[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://install-methods/create-floppy.xmlIndex: ca/install-methods/create-floppy.xml
===================================================================
--- ca/install-methods/create-floppy.xml	(revision 45723)
+++ ca/install-methods/create-floppy.xml	(working copy)
@@ -36,6 +36,14 @@
 
 </para><para>
 
+ABans de crear els disquets, haureu de descarregar-los primer des dels
+miralls de Debian, com s'explica a
+<xref linkend="downloading-files"/>. <phrase arch="i386">Si teniu ja
+un CD-ROM o DVD d'instal·ació, les imatges dels disquets poden estar 
+també incloses al CD/DVD.</phrase>
+
+</para><para>
+
 Independentment del mètode emprat, recordeu que hauríeu de blocar
 els disquets contra l'escriptura una vegada els hàgiu escrit,
 per cerciorar-vos que no s'espatllen accidentalment.
@@ -53,9 +61,7 @@
 $ dd if=<replaceable>nom-de-fitxer</replaceable> of=/dev/fd0 bs=1024 conv=sync ; sync
 </screen></informalexample>
 
-on <replaceable>nom-de-fitxer</replaceable> és un dels fitxers imatge del disquet
-(vegeu <xref linkend="downloading-files"/> sobre quin hauria de ser el
-<replaceable>nom-de-fitxer</replaceable>).
+on <replaceable>nom-de-fitxer</replaceable> és un dels fitxers imatge del disquet.
 <filename>/dev/fd0</filename> és el nom usual de dispositiu per a la disquetera,
 però podria ser diferent en la vostra màquina <phrase arch="sparc">(en Solaris, és
 <filename>/dev/fd/0</filename>)</phrase>.
@@ -63,7 +69,7 @@
 d'escriptura del disquet, per tant mireu el pilot de la disquetera
 per assegurar-vos que el llum està apagat i que el disquet ha parat de fer voltes
 abans d'extraure'l. En alguns sistemes cal una ordre per expulsar-lo
-<phrase arch="sparc">(en Solaris, empreu <command>eject</command>, consulteu el
+<phrase arch="sparc"> (en Solaris, empreu <command>eject</command>, consulteu el
 manual)</phrase>.
 
 </para><para>

Reply to: