[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

gpdftext 0.1.0-1: Please update the PO translation for the gpdftext manualHi,

You are noted as the last translator of the translation for the
gpdftext manual. The English template has been changed, and now some
messages are marked "fuzzy" in your translation or are missing.
I would be grateful if you could take the time and update it.
Please send the updated file to me, or submit it as a wishlist bug
against gpdftext.

The deadline for receiving the updated translation is
Sat, 16 Jan 2010 12:39:23 +0000.

Thanks in advance,

# Czech translation of gpdftext-help
# This file is distributed under the same license as the gpdftext package.
#
# Michal Simunek <michal.simunek@gmail.com>, 2009.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gpdftext-help 0.0.1\n"
"POT-Creation-Date: 2009-12-04 23:21+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2009-11-05 18:01+0100\n"
"Last-Translator: Michal Simunek <michal.simunek@gmail.com>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: ../help/C/gpdftext.xml:12(title)
msgid "gPDFText Manual"
msgstr "PÅ?íruÄ?ka pro gPDFText"

#: ../help/C/gpdftext.xml:13(date)
#, fuzzy
msgid "2009-12-04"
msgstr "14. 10. 2009"

#: ../help/C/gpdftext.xml:15(year)
msgid "2009"
msgstr "2009"

#: ../help/C/gpdftext.xml:16(holder) ../help/C/gpdftext.xml:19(publishername)
msgid "Neil Williams"
msgstr "Neil Williams"

#: ../help/C/gpdftext.xml:23(para)
msgid "User manual for the gPDFText ebook PDF editor."
msgstr "Uživatelská pÅ?íruÄ?ka pro editor elektronických knih PDF gPDFText."

#: ../help/C/gpdftext.xml:29(firstname)
msgid "Neil"
msgstr "Neil"

#: ../help/C/gpdftext.xml:30(surname)
msgid "Williams"
msgstr "Williams"

#: ../help/C/gpdftext.xml:32(orgname)
msgid "gPDFText Development Team"
msgstr "Vývojový tým gPDFText"

#: ../help/C/gpdftext.xml:34(email)
msgid "linux@codehelp.co.uk"
msgstr "linux@codehelp.co.uk"

#: ../help/C/gpdftext.xml:42(date)
#, fuzzy
msgid "04 Dec 2009"
msgstr "14 Å?íj 2009"

#: ../help/C/gpdftext.xml:48(primary)
msgid "gPDFText"
msgstr "gPDFText"

#: ../help/C/gpdftext.xml:51(primary)
msgid "gpdftext"
msgstr "gpdftext"

#: ../help/C/gpdftext.xml:59(title)
msgid "Introduction"
msgstr "Ã?vod"

#: ../help/C/gpdftext.xml:60(para)
msgid ""
"<command><application>gPDFText</application></command> is a GTK+ text editor "
"for ebook PDF files."
msgstr ""
"<command><application>gPDFText</application></command> je GTK+ textový "
"editor pro elektronické knihy PDF."

#: ../help/C/gpdftext.xml:62(para)
msgid ""
"<application>gPDFText</application> allows you to load the text from an "
"ebook PDF file and restore a more natural flow to the story."
msgstr ""
"<application>gPDFText</application> vám umožÅ?uje nahrát PDF soubor "
"elektronické knihy a znovu se ponoÅ?it do pÅ?íbÄ?hu."

#: ../help/C/gpdftext.xml:66(para)
msgid ""
"Many downloaded PDF files for ebook readers still use the A4 paper type (or "
"letter which is similar in size) and when the PDF is displayed on the ebook "
"reader, the zoom required to display the entire page makes the text too "
"small. Simply exporting the PDF into text causes problems with line wrapping "
"and the various ways that ebook PDFs indicate page headers and footers make "
"it hard to automate the conversion."
msgstr ""
"Mnoho stažených PDF souborů pro Ä?teÄ?ky elektronických knih stále používá "
"formát stránky A4 (nebo podobné), takže je-li takové PDF zobrazeno ve Ä?teÄ?ce "
"elektronických knih, je tÅ?eba si zvÄ?tÅ¡it text, protože je stránka pÅ?íliÅ¡ "
"veliká a písmo na ní malé. Prosté vyexportování PDF do textu způsobí "
"problémy se zalamováním Å?ádků a dalšími vÄ?cmi, kterými elektronické knihy "
"PDF oznaÄ?ují záhlaví a zápatí stránek a stÄ?žují tím automatickou konverzi."

#: ../help/C/gpdftext.xml:74(para)
msgid ""
"<command><application>gPDFText</application></command> loads the PDF, "
"extracts the text, reformats the paragraphs into single long lines and then "
"puts the text into a standard GTK+ editor where you can make other "
"adjustments."
msgstr ""
"<command><application>gPDFText</application></command> nahraje PDF, "
"vyextrahuje text, pÅ?eformátuje odstavce na jednotlivé dlouhé Å?ádky a vloží "
"text do bÄ?žného GTK+ editoru, kde můžete provádÄ?t další úpravy."

#: ../help/C/gpdftext.xml:79(para)
msgid ""
"On the ebook reader, the plain text file then has no unwanted line breaks "
"and can be zoomed to whatever text size you prefer."
msgstr ""
"Ve Ä?teÄ?ce elektronických knih může v souborech prostého textu, které nemají "
"nežádoucí mezery na konci Å?ádku, být písmo zvÄ?tÅ¡eno na požadovanou velikost."

#: ../help/C/gpdftext.xml:82(para)
#, fuzzy
msgid ""
"Each reformatting option can be turned off using the <application>gPDFText</"
"application> preferences window. See <link linkend=\"regexps\">changing "
"regular expressions</link>."
msgstr ""
"Každou volbu pÅ?eformátování můžete vypnout v oknÄ? pÅ?edvoleb "
"application>gPDFText</application>. Podívejte se na <link linkend="
"\"preferences\">pÅ?edvolby</link>."

#: ../help/C/gpdftext.xml:86(para)
msgid ""
"Spelling support helps identify areas where further editing may be needed or "
"where page titles still remain in the extracted text."
msgstr ""

#: ../help/C/gpdftext.xml:89(para)
msgid ""
"The extracted and edited text can be saved as a new PDF file based on more "
"useful paper sizes (A5 or B5) so that the ebook reader can display the "
"entire page at a time at a comfortable zoom. Once saved, the PDF can be "
"updated from within the editor."
msgstr ""

#: ../help/C/gpdftext.xml:94(para)
msgid ""
"Any text file can also be opened and written out as a PDF, although files "
"passed to <application>gPDFText</application> on the command line need to be "
"of PDF type."
msgstr ""

#: ../help/C/gpdftext.xml:109(title)
msgid "Getting Started"
msgstr "ZaÄ?ínáme"

#: ../help/C/gpdftext.xml:114(term)
msgid "<guimenu>Applications</guimenu> menu"
msgstr "Menu <guimenu>Aplikace</guimenu>"

#: ../help/C/gpdftext.xml:116(para)
msgid ""
"Choose <menuchoice><guisubmenu>Accessories</guisubmenu><guimenuitem>gPDFText "
"ebook editor</guimenuitem></menuchoice>."
msgstr ""
"Vyberte <menuchoice><guisubmenu>PÅ?ísluÅ¡enství</"
"guisubmenu><guimenuitem>Editor elektronických knih gPDFText</guimenuitem></"
"menuchoice>."

#: ../help/C/gpdftext.xml:124(term)
msgid "Command line"
msgstr "Na pÅ?íkazové Å?ádce"

#: ../help/C/gpdftext.xml:126(para)
msgid "Type <command>gpdftext</command>, then press <keycap>Return</keycap>."
msgstr ""
"NapiÅ¡te <command>gpdftext</command> a stisknÄ?te <keycap>Enter</keycap>."

#: ../help/C/gpdftext.xml:129(para)
msgid "There are no command-line options supported currently."
msgstr "MomentálnÄ? nejsou podporovány žádné volby na pÅ?íkazové Å?ádce."

#: ../help/C/gpdftext.xml:132(para)
msgid ""
"PDF files passed on the command line will be opened by "
"<command><application>gPDFText</application></command>."
msgstr ""
"PDF soubory spouÅ¡tÄ?né na pÅ?íkazové Å?ádce budou otevÅ?eny v "
"<command><application>gPDFText</application></command>."

#: ../help/C/gpdftext.xml:110(para)
msgid ""
"You can start <application>gPDFText</application> in the following ways: "
"<placeholder-1/>"
msgstr ""
"<application>gPDFText</application> můžete spustit následujícími způsoby: "
"<placeholder-1/>"

#: ../help/C/gpdftext.xml:146(title)
msgid "Usage"
msgstr ""

#: ../help/C/gpdftext.xml:150(title)
msgid "Working in the gPDFText Editor Window"
msgstr ""

#: ../help/C/gpdftext.xml:151(para)
#, fuzzy
msgid ""
"The editor built into <application>gPDFText</application> includes inline "
"spell-checking."
msgstr ""
"<application>gPDFText</application> můžete spustit následujícími způsoby: "
"<placeholder-1/>"

#: ../help/C/gpdftext.xml:153(title)
msgid "Spell Checking"
msgstr ""

#: ../help/C/gpdftext.xml:154(para)
msgid ""
"To enable inline spell-checking, click <menuchoice><guisubmenu>View</"
"guisubmenu><guimenuitem>Spell Check</guimenuitem></menuchoice> in the menu "
"bar. A wavy red line will appear underneath misspelled words. Right-clicking "
"on the word will display a menu with a <guimenuitem>Spelling Suggestions</"
"guimenuitem> submenu. Clicking on a displayed suggestion will insert it in "
"place of the misspelled word."
msgstr ""

#: ../help/C/gpdftext.xml:161(para)
msgid ""
"Press the <emphasis>F7</emphasis> key to quickly enable or disable the spell-"
"checker."
msgstr ""

#: ../help/C/gpdftext.xml:166(title)
msgid "Undo and Redo"
msgstr ""

#: ../help/C/gpdftext.xml:167(para)
msgid ""
"Use <emphasis>Ctrl-Z</emphasis> to undo edits and <emphasis>Shift-Ctrl-Z</"
"emphasis> to redo the original change."
msgstr ""

#: ../help/C/gpdftext.xml:172(title)
msgid "Saving files"
msgstr ""

#: ../help/C/gpdftext.xml:173(para)
#, fuzzy
msgid ""
"<application>gPDFText</application> can save the text content as ASCII text "
"files or as a customised PDF."
msgstr ""
"<application>gPDFText</application> vám umožÅ?uje nahrát PDF soubor "
"elektronické knihy a znovu se ponoÅ?it do pÅ?íbÄ?hu."

#: ../help/C/gpdftext.xml:182(title)
msgid "Selecting regular expressions"
msgstr ""

#: ../help/C/gpdftext.xml:183(para)
msgid ""
"Preferences provide ways to customise <application>gPDFText</application> to "
"suit how a particular PDF file was prepared. Choose "
"<menuchoice><guisubmenu>Edit</guisubmenu><guimenuitem>Preferences</"
"guimenuitem></menuchoice> or click the preferences button on the toolbar to "
"show the preferences window."
msgstr ""
"PÅ?edvolby poskytují možnosti pÅ?izpůsobit <application>gPDFText</application> "
"na míru konkrétnímu souboru PDF, podle toho, jak byl vytvoÅ?en. Vyberte "
"<menuchoice><guisubmenu>Upravit</guisubmenu><guimenuitem>PÅ?edvolby</"
"guimenuitem></menuchoice>, nebo kliknÄ?te na tlaÄ?ítko pÅ?edvoleb v nástrojové "
"liÅ¡tÄ?, zobrazí se okno pÅ?edvoleb."

#: ../help/C/gpdftext.xml:190(para)
msgid ""
"<application>gPDFText</application> makes three sets of changes to the text "
"extracted from the ebook PDF file which can be disabled by the user, "
"depending on how the opened PDF file was prepared."
msgstr ""
"<application>gPDFText</application> provádí tÅ?i sady zmÄ?n v textu "
"extrahovaném ze souboru elektronické knihy PDF, které může uživatel vypnout, "
"v závislosti na tom, jak bylo otevÅ?ené PDF vytvoÅ?eno."

#: ../help/C/gpdftext.xml:196(title)
msgid "Long lines support."
msgstr "Podpora dlouhých Å?ádků."

#: ../help/C/gpdftext.xml:197(para)
msgid ""
"Most users will retain this setting which joins single lines back into "
"original paragraphs so that the reader can format the long lines cleanly."
msgstr ""
"VÄ?tÅ¡ina uživatelů si bude chtít ponechat toto nastavení, které pÅ?ipojuje "
"samostatné Å?ádky zpÄ?t do původních odstavců, takže Ä?teÄ?ka zformátuje text "
"správnÄ?."

#: ../help/C/gpdftext.xml:201(programlisting)
#, no-wrap
msgid ""
"\n"
"\t\tOtherwise you end up with the text of your novel\n"
"\t\tappearing like this\n"
"\t\twhen it should really be a single paragraph.\n"
"\t\t"
msgstr ""
"\n"
"\t\tJinak dopadnete tak, že text pÅ?íbÄ?hu\n"
"\t\tbude vypadat jako tento,\n"
"\t\tkterý mÄ?l opravdu být jeden odstavec.\n"
"\t\t"

#: ../help/C/gpdftext.xml:208(title)
msgid "Collapsing hyphenated words."
msgstr "Spojování rozdÄ?lených slov."

#: ../help/C/gpdftext.xml:209(para)
msgid ""
"Most users will also retain this setting which joins up hyphenated words "
"which would otherwise appear in the middle of the line after reformatting."
msgstr ""
"VÄ?tÅ¡ina uživatelů si bude chtít ponechat toto nastavení, které spojuje "
"rozdÄ?lená slova, která by po pÅ?eformátování mohla skonÄ?it uprostÅ?ed Å?ádky."

#: ../help/C/gpdftext.xml:213(programlisting)
#, no-wrap
msgid ""
"\n"
"\t\tOtherwise you end up with the text of your novel appe- aring like\n"
"\t\tthis when it should really be a single paragraph.\n"
"\t\t"
msgstr ""
"\n"
"\t\tJinak dopadnete tak, že text pÅ?íbÄ?hu bu-de vypadat jako tento,\n"
"\t\tkterý mÄ?l opravdu být jeden odstavec.\n"
"\t\t"

#: ../help/C/gpdftext.xml:219(title)
msgid "Removing page number footers."
msgstr "OdstraÅ?ování zápatí s Ä?ísly stránek."

#: ../help/C/gpdftext.xml:220(para)
msgid ""
"Only the simplest page number footers can be removed using this method. If "
"your PDF contains the book name, chapter name or some other content (like an "
"advert for the download site) in the page footer, you will need to remove "
"such footers manually."
msgstr ""
"Tato metoda odstraní pouze jednoduchá zápatí s Ä?ísly stránek. Pokud PDF v "
"zápatí stránky obsahuje název knihy, název kapitoly nebo jakýkoli jiný obsah "
"(jako odkaz ke stažení), budete je muset odstranit ruÄ?nÄ?."

#: ../help/C/gpdftext.xml:225(para)
msgid ""
"In some cases, the page number pattern (whitespace, numbers and a line "
"ending) can cause problems with some books. <application>gPDFText</"
"application> may then skip entire pages from the PDF, so disable this option "
"and re-open the PDF."
msgstr ""
"StejnÄ? tak různé úpravy Ä?ísla stránky (mezery a Ä?ísla na konci Å?ádku) mohou "
"způsobit různé problémy s nÄ?kterými knihami. <application>gPDFText</"
"application> může potom pÅ?eskoÄ?it celé stránky z PDF, vypnÄ?te toto nastavení "
"a znovu PDF otevÅ?ete."

#: ../help/C/gpdftext.xml:236(title)
msgid "Options to manage PDF files"
msgstr ""

#: ../help/C/gpdftext.xml:238(title)
msgid "Choosing a paper size for the PDF"
msgstr ""

#: ../help/C/gpdftext.xml:239(para)
msgid ""
"ebook files are usually easiest to read if the paper size of the PDF is "
"reduced from the default A4. A4 remains an option for other PDF files."
msgstr ""

#: ../help/C/gpdftext.xml:243(para)
msgid ""
"Paper sizes use a ratio of 0.7:1 and this is also why <application>gPDFText</"
"application> has a slightly unusual shape of the main window by default."
msgstr ""

#: ../help/C/gpdftext.xml:247(para)
msgid "A4 210mm x 297mm 8.3 x 11.7 inches"
msgstr ""

#: ../help/C/gpdftext.xml:248(para)
msgid "A5 148mm Ã? 210mm 5.8 x 8.3 inches"
msgstr ""

#: ../help/C/gpdftext.xml:249(para)
msgid "B5 176mm Ã? 250mm 6.9 x 9.8 inches"
msgstr ""

#: ../help/C/gpdftext.xml:250(para)
msgid ""
"See also: <ulink url=\"http://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/iso-paper.html\";> "
"http://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/iso-paper.html</ulink> and <ulink url="
"\"http://www.hintsandthings.co.uk/office/paper.htm\";> http://www.";
"hintsandthings.co.uk/office/paper.htm</ulink>"
msgstr ""

#: ../help/C/gpdftext.xml:258(title)
msgid "Font selection"
msgstr ""

#: ../help/C/gpdftext.xml:259(para)
msgid ""
"The font selected for the editor is the same font (at the same size) used to "
"generate the PDF. This provides an approximation of WYSIWYG PDF editing. "
"(What You See Is What You Get.)"
msgstr ""

#: ../help/C/gpdftext.xml:270(title)
msgid "Frequently Asked Questions"
msgstr ""

#: ../help/C/gpdftext.xml:272(title)
msgid "Creating text based PDF files for other uses"
msgstr ""

#: ../help/C/gpdftext.xml:273(para)
msgid ""
"Creating text-based PDF files in <application>gPDFText</application> can "
"mean that the resulting PDF does not provide text content when the PDF is "
"opened by <application>gPDFText</application>, depending on the kind of text "
"content."
msgstr ""

#: ../help/C/gpdftext.xml:277(para)
msgid ""
"Where the text content is a story or novel, this should be reported as a "
"bug. Where the text content is some other kind of text file (like a source "
"code file or other a file with a similarly strict format), the original file "
"should be reopened instead of extracting from the PDF."
msgstr ""

#: ../help/C/gpdftext.xml:283(para)
#, fuzzy
msgid ""
"In particular, <application>gPDFText</application> is not able to extract "
"text from PDF files that put text into tables or non-paragraph styles."
msgstr ""
"<application>gPDFText</application> vám umožÅ?uje nahrát PDF soubor "
"elektronické knihy a znovu se ponoÅ?it do pÅ?íbÄ?hu."

#: ../help/C/gpdftext.xml:288(title)
msgid "Future additions"
msgstr "RozšíÅ?ení do budoucna"

#: ../help/C/gpdftext.xml:289(para)
msgid ""
"Other ebook formats might be supportable, depending on whether there is free "
"software support for reading the format in the first place."
msgstr ""
"Ostatní formáty elektronických knih, mohou být podporovány v závislosti na "
"tom, zda-li je pÅ?edevším dostupný svobodný software pro Ä?tení tÄ?chto formátů."

#: ../help/C/gpdftext.xml:293(para)
msgid ""
"Some form of search/replace will be needed in the editor as well - more than "
"just the default Find and Find Next. Spelling support could also help "
"identify areas where the text has not been fully reconstructed."
msgstr ""
"StejnÄ? tak bude bude potÅ?eba v editoru vyhledávání - více než bÄ?žné Najít a "
"Najít další. Kontrola pravopisu může pomoci odhalit oblasti, kde se "
"nepodaÅ?ilo úplnÄ? rekonstruovat text."

#: ../help/C/gpdftext.xml:309(title)
msgid "About <application>gPDFText</application>"
msgstr "O aplikaci <application>gPDFText</application>"

#: ../help/C/gpdftext.xml:310(para)
msgid ""
"<application>gPDFText</application> was written by Neil Williams "
"(<email>linux@codehelp.co.uk</email>). To find more information about "
"<application>gPDFText</application>, please visit the <ulink url=\"http://";
"sourceforge.net/apps/mediawiki/gpdftext/\" type=\"http\">gPDFText Wiki</"
"ulink>."
msgstr ""
"<application>gPDFText</application> napsal Neil Williams "
"(<email>linux@codehelp.co.uk</email>). Pro více informací o "
"<application>gPDFText</application> se podívejte na <ulink url=\"http://";
"sourceforge.net/apps/mediawiki/gpdftext/\" type=\"http\">Wiki gPDFText</"
"ulink>."

#: ../help/C/gpdftext.xml:316(para)
msgid ""
"Please use the Debian Bug Tracking System or the upstream Trac tickets to "
"file bug reports."
msgstr ""
"Pro nahlášení chyby prosím použijte Debian Bug Tracking System nebo systém "
"pro sledování tohoto projektu."

#: ../help/C/gpdftext.xml:318(para)
msgid ""
"<ulink url=\"http://bugs.debian.org/gpdftext\"; type=\"http\">Debian BTS</"
"ulink> (email based, no login required) or <ulink url=\"http://sourceforge.";
"net/apps/trac/gpdftext/newticket\" type=\"http\"> SourceForge Trac tickets</"
"ulink> (an SF login is required for Trac)."
msgstr ""
"<ulink url=\"http://bugs.debian.org/gpdftext\"; type=\"http\">Debian BTS</"
"ulink> (založený na emailu, není tÅ?eba pÅ?ihlášení) nebo <ulink url=\"http://";
"sourceforge.net/apps/trac/gpdftext/newticket\" type=\"http\"> SourceForge "
"Trac tickets</ulink> (je potÅ?eba pÅ?ihlášení)."

#: ../help/C/gpdftext.xml:324(para)
msgid ""
"This program is distributed under the terms of the GNU General Public "
"license as published by the Free Software Foundation; either version 3 of "
"the License, or (at your option) any later version. A copy of this license "
"can be found at this <ulink url=\"ghelp:gpl\" type=\"help\">link</ulink>, or "
"in the file COPYING included with the source code of this program."
msgstr ""
"Tento program je distribuován za podmínek GNU General Public license vydané "
"Free Software Foundation; pÅ?edevším verze 3, nebo (podle vaší volby) "
"jakékoli pozdÄ?jší verze. Kopii licence naleznete <ulink url=\"ghelp:gpl\" "
"type=\"help\">zde</ulink>, nebo v souboru COPYING obsaženého ve zdrojovém "
"kódu tohoto programu."

#. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
#: ../help/C/gpdftext.xml:0(None)
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"PÅ?eklad - Michal Å imůnek (<email>michal.simunek@gmail.com</email>), 2009"

#~ msgid ""
#~ "Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document "
#~ "under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.3 or any "
#~ "later version published by the Free Software Foundation; with no "
#~ "Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy "
#~ "of the license is included in the section entitled \"GNU Free "
#~ "Documentation License\". You can find a copy of the GFDL at this <ulink "
#~ "type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">link</ulink> or in the file COPYING-DOCS "
#~ "distributed with this manual."
#~ msgstr ""
#~ "Je povoleno kopírovat, upravovat a distribuovat tento dokument za "
#~ "podmínek GNU Free Documentation License, verze 1.3 nebo jakékoli pozdÄ?jší "
#~ "verze, vydanou Free Software Foundation, bez Invariant Sections, Front-"
#~ "Cover Texts a Back-Cover Texts. Tuto licenci naleznete v sekci oznaÄ?ené "
#~ "\"GNU Free Documentation License\". Licenci GFDL naleznete <ulink type="
#~ "\"help\" url=\"ghelp:fdl\">zde</ulink>, nebo v souboru COPYING-DOCS "
#~ "distribuovaném s touto pÅ?íruÄ?kou."

#~ msgid ""
#~ "Many of the names used by companies to distinguish their products and "
#~ "services are claimed as trademarks. Where those names appear in any GNOME "
#~ "documentation, and the members of the GNOME Documentation Project are "
#~ "made aware of those trademarks, then the names are in capital letters or "
#~ "initial capital letters."
#~ msgstr ""
#~ "VÄ?tÅ¡ina názvů produktů a služeb jsou ochranné známky jejich "
#~ "vydavatelských spoleÄ?ností. Pokud na tÄ?chto názvech závisí jakákoli "
#~ "dokumentace GNOME a Ä?lenové týmu GNOME Documentation Project o nich "
#~ "informují, pak jsou uvedeny velkými písmeny nebo s poÄ?áteÄ?ními velkými "
#~ "písmeny."

#~ msgid ""
#~ "DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, "
#~ "EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES "
#~ "THAT THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS FREE OF DEFECTS "
#~ "MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE "
#~ "RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR "
#~ "MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENT OR "
#~ "MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL "
#~ "WRITER, AUTHOR OR ANY CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY "
#~ "SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES "
#~ "AN ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED "
#~ "VERSION OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS "
#~ "DISCLAIMER; AND"
#~ msgstr ""
#~ "DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, "
#~ "EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES "
#~ "THAT THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS FREE OF DEFECTS "
#~ "MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE "
#~ "RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR "
#~ "MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENT OR "
#~ "MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL "
#~ "WRITER, AUTHOR OR ANY CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY "
#~ "SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES "
#~ "AN ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED "
#~ "VERSION OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS "
#~ "DISCLAIMER; AND"

#~ msgid ""
#~ "UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT "
#~ "(INCLUDING NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL "
#~ "WRITER, ANY CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR MODIFIED "
#~ "VERSION OF THE DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE "
#~ "LIABLE TO ANY PERSON FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR "
#~ "CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, "
#~ "DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR "
#~ "MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES OR LOSSES ARISING OUT OF OR "
#~ "RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT, "
#~ "EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE POSSIBILITY OF SUCH "
#~ "DAMAGES."
#~ msgstr ""
#~ "UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT "
#~ "(INCLUDING NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL "
#~ "WRITER, ANY CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR MODIFIED "
#~ "VERSION OF THE DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE "
#~ "LIABLE TO ANY PERSON FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR "
#~ "CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, "
#~ "DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR "
#~ "MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES OR LOSSES ARISING OUT OF OR "
#~ "RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT, "
#~ "EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE POSSIBILITY OF SUCH "
#~ "DAMAGES."

#~ msgid ""
#~ "DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE "
#~ "TERMS OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER "
#~ "UNDERSTANDING THAT: <placeholder-1/>"
#~ msgstr ""
#~ "DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE "
#~ "TERMS OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER "
#~ "UNDERSTANDING THAT: <placeholder-1/>"

#, fuzzy
#~ msgid "0.1.0"
#~ msgstr "0.0.1"

#~ msgid ""
#~ "The plan is to enable <command><application>gPDFText</application></"
#~ "command> to also save the modified text as a new PDF file as well as "
#~ "saving as a normal ASCII text file."
#~ msgstr ""
#~ "V plánu pro <command><application>gPDFText</application></command> je "
#~ "schopnost ukládat upravený text do nového souboru PDF, stejnÄ? jako je "
#~ "ukládá do souboru normálního ASCII textu."

#~ msgid "Editing preferences"
#~ msgstr "Ã?pravování pÅ?edvoleb"

#~ msgid "Reformatting PDF text"
#~ msgstr "PÅ?eformátování textu PDF"

Attachment: pgpDI7vj6b7IS.pgp
Description: PGP signature


Reply to: