[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://d-i/hardware/supported/sparc.xml
<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- original version: 43528 -->

  <sect2 arch="sparc" id="sparc-cpus">
    <title>Suport de CPU i plaques base</title>
<para>

Existeixen nombroses subarquitectures diferents pel maquinari basat
en Sparc, identificades pels següents noms: sun4, sun4c, sun4d, sun4m,
sun4u o sun4v. A continuació es mostra una llista que descriu quines
màquines inclouen i quin nivell de suport s'espera per cada una d'elles.

</para>

<variablelist>
<varlistentry>
<term>sun4, sun4c, sun4d</term>

<listitem><para>

Aquestes subarquitectures inclouen algunes de les màquines antigues de
32 bits, les quals ja no estan suportades. Per a una llista completa,
consulteu si us plau la
<ulink url="http://en.wikipedia.org/wiki/SPARCstation";>pàgina de
la Viquipèdia SPARCstation</ulink>.

</para></listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term>sun4m</term>

<listitem><para>

Actualment, sun4m és la única subarquitectura de 32 bits (sparc32) que
se suporta. Les màquines més populars d'aquesta classe són l'Sparcstation
4, 5, 10 i 20.

</para><para>

Noteu que el multiprocés simètric (SMP) &mdash; la capacitat d'executar
processos en múltiples processadors &mdash; no està suportat en aquest
maquinari, degut a problemes d'estabilitat amb aquestes configuracions.
El nucli uniprocessador (UP) per a l'sparc32 que hi ha disponible
funcionarà correctament en màquines multiprocessador, si bé només
activarà i utilitzarà la primera CPU.

</para></listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term>sun4u</term>

<listitem><para>

Aquesta subarquitectura inclou totes les màquines de 64 bits (sparc64)
basades en el processador UltraSparc i els seus clons. La majoria de
les màquines estan ben suportades, si bé per algunes podeu tenir algun
problema quan arrenqueu des del CD degut a errors al microprogramari o
al gestor d'arrencada (problema que es pot evitar utilitzant l'arrencada
via xarxa). Utilitzeu el nucli sparc64 o sparc64-smp en les configuracions
UP i SMP respectivament.

</para></listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term>sun4v</term>

<listitem><para>

Aquesta és la darrera inclusió a la família Sparc, la qual inclou màquines
basades en les CPU Niagara multinucli. De moment, aquestes CPU només estan
disponibles als servidors T1000 i T2000 de Sun, i estan ben suportades.
Utilitzeu el nucli sparc64-smp.

</para></listitem>
</varlistentry>
</variablelist>

<para>

Noteu que les CPU SPARC64 utilitzades per la família de servidors PRIMEPOWER
no estan suportades degut a la manca de suport per part del nucli Linux.

</para>
  </sect2>

Reply to: