[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://sambaSi no recordo malament, "suportar" te mes be el sentit de "endure" en angles,
Se sent utilitzat sovint per voler dir "support", però el correcte
seria "permetre"
tipus

"No es permet l'encadenament dels servidors passdb."

o quelcom així. Pel que llegeixo, un backend és una mena de servidor de
dades, no? Veig que a la segona cadena, utilitzes "motor", que em sembla
possible, però potser una mica confosa en quant a desxifrar què passa i què
fer basat en el missatge.

Matt

On 3/12/07, Steve Langasek <vorlon@debian.org> wrote:
Solament tenim dues noves cadenes aquí. Algú pot repassar-les i dir-me que
mal és la meva traducció? :)

 #. Type: note
 #. Description
 #: ../samba-common.templates:5001
 msgid "Chaining passdb backends is not supported"
 msgstr "No es suporta l'encadenament dels pdb"

 #. Type: note
 #. Description
 #: ../samba-common.templates:5001
 msgid ""
 "Beginning with version 3.0.23, samba no longer supports chaining multiple "
 "backends in the \"passdb backend\" parameter. It appears that your smb.conf "
 "file contains a passdb backend parameter consisting of a list of backends. "
 "The new version of samba will not work until you correct this."
 msgstr ""
 "Des de la versió 3.0.23, Samba ja no suporta l'encadenament de mes d'un pdb "
 "al paràmetre \"passdb backend\". Sembla que el vostre smb.conf conté un "
 "paràmetre \"passdb backend\" que consta d'una llista de motors. La nova "
 "versió de Samba no funcionarà fins que el corregiu."

--
Steve Langasek          Give me a lever long enough and a Free OS
Debian Developer          to set it on, and I can move the world.
vorlon@debian.org                  http://www.debian.org/


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-l10n-catalan-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org

Reply to: