[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFC]: po-debconf://grub2 2.02~beta3-4Bon dia,

Només son 4 frases noves, que he deixat marcades com a pendents.

Salutacions!

I. De Marchi
# Catalan translation of grub2's debconf messages
# Copyright © 2009, 2010, 2011 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the grub2 package.
#
# Jordi Mallach <jordi@debian.org>, 2009, 2010, 2011.
# Juan Andrés Gimeno Crespo <juagicre@gmail.com>, 2009.
# Innocent De Marchi <tangram.peces.gmail.com>, 2017
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: grub2 2.02~beta3-4\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: grub2@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2017-01-20 00:29+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-01-20 09:48+0100\n"
"Last-Translator: Innocent De Marchi <tangram.peces@gmail.com>\n"
"Language-Team: Catalan <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>\n"
"Language: ca\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.11\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:2001
msgid "Chainload from menu.lst?"
msgstr "Voleu carregar en cadena des del menu.lst?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:2001
msgid "GRUB upgrade scripts have detected a GRUB Legacy setup in /boot/grub."
msgstr ""
"Els scripts d'actualització del GRUB han detectat una configuració del GRUB "
"Legacy en /boot/grub."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:2001
msgid ""
"In order to replace the Legacy version of GRUB in your system, it is "
"recommended that /boot/grub/menu.lst is adjusted to load a GRUB 2 boot image "
"from your existing GRUB Legacy setup. This step can be automatically "
"performed now."
msgstr ""
"A l'hora de reemplaçar la versió Legacy del GRUB que hi ha al sistema, és "
"recomanable que es modifique /boot/grub/menu.lst per a carregar una imatge "
"d'arrencada del GRUB 2 des de la vostra configuració del GRUB Legacy "
"existent. Aquest pas es pot dur a terme ara."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:2001
msgid ""
"It's recommended that you accept chainloading GRUB 2 from menu.lst, and "
"verify that the new GRUB 2 setup works before it is written to the MBR "
"(Master Boot Record)."
msgstr ""
"És recomanable que accepteu la càrrega en cadena del GRUB 2 des del menu."
"lst, per a verificar que la nova configuració del GRUB 2 funciona "
"correctament, abans de que s'escriga al registre mestre d'arrencada (MBR)."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:2001
msgid ""
"Whatever your decision, you can replace the old MBR image with GRUB 2 later "
"by issuing the following command as root:"
msgstr ""
"Independentment de la vostra decisió, podeu reemplaçar la imatge antiga de "
"l'MBR amb el GRUB2 executant l'ordre següent com a root:"

#. Type: multiselect
#. Description
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:3001 ../grub-pc.templates.in:4001
msgid "GRUB install devices:"
msgstr "Dispositius d'instaŀlació del GRUB:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:3001
msgid ""
"The grub-pc package is being upgraded. This menu allows you to select which "
"devices you'd like grub-install to be automatically run for, if any."
msgstr ""
"S'està actualitzant el paquet grub-pc. Aquest menú us permet seleccionar "
"sobre quins dispositius voleu que s'execute el grub-install automàticament, "
"en cas de voler-ho."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:3001
msgid ""
"Running grub-install automatically is recommended in most situations, to "
"prevent the installed GRUB core image from getting out of sync with GRUB "
"modules or grub.cfg."
msgstr ""
"L'execució automàtica del grub-install és recomanable en la majoria de les "
"situacions, per a evitar que la imatge del nucli del GRUB es desincronitze "
"amb els mòduls del GRUB o el grub.cfg."

#. Type: multiselect
#. Description
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:3001 ../grub-pc.templates.in:4001
msgid ""
"If you're unsure which drive is designated as boot drive by your BIOS, it is "
"often a good idea to install GRUB to all of them."
msgstr ""
"Si no esteu segur sobre quina és la unitat designada com a unitat "
"d'arrencada per la BIOS, normalment és una bona idea instaŀlar el GRUB a "
"tots ells."

#. Type: multiselect
#. Description
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:3001 ../grub-pc.templates.in:4001
msgid ""
"Note: it is possible to install GRUB to partition boot records as well, and "
"some appropriate partitions are offered here. However, this forces GRUB to "
"use the blocklist mechanism, which makes it less reliable, and therefore is "
"not recommended."
msgstr ""
"Nota: també és possible instaŀlar el GRUB a registres d'arrencada de "
"particions, i s'ofereixen algunes particions adients. Tanmateix, això força "
"al GRUB a usar el mecanisme de llistes de blocs, que fa que siga menys "
"fiable, per la qual cosa no és recomanable."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:4001
msgid ""
"The GRUB boot loader was previously installed to a disk that is no longer "
"present, or whose unique identifier has changed for some reason. It is "
"important to make sure that the installed GRUB core image stays in sync with "
"GRUB modules and grub.cfg. Please check again to make sure that GRUB is "
"written to the appropriate boot devices."
msgstr ""
"El carregador GRUB estava instaŀlat a un disc que ja no és present, o per al "
"qual ha canviat el seu identificador únic per alguna raó. És important "
"assegurar-se que la imatge del nucli del GRUB roman sincronitzada amb els "
"mòduls del GRUB i el grub.cfg. Comproveu de nou que el GRUB s'escriu als "
"dispositius d'arrencada apropiats."

#. Type: text
#. Description
#. Disk sizes are in decimal megabytes, to match how disk manufacturers
#. usually describe them.
#: ../grub-pc.templates.in:5001
msgid "${DEVICE} (${SIZE} MB; ${MODEL})"
msgstr "${DEVICE} (${SIZE} MB; ${MODEL})"

#. Type: text
#. Description
#. The "-" is used to indicate indentation. Leading spaces may not work.
#: ../grub-pc.templates.in:6001
msgid "- ${DEVICE} (${SIZE} MB; ${PATH})"
msgstr "- ${DEVICE} (${SIZE} MB; ${PATH})"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:7001
msgid "Writing GRUB to boot device failed - continue?"
msgstr "Ha fallat l'escriptura del GRUB al dispositiu. Voleu continuar?"

#. Type: boolean
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:7001 ../grub-pc.templates.in:8001
msgid "GRUB failed to install to the following devices:"
msgstr "El GRUB no s'ha pogut instaŀlar als dispositius següents:"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:7001
msgid ""
"Do you want to continue anyway? If you do, your computer may not start up "
"properly."
msgstr ""
"Voleu continuar tot i això? Si ho feu, és possible que l'ordinador no "
"arrenque correctament."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:8001
msgid "Writing GRUB to boot device failed - try again?"
msgstr ""
"Ha fallat l'escriptura del GRUB al dispositiu. Voleu tornar a provar-ho?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:8001
msgid ""
"You may be able to install GRUB to some other device, although you should "
"check that your system will boot from that device. Otherwise, the upgrade "
"from GRUB Legacy will be canceled."
msgstr ""
"És possible que pugueu instaŀlar el GRUB en un altre dispositiu, tot i que "
"hauríeu de comprovar que el sistema arrencarà des d'aquell dispositiu. En "
"cas contrari, es canceŀlarà l'actualització des del GRUB Legacy."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:9001
msgid "Continue without installing GRUB?"
msgstr "Voleu continuar sense instaŀlar el GRUB?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:9001
msgid ""
"You chose not to install GRUB to any devices. If you continue, the boot "
"loader may not be properly configured, and when this computer next starts up "
"it will use whatever was previously in the boot sector. If there is an "
"earlier version of GRUB 2 in the boot sector, it may be unable to load "
"modules or handle the current configuration file."
msgstr ""
"Heu triat no instaŀlar el GRUB en cap dispositiu. Si continueu, és possible "
"que el carregador no estiga configurat correctament, i quan s'arrenque "
"l'ordinador la pròxima vegada, emprarà allò que estigués al sector "
"d'arrencada. Si hi ha una versió anterior del GRUB2 al sector d'arrencada, "
"és possible que no puga carregar mòduls o gestionar el fitxer de "
"configuració actual."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:9001
msgid ""
"If you are already using a different boot loader and want to carry on doing "
"so, or if this is a special environment where you do not need a boot loader, "
"then you should continue anyway. Otherwise, you should install GRUB "
"somewhere."
msgstr ""
"Si ja esteu emprant un altre carregador i voleu continuar fent-ho, o aquest "
"és un entorn especial on no necessiteu un carregador, hauríeu de continuar. "
"Si no és així, hauríeu d'instaŀlar el GRUB en algun lloc."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:10001
msgid "Remove GRUB 2 from /boot/grub?"
msgstr "Voleu suprimir el GRUB 2 de /boot/grub?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:10001
msgid "Do you want to have all GRUB 2 files removed from /boot/grub?"
msgstr "Voleu suprimir tots els fitxers del GRUB 2 de /boot/grub?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:10001
msgid ""
"This will make the system unbootable unless another boot loader is installed."
msgstr ""
"Això farà que el sistema no arrenque si no s'instaŀla un altre carregador."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:11001
msgid "Finish conversion to GRUB 2 now?"
msgstr "Voleu finalitzar la conversió al GRUB 2 ara?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:11001
msgid ""
"This system still has files from the GRUB Legacy boot loader installed, but "
"it now also has GRUB 2 boot records installed on these disks:"
msgstr ""
"Aquest sistema encara té fitxers antics del carregador GRUB Legacy "
"instaŀlats, però ara també té registres d'arrencada del GRUB 2 instaŀlats "
"als discs següents:"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:11001
msgid ""
"It seems likely that GRUB Legacy is no longer in use, and that you should "
"instead upgrade the GRUB 2 images on these disks and finish the conversion "
"to GRUB 2 by removing old GRUB Legacy files. If you do not upgrade these "
"GRUB 2 images, then they may be incompatible with the new packages and cause "
"your system to stop booting properly."
msgstr ""
"Sembla probable que el GRUB Legacy no estiga ja en ús, i que hauríeu "
"d'actualitzar les imatges del GRUB 2 presents a aquests discs per a "
"finalitzar la conversió al GRUB 2, suprimint els fitxers vells del GRUB "
"Legacy. Si no actualitzeu aquestes imatges del GRUB 2, és possible que "
"romanen incompatibles amb els paquets nous i que causen que el sistema deixe "
"d'arrencar correctament."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:11001
msgid ""
"You should generally finish the conversion to GRUB 2 unless these boot "
"records were created by a GRUB 2 installation on some other operating system."
msgstr ""
"En general, hauríeu de finalitzar la conversió al GRUB 2 a no ser que "
"aquests registres d'arrencada els haja creat una instaŀlació del GRUB 2 des "
"d'un altre sistema operatiu."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates.in:1001
msgid "Linux command line:"
msgstr "Línia d'ordres de Linux:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates.in:1001
msgid ""
"The following Linux command line was extracted from /etc/default/grub or the "
"`kopt' parameter in GRUB Legacy's menu.lst. Please verify that it is "
"correct, and modify it if necessary. The command line is allowed to be empty."
msgstr ""
"La línia d'ordres de Linux següent ha sigut extreta de /etc/default/grub o "
"del paràmetre «kopt» del fitxer menu.lst del GRUB Legacy. Verifiqueu que és "
"correcta, i modifiqueu-la si és necessari. La línia d'ordres pot ser buida."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates.in:2001
msgid "Linux default command line:"
msgstr "Línia d'ordres de Linux per defecte:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates.in:2001
msgid ""
"The following string will be used as Linux parameters for the default menu "
"entry but not for the recovery mode."
msgstr ""
"La cadena següent serà emprada com a paràmetres del Linux per al menú "
"d'entrada per defecte però no per al mode de recuperació."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates.in:3001
#, fuzzy
msgid "Force extra installation to the EFI removable media path?"
msgstr ""
"Forçar la instal·lació addicional de EFI per la ruta a mitjans extraïbles?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates.in:3001
#, fuzzy
msgid ""
"Some EFI-based systems are buggy and do not handle new bootloaders "
"correctly. If you force an extra installation of GRUB to the EFI removable "
"media path, this should ensure that this system will boot Debian correctly "
"despite such a problem. However, it may remove the ability to boot any other "
"operating systems that also depend on this path. If so, you will need to "
"make sure that GRUB is configured successfully to be able to boot any other "
"OS installations correctly."
msgstr ""
"Alguns sistemes basats en EFI tenen errors i no gestionen correctament els "
"nous carregadors d'arrencada. Si forçau la instal·lació del GRUB en mitjans "
"extraïbles, això hauria de garantir que el sistema arranqui correctament amb "
"Debian tot i aquest problema. Però pot impedir que es pugui arrencar un "
"altre sistema operatiu que també depengui de la mateixa ruta. En aquest cas, "
"heu d'assegurar-vos que GRUB està correctament configurat per a arrencar "
"qualsevol altre sistema operatiu correctament."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates.in:4001
#, fuzzy
msgid "Update NVRAM variables to automatically boot into Debian?"
msgstr "Actualitzar les variables NVRAM per arrancar automàticament Debian?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates.in:4001
#, fuzzy
msgid ""
"GRUB can configure your platform's NVRAM variables so that it boots into "
"Debian automatically when powered on. However, you may prefer to disable "
"this behavior and avoid changes to your boot configuration. For example, if "
"your NVRAM variables have been set up such that your system contacts a PXE "
"server on every boot, this would preserve that behavior."
msgstr ""
"GRUB pot configurar les variables NVRAM de la vostra plataforma per iniciar "
"automàticament Debian quan s'engegui. També pot ésser que desitgeu "
"deshabilitar aquest possibilitat i evitar canvis en la configuració de "
"l'arrencada. Per exemple, si les variables NVRAM estan configurades de "
"manera que el vostre sistema connecta amb un servidor PXE cada vegada que "
"arranca, això hauria de conservar aquest comportament."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates.in:5001
msgid "kFreeBSD command line:"
msgstr "Línia d'ordres de kFreeBSD:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates.in:5001
msgid ""
"The following kFreeBSD command line was extracted from /etc/default/grub or "
"the `kopt' parameter in GRUB Legacy's menu.lst. Please verify that it is "
"correct, and modify it if necessary. The command line is allowed to be empty."
msgstr ""
"La línia d'ordres de kFreeBSD següent ha sigut extreta de /etc/default/grub "
"o del paràmetre «kopt» del fitxer menu.lst del GRUB Legacy. Verifiqueu que "
"és correcta, i modifiqueu-la si és necessari. La línia d'ordres pot ser "
"buida."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates.in:6001
msgid "kFreeBSD default command line:"
msgstr "Línia d'ordres de kFreeBSD per defecte:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates.in:6001
msgid ""
"The following string will be used as kFreeBSD parameters for the default "
"menu entry but not for the recovery mode."
msgstr ""
"La cadena següent serà emprada com a paràmetres del kFreeBSD per al menú "
"d'entrada per defecte però no per al mode de recuperació."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates.in:7001
msgid "/boot/grub/device.map has been regenerated"
msgstr "S'ha regenerat el fitxer «/boot/grub/device.map»"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates.in:7001
msgid ""
"The file /boot/grub/device.map has been rewritten to use stable device "
"names. In most cases, this should significantly reduce the need to change it "
"in future, and boot menu entries generated by GRUB should not be affected."
msgstr ""
"S'ha reescrit el fitxer «/boot/grub/device.map» per a usar noms estables de "
"dispositiu. En la majoria dels casos, això hauria de reduir la necessitat de "
"canviar-ho en el futur, i no hauria d'afectar les entrades del menú "
"d'arrencada generades pel GRUB."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates.in:7001
msgid ""
"However, since more than one disk is present in the system, it is possible "
"that the system is depending on the old device map. Please check whether "
"there are any custom boot menu entries that rely on GRUB's (hdN) drive "
"numbering, and update them if necessary."
msgstr ""
"Tanmateix, com hi ha més d'un disc al sistema, és possible que el sistema "
"depenga del mapa de dispositius antic. Comproveu si hi ha entrades del menú "
"d'arrencada personalitzades que requerisquen la numeració d'unitats del GRUB "
"(hdN), i actualitzeu-les si és necessari."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates.in:7001
msgid ""
"If you do not understand this message, or if there are no custom boot menu "
"entries, you can ignore this message."
msgstr ""
"Si no enteneu aquest missatge, o si no hi ha cap entrada del menú "
"d'arrencada personalitzada, podeu descartar aquest missatge."

#~ msgid ""
#~ "In either case, whenever you want GRUB 2 to be loaded directly from MBR, "
#~ "you can do so by issuing (as root) the following command:"
#~ msgstr ""
#~ "En qualsevol cas, quan vulgueu que es carregue el GRUB 2 directament des "
#~ "de l'MBR, podeu fer-ho executant (com a root) l'ordre següent:"

#~ msgid "GRUB installation failed. Continue?"
#~ msgstr "Ha fallat la instaŀlació del GRUB. Voleu continuar?"

Reply to: