[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [ITT] po://sugar-base-0.88/po/ca.poQuè volen dir aquests correus buits ? m'he perdut alguna  cosa ? m'he
de deixat de llegir algun FAQ ?
No segueixo el fil ...


2010/12/21 Sergi Casbas <sergi.debian@qscsoft.net>:
>
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-l10n-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
> listmaster@lists.debian.org
> Archive: [🔎] 4D1117E0.9090201@qscsoft.net">http://lists.debian.org/[🔎] 4D1117E0.9090201@qscsoft.net
>
>


Reply to: