[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [LCFC] po-debconf://fontconfigVal! Corregit!
#
# Catalan translation for fontconfig package.
# Copyright (C) 2006 Keith Packard.
# This file is distributed under the same license as the fontconfig
# package.
#
# Ernest Adrogué <eadrogue@gmx.net>, 2005.
# Innocent De Marchi <tangram.peces@gmail.com>, 2011
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: 2.8.0-2.2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: fontconfig@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-12-31 13:48-0800\n"
"PO-Revision-Date: 2011-04-11 20:02+0100\n"
"Last-Translator: Innocent De Marchi <tangram.peces@gmail.com>\n"
"Language-Team: Català <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>\n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: select
#. Choices
#: ../fontconfig-config.templates:2001
msgid "Native"
msgstr "Nadiu"

#. Type: select
#. Choices
#: ../fontconfig-config.templates:2001
msgid "Autohinter"
msgstr "«Autohinter»"

#. Type: select
#. Choices
#: ../fontconfig-config.templates:2001
msgid "None"
msgstr "Cap"

#. Type: select
#. Description
#: ../fontconfig-config.templates:2002
msgid "Font tuning method for screen:"
msgstr "Mètode per ajustar el tipus de lletra a la pantalla:"

#. Type: select
#. Description
#: ../fontconfig-config.templates:2002
msgid "Please select the preferred method for tuning fonts for screen rendering."
msgstr "Seleccionau el mètode que desitjau fer servir per ajustar els tipus de lletra en la presentació a la pantalla."

#. Type: select
#. Description
#: ../fontconfig-config.templates:2002
#| msgid ""
#| "Select Native if you mostly use DejaVu (the default in Debian) or any of "
#| "the Microsoft fonts.  Select Autohinter if you mostly use other TrueType "
#| "fonts.  Select None if you want blurry text."
msgid "Select 'Native' if you mostly use DejaVu (the default in Debian) or any of the Microsoft fonts. Select 'Autohinter' if you mostly use other TrueType fonts. Select 'None' if you want blurry text."
msgstr "Seleccioneu «Nadiu» si utilitzeu principalment els tipus de lletra «DejaVu» (que són els que hi ha per defecte a Debian) o qualsevol dels tipus de lletra de Microsoft. Seleccioneu «Autohinter» si utilitzeu majoritàriament altres tipus «TrueType». Seleccioneu «Cap» si voleu que el text es vegi borrós."

#. Type: select
#. Choices
#: ../fontconfig-config.templates:3001
msgid "Automatic"
msgstr "Automàtic"

#. Type: select
#. Choices
#: ../fontconfig-config.templates:3001
msgid "Always"
msgstr "Sempre"

#. Type: select
#. Choices
#: ../fontconfig-config.templates:3001
msgid "Never"
msgstr "Mai"

#. Type: select
#. Description
#: ../fontconfig-config.templates:3002
msgid "Enable subpixel rendering for screen:"
msgstr "Voleu habilitar la renderització a nivell de sub-píxels?"

#. Type: select
#. Description
#: ../fontconfig-config.templates:3002
msgid "Rendering text at a subpixel level generally makes it look a bit better on flat (LCD) screens, but can show color artifacts on CRT screens. The \"Automatic\" choice will enable it only if a LCD screen is detected."
msgstr "El text renderitzat a nivell de sub-píxels normalment es veu millor en pantalles planes (LCD), però pot provocar efectes no desitjats en pantalles CRT. L'opció «Automàtic» només habilitarà la renderització a nivell de sub-píxels si es detecta una pantalla LCD. "

#. Type: boolean
#. Description
#: ../fontconfig-config.templates:4001
msgid "Enable bitmapped fonts by default?"
msgstr "Voleu habilitar per defecte els tipus de lletra de mapa de bits?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../fontconfig-config.templates:4001
msgid "By default, only outline fonts are used by applications which support fontconfig."
msgstr "Per defecte, els programes que admeten «fontconfig». només fan servir tipus de lletra de contorn."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../fontconfig-config.templates:4001
#| msgid ""
#| "By default, only outline fonts are used by applications which support "
#| "fontconfig.  Outline fonts are fonts which scale well to various sizes.  "
#| "In contrast, bitmapped fonts are often lower quality. Enabling this "
#| "option will affect the systemwide default; this and many other fontconfig "
#| "options may be enabled or disabled on a per-user basis."
msgid "Outline fonts are fonts which scale well to various sizes. In contrast, bitmapped fonts are often lower quality. Enabling this option will affect the systemwide default; this and many other fontconfig options may be enabled or disabled on a per-user basis."
msgstr "Per defecte, les aplicacions que utilitzen «fontconfig» només fan servir tipus de lletra de contorn. Els tipus de lletra de contorn són tipus que es poden escalar bé a vàries mides. En canvi, els tipus de mapa de bits sovint són de menor qualitat. Si habiliteu aquesta opció canviareu el valor per defecte del sistema; aquesta i altres opcions es poden habilitar o inhabilitar per a cada usuari particular."

#~ msgid "Native, Autohinter, None"
#~ msgstr "Natiu, Autohinter, Cap"

#~ msgid "Automatic, Always, Never"
#~ msgstr "Automàtic, Sempre, Mai"

#~ msgid "How should fonts be tuned for the screen?"
#~ msgstr "Quin sistema d'ajust de formes voleu utilitzar?"

Reply to: