[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://d-i/boot-installer/alpha.xmlIndex: alpha.xml
===================================================================
--- alpha.xml	(revision 44327)
+++ alpha.xml	(working copy)
@@ -333,15 +333,27 @@
 
 <para>
 
-Escriviu
+Els CDs d'instal·lació de &debian; inclouen algunes opcions d'arrencada preconfigurades
+pels terminals sèrie i VGA. Escriviu
 
 <informalexample><screen>
 &gt;&gt;&gt; boot xxxx -flags 0
 </screen></informalexample>
 
-on <replaceable>xxxx</replaceable> és la vostra unitat de CD-ROM en la
-notació SRM.
+per arrencar utilitzant la consola VGA, on <replaceable>xxxx</replaceable> és la 
+vostra unitat de CD-ROM en la notació SRM. Per utilitzar el terminal en sèrie al 
+primer dispositiu en sèrie, escriviu 
 
+<informalexample><screen>
+&gt;&gt;&gt; boot xxxx -flags 1
+</screen></informalexample>
+
+i per la consola en el segon port sèrie, escriviu
+
+<informalexample><screen>
+&gt;&gt;&gt; boot xxxx -flags 2
+</screen></informalexample>
+
 </para>
   </sect2>
 

Reply to: