[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://opensslHola Jordà,

On Thu, Apr 19, 2007 at 06:39:20PM +0200, Jordà Polo wrote:
> #. Type: string
> #. Description
> #: ../libssl0.9.8.templates:1001
> msgid "Services to restart to make them use the new libraries:"
> msgstr "Serveis que cal reiniciar perquè utilitzin les noves biblioteques:"

Bé

> #. Type: string
> #. Description
> #: ../libssl0.9.8.templates:1001
> msgid ""
> "This release of OpenSSL fixes some security issues. Services will not use "
> "these fixes until they are restarted. Please note that restarting the SSH "
> "server (sshd) should not affect any existing connections."
> msgstr ""
> "Aquesta versió resol alguns problemes de seguretat. Els serveis no "
> "utilitzaran les correccions fins que no es tornin a iniciar. Fixeu-vos que "
> "reiniciar el servidor SSH (sshd) no hauria d'afectar cap de les connexions "
> "existents."

No seria millor incloure "OpenSSL" a la traducció?

> #. Type: string
> #. Description
> #: ../libssl0.9.8.templates:1001
> msgid ""
> "Please check the list of detected services that need to be restarted and "
> "correct it, if needed. The services names must be identical to the "
> "initialization script names in /etc/init.d and separated by spaces. No "
> "services will be restarted if the list is empty."
> msgstr ""
> "Si us plau, comproveu la llista de serveis detectats que caldria reiniciar, "
> "i esmeneu-la si és necessari. El nom dels serveis ha de ser idèntic al nom "
> "dels scripts que hi ha directori /etc/init.d, i haurien d'estar separats per "
> "espais. Si la llista és buida no es reiniciarà cap servei."

El nom dels serveis ha -> Els noms dels serveis han?

> #. Type: string
> #. Description
> #: ../libssl0.9.8.templates:1001
> msgid ""
> "Any service that later fails unexpectedly after this upgrade should be "
> "restarted. It is recommended to reboot this host to avoid any SSL-related "
> "trouble."
> msgstr ""
> "Si després de l'actualització fallen altres serveis de forma inesperada, és "
> "possible que també calgui tornar a iniciar-los. És recomanable que reinicieu "
> "l'ordinador per evitar problemes relacionats amb l'SSL."

Heh... la traducció està bé, encara que l'original no ho sigui...

-- 
Steve Langasek          Give me a lever long enough and a Free OS
Debian Developer          to set it on, and I can move the world.
vorlon@debian.org                  http://www.debian.org/Reply to: