[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Fwd: Re: update of Debian consultants web pageHi again,

Thomas Huriaux <thomas.huriaux@kti.ae.poznan.pl> (14/06/2005):
> Patrick Gerken, a Debian consultant, sent information in many languages,
> including Czech, but he said this language was not up to date.
> Can you please check it and add the updated version under
> czech/consultants/credativ.wml (with the correct translation-check
> header, of course).

Nobody to tell me which is the number to update ?
With my few knowledges in Polish, I would guess it is only
"tři vývojáře" that has to be changed, but I don't know how.

> ----- Forwarded message from Patrick Gerken <patrick.gerken@credativ.de> -----
> I would like to add some information to the more info page.
> Basically it is our partners entry in every translation with an update of the 
> numbers of Debian Developers.
> 
> 
> -- en --
> credativ GmbH has eight Debian developers on their staff, which do Debian work 
> as part of their jobs. They also regularly sponsor CDs and other stuff for 
> LinuxTag and generally help Debian in Germany. 
> credativ is a vendor independent consulting and service company specialized in 
> quality assurance in IT projects, systems management, and Open Source 
> services. Together with our customers we implement custom-made open source 
> solutions (preferably completely Free Software) that have high potential in 
> cost reduction, migrate systems and offer specialized support for complete 
> networks. For more information please visit http://www.credativ.co.uk/.
> 
> -- cs -- OLD Version, didn't find out where the number lies...
> credativ GmbH má mezi svými zaměstnanci tři vývojáře, kteří mají práci pro 
> Debian jako součást svého zaměstnání. Pravidelně také sponzorují CD a další 
> materiály pro LinuxTag a všeobecně pomáhají Debianu v Německu.
> credativ je na dodavatelích nezávislá konzultační a servisní společnost 
> specializující se na zajištění kvality IT projektů, správu systému a Open 
> Source služby. Ve spolupráci se svými zákazníky implementuje zakázková Open 
> Source řešení (pokud možno úplně založená na volně šiřitelném software), 
> která mají vysoký potenciál v oblasti snižování nákladů, migrace systémů a 
> která nabízejí specializovanou podporu pro celé sítě. Více informací 
> naleznete na http://www.credativ.de/.
> ----- End forwarded message -----
> 
> Regards,
> 
> -- 
> Thomas Huriaux


-- 
Thomas Huriaux

Attachment: pgpDuW_yIxzIS.pgp
Description: PGP signature


Reply to: