[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://d-i/post-install/mail-setup.xml<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- original version: 43774 -->

 <sect1 id="mail-setup">
 <title>Configuració del vostre sistema per utilitzar el correu electrònic</title>
<para>

Avui en dia, el correu electrònic és una part important de la vida de la
gent. Com que hi ha moltes formes de configurar-lo, i que fer-ho és important
per algunes utilitats de Debian, provarem de cobrir les parts més bàsiques
en aquesta secció.

</para><para>

Un sistema de correu té tres components bàsics pel seu funcionament. En primer 
lloc tenim l'<firstterm>Agent de correu d'usuari</firstterm> (MUA) que 
s'utilitza per escriure i llegir els correus. Desprès tenim 
l'<fitstterm>Agent de transferència de correu</firstterm> (MTA) que 
s'encarrega de la transferència dels missatges des d'un ordinador a un altre.
I per acabar tenim l'<firstterm>Agent de lliurament de correu</firstterm>
(MDA) que s'encarrega de lliurar el correu entrant a la safata d'entrada
de l'usuari.

</para><para>

Aquestes tres funcions les poden dur a terme programes separats, però 
també es poden combinar en un o dos programes. També és possible tindre un 
tractament diferent d'aquestes funcions pels diferents tipus de correu.

</para><para>

A Linux i als sistemes Unix el <command>mutt</command> històricament ha
estat un MUA molt conegut. Com la major part dels programes de Linux 
tradicionals, està basat en text. Sovint s'utilitza en combinació amb 
l'<command>exim</command> o el <command>sendmail</command> com a MTA i el
<command>procmail</command> com a MDA.

</para><para>

Amb l'increment de popularitat dels entorns gràfics d'escriptori, l'ús
de programes de correu electrònic gràfics com l'<command>evolution</command>
de GNOME, el <command>kmail</command> de KDE, o el <command>thunderbird</command>
de Mozilla (que a Debian s'anomena <command>icedove</command><footnote>

<para>
La raó per que del canvi de nom del  <command>thunderbird</command> a
<command>icedove</command> a Debian ha estat alguns problemes de 
llicència. Els detalls estan fora de l'abast d'aquest manual.
</para>

</footnote>) s'ha fet més popular. Aquests programes combinen les funcions
d'un MUAm MTA i un MDA, però poden &mdash; i sovint &mdash; també s'utilititzen
en combinació amb les eines de Linux tradicionals.

</para>

  <sect2 id="mail-default">
  <title>Configuració per defecte del correu electrònic</title>
<para>

Encara que esteu pensant d'utilitzar un programa gràfic pel correu, és
important que tigueu també correctament instal·lat i configurat al vostre
sistema un MTA/MDA tradicional. La raó és que algunes utilitats
importants al sistema<footnote>

<para>
Alguns exemples són: <command>cron</command>, <command>quota</command>,
<command>logcheck</command>, <command>aide</command>, &hellip;
</para>

</footnote> poden enviar informacions importants per correu per informar a
l'administrador del sistema de problemes (en potència) o de canvis.

</para><para>

Per aquest motiu els paquets <classname>exim4</classname> i el
<classname>mutt</classname> s'instal·laran per defecte (sempre que
no elimineu la selecció del al tasca <quote>standard</quote> a la
instal·lació).
L'<classname>exim4</classname> és una combinació de MTA/MDA que és relativament
menuda i molt flexible. Per defecte tan sols es configurarà per que tracte
amb el correu local del mateix sistema i els correus que van dirigits a
l'administrador del sistema (al compte root) els lliurà al compte d'usuari
que es va crear a la instal·lació<footnote>

<para>
El reenviament de correu pel root a un dels comptes d'usuari es va configurar
al <filename>/etc/aliases</filename>. Si no hi ha cap compte d'usuari normal
creat, aleshores el correu s'enviarà al compte del root mateix.
</para>

</footnote>.

</para><para>

Quan els correus del sistema es reparteixen, s'afegeixen a un fitxer
que és a <filename>/var/mail/<replaceable>account_name</replaceable></filename>.
Els correus es poden llegir utilitzant el <command>mutt</command>.

</para>
  </sect2>

  <sect2 id="mail-outgoing">
  <title>Enviament de correus fora del sistema</title>
<para>

Com s'ha dit abans, l'instal·lador de Debian està configurat per tractar amb
el correu local del sistema, no per enviar correu a altres ni per rebren
d'altres.

</para><para>

Si preferiríeu que l'<classname>exim4</classname> controle el correu extern,
adreceu-vos a la subsecció següent per veure les opcions bàsiques de 
configuració que hi ha la vostre abast. Assegureu-vos de comprovar que el
correu s'envia i es rep correctament.

</para><para>

Si esteu provant d'utilitzar un programa gràfic pel correu i utilitzeu el
servidor de correu del vostre proveïdor de serveis Internet (ISP) o de
la vostra empresa, no necessiteu configurar l'<classname>exim4</classname> 
per que es faci càrrec del correu electrònic. Tan sols configureu el votre
programa de correu gràfic favorit per que utilitze els servidors correctes
i envie i reba el correu (el com fer-ho està fora de l'abast d'aquest
manual).

</para><para>

Per altra banda, en eixe cas pot ser necessitaríeu configurar les utilitats
de forma individual per enviar correus. Una d'aquestes utilitats és el
<command>reportbug</command>, un programa que facilita l'enviament d'informes
d'error contra els paquets de Debian. Per defecte espera poder utilitzar
l'<classname>exim4</classname> per enviar els informes d'error.

</para><para>

Per configurar correctament el <command>reportbug</command> per que
utilitze un servidor de correu extern, executeu l'ordre 
<command>reportbug --configure</command> i responeu <quote>no</quote> a
la pregunta de si teniu un MTA a l'abast. Haureu de preguntar quin és el
servidor SMTP que podeu utilitzar per enviar informes d'error.

</para>
  </sect2>

  <sect2 id="config-mta">
  <title>Configuració de l'agent de transport de correu Exim4</title>
<para>

Si voleu que el vostre sistema també es faça càrrec del correu extern,
necessitareu reconfigurar el paquet <classname>exim4</classname><footnote>

<para>
Per suposat, també podeu esborrar l'<classname>exim4</classname> i 
reemplaçar-lo per qualsevol MTA/MDA alternatiu.
</para>

</footnote>:

<informalexample><screen>
# dpkg-reconfigure exim4-config
</screen></informalexample>

</para><para>

Desprès d'executar eixa ordre (com a root), haureu de respondre si voleu
dividir la configuració en fitxers menuts. Si no esteu segurs, seleccioneu
l'opció per defecte.

</para><para>

A continuació es mostraran alguns escenaris comuns pel correu. Escolliu el
que més s'aprope a les vostres necessitats.

</para>

<variablelist>
<varlistentry>
<term>lloc d'internet</term>
<listitem><para>

El vostre sistema està connectat a una xarxa i el vostre correu
s'envia i es rep directament amb SMTP. A les pantalles següents
us faran unes poques preguntes, com el nom del correu de la vostra 
màquina, o una llista de dominis pels quals acceptar o reenviar correu.

</para></listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term>correu enviat a través de l'smarthost</term>
<listitem><para>

En aquest escenari el vostre correu sortint es reenvia a un altra màquina,
que es diu un <quote>smarthost</quote>, que mira d'enviar els missatges
a la seva destinació.

L'smarthost normalment també emmagatzema el correu entrant al vostre 
ordinador, de forma que no necessitareu estar permanentment en línia.
Això vol dir també que haureu de descarregar el vostre correu des de
l'smarthost amb programes del tipus fetchmail.

</para><para>

En moltes ocasions l'smarthost serà el servidor de correu del vostre ISP,
que és una opció molt vàlida per usuaris que fan ús del marcatge. També
podria ser un servidor de correu d'empresa o inclús un altre sistema a
la vostra xarxa.

</para></listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term>enviament a través de l'smarthost; no hi ha correu local</term>
<listitem><para>

Aquesta opció és bàsicament la mateixa que l'anterior excepte en que el
sistema no es configurarà per que gestione el correu pel domini de 
correu local. El correu del sistema mateix (p.e. per l'administrador del
sistema) encara es gestionarà.

</para></listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term>només enviament local</term>
<listitem><para>

Aquesta és l'opció que està configurada per defecte al vostre sistema.

</para></listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term>no el configures ara mateix</term>
<listitem><para>

Escolliu aquesta si esteu absolutament convençuts de que sabeu el que
esteu fent. Açò deixarà el vostre sistema amb el correu sense configurar
&mdash; fins que el configureu, no podreu enviar o rebre cap correu i
estareu perdent alguns missatges importants de les utilitats del vostre
sistema. 

</para></listitem>
</varlistentry>
</variablelist>

<para>

Si cap d'aquests escenaris s'ajusta a les vostres necessitats, o si
necessiteu una configuració més fina, haureu d'editar els fitxers
de configuració que hi ha al directori <filename>/etc/exim4</filename>
desprès de completar la instal·lació. Podeu trobar més informació
de l'<classname>exim4</classname> a <filename>/usr/share/doc/exim4</filename>;
el fitxer <filename>README.Debian.gz</filename> conté alguns detalls
per la configuració de l'<classname>exim4</classname> i explica on
trobar documentació addicional. 

</para><para>

Adoneu-vos que enviar directament correu a Internet quan no disposeu d'un
domini oficial, pot resultar en que el vostre correu sigui rebutjat com
a mesura contra el correu brossa als servidors que el reben. Ã?s preferible
fer ús del servidor de correu del vostre ISP. Si encara voleu enviar correu
de forma directa, podriu utilitzar una adreça de correu diferent que la que
es genera per defecte. Si utilitzeu com MTA l'<classname>exim4</classname>,
açò és possible afegint una entrada al <filename>/etc/email-addresses</filename>.

</para>
  </sect2>
 </sect1>

Reply to: