[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://opensslActualització aprofitant l'SRP[1]. La data límit és el 25 d'abril.

  1. http://wiki.debian.org/I18n/SmithReviewProject
#
# Catalan translation for openssl package.
# Copyright (C) 2007 Debian OpenSSL Team.
# This file is distributed under the same license as the openssl package.
#
# Aleix Badia i Bosch <abadia@ica.es>, 2004
# Jordà Polo <jorda@ettin.org>, 2007.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: openssl_0.9.7d-1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: pkg-openssl-devel@lists.alioth.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-04-11 08:25+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-04-19 18:33+0200\n"
"Last-Translator: Jordà Polo <jorda@ettin.org>\n"
"Language-Team: Català <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../libssl0.9.8.templates:1001
msgid "Services to restart to make them use the new libraries:"
msgstr "Serveis que cal reiniciar perquè utilitzin les noves biblioteques:"

#. Type: string
#. Description
#: ../libssl0.9.8.templates:1001
msgid ""
"This release of OpenSSL fixes some security issues. Services will not use "
"these fixes until they are restarted. Please note that restarting the SSH "
"server (sshd) should not affect any existing connections."
msgstr ""
"Aquesta versió resol alguns problemes de seguretat. Els serveis no "
"utilitzaran les correccions fins que no es tornin a iniciar. Fixeu-vos que "
"reiniciar el servidor SSH (sshd) no hauria d'afectar cap de les connexions "
"existents."

#. Type: string
#. Description
#: ../libssl0.9.8.templates:1001
msgid ""
"Please check the list of detected services that need to be restarted and "
"correct it, if needed. The services names must be identical to the "
"initialization script names in /etc/init.d and separated by spaces. No "
"services will be restarted if the list is empty."
msgstr ""
"Si us plau, comproveu la llista de serveis detectats que caldria reiniciar, "
"i esmeneu-la si és necessari. El nom dels serveis ha de ser idèntic al nom "
"dels scripts que hi ha directori /etc/init.d, i haurien d'estar separats per "
"espais. Si la llista és buida no es reiniciarà cap servei."

#. Type: string
#. Description
#: ../libssl0.9.8.templates:1001
msgid ""
"Any service that later fails unexpectedly after this upgrade should be "
"restarted. It is recommended to reboot this host to avoid any SSL-related "
"trouble."
msgstr ""
"Si després de l'actualització fallen altres serveis de forma inesperada, és "
"possible que també calgui tornar a iniciar-los. És recomanable que reinicieu "
"l'ordinador per evitar problemes relacionats amb l'SSL."

Reply to: