[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR2] po-debconf://tgifOn Tue, Feb 22, 2011 at 12:00:19PM +0100, Guillem Jover wrote:
> Si aquest © fa referència a la traducció, dubto que algú l'hagi
> assignat a SPI?

IIRC, és el copyright dels msgids. Hi ha un gran debat al respecte, però.
El boilerplate habitual sempre posava FSF, i jo ara per a coses de Debian
sempre pose SPI.

-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/


Reply to: