[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Traducció de la nota de premsa de la defunció de l'Ian MurdockOn Tue, Jan 05, 2016 at 08:37:55AM +0100, tictacbum wrote:
>    Bon dia,
>    aquà hi ha un llistat de paraules dubtoses i release està traduït com a
>    "llançament"
>    https://wiki.debian.org/ca/L10n/Catalan/Paraules

Però en aquest context, i sempre en la meva opinió, no crec que
aquesta traducció sigui la més adient.

Si tenim "something was released" podríem dir "s'ha llançat quelcom" o
"s'ha publicat quelcom", però en canvi, "Debian 0.9 R6" no ho
traduïria com a "sisè llançament de Debian 0.9"; més aviat ho deixaria
igual entre « i » o potser m'atreviria a suggerir "sisena edició".
-- 
Adrià García-Alzórriz
0x09494C14
Think of it!  With VLSI we can pack 100 ENIACs in 1 sq. cm.!

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: