgid "Valid priorities are: %s"
msgstr "Dostupné priority jsou: %s"

#: ../Debconf/Element/Editor/Boolean.pm:30
#: ../Debconf/Element/Editor/Multiselect.pm:31
#: ../Debconf/Element/Editor/Select.pm:31
msgid "Choices"
msgstr "Možnosti"

#: ../Debconf/Element/Editor/Boolean.pm:30
#: ../Debconf/Element/Editor/Boolean.pm:36
#: ../Debconf/Element/Editor/Boolean.pm:59
#: ../Debconf/Element/Teletype/Boolean.pm:28
msgid "yes"
msgstr "ano"

#: ../Debconf/Element/Editor/Boolean.pm:30
#: ../Debconf/Element/Editor/Boolean.pm:39
#: ../Debconf/Element/Editor/Boolean.pm:62
#: ../Debconf/Element/Teletype/Boolean.pm:29
msgid "no"
msgstr "ne"

#: ../Debconf/Element/Editor/Multiselect.pm:32
msgid ""
"(Enter zero or more items separated by a comma followed by a space (', ').)"
msgstr ""
"(Zadejte nula nebo více položek oddělených čárkou, za kterou následuje "
"mezera (', ').)"

#: ../Debconf/Element/Gnome.pm:182
msgid "_Help"
msgstr "_Nápověda"

#: ../Debconf/Element/Gnome.pm:184
msgid "Help"
msgstr "Nápověda"

#: ../Debconf/Element/Noninteractive/Error.pm:39
msgid ""
"Debconf was not configured to display this error message, so it mailed it to "
"you."
msgstr ""
"Debconf nebyl nastaven pro zobrazení této chybové hlášky, takže vám ji "
"poslal."

#: ../Debconf/Element/Noninteractive/Error.pm:63
msgid "Debconf"
msgstr "Debconf"

#: ../Debconf/Element/Noninteractive/Error.pm:86
#, perl-format
msgid "Debconf, running at %s"
msgstr "Debconf běžící na %s"

#: ../Debconf/Element/Select.pm:95 ../Debconf/Element/Select.pm:110
#, perl-format
msgid ""
"Input value, \"%s\" not found in C choices! This should never happen. "
"Perhaps the templates were incorrectly localized."
msgstr ""
"Vstupní hodnota \"%s\" není v C volbách! To se nikdy nemělo stát. Možná jsou "
"šablony špatně lokalizovány."

#: ../Debconf/Element/Teletype/Multiselect.pm:27
msgid "none of the above"
msgstr "nic z uvedeného"

#: ../Debconf/Element/Teletype/Multiselect.pm:47
msgid "Enter the items you want to select, separated by spaces."
msgstr "Zadejte položky, které chcete vybrat, oddělené mezerami."

#: ../Debconf/FrontEnd.pm:140
#, perl-format
msgid "Unable to load Debconf::Element::%s. Failed because: %s"
msgstr "Nemohu nahrát Debconf::Element::%s. Selhal, protože: %s"

#: ../Debconf/FrontEnd.pm:333
#, perl-format
msgid "Configuring %s"
msgstr "Nastavuji %s"

#: ../Debconf/FrontEnd/Dialog.pm:52
msgid "TERM is not set, so the dialog frontend is not usable."
msgstr "Proměnná TERM není nastavená, dialogové rozhraní se nedá použít."

#: ../Debconf/FrontEnd/Dialog.pm:55
msgid "Dialog frontend is incompatible with emacs shell buffers"
msgstr "Dialogové rozhraní je nekompatibilní s emacsovým shellovým bufferem."

#: ../Debconf/FrontEnd/Dialog.pm:58
msgid ""
"Dialog frontend will not work on a dumb terminal, an emacs shell buffer, or "
"without a controlling terminal."
msgstr ""
"Dialogové rozhraní nebude pracovat na hloupém terminálu, shellovém bufferu "
"emacsu, nebo bez řídícího terminálu."

#: ../Debconf/FrontEnd/Dialog.pm:104
msgid ""
"No usable dialog-like program is installed, so the dialog based frontend "
"cannot be used."
msgstr ""
"Není instalován žádný dialogový program, takže dialogové rozhraní nemůže být "
"použito."

#: ../Debconf/FrontEnd/Dialog.pm:111
msgid ""
"Dialog frontend requires a screen at least 13 lines tall and 31 columns wide."
msgstr ""
"Dialogové rozhraní vyžaduje obrazovku minimálně 13 řádků vysokou a 31 "
"sloupců širokou."

#: ../Debconf/FrontEnd/Dialog.pm:280
msgid "Package configuration"
msgstr "Nastavení balíků"

#: ../Debconf/FrontEnd/Editor.pm:94
msgid ""
"You are using the editor-based debconf frontend to configure your system. "
"See the end of this document for detailed instructions."
msgstr ""
"Pro konfiguraci systému používáte rozhraní založené na textovém editoru. "
"Podrobné informace naleznete na konci tohoto dokumentu."

#: ../Debconf/FrontEnd/Editor.pm:111
msgid ""
"The editor-based debconf frontend presents you with one or more text files "
"to edit. This is one such text file. If you are familiar with standard unix "
"configuration files, this file will look familiar to you -- it contains "
"comments interspersed with configuration items. Edit the file, changing any "
"items as necessary, and then save it and exit. At that point, debconf will "
"read the edited file, and use the values you entered to configure the system."
msgstr ""
"Rozhraní debconfu založené na textovém editoru vám nabídne k úpravám jeden "
"nebo více textových souborů. Toto je jeden z nich. Pokud znáte standardní "
"unixové konfigurační soubory, bude vám tento soubor připadat povědomý -- "
"obsahuje komentáře proložené konfiguračními položkami. Upravte soubor dle "
"potřeb, uložte jej a ukončete editor. V této fázi si debconf přečte upravený "
"soubor a použije zadané hodnoty pro nastavení systému."

#: ../Debconf/FrontEnd/Gnome.pm:97 ../Debconf/FrontEnd/Kde.pm:85
#: ../Debconf/FrontEnd/Kde.pm:96
#, perl-format
msgid "Debconf on %s"
msgstr "Debconf na %s"

#: ../Debconf/FrontEnd/Readline.pm:47
msgid "This frontend requires a controlling tty."
msgstr "Toto rozhraní vyžaduje řídící terminál."

#: ../Debconf/FrontEnd/Readline.pm:58
msgid "Term::ReadLine::GNU is incompatable with emacs shell buffers."
msgstr "Term::ReadLine::GNU není kompatibilní se shellovým bufferem emacsu."

#: ../Debconf/FrontEnd/Teletype.pm:96
msgid "More"
msgstr "Více"

#: ../Debconf/FrontEnd/Web.pm:66
#, perl-format
msgid "Note: Debconf is running in web mode. Go to http://localhost:%i/";
msgstr ""
"Poznámka: Debconf běží ve webovém režimu. Podívejte se na http://localhost:%";
"i/"

#: ../Debconf/FrontEnd/Web.pm:166
msgid "Back"
msgstr "Zpět"

#: ../Debconf/FrontEnd/Web.pm:168
msgid "Next"
msgstr "Další"

#: ../Debconf/Template.pm:91
#, perl-format
msgid ""
"warning: possible database corruption. Will attempt to repair by adding back "
"missing question %s."
msgstr ""
"varování: možné porušení databáze. Pokusím se ji opravit přidáním chybějící "
"otázky %s."

#: ../Debconf/Template.pm:206
#, perl-format
msgid ""
"Template #%s in %s has a duplicate field \"%s\" with new value \"%s\". "
"Probably two templates are not properly separated by a lone newline.\n"
msgstr ""
"Šablona č.%s v %s má duplicitní pole \"%s\" s novou hodnotou \"%s\". Některé "
"dvě šablony pravděpodobně nejsou odděleny prázdným řádkem.\n"

#: ../Debconf/Template.pm:231
#, perl-format
msgid "Unknown template field '%s', in stanza #%s of %s\n"
msgstr "Neznámé pole '%s' šablony v části č.%s z %s\n"

#: ../Debconf/Template.pm:257
#, perl-format
msgid "Template parse error near `%s', in stanza #%s of %s\n"
msgstr "Chyba zpracování šablony poblíž '%s' v části č.%s z %s\n"

#: ../Debconf/Template.pm:263
#, perl-format
msgid "Template #%s in %s does not contain a 'Template:' line\n"
msgstr "Šablona č.%s v %s neobsahuje řádek 'Template:'\n"

#: ../dpkg-preconfigure:121
#, perl-format
msgid "must specify some debs to preconfigure"
msgstr "musíte zadat nějaké balíky pro přednastavení"

#: ../dpkg-preconfigure:126
msgid "delaying package configuration, since apt-utils is not installed"
msgstr "odkládám nastavení balíků, protože apt-utils nejsou nainstalované"

#: ../dpkg-preconfigure:133
#, perl-format
msgid "unable to re-open stdin: %s"
msgstr "nemohu znovu otevřít standardní vstup: %s"

#: ../dpkg-preconfigure:164 ../dpkg-preconfigure:176
#, perl-format
msgid "apt-extracttemplates failed: %s"
msgstr "apt-extracttemplates selhal: %s"

#: ../dpkg-preconfigure:168 ../dpkg-preconfigure:180
#, perl-format
msgid "Extracting templates from packages: %d%%"
msgstr "Extrahuji z balíků šablony: %d%%"

#: ../dpkg-preconfigure:190
msgid "Preconfiguring packages ...\n"
msgstr "Přednastavuji balíky...\n"

#: ../dpkg-preconfigure:202
#, perl-format
msgid "template parse error: %s"
msgstr "chyba zpracování šablony: %s"

#: ../dpkg-preconfigure:216
#, perl-format
msgid "debconf: can't chmod: %s"
msgstr "debconf: nemohu změnit práva: %s"

#: ../dpkg-preconfigure:227
#, perl-format
msgid "%s failed to preconfigure, with exit status %s"
msgstr "%s nemohl být přednastaven, skončil chybou %s"

#: ../dpkg-reconfigure:103
#, fuzzy
msgid ""
"Usage: dpkg-reconfigure [options] packages\n"
" -a, --all\t\t\tReconfigure all packages.\n"
" -u, --unseen-only\t\tShow only not yet seen questions.\n"
"    --default-priority\tUse default priority instead of low.\n"
"    --force\t\t\tForce reconfiguration of broken packages.\n"
"    --no-reload\t\tDo not reload templates. (Use with caution.)"
msgstr ""
"Použití: dpkg-reconfigure [volby] balíky\n"
" -a, --all\t\t\tPřekonfiguruje všechny balíky.\n"
" -u, --unseen-only\t\tZobrazí jen dosud nezobrazené otázky.\n"
"    --default-priority\tMísto nízké použije výchozí prioritu.\n"
"    --force\t\t\tVynutí překonfiguraci porušených balíků."

#: ../dpkg-reconfigure:117
#, perl-format
msgid "%s must be run as root"
msgstr "%s se musí spouštět jako root"

#: ../dpkg-reconfigure:150
msgid "please specify a package to reconfigure"
msgstr "zadejte balík pro rekonfiguraci"

#: ../dpkg-reconfigure:171
#, perl-format
msgid "%s is not installed"
msgstr "%s není nainstalován"

#: ../dpkg-reconfigure:175
#, perl-format
msgid "%s is broken or not fully installed"
msgstr "%s je porušený, nebo není plně nainstalovaný"

#: ../dpkg-reconfigure:254
#, perl-format
msgid "Cannot read status file: %s"
msgstr "Nemohu číst stavový soubor: %s"

#: ../debconf-communicate:53
msgid "Usage: debconf-communicate [options] [package]"
msgstr "Použití: debconf-communicate [volby] [balík]"

#: ../debconf-mergetemplate:14
msgid ""
"debconf-mergetemplate: This utility is deprecated. You should switch to "
"using po-debconf's po2debconf program."
msgstr ""
"debconf-mergetemplate: Tento nástroj už je překonán. Měli byste začít "
"používat program po2debconf z balíku po-debconf."

#: ../debconf-mergetemplate:66
msgid "Usage: debconf-mergetemplate [options] [templates.ll ...] templates"
msgstr "Použití: debconf-mergetemplate [volby] [šablony.ll ...] šablony"

#: ../debconf-mergetemplate:71
msgid ""
"\n"
"    --outdated\t\tMerge in even outdated translations.\n"
"\t--drop-old-templates\tDrop entire outdated templates."
msgstr ""
"\n"
"    --outdated\t\tSloučí i zastaralé překlady.\n"
"\t--drop-old-templates\tZahodí celé zastaralé šablony."

#: ../debconf-mergetemplate:119
#, perl-format
msgid "%s is missing"
msgstr "%s chybí"

#: ../debconf-mergetemplate:123
#, perl-format
msgid "%s is missing; dropping %s"
msgstr "%s chybí; odhazuji %s"

#: ../debconf-mergetemplate:146
#, perl-format
msgid "%s is fuzzy at byte %s: %s"
msgstr "%s je nejasný na bajtu %s: %s"

#: ../debconf-mergetemplate:151
#, perl-format
msgid "%s is fuzzy at byte %s: %s; dropping it"
msgstr "%s je nejasný na bajtu %s: %s; odhazuji jej"

#: ../debconf-mergetemplate:168
#, perl-format
msgid "%s is outdated"
msgstr "%s je zastaralý"

#: ../debconf-mergetemplate:173
#, perl-format
msgid "%s is outdated; dropping whole template!"
msgstr "%s je zastaralý; zahazuji celou šablonu!"

#: ../debconf:95
msgid "Usage: debconf [options] command [args]"
msgstr "Použití: debconf [volby] příkaz [argumenty]"

#: ../debconf:97
msgid ""
"\n"
" -o, --owner=package\t\tSet the package that owns the command."
msgstr ""
"\n"
" -o, --owner=balík\t\tNastaví balík, který vlastní příkaz."

#~ msgid "Save (mail) Note"
#~ msgstr "Uložit poznámku (poslat poštou)"

#~ msgid "Debconf was asked to save this note, so it mailed it to you."
#~ msgstr "Debconf byl požádán, aby uložil tuto poznámku, takže vám ji poslal."

#~ msgid "Information"
#~ msgstr "Informace"

#~ msgid "The note has been mailed."
#~ msgstr "Poznámka byla poslána."

#~ msgid "Error"
#~ msgstr "Chyba"

#~ msgid "Unable to save note."
#~ msgstr "Poznámka nelze uložit."

#~ msgid ""
#~ "Debconf was not configured to display this note, so it mailed it to you."
#~ msgstr ""
#~ "Debconf nebyl nastaven pro zobrazení této poznámky, takže vám ji poslal."

#~ msgid "preconfiguring %s (%s)"
#~ msgstr "přednastavuji %s (%s)"

Reply to: