[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[bits.d.o] Traducció publicacióHola,

us demanaria si podeu repassar la traducció que he fet de l'última
entrada de Bits [0]. He anat especialment ràpid, o sigui que és més
que probable que hi trobeu millores.

Un cop el revisi algú més, demanaria que en publiquessin la traducció.

Degut a la trascendència de la notícia crec que fóra bo tenir-la
llesta el més aviat possible.

Les instruccions [1], per si algú les pot necessitar.

Moltes gràcies.

[0] http://deb.li/CdMj
[1] https://wiki.debian.org/Teams/Publicity/bits.debian.org/translation
-- 
Adrià García-Alzórriz
0x09494C14
Necesito autoridad, aunque no crea en ella.
		-- Ernst Junger. 

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: