[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://d-i/using-d-i/modules/pkgsel.xmlAquest sembla que ja estava al dia, però l'id de versió no estava
actualitzat. He aprofitat per fer algunes correccions(/millores?),
vegeu el diff.

Attachment: pkgsel.xml
Description: XML document

Index: ca/using-d-i/modules/pkgsel.xml
===================================================================
--- ca/using-d-i/modules/pkgsel.xml	(revision 44300)
+++ ca/using-d-i/modules/pkgsel.xml	(working copy)
@@ -1,17 +1,17 @@
 <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
-<!-- original version: 35518 -->
+<!-- original version: 43734 -->
 
    <sect3 id="pkgsel">
-   <title>Seleccionant i instal·lant programari</title>
+   <title>Selecció i instal·lació de programari</title>
 
 <para>
 
-Al llarg del procés d'instal·lació, tindreu l'oportunitat de seleccionar
-programari addicional per instal·lar. En comptes d'escollir paquets de
-programari individualment dels &num-of-distrib-pkgs; paquets disponibles,
-aquesta fase del procés d'instal·lació es centra en seleccionar i
-instal·lar col·leccions predefinides de programes per configurar de forma
-ràpida el vostre ordinador per fer tasques diverses.
+Al llarg del procés d'instal·lació, tindreu l'oportunitat de
+seleccionar programari addicional per a instal·lar. En comptes d'escollir
+paquets de programari individualment d'entre els &num-of-distrib-pkgs;
+que hi ha disponibles, aquesta fase del procés d'instal·lació es centra
+en seleccionar i instal·lar col·leccions predefinides de programes per
+configurar de forma ràpida el vostre ordinador per fer tasques diverses.
 
 </para><para>
 
@@ -20,7 +20,7 @@
 Així, primer tindreu la possibilitat d'escollir les
 <emphasis>tasques</emphasis>, i afegir després més paquets de
 forma individual. Aquestes tasques representen de forma aproximada un
-nombre de feines o coses diferents que fer amb el vostre ordinador, com
+nombre de feines o coses diferents que pot fer el vostre ordinador, com
 <quote>Entorn d'escriptori</quote>, <quote>Servidor Web</quote> o
 <quote>Servidor d'impressió</quote><footnote>
 
@@ -28,24 +28,24 @@
 
 Hauríeu de saber que per mostrar aquesta llista, l'instal·lador tan
 sols executa el programa <command>tasksel</command>. Es pot executar
-en qualsevol moment desprès de la instal·lació per instal·lar (o esborrar)
-més paquets, o podeu utilitzar eines més fines com el
-<command>aptitude</command>. Si esteu buscant un paquet específic,
+en qualsevol moment després de la instal·lació per instal·lar (o esborrar)
+més paquets, o podeu utilitzar eines més acurades com 
+l'<command>aptitude</command>. Si esteu buscant un paquet específic,
 senzillament executeu <userinput>aptitude install
 <replaceable>paquet</replaceable></userinput>, on
-<replaceable>paquet</replaceable> és el nom del paquet que esteu buscant.
+<replaceable>paquet</replaceable> és el nom del paquet que us interessa.
 
 </para>
 
 </footnote>. <xref linkend="tasksel-size-list"/> llista els requeriments
-d'espai per les tasques disponibles.
+d'espai de les tasques disponibles.
 
 </para><para>
 
 Algunes tasques poden estar preseleccionades basant-se en les
 característiques del ordinador on esteu instal·lant. Si no esteu d'acord amb
-aquestes seleccions, podeu deseleccionar les tasques. Podeu inclús optar per
-no instal·lar cap tasca en aquest punt.
+aquestes seleccions, podeu desseleccionar les tasques. Fins i tot podeu optar
+per no instal·lar cap tasca en aquest punt.
 
 </para>
 <note><para>
@@ -54,23 +54,24 @@
 
 La tasca <quote>Entorn d'escriptori</quote> instal·larà l'entorn d'escriptori
 GNOME. Les opcions que ens dona l'instal·lador no permeten seleccionar un
-entorn d'escriptori diferenc com per exemple KDE.
+entorn d'escriptori diferent com per exemple KDE.
 
 </para><para>
 
 És possible fer que l'instal·lador instal·le el KDE utilitzant una
 configuració prèvia (vegeu <xref linkend="preseed-pkgsel"/>) o afegint
-<literal>tasks="standard, kde-desktop"</literal> al l'entrada quan s'arranca
-l'instal·lador. Per altra banda, tan sols funcionarà si els paquets que fan
+<literal>tasks="standard, kde-desktop"</literal> a l'entrada quan s'arrenca
+l'instal·lador. D'altra banda, tan sols funcionarà si els paquets que fan
 falta pel KDE estan disponibles. Si esteu fent la instal·lació utilitzant
-una imatge complete de CD, aleshores necessitareu descarregar-los des
-d'una replica, ja que els paquets del KDE no estan inclosos al primer CD;
+una imatge completa del CD, aleshores necessitareu descarregar-los des
+d'una rèplica, ja que els paquets del KDE no estan inclosos al primer CD;
 aquesta forma d'instal·lar el KDE funcionarà bé si utilitzeu una imatge
 de DVD o qualsevol altre mètode d'instal·lació.
 
 </para><para>
 
-Les diferents tasques de servidor instal·laran el programari mes o menys així.
+Les diferents tasques de servidor instal·laran el programari mes o
+menys d'aquesta manera.
 Servidor DNS: <classname>bind9</classname>;
 Servidor de Fitxers: <classname>samba</classname>, <classname>nfs</classname>;
 Servidor de correu: <classname>exim4</classname>, <classname>spamassassin</classname>,
@@ -82,9 +83,9 @@
 </para></note>
 <para>
 
-Una vegada que heu seleccionat les vostres tasques, pitgeu
-<guibutton>OK</guibutton>. En aquest punt, l'<command>aptitude</command>
-instal·larà els paquets necessaris per les tasques que heu seleccionat.
+Una vegada que heu seleccionat les vostres tasques, seleccioneu
+<guibutton>D'acord</guibutton>. En aquest punt, l'<command>aptitude</command>
+instal·larà els paquets necessaris per a les tasques que heu seleccionat.
 
 </para>
 <note><para>
@@ -97,15 +98,15 @@
 
 Heu de ser conscients, que especialment, la tasca d'escriptori és molt gran.
 Especialment si esteu instal·lant des d'un CD-ROM normal en combinació amb
-una replica pels paquets que no estan al CD-ROM, l'instal·lador podria
+una rèplica pels paquets que no estan al CD-ROM, l'instal·lador podria
 descarregar molts paquets des de la xarxa. Si teniu una connexió a Internet
-relativament lenta, pot durar molt temps. No es podrà cancel·lar la
-instal·lació de paquets una vegada que s'ha començat.
+relativament lenta, pot trigar molt de temps. No es podrà cancel·lar la
+instal·lació de paquets una vegada s'hagi començat.
 
 </para><para>
 
-Inclús quan els paquets estàn inclosos al CDROM, l'instal·lador pot ser que
-encara els descarregue de la replica si la versió que hi ha disponible
+Inclús quan els paquets estan inclosos al CD-ROM, l'instal·lador pot ser que
+encara els descarregue de la rèplica si la versió que hi ha disponible
 és més recent que la inclosa al CD-ROM. Si esteu instal·lant la distribució
 «stable», açò pot passar després del llançament d'una revisió (una
 actualització de la distribució estable); si esteu instal·lant la
@@ -113,10 +114,11 @@
 
 </para><para>
 
-Cada paquet que seleccioneu amb <command>tasksel</command> es descarregarà,
-serà desempaquetat i instal·lat per ordre per <command>apt-get</command> i
-per <command>dpkg</command>. Si un programa en concret necessita més
-informació de l'usuari, la preguntarà en aquest procés.
+Cada paquet que seleccioneu amb <command>tasksel</command> es
+descarregarà, serà desempaquetat i instal·lat en ordre pels programes
+<command>apt-get</command> i per <command>dpkg</command>. Si un programa
+en concret necessita més informació per part de l'usuari, la preguntarà
+durant aquest procés.
 
 </para>
    </sect3>

Reply to: