[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://d-i/boot-installer/sparc.xmlIndex: sparc.xml
===================================================================
--- sparc.xml	(revision 44327)
+++ sparc.xml	(working copy)
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
-<!-- original version: 28997 -->
+<!-- original version: 43841 -->
 
   <sect2 arch="sparc" id="boot-tftp"><title>Arrencada amb el TFTP</title>
 
@@ -12,9 +12,7 @@
 Utilitzeu l'ordre <userinput>boot net</userinput> per arrencar des d'un
 servidor TFTP i RARP, o proveu <userinput>boot net:bootp</userinput> o
 <userinput>boot net:dhcp</userinput> per arrencar des d'un servidor TFTP i
-BOOTP o DHCP. Algunes revisions antigues d'OpenBoot necessiten utilitzar
-el nom del dispositiu, com <userinput>boot le()</userinput>; aquests
-probablement no suporten BOOTP ni DHCP.
+BOOTP o DHCP.
 
 </para>
   </sect2>
@@ -29,10 +27,7 @@
 La major part de les versions d'OpenBoot suporten l'ordre
 <userinput>boot cdrom</userinput> que és un àlies per arrencar des del
 dispositiu SCSI amb ID 6 (o el màster del secundari a sistemes basats en
-IDE). Pot ser haureu d'utilitzar el nom del dispositiu actual per les
-versions d'OpenBoot velles què no suporten aquesta ordre especial.
-Adoneu-vos que els mateixos problemes s'han informat que els tenen els
-sistemes sun4m (ex. Sparc 10s i Sparc 20s) arrencant des de CD-ROM.
+IDE).
 
 </para>
   </sect2>
@@ -42,6 +37,15 @@
   <title>Arrencada des de disquets</title>
 <para>
 
+Les imatges de disquets tan sols estan a l'abast pel sparc32, però per raons
+tècniques, no als llançaments oficials. (La raó és que tan sols es poden
+construir com a root, que no està suportat pels nostres dimonis de bastiment.)
+Trobareu a <quote>imatges diàries bastides</quote> en la
+<ulink url="&url-d-i;">pàgina del projecte de l'Instal·lador de Debian</ulink> 
+enllaços per les imatges dels disquets per sparc32.
+
+</para><para>
+
 Per arrencar des de disquet a un Sparc, utilitzeu
 
 <informalexample><screen>
@@ -52,9 +56,6 @@
 l'arrencada des de disquet. Un missatge d'error típic és
 <computeroutput>Bad magic number in disk label - Can't open disk label
 package</computeroutput>.
-A més, uns quants dels models de Sun4c (com els IPX) no suporten
-les imatges comprimides que es troben als discs, així que tampoc
-estan suportats.
 
 </para><para>
 

Reply to: