[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://install-methods/boot-usb-files.xmlIndex: ca/install-methods/boot-usb-files.xml
===================================================================
--- ca/install-methods/boot-usb-files.xml	(revision 45723)
+++ ca/install-methods/boot-usb-files.xml	(working copy)
@@ -64,8 +64,8 @@
 /mnt</userinput>), que ara tindrà
 <phrase arch="x86">un sistema de fitxers FAT</phrase>
 <phrase arch="powerpc">un sistema de fitxers HFS</phrase>
-en ell, i copieu una imatge ISO de targeta de negocis o netinst a dins.
-Adoneu-vos que el nom del fitxer ha d'acabar en <filename>.iso</filename>.
+en ell, i copieu una imatge ISO de targeta de negocis o netinst a dins
+(vegeu <xref linkend="usb-add-iso"/>).
 Desmunteu el llapis (<userinput>umount /mnt</userinput>) i ja està.
 
 </para>
@@ -84,7 +84,8 @@
 &usb-setup-powerpc.xml;
 
    </sect2>
-   <sect2>
+
+   <sect2 id="usb-add-iso">
    <title>Afegir la imatge ISO</title>
 <para>
 

Reply to: