[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: release-notes.Hola,

El divendres 1/12/06, a les 23:35 (+0100), Miguel Gea Milvaques va escriure:
> Pareix que les llistes no han funcionat molt bé últimament. Ús envie una
> nova revisió de les release-notes.

He agafat la teva revisió última i l'ha "fusionat" amb els meus
canvis que encara no havia enviat a la llista. Ara està tot traduït,
i he de dir que ho he reescrit bastant de dalt a baix; ho he repassat,
però és possible que encara hi hagin errors.

Per cert, el fitxer ara està en ISO-8859-1 (aka Latin-1). No sé com
arribarà a la llista, però potser l'haureu de convertir, perquè a mi
amb UTF-8 em surten els accents trastocats en el PDF.

Salutacions,

-- 
ernest
 
	"This is the strangest life I've ever lived."
		—Jim Morrison

<!DOCTYPE debiandoc PUBLIC "-//DebianDoc//DTD DebianDoc//EN" [
 <!entity % dynamicdata SYSTEM "../dynamic.ent"    > %dynamicdata;
 <!entity % shareddata  SYSTEM "../release-notes.ent" > %shareddata;
 <!entity docid "$Id: release-notes.en.sgml,v 1.107 2006/11/26 13:59:01 fjp Exp $">
]>

<!-- Be careful with automatic reformatting. Please note that the indentation
   in examples is used in the output (plus additional space) as well. -->

<debiandoc>
 <book>
 <titlepag>
  <title>Notes de la versi� &debian; &release; (`&releasename'), &arch-title;</title>
   <author>
    <name>Josip Rodin, Bob Hilliard, Adam Di Carlo, Anne Bezemer, Rob
    Bradford (actual), Frans Pop (actual), Andreas Barth (actual)</name><email></email>
   </author>
   <author>
    <name></name><email>debian-doc@lists.debian.org</email>
   </author>
   <version>&docid;</version>
  </titlepag>
  <toc detail="sect1">

   <chapt id="about"><heading>Introducci�eading>

    <p>L'objectiu principal d'aquestes <em>Notes de la versi�m> �informar
  els usuaris dels principals canvis que trobaran en aquesta edici� de la distribuci� Debian, donar informaci� com fer l'actualitzaci� de forma segura des de l'edici�terior a aquesta, i finalment
  informar els usuaris dels possibles problemes que
  podrien trobar durant l'actualitzaci�posterior � la distribuci�p>

    <p>No �possible fer una llista completa de tots els problemes
  coneguts, de manera que hem fet una selecci�sada en una combinaci� de la probabilitat d'occurr�ia i la gravetat dels problemes.</p>


		<p>[La versi�s recent d'aquest document la podreu trobar sempre a
		<url id="&url-release-notes;">. Si la vostra versi� m�d'un mes
		d'antiguitat, us pot interessar descarregar l'�a versi�/p>

		<p>Tingueu en compte que nom�suportem i documentem
		l'actualitzaci�s de la versi� Debian immediatament anterior a aquesta (en
		aquest cas, l'actualitzaci�s de Sarge). Si heu d'actualitzar una versi�s
		antiga, us suggerim que llegiu les edicions corresponents de les <em>Notes de la
		versi�m>.</p>

<!--
    <sect id="changes"><heading>Changes in the Release Notes</heading> 

     <p>This section lists changes in the Release Notes since the original
     version that was published with &debian; &release;r0. Minor textual
     corrections are omitted.</p>

     <p><list>

      <item><p>Description of change.</p></item>

     </list></p>

    </sect>
-->

   </chapt>

   <chapt id="whats-new"><heading>Novetats a &debian; &release;</heading>

		<p>Aquesta versi�clou suport oficial per a l'arquitectura AMD64,
		tant per als processadors de 64 bits d'Intel (EM64T), com per als d'AMD
		(AMD64). En la versi�terior, &debian; 3.1 ('sarge'), ja existia una
		versi� oficial d'aquest <em>port</em>. Si voleu actualitzar aquesta
		versi� oficial, hauria de ser possible fer-ho seguint aquestes
		<em>Notes de la versi�m>, tot i que no donarem detalls espec�cs de
		com fer-ho.</p>

		<p>El suport oficial per a l'arquitectura Motorola 680x0 ('m68k') s'ha
		abandonat, ja que aquest <em>port</em> no complia els requisits establerts pels Debian
		Release Managers. Els principals motius s�l baix rendiment i la
		falta de suport extern per al conjunt d'eines essencials. No obstant,
		esperem que el <em>port</em> de m68k continu�ctiu i disponible,
		encara que no formi part d'aquesta versi�table oficial.</p>

		<p>Les arquitectures suportades oficialment per &debian; '&releasename;'
		s�es seg�</p>

    <p>
     <list>
      <item><p>Intel x86 ('i386')</p></item>
      <item><p>Alpha ('alpha')</p></item>
      <item><p>SPARC ('sparc')</p></item>
      <item><p>PowerPC ('powerpc')</p></item>
      <item><p>ARM ('arm')</p></item>
      <item><p>MIPS ('mips' (Big endian) i 'mipsel' (Little endian))</p></item>
      <item><p>Intel Itanium ('ia64')</p></item>
      <item><p>HP PA-RISC ('hppa')</p></item>
      <item><p>S/390 ('s390')</p></item>
      <item><p>AMD64 ('amd64')</p></item>
     </list>
    </p>

		<p>Podeu trobar m�informaci�bre l'estat dels diferents
		<em>ports</em>, a les <url id="&url-ports;" name="p�nes web de ports
		de Debian">.</p>

<![ %secondrelease [
		<p>Aquesta �nom�la segona versi� &debian; amb suport oficial
		per a l'arquitectura &arch-title;. Considerem que aquest
		<em>port</em> s'ha provat suficientment. No obstant, com que no ha
		tingut la mateixa exposici� per tant escrutini per part dels
		usuaris) que versions per a altres arquitectures, es possible que hi
		trobeu alguns errors. Per favor, utilitzeu el nostre <url
		id="&url-bts;" name="sistema de seguiment d'errors"> per a informar
		de qualsevol problema; assegureu-vos d'esmentar el fet que el vostre
		error �a la plataforma &architecture;.</p>
]]>

		<p>&debian; &release; per a l'arquitectura &arch-title; utilitza la
		versi�l nucli &kernelversion;.</p>


		<sect id="newdistro"><heading>Novetats a la distribuci�eading> 

<!-- TODO: Numbers need to be updated -->      

		<p>Aquesta nova versi� Debian incorpora molt m�programari que la
		seva predecessora, Sarge; aquesta distribuci�clou m�de
		9.000 paquets. Gran part del programari de la distribuci�ha
		actualitzat: quasi 6.500 paquets (es a dir, el 73% dels paquets que
		eren a Sarge). Per diversos motius s'ha suprimit un nombre
		significatiu de paquets de la distribuci�No trobareu actualitzacions
		per a aquests paquets i quedaran marcats com a 'obsolets' a les
		interf�es de gesti� paquets.</p>

		<p>En aquesta versi� &debian;, la implementaci�l sistema X Window
		XFree86 ha sigut substitu� per la versi�1 d'X.Org, que �compatible amb una gamma
		m��lia de maquinari i que t�n millor sistema d'autodetecci�	Aix�rmet l'� Compiz, un dels primers gestors de finestres per al
		sistema X Window amb efectes digitals, que aprofita tots els avantatges
		dels dispositius que suporten acceleraci�enGL per maquinari.</p>

		<p>&debian; torna a incloure altra vegada versions actualitzades de les
		aplicacions d'escriptori. Entre altres, inclou GNOME 2.14, KDE 3.5 i
		OpenOffice.org 2.0.</p>

		<p>El programa preferible per a la gesti� paquets en mode text �		l'<prgn/aptitude/, ja que disposa d'un sistema de resoluci�
		depend�ies millor que el de l'<prgn/apt-get/. Si encara utilitzeu
		el programa <prgn/dselect/, haur� de canviar-lo per
		l'<package/aptitude/, com a interf�e oficial per a la gesti�
		paquets. </p>

		<p>La distribuci�icial de &debian; consta d'entre tretze i quinze CDs de
		programari (depenent de l'arquitectura) i un nombre semblant de CDs de
		codi font.Tamb�xisteix una versi� la distribuci� DVD.</p>

		<sect1 id="volatile"><heading>debian-volatile passa a ser
		oficial</heading>

		<p>El servei <em/debian-volatile/, que es va introduir com a servei no
		oficial en la distribuci�rge, es converteix ara en un servei
		oficial de &debian;.</p>

		<p>A�significa que, en poc temps, aquest servei deixar�e tenir una
		adre�<tt/.debian.net/, per a utilitzar-ne una de <tt/.debian.org/.
		Assegureu-vos, doncs, de fer els canvis necessaris al fitxer
		<file>/etc/apt/sources.list</file>, en cas que ja estigu�iu
		utilitzant aquest servei.</p>

		<p>El servei <em/debian-volatile/> permet als usuaris
		actualitzar f�lment paquets de la distribuci�table que contenen
		informaci�l�l que es desactualitza r�dament, tals com les llistes de
		signatures de programes antivirus, o les dades per als filtres
		antispam. Per a m�informaci�egeu la <url
		id="&url-debian-volatile" name="p�na web de debian-volatile">, que
		tamb�ont�na llista de m�ines mirall.</p>

    </sect1>
    </sect>

		<sect id="newinst">
		<heading>Novetats al sistema d'instal�laci�eading>

		<p>Hi ha hagut un gran desenvolupament en el programa d'instal�laci�de Debian des de la seva primera edici�icial per a Sarge. El resultat
		ha sigut una millora en el suport de maquinari i algunes noves funcionalitats
		interessants.</p>

		<p>En aquestes <em>Notes de la versi�m> nom�esmentarem els
		canvis m�importants que ha experimentat l'instal�lador. Si us interessa veure una
		descripci�s detallada de tots els canvis des de la versi� Sarge,
		mireu l'anunci de les publicacions de les versions beta i RC de
		l'instal�lador, que trobareu a l'<url id="&url-installer-news" name="historial">
		del projecte.</p>

     <sect1 id="inst-changes"><heading>Principals canvis</heading>

      <p><taglist>
       <tag>No cal reiniciar durant l'instal�laci�ag>
       <item><p>Anteriorment, la instal�laci�nia dues parts:
			 preparar el sistema base i fer-lo arrencable, i a continuaci�	 reiniciar el sistema i executar el programa <prgn/base-config/,
			 que s'ocupava de crear els comptes d'usuari, preparar el
			 sistema de gesti� paquets i instal�lar la resta de paquets
			 (amb el tasksel).</p>

			 <p>A Etch, la segona fase ha sigut integrada dins del mateix
			 programa d'instal�laci�ix� diversos avantatges, entre els
			 quals cal destacar la major seguretat i el fet que despr�de
			 reiniciar el sistema, en finalitzar la instal�laci�a zona
			 hor�a estar�orrectament establerta i, si heu instal�lat un
			 entorn d'escriptori, arrencar�a interf�e d'usuari gr�ca.

			<tag>Codificaci�F-8 per defecte als sistemes nous</tag>
			<item><p>El programa d'instal�laci�nfigura el sistemes per a
			utilitzar la codificaci� car�ers UTF-8, en lloc dels antics
			jocs de car�ers espec�cs per a cada idioma (com l'ISO-8859-1,
      l'EUC-JP o el KIO-8).</p></item>

			<tag>Particionat m�flexible</tag>
			<item><p>Ara �possible configurar els sistemes de fitxers sobre
			un volum LVM, mitjan�t un proc�de particionat guiat.</p>
			<p>El programa d'instal�laci�mb�s capa�e configurar sistemes
			de fitxers encriptats. Fent el particionat de forma manual, teniu
			l'opci� triar <tt/dm-crypt/ o <tt/loop-aes/ amb una contrasenya
			o una clau generada de forma aleat�, i podeu ajustar diverses
			opcions. Fent el particionat guiat, el programa d'instal�laci�	crear�na partici�M encriptada que contindr�ota la resta de
			sistemes de fitxers (excepte <file>/boot</file>) com a volums l�s.
			</p></item>

<![ %i386-amd64 [
			 <tag>Interf�e d'usuari gr�ca</tag>
			 <item><p>Si preferiu una interf�e gr�ca d'usuari, proveu
			 d'arrencar el programa d'instal�laci�b l'opci�t/installgui/.</p>
			 <p>La funcionalitat del programa gr�c d'instal�laci� gaireb�d�ica
			 que la del programa d'instal�laci�dinari, nom�canvia la presentaci�		 Nom�hi ha una excepci�l frontal gr�c no suporta la configuraci�
			 particions encriptades amb claus generades de forma aleat�.</p>
			 <p>Nota: la interf�e d'usuari gr�ca no est�isponible per a totes
			 les arquitectures.</p></item>
]]>

<![ %powerpc [
			 <tag>Interf�e d'usuari gr�ca</tag>
			 <item><p>Per a l'arquitectura &arch-title;, disposeu d'una imatge experimental
			 de la interf�e d'usuari gr�ca. Se sap que funciona en la majoria de
			 sistemes CHRP que tenen targetes gr�ques ATI, per� ha sigut provada
			 de forma suficient sobre &arch-title; per a incloure-la en els CD normals
			 d'instal�laci�p>
			 <p>Si voleu provar el programa d'instal�laci��c, busqueu la imatge
       "gtk-miniiso".</p></item>
]]>

       <tag>Mode de rescat</tag>

			 <item><p>Podeu emprar el programa d'instal�laci�r a solucionar
			 problemes en el vostre sistema, per exemple quan no el pugueu arrencar.
			 Al principi ser�om una instal�laci�rmal, per�instal�lador no
			 executar�l programa particionat. En lloc d'aix�s mostrar�n
			 men� opcions de rescat.</p>
			 <p>Podeu activar el mode de rescat arrencant el programa d'instal�laci�	 amb l'opci�t/rescue/, o afegint <tt>rescue/enable=true</tt> com a
			 par�tre d'arrencada.</p></item>
			 
			 <tag>Utilitzar sudo en lloc del compte root</tag>
			 <item><p>En el mode d'instal�laci�pert podreu triar no crear cap
			 compte root (quedar�loquejat) i en lloc d'aix�nfigurar el programa
			 <prgn/sudo/ de manera que el primer usuari el pugui utilitzar per a
			 administrar el sistema.</p></item>

<!-- FIXME: Bug Manoj for a link to documentation on enabling SELinux -->
       <tag>SELinux</tag>
			 <item><p>Els paquets necessaris per al suport per a SELinux han
			 sigut moguts a la prioritat "est�ard". Aix�gnifica que aquests
			 paquets s'instal�laran per defecte si seleccioneu la tasca est�ard
			 durant la instal�laci�ot i aix�l suport per a SELinux no est�		 activat per defecte. Si desitgeu protegir el vostre sistema amb
			 SELinux, l'haureu d'activar pel vostre compte despr�de l'instal�laci�p></item>

<![ %not-s390 [
       <tag>Nous idiomes</tag>
			 <item><p>Gr�es a l'enorme esfor�els traductors, ara Debian pot
			 ser instal�lada en fins a $FIXME$ idiomes diferents.
<![ %g-i [
			 Si utilitzeu la interf�e d'usuari gr�ca, podreu triar entre
			 $FIXME$ idiomes addicionals.
]]>
       </p></item>
]]> <!-- not-s390 -->

      </taglist></p>
     </sect1>

     <sect1 id="inst-auto"><heading>Instal�laci�tomatitzada</heading>

		<p>Gran part dels canvis que hem esmentat a l'apartat anterior impliquen
		canvis en el suport del programa d'instal�laci�r a instal�lacions
		automatitzades utilitzant fitxers de preconfiguraci�ix�gnifica que
		si teniu fitxers de preconfiguraci�e us van funcionar amb l'anterior
		programa d'instal�laci�o podeu esperar que funcionin ara sense haver-los
		de modificar.</p>

		<p>La bona not�a �que ara la <url id="&url-install-manual;"
		name="Guia d'instal�laci�t�n ap�ix dedicat exclusivament a
		explicar com usar la preconfiguraci�p>

		<p>El programa d'instal�laci�Etch introdueix algunes funcionalitats
		noves que permeten una automatitzaci� les instal�lacions m�senzilla
		i extensa. Tamb��uport per a fer un particionat avan� usant
		RAID, LVM i LVM encriptat. Vegeu la documentaci�r a m�detalls.</p>

     </sect1>

    <!-- TODO: Hhhm. Whats new in the installer ? -->
    </sect>

   </chapt>

<!-- TODO: Mention default usage of UTF-8 for new installs -->
		<chapt id="installing"><heading>Instal�lacions noves</heading>

		<p>El programa d'instal�laci� Debian �el sistema oficial
		d'instal�laci� Debian i permet diferents m�des d'instal�laci�ls
		m�des disponibles per a instal�lar el sistema dependran, en cada cas,
		de l'arquitectura.</p>

		<p>Podeu trobar les imatges del programa d'instal�laci�r a
		Etch juntament amb la <em>Guia d'instal�laci�m> a la <url
		id="&url-installer;" name="p�na web del programa d'instal�laci� Debian">.</p>

		<p>Si esteu fent una instal�laci�va de Debian, �recomanable que
		llegiu la <em>Guia d'instal�laci�m>, que trobareu en el primer
		CD o DVD del conjunt de CD/DVD oficials a:

    <example>
/doc/install/manual/<var>language</var>/index.html
    </example></p>

		<p>Tamb�s pot interessar llegir la <url id="&url-installer;index#errata"
		name="llista d'errates"> del programa d'instal�laci� Debian.</p>

<![ %alpha [
    <!-- TODO: Still true? -->
		<p>El programa d'instal�laci�n sols es pot utilitzar en sistemes
		Alpha amb terminals de tipus SRM. Assegureu-vos d'estar utilitzant el
		sistema SRM abans de comen� la instal�laci�i la vostra m�ina
		nom�permet terminals AlphaBIOS/ARC, tamb�odreu instal�lar
		Etch, instal�lant primer Sarge i actualitzant
		posteriorment. Per a m�informaci�egeu la <url
		id="http://www.debian.org/ports/alpha"; name="p�na web del port
		d'Alpha"> de Debian.</p>

]]>

<![ %sparc [ 
   <sect id="sparc_fb">
		<heading>Problemes de <em>framebuffer</em> en l'arquitectura
		&arch-title;</heading>

		<p>Com que s'han detectat problemes de pantalla en alguns sistemes, el
		suport per al <em>framebuffer</em> en l'arquitectura &arch-title; est�	deshabilitat per a quasi totes les targetes. A�pot donar una imatge
		dolenta en alguns sistemes que suporten correctament el
		<em>framebuffer</em>. Si teniu problemes de pantalla a l'hora de fer la
		instal�laci�odeu intentar arrencar l'instal�lador amb el par�tre
		<tt>framebuffer=true</tt>. Feu-nos saber, si us plau, si el
		<em>framebuffer</em> funciona correctament en el vostre maquinari i no
		hauria d'estar deshabilitat.</p>

		</sect>
]]>

		<sect id="popcon"><heading>Concurs de popularitat</heading>

		<p>Igual que en la versi�terior de Debian, el sistema d'instal�laci� donar�	la possibilitat d'instal�lar el paquet
		<package/popularity-contest/.</p>

		<p>El paquet <package/popularity-contest/> proporciona informaci�
		projecte Debian referent a la popularitat dels paquets de la
		distribuci�Aquesta informaci�utilitza principalment per a decidir
		en quin ordre s'inclouen els paquets als CD-ROM, per�mb�ot
		servir per a decidir si s'adopta o no un paquet que ha quedat orfe.</p>

		<p>La informaci�l <package/popularity-contest/ es processa de forma
		an�a. La vostra participaci� aquesta enquesta oficial �molt
		apreciada i �una manera d'ajudar a millorar Debian.</p>

		</sect>
		</chapt>


		<chapt id="upgrading"><heading>Actualitzaci� versions
		anteriors</heading>

<!-- For doc-writers' convenience:
Debian Supported
release: architectures:

1.3.1 or less i386
2.0      i386,m68k
2.1	   i386,m68k,alpha,sparc
2.2	   i386,m68k,alpha,sparc,powerpc,arm
3.0	    + hppa,s390,mips,mipsel,ia64
3.1	   i386,m68k,alpha,sparc,powerpc,arm,hppa,s390,mips,mipsel,ia64 (no changes)
4.0	   i386,alpha,sparc,powerpc,arm,hppa,s390,mips,mipsel,ia64,amd64
        (+ amd64; - m68k)
-->

		<sect id="backup"><heading>Preparatius per a l'actualitzaci�eading>


		<p>Abans d'actualitzar el sistema, �altament recomanable fer una
		c� de seguretat completa dels discs durs, o almenys copiar totes les dades i
		configuracions que no us pugueu permetre perdre. Les eines i el
		proc�d'actualitzaci�n prou fiables, per�a fallada del maquinari
		en el moment inoport�ria deixar-vos amb un sistema greument
		danyat.</p>

		<p>Sobretot, el que probablement voldreu conservar �el
		contingut dels directoris <file>/etc</file> i
		<file>/var/lib/dpkg</file>, aix�om la sortida de <tt>dpkg
		--get-selections "*"</tt> (les cometes s�mportants).</p>

		<p>El proc�d'actualizaci�r si mateix no afecta per a res el
		directori <file>/home</file>. No obstant, algunes aplicacions (tals
		com, la <em>suite</em> Mozilla i els entorns d'escriptori GNOME i KDE)
		sobreescriuen la configuraci� l'usuari amb els nous valors per
		defecte, quan s'executa una versi�va de l'aplicaci�r primera
		vegada. Com a mesura de precauci�s pot interessar fer una c� dels
		fitxers i directoris ocults ("dotfiles") dels directoris personals dels
		usuaris. Aquestes c�s poden servir per a recuperar la configuraci�lla
		en cas de necessitat. Pot ser convenient informar els usuaris sobre
		aquest fet.</p>

		<p>� prudent informar tots els usuaris abans de fer qualsevol
		actualitzaci�ncara que els usuaris que accedeixen al sistema via
		<prgn/ssh/ veuran un missatge durant l'actualitzaci�en principi
		haurien de ser capa� de continuar treballant amb normalitat. Per a
		m�precaucions, feu una c� de seguretat o desmunteu les particions
		que continguin els directoris personals dels usuaris
		(<file>/home</file>) abans d'actualitzar. Normalment no ser�ecessari
		reiniciar el sistema, tret que tamb��u actualitzat el nucli.</p>

     <!-- TODO: Is not necessary to change the kernel? e.g. udev ? -->

		<p>L'actualitzaci� la distribuci�hauria de fer localment, des
		d'una consola virtual en mode text (o directament des d'un terminal de
		s�e), o b�emotament per mitj�'un enlla�prgn/ssh/.</p>

		<p><strong/Important!/ <em/No/ actualitzeu el sistema des d'una
		sessi�rgn/telnet/, <prgn/rlogin/, <prgn/rsh/, o des d'una sessi�X gestionada per <prgn/xdm/, <prgn/gdm/, <prgn/kdm/ o programari
		similar. Aquests serveis podrien ser interromputs durant
		l'actualitzaci�podr� acabar amb un sistema <em/inaccessible/ a
		mig actualitzar.</p>

     <!-- TODO: surely gdm/kdm are sane? -->

		<p>Qualsevol operaci�instal�laci� paquets s'ha d'executar amb
		privilegis de superusuari, de manera que heu de fer l'acc�com a
		root, o b�tilitzar els programes <prgn/su/ o <prgn/sudo/ per
		a aconseguir els drets d'acc�necessaris.</p>

		<p>L'actualitzaci�igeix una s�e de condicions; us haur�
		d'assegurar que es compleixen abans de comen� el proc�</p>


		<sect1><heading>Comprovar si hi ha prou espai al disc</heading>

		<p>Quan actualitzeu el sistema, heu d'assegurar-vos que queda prou
		espai al disc dur abans de comen� l'actualitzaci�ssiva de paquets descrita a
		l'apartat <ref id="upgrading_other">. En primer lloc, necessitareu
		espai suficient a la partici�e cont�l directori <file>/var</file>,
		que �on es guarden temporalment els paquets que s'instal�laran al
		vostre sistema. Un cop descarregat els paquets, probablement
		necessitareu m�espai a altres particions, tant per a instal�lar els
		paquets actualitzats (que poden ocupar m�espai que els que reemplacen), com per als nous
		paquets que s'instal�laran. Si el vostre sistema no dispos�		de prou espai, acabar� amb una actualitzaci�completa i dif�l de
		recuperar.</p>

<!-- JFS: Apt will not always abort if you do not have enough disk space. 
    For reference see: #247331, #214119, #192146, #185201, #40438 and #32919 -->

		<p>Tant l'<prgn/aptitude/ com l'<prgn/apt/ us donaran informaci�detallada de l'espai de disc necessari per a la instal�laci�odreu veure
		aquesta estimaci�ans de continuar l'actualitzaci� curs:</p>

     <p><example>
# aptitude -y -s -f --with-recommends dist-upgrade
[ ... ]
XXX upgraded, XXX newly installed, XXX to remove and XXX not upgraded.
Need to get xx.xMB/yyyMB of archives. After unpacking AAAMB will be used.
Would download/install/remove packages.
</example></p>
    
		<p>Si no teniu prou espai per a l'actualitzaci�'haureu d'alliberar.
		Podeu:</p>
    
<!-- JFS There are more tips at 
    http://lists.debian.org/debian-user/2005/11/msg02078.html
    or   
    http://www.debian-administration.org/articles/143
    but maybe that should be in the Debian Reference best and pointed from here -->
    <p>
    <list>
<!-- JFS: Does aptitude to 'apt-get autoclean' by itself? -->

		<item>Esborrar paquets descarregats pr�ament (que han quedat a
		<file>/var/cache/apt/archive</file>), buidant la <em>cache</em> de
		paquets amb l'ordre <prgn>apt-get clean</prgn>.

<!-- JFS Point to http://www.enricozini.org/blog/eng/pkgsizestat.html ?
   Enrico's script shows files that occupy space in a given partition
   which might be good for systems that are heavily partitioned -->

		<item>Esborrar paquets que ja no utilitzeu. Si teniu el paquet
		<prgn/popularity-contest/ instal�lat, podeu utilitzar el programa
		<prgn/popcon-largest-unused/ per a obtenir una llista dels paquets que
		menys utilitzeu i que ocupen m�espai. Tamb�odeu utilitzar els
		programes <prgn/deborphan/ o <prgn/debfoster/ per a trobar paquets
		obsolets (vegeu l'apartat <ref id="obsolete">).

		<item>Esborrar paquets que utilitzen molt d'espai i que no necessiteu
		de forma immediata (podeu reinstal�lar-los despr�de l'actualitzaci�		Podeu obtenir una llista dels paquets que utilitzen la major part del
		disc dur, amb el programa <prgn/dpigs/ (que forma part del paquet
		<prgn/debian-goodies/) o amb el <prgn/wajig/ (executant l'ordre
		<prgn>wajig size</prgn>).

		<item>Moure els fitxers de <em>logs</em> del directori
		<file>/var/log</file> a una altra m�ina, o b�liminar-los
		de forma permanent.

    </list></p>
    </sect1>

		<sect1 id="glibc-kernel"><heading>Els nuclis 2.2 deixen d'estar suportats</heading>

		<p>En cas que estigueu utilitzant un nucli anterior a la versi�4.1,
		necessitareu actualitzar-lo a un nucli de la s�e 2.4 (com a m�m),
		abans d'actualitzar el paquet <package/glibc/, que vol dir:
		preferiblement abans de comen� l'actualitzaci�l sistema. � recomanable que
		actualitzeu el nucli a la s�e 2.6.</p>

    </sect1>

    </sect>

    <sect id="system-status">
    <heading>Revisi� l'estat del sistema</heading>

		<p>El proc�d'actualitzaci�scrit en aquest cap�l est�ensat per
		a actualitzacions des de sistemes Sarge purs, �a dir,
		sense paquets que no siguin de Debian. En cas contrari, seria
		prudent desinstal�lar tals paquets abans de continuar.</p>

		<p>Aquest procediment tamb�ssumeix que el vostre sistema est�	actualitzat fins a l'� punt de la versi� Sarge. Si no
		ho heu fet o no n'esteu segurs, seguiu les instruccions que trobareu a l'apartat
		<ref id="old-upgrade">.</p>

	<sect1><heading>Marcatge de paquets</heading>

		<p>Si teniu configurat l'APT per a instal�lar determinats paquets d'una
		distribuci�ferent de l'estable (per exemple, paquets de la distribuci�
		proves), haur� de canviar la configuraci� marcatge de paquets ("pinning") de l'APT (que
		es troba al fitxer <file>/etc/apt/preferences</file>), per tal de
		permetre l'actualitzaci�ls esmentats paquets a versions de la nova
		distribuci�table. Podeu trobar m�informaci�bre el marcatge de
		paquets de l'APT a la p�na del manual <manref name="apt_preferences" section="5">.</p>

	</sect1>
	
    <sect1><heading>Estat dels paquets</heading>

		<p>Sigui quin sigui el m�de d'actualitzaci�e utilitzeu, �		recomanable que abans reviseu l'estat de tots els paquets i verifiqueu
		que tots es troben en estat actualitzable. La seg�rdre us mostrar�	qualsevol paquet que estigui en estat "half-installed" o
		"failed-config" i tots aquells que tinguin qualsevol error:

     <example>
# dpkg --audit
     </example></p>

		<p>Tamb�odeu revisar l'estat de tots els paquets del vostre sistema
		utilitzant els programes <prgn/dselect/, <prgn/aptitude/, o b�mb
		les ordres

     <example>
# dpkg -l | pager 
     </example>

		o

     <example>
# dpkg --get-selections &gt; ~/paquets-actuals.txt
     </example></p>

		<p>Es preferible que traieu qualsevol marca de retenci�ans
		d'actualitzar. Si un paquet essencial per a l'actualitzaci�t�	retingut, l'actualitzaci�llar�/p>

		<p>Tingueu en compte que l'<prgn/aptitude/ utilitza un sistema de
		retenci� paquets diferent del de l'<prgn/apt-get/ i del del
		<prgn/dselect/. Podeu identificar els paquets retinguts per
		l'<prgn/aptitude/ amb l'ordre

     <example>
# aptitude search "~ahold" | grep "^.h"
     </example></p>

		<p>Per a comprovar si teniu paquets retinguts per l'<prgn/apt-get/,
		executeu l'ordre

     <example>
# dpkg --get-selections | grep hold
     </example></p>

		<p>Si v�u modificar i recompilar algun paquet localment, i no el vau
		canviar de nom, ni v�u afegir una �ca a la versi�aur� de
		marcar-lo com a retingut per tal d'impedir que s'actualitze.</p>

		<p>L'estat de paquet retingut ("hold") en l'<prgn/aptitude/ es pot
		canviar utilitzant l'ordre (canvieu <tt/hold/ per <tt/unhold/ per a
		eliminar l'estat de "hold"):

     <example>
# aptitude hold <var>nom_del_paquet</var>
     </example>
     </p>

		<p>Si hi ha alguna cosa que h�u d'arreglar, assegureu-vos que el
		fitxer <file/sources.list/> encara apunta a '&oldreleasename;', tal com
		s'explica a l'apartat <ref id="old-sources">.</p>

		</sect1>

		<sect1 id="backports"><heading>Fonts no oficials i
		<em>backports</em></heading>

		<p>Si heu instal�lat algun paquet que no �de Debian, heu de tenir en
		compte que aquests paquets podrien ser esborrats durant
		l'actualitzaci� causa de depend�ies conflictives. Si veu
		instal�lar aquests paquets afegint una font al fitxer
		<file>/etc/apt/sources.list</file>, haur� de mirar si eixa font tamb�	ofereix paquets compilats per a Etch, i canviar la l�a de la
		font en conseq� al mateix temps que canvieu les fonts per als
		paquets de Debian.</p>

		<p>Es possible que alguns usuaris tinguin paquets de versions recents
		portades a sistemes anteriors ("backports"). En aquest cas, �molt
		probable que eixos paquets causin problemes durant l'actualitzaci�a
		que poden provocar conflictes de fitxers<footnote>El sistema de gesti�de paquets de Debian normalment no permet que cap paquet esborri o
		reemplaci un fitxer que pertany a un altre paquet, si no est�efinit
		expl�tament que ha de reempla� aquell paquet.</footnote>. A l'apartat
		<ref id="trouble"> trobareu informaci�bre com resoldre
		conflictes de fitxers, en cas que n'hi hagi.</p>

    </sect1>
    </sect>
    
		<sect id="upgrade-process"><heading>Preparaci� les fonts de l'APT</heading>

		<p>Abans de comen� l'actualitzaci�ureu d'ajustar el fitxer de
		configuraci� l'APT que cont�es llistes de paquets,
		<file>/etc/apt/sources.list</file>.</p>

		<p>L'APT cercar�ots els paquets que trobi a les l�es
		"<tt>deb</tt>" i instal�lar�l paquet amb un n� de versi�s
		alt, donant prioritat a les l�es esmentades primer (si heu definit
		diferents fonts, t�cament primer posareu el vostre disc local,
		despr�els CD-ROM i, per �, els miralls HTTP/FTP).</p>

		<p>Una distribuci�t estar referida pel seu nom en codi (per exemple,
		'&oldreleasename;', '&releasename;'), o pel seu nom d'estat (per exemple,
		oldstable, stable, testing, unstable). Referir-se a una distribuci�l seu
		nom en codi te l'avantatge que un possible canvi d'estat mai us agafar�	per sorpresa, per tant aquest ser�l sistema que utilitzarem aqu�		A�significa, per descomptat, que haureu d'estar a l'aguait de noves
		versions pel vostre compte. Si utilitzeu un nom d'estat, en canvi,
		senzillament veureu un munt d'actualitzacions disponibles en el moment
		que s'alliberi la nova distribuci�p>

		<sect1 id="network"><heading>Afegir fonts d'Internet</heading>

		<p>En la configuraci�r defecte els paquets s'obtenen
    dels principals servidors de Debian a Internet, per�deu
    modificar el fitxer <file>/etc/apt/sources.list</file> per tal d'utilitzar
    altres miralls, preferiblement un mirall que estigui
    pr� al lloc on us trobeu.</p>

<!-- FJP: Why is 'default configuration' relevant here? We are talking about
     upgrading existing installations; we really have no idea what
     apt-sources users will have set up here (maybe just a Woody CD-set).
     Note: D-I sets the default configuration to a mirror based on
     the selected country and not the 'main' servers. -->

		<p>Les adreces dels miralls de Debian d'HTTP o FTP es poden trobar a
		<url id="&url-debian-mirrors;"> (busqueu a la secci�lista completa
		de miralls"). Normalment, els miralls HTTP s��r�ds que els
		miralls FTP.</p>

		<p>Per exemple, suposem que el mirall de Debian que teniu m�a prop �		<tt>&url-debian-mirror-eg;/</tt>. Quan navegueu pel mirall amb un
		navegador web o un programa d'FTP, veureu que els directoris principals
		estan organitzats aix�
      <example>
&url-debian-mirror-eg;/dists/&releasename;/main/binary-&architecture;/...
&url-debian-mirror-eg;/dists/&releasename;/contrib/binary-&architecture;/...
      </example></p>

		<p>Per a utilitzar aquest mirall amb l'APT, afegiu aquesta l�a
		al fitxer <file/sources.list/:

      <example>
deb &url-debian-mirror-eg; &releasename; main contrib
      </example></p>

		<p>Fixeu-vos que el '<tt>dists</tt>' s'afegeix de forma
		impl�ta, i els arguments que segueixen el nom de la distribuci�s'utilitzen per a expandir la ruta en m�les directoris.</p>

		<p>Un cop afegides les noves fonts, inhabiliteu les l�es "<tt/deb/"
		velles al fitxer <file/sources.list/, afegint-hi un signe <tt/#/ al davant.
		</p>

		<p>Tots els paquets obtinguts de la xarxa es guarden al directori
		<file>/var/cache/apt/archives</file> (i en el subdirectori
		<file>partial/</file>, durant la desc�ega), de manera que heu
		d'assegurar-vos de tenir suficient espai abans de comen� la
		instal�laci�En una instal�laci�onablement completa,
		podeu esperar que es descarreguen almenys 300 MiB de dades.</p>

     </sect1>

		<sect1 id="localmirror"><heading>Afegir una font local</heading>

		<p>En lloc d'utilitzar miralls HTTP o FTP, podeu modificar el fitxer
		<file>/etc/apt/sources.list</file> per a utilitzar un mirall que
		tingueu al disc dur local (que possiblement muntareu amb NFS).</p>

		<p>Per exemple, el vostre mirall de paquets podria estar a
		<file>/var/ftp/debian/</file> i tenir els directoris principals com
		aquests:

      <example>
/var/ftp/debian/dists/&releasename;/main/binary-&architecture;/...
/var/ftp/debian/dists/&releasename;/contrib/binary-&architecture;/...
      </example></p>

		<p>Per tal que l'APT el reconegui, afegiu aquesta l�a al
		fitxer <file/sources.list/:

      <example>
deb file:/var/ftp/debian &releasename; main contrib
      </example></p>

		<p>Fixeu-vos que el `<tt>dists</tt>' s'afegeix impl�tament, i els
		arguments que segueixen el nom de la distribuci�utilitzen per a expandir
		la ruta en m�les directoris.</p>

		<p>Despr�d'afegir fonts noves, deshabiliteu les l�es "<tt/deb/"
		antigues al fitxer <file/sources.list/, afegint-hi un signe <tt/#/> al davant.</p>
		</sect1>

		<sect1 id="cdroms"><heading>Afegir una font de CD-ROM o DVD</heading>

		<p>Si voleu utilitzar CDs <em/�ment/, comenteu totes les l�es
		"<tt/deb/" al fitxer <file>/etc/apt/sources.list</file>, posant-hi un
		signe de comentari (<tt/#/) al davant.</p>

<!-- Default cdrom mount point is /cdrom, not /media/cdrom and fixed!, see #282344
   (but the -d option of apt-cdrom allows scanning from somewhere else) -->

		<p>Assegureu-vos que al fitxer<file>/etc/fstab</file> hi hagi una l�a
		que que permeti muntar la unitat de CD-ROM al punt de muntatge
		<file>/cdrom</file> (l'<prgn/apt-cdrom/ necessita exactament aquest
		punt de muntatge, <file>/cdrom</file>). Per exemple, si
		<file>/dev/hdc</file> �la vostra unitat de CD-ROM, el fitxer
		<file>/etc/fstab</file> hauria de contenir una l�a com aquesta:

     <example>
/dev/hdc /cdrom auto defaults,noauto,ro 0 0
     </example></p>

		<p>Fixeu-vos que <em/no hi ha espais/ entre les paraules
		<tt>defaults,noauto,ro</tt> al quart camp.</p>

		<p>Per a verificar que funciona correctament, inseriu un CD a la unitat
		lectora i proveu d'executar

     <example>
# mount /cdrom  # aix�ntar�l CD al punt de muntatge
# ls -alF /cdrom # aix�strar�l contingut del CD
# umount /cdrom  # aix�smuntar�l CD
     </example></p>

     <p>A continuaci�xecuteu:

     <example>
# apt-cdrom add
     </example>

		per a cada CD-ROM amb binaris de Debian, per a afegir el contingut de
		cada CD a la base de dades de l'APT.</p>

    </sect1>
    </sect>

		<sect id="upgradingpackages"><heading>Actualitzaci�
		paquets</heading>

		<p>La manera m�recomanable d'actualitzar una distribuci�mpleta de
		&debian; �emprant l'eina de gesti� paquets <prgn>aptitude</prgn>.
		Aquest programa pren decisions sobre la instal�laci� paquets m�		assenyades que si feu servir l'<prgn>apt-get</prgn> directament.</p>

		<p>No oblideu muntar totes les particions necess�es (especialment les
		particions arrel i <file>/usr</file>) amb permisos de lectura i
		escriptura. Ho podeu fer amb una ordre de l'estil:

     <example>
# mount -o remount,rw /<var>punt_de_muntatge</var>
     </example></p>

		<p>Despr�haur� de tornar a comprovar que les entrades de les fonts
		de l'APT (al fitxer <file>/etc/apt/sources.list</file>) apunten o b�
		"<tt/&releasename;/", o a "<tt>stable</tt>". Nota: les l�es de fonts de
		CD-ROM sovint apunten a "<tt/unstable/"; encara que a�puga semblar
		conf�em/no/ heu de canviar-ho.</p>

		<p>� altament recomanable que utilitzeu el programa
		<prgn>/usr/bin/script</prgn> per a enregistrar la transcripci� la
		sessi�actualitzaci�leshores, si apareix algun problema, tindreu
		un fitxer de registre del que ha passat i, en cas necessari, podreu
		donar la informaci�acta en un informe d'error. Per a comen� a
		enregistrar la sessi�scriviu:

     <example>
# script -a ~/actualitz-a-&releasename;.typescript
     </example>

		o quelcom semblant. No poseu el fitxer typescript en un
		directori temporal, com ara <file>/tmp</file> o <file>/var/tmp</file>,
		ja que el contingut d'aquests directoris es pot esborrar durant la
		instal�laci�quan reinicieu el sistema.</p>

		<p>El fitxer typescript tamb�s permetr�ellegir la
		informaci�e s'ha mostrat en pantalla. Nom�cal que aneu al VT2
		(prement <tt/Alt-F2/) i, despr�d'entrar, executeu l'ordre <tt>less
		~root/actualitz-a-&releasename;.typescript</tt> per veure el
		fitxer.</p>

		<p>Un cop hagi finalitzat l'actualitzaci�odeu parar el registre del
		programa <prgn/script/ escrivint <tt/exit/ a l'indicador d'ordres.</p>

		<sect1 id="updating_lists"><heading>Actualitzaci� la llista de paquets</heading>

		<p>En primer lloc cal descarregar la nova llista de paquets disponibles
		de la nova distribuci��es fa executant<footnote>Utilitzem
		l'<prgn/apt-get/ perqu�a versi�<prgn/aptitude/ de Sarge
		pot fallar si s'han afegit noves fonts al fitxer
		<file/sources.list/.</footnote>:</p>

	 <p><example>
# apt-get update
	 </example></p>

    </sect1>


<!-- FJP: This next section can probably be dropped for etch -->
    <sect1 id="upgrading_aptitude"><heading>Actualitzaci� l'aptitude</heading>

		<p>Diverses proves han demostrat que la versi� l'<prgn/aptitude/ d'Etch �m�h�l a l'hora de resoldre depend�ies complexes
		que l'<prgn/apt-get/ o l'<prgn/aptitude/ de Sarge.

		En conseq� s'hauria d'actualitzar primer, amb:

     <example>
# aptitude install aptitude
     </example></p>

		<p>Aix�strar�na llista amb els canvis que es faran i se us
		demanar�onfirmaci�ixeu-vos b�n els canvis proposats,
		especialment pel que fa als paquets que s'eliminaran, abans de
		confirmar.</p>

		<p>En alguns casos, si hi ha un gran nombre de paquets que han de ser
		eliminats, podeu intentar reduir-ne el nombre "pre-actualitzant" altres
		paquets al mateix temps que l'<package/aptitude/. Un exemple que pot
		aclarar a� durant les proves d'actualitzaci�n els sistemes que tenien
		instal�lat KDE hem vist que aquest pas pot fer que s'esborrin molts
		paquets de KDE i/o perl. La soluci� resultar passar per executar
		<tt>install aptitude perl</tt> en lloc de <tt>install
		aptitude</tt>.</p>

    </sect1>

<!-- FJP: This next section can probably be dropped for etch -->
    <sect1 id="upgrading_doc-base"><heading>Actualitzaci�l paquet doc-base</heading>

		<p>Si teniu instal�lat el paquet <package/doc-base/, haur�
		d'actualitzar-lo abans que la resta del sistema, tamb�La ra� que
		l'actualitzaci�dria fallar si el paquet <package/perl/ s'actualitza
		al mateix temps. Podeu comprovar si el teniu instal�lat, amb:</p>

     <p><example>
# dpkg -l doc-base
     </example></p>

		<p>Si la l�a de sortida comen�amb "i" vol dir que el paquet est�	instal�lat, i per tant l'haur� d'actualitzar abans de continuar.</p>

     <p><example>
# aptitude install doc-base
     </example></p>

    </sect1>

    <sect1 id="upgrading_other"><heading>Actualitzaci� la resta del sistema</heading>

     <p>Ara ja esteu preparats per a comen� la part principal de
   l'actualitzaci�xecuteu:</p>

	 <p><example>
# aptitude -f --with-recommends dist-upgrade
	 </example></p>

		<p>A�far�na una actualitzaci�mpleta del sistema, es a dir,
		instal�lar�es versions disponibles m�recents de tots els paquets, i
		resoldr�ots els possibles canvis de depend�ies entre paquets de les
		diferents distribucions. Si �necessari, tamb�nstal�lar�lguns
		paquets nous (normalment noves versions de llibreries o paquets que han
		canviat de nom), i esborrar�ualsevol paquet obsolet conflictiu (com
		el paquet <package>console-tools-libs</package>).</p>

		<p>Si esteu actualitzant el sistema amb d'un conjunt de CD-ROMs, se us
		demanar�ue aneu introduint els CDs en diferents moments al llarg de
		l'actualitzaci�s possible que h�u d'introduir el mateix CD
		diverses vegades. A��a causa de paquets interrelacionats que estan
		repartits entre diferents CDs.</p>

		<p>Els paquets que no es puguin actualitzar sense haver de canviar
		l'estat d'instal�laci�altres paquets es mantindran en la versi�actual (es marcaran com a "held back"). A�es pot resoldre amb
		l'<prgn>aptitude</prgn>, escollint expl�tament aquests paquets per a
		ser instal�lats, o b�xecutant <tt>aptitude -f install
		<var>paquet</var></tt>.</p>

		<p>L'opci�t/--fix-broken/ (o tan sols <tt/-f/) fa que
		l'APT intente arreglar un sistema amb depend�ies trencades.
		L'APT no permet que tingueu paquets amb depend�ies
		trencades al sistema.</p>

    </sect1>

		<sect1 id="trouble"><heading>Possibles problemes durant l'actualitzaci�eading>

		<p>Vegeu tamb�'apartat <ref id="information">, on s'esmenten diversos
		problemes.</p>

		<p>Si alguna operaci� l'<prgn/aptitude/, l'<prgn/apt-get/ o el
		<prgn/dpkg/ falla amb l'error

<example>
E: Dynamic MMap ran out of room
</example>

		significa que l'espai reservat per a <em>cache</em> �insuficient.
		Podeu resoldre aquest problema esborrant o comentant les l�es que no
		necessiteu al fitxer <file>/etc/apt/sources.list</file>, o b�	incrementant la mida de la mem� <em>cache</em>. La mida de la
		mem� <em>cache</em> es pot incrementar amb l'opci�<tt/APT::Cache-Limit/ en el fitxer <file>/etc/apt/apt.conf</file>. La
		seg�rdre li donar�n valor suficientment gran:

<example>
# echo 'APT::Cache-Limit "12500000";' >> /etc/apt/apt.conf
</example>

		Aix�sumeix que la variable no havia sigut definida pr�ament en aquest
		fitxer.</p>

		<p>De vegades, fa falta activar l'opci�T::Force-LoopBreak de l'APT
		per tal d'evitar entrar en un cercle sense sortida de conflicte i
		pre-depend�ia. En tal cas, l'<prgn/aptitude/ us alertar�
		avortar�'actualitzaci�odeu evitar-ho especificant l'opci�t>-o
		APT::Force-LoopBreak=1</tt> a la l�a d'ordres en executar
		l'<prgn/aptitude/.</p>
     
<!-- JFS: Shouldn't this mention also Apt's configuration file? -->

		<p>� possible que, eventualment, l'estructura de depend�ies d'un
		sistema quedi tan corrompuda que es faci necess�a la intervenci�humana. Normalment a�vol dir utilitzar l'<prgn/aptitude/ o b�     <example>
# dpkg --remove <var>nom_del_paquet</var>
     </example>

		per tal d'eliminar els paquets problem�cs, o

     <example>
# aptitude --fix-broken install
# dpkg --configure --pending
     </example></p>

		<p>En casos extrems pot ser que h�u de for� la reinstal�laci�b
		una ordre de l'estil

     <example>
# dpkg --install <var>/lloc/nom_del_paquet.deb</var>
     </example></p>

		<p>No hi hauria d'haver cap conflicte de fitxers si feu l'actualitzaci�s
		d'un sistema Sarge pur, per�t passar si teniu algun
		<em>backport</em> no oficial instal�lat. Un conflicte de fitxers donar�	un error de l'estil:

     <example>
Unpacking replacement <var>&lt;paquet-tal&gt;</var> ...
dpkg: error processing <var>&lt;nom-del-paquet-tal&gt;</var> (--unpack):
 trying to overwrite `<var>&lt;un-nom-de-fitxer&gt;</var>',
 which is also in package <var>&lt;paquet-qual&gt;</var>
     </example></p>

		<p>Podeu intentar resoldre el conflicte de fitxers for�t l'eliminaci�del paquet esmentat a l'<em/�a/ l�a del missatge d'error:
		<example>
# dpkg -r --force-depends <var>nom_del_paquet</var>
		 </example></p>

		<p>Un cop arreglat el problema, haur� de ser capa� de continuar
		l'actualitzaci�b l'<tt/aptitude/, seguint els passos que hem descrit
		anteriorment.</p>

		<p>Durant l'actualitzaci� us faran preguntes referents a la
		configuraci�reconfiguraci�alguns paquets. Quan se us pregunte si
		s'ha de reempla� qualsevol dels fitxers de <file>/etc/init.d</file>,
		dels directoris <file>/etc/terminfo</file>, o el fitxer
		<file>/etc/manpath.config</file> amb la versi�e cont�l nou paquet, �		necessari respondre afirmativament per a garantir la consist�ia del
		sistema. Sempre podeu tornar a les versions velles, ja que es desaran
		amb l'extensi�     <tt/.dpkg-old/.</p>

		<p>En cas de dubte, anoteu el nom del paquet o del fitxer i
		investigueu-ho m�tard. Podreu buscar al fitxer typescript la
		informaci�e ten� en pantalla en el moment de l'actualitzaci�p>

    </sect1>
    </sect>

    <sect id="newkernel"><heading>Actualitzaci�l nucli i dels
		paquets relacionats</heading>

		<p>L'actualitzaci�l nucli cal fer-la per separat de la resta
		de paquets.
<!-- TODO: add something in "before you upgrade", and get the order right -->
		Podeu fer-ho vosaltres mateixos, b�nstal�lant algun paquet del tipus
		<package/linux-image-*/, o b�ompilant un nucli pel vostre compte a partir
		del codi font. Llegiu aquesta secci�r a estar a l'aguait de possibles
		problemes que poden sorgir com a conseq� de l'actualitzaci�l
		nucli.</p>

		<p>Els paquets del nucli Linux han canviat de nom. Ara s'anomenen
		linux-* (abans es deien kernel-*) per a evitar conflictes de noms.</p>

		<p>Si teniu un nucli de la s�e 2.4 (l'antiga s�e estable de nuclis
		Linux) haur� d'actualitzar-lo a la s�e 2.6, ja que la 2.4 no estar�	suportada gaire temps a '&releasename;'. Si esteu utilitzant un nucli de la s�e
		2.2, heu d'actualitzar (com a m�m) a la s�e 2.4, millor si �a la
		s�e 2.6, abans d'actualitzar els paquets.
<!-- TODO: incoporate this part in this section -->
		Alguns dels problemes que poden sorgir en actualitzar el nucli a la
		s�e 2.6 estan descrits a (FIXME - the link is partly broken)
		<!--
		<ref id="upgrade-to-2.6">. --></p>

		<sect1><heading>Obsolesc�ia del paquet initrd-tools</heading>

		<p>El paquet <prgn>initrd-tools</prgn> han deixat d'estar suportat,
		en favor del paquet <prgn>initramfs-tools</prgn> i el <prgn>yaird</prgn>.
		L'actualitzaci�un nucli d'Etch far�ue per defecte s'instal�le el
		paquet <prgn>initramfs-tools</prgn>.

		Si feu l'actualitzaci�s d'un
		nucli 2.4 a un nucli 2.6 per primera vegada, haur� d'utilitzar el paquet
		<prgn>initramfs-tools</prgn>, ja que amb <prgn>yaird</prgn> no �possible
		instal�lar una imatge del nucli 2.6 mentre est�uncionant un nucli de la
		s�e 2.2 o 2.4.</p> </sect1>

		<sect1><heading>Obsolesc�ia de devfs</heading>

		<p>A Etch el sistema de fitxers <prgn>devfs</prgn> ja no est�	suportat. Us recomanem que migreu a udev si voleu una gesti�n�ca
		dels dispositius de <file>/dev</file>. Els nuclis de Debian no inclouen
		suport per a <prgn>devfs</prgn>, de manera que els usuaris de
		<prgn>devfs</prgn> hauran de convertir manualment els seus sistemes
		abans d'actualitzar a un nucli d'etch.</p>

		<p>Si veieu la cadena 'devfs' al fitxer <file>/proc/mounts</file>, vol
		dir que probablement esteu utilitzant devfs. Tots els fitxers de
		configuraci�e utilitzin la nomenclatura de dispositius de devfs,
		hauran de ser modificats per a que utilitzin la nomenclatura udev. Els
		fitxers en els quals possiblement haureu de fer canvis s�	<file>/etc/fstab</file>, <file>/etc/lilo.conf</file> i
		<file>/boot/grub/menu.lst</file>, entre altres.</p>

		<p>Trobareu m�informaci�bre el tema a l'informe d'error
		<url id="http://bugs.debian.org/341152"; name="#351152">.</p>

    </sect1>

<![ %i386-amd64-ia64 [
		<sect1><heading>Suport per a SMP incl�ls nuclis est�ards</heading>
		<p>Els sistemes multiprocessador ja no requereixen una versi�espec�ca *-smp del nucli Linux. Els paquets ordinaris linux-image
		(sense el sufix -smp) ja tindran suport per a sistemes multiprocessador
		en les arquitectures amd64, i386 i ia64, a partir de '&releasename;'.
		</p></sect1>
]]>

<![ %i386 [
		<sect1><heading>Obsolesc�ia dels nuclis per a 386</heading>
		<p>El suport per a la sub-arquitectura 80386, dins de l'arquitectura i386, ha
		sigut abandonat a '&releasename;'. Les versions del nucli per a 386 ja no estan
		suportades i han sigut substitu�s per una nova versi�r a 486.
		</p></sect1>
]]>
     
		<sect1><heading>Canvis en l'enumeraci� dispositius</heading>

		<p>Etch disposa d'un mecanisme m�fiable de detecci� maquinari que
		versions anteriors. Tanmateix, a�pot donar lloc a canvis en l'ordre
		en que es detecten els dispositius i fer variar l'ordre en
		qu�'assignen els noms als dispositius.

		Per exemple, si teniu dues targetes de xarxa controlades per diferents
		controladors, els dispositius eth0 i eth1 associats a les diferents targetes
		podrien quedar intercanviats.

		Tingueu en compte que, amb aquest nou mecanisme, si per exemple canvieu
		adaptadors d'ethernet en un sistema que est�uncionant amb
		Etch, el nou adaptador adoptar�n altre nom d'interf�e.</p>

		<p>Per als dispositius de xarxa, podeu evitar aquest inconvenient amb
		el programa <prgn>ifrename</prgn>, que permet vincular dispositius
		f�cs a noms espec�cs en el moment de l'arrencada.
<!-- TODO: add ifupdown-scripts-zg2 as well here? -->
		Vegeu les p�nes del manual <manref name="ifrename" section="8"> i <manref
		name="iftab" section="5"> per a m�informaci�p>

<!-- TODO:
     *** maks: please review the initramfs stuff for accuracy - I'm going
     ***    by what I remember, and haven't tested this recently
     -->

		<p>En el cas dels dispositius d'emmagatzemament de dades, podeu evitar aquesta
		transposici� noms amb el paquet <prgn>initramfs-tools</prgn>, amb una configuraci�que carregui els m�s per als diferents dispositius d'emmagatzemament
		en el mateix ordre en que es carreguen ara. Per a fer-ho, observeu en quin
		ordre es carreguen els m�s per als dispositius d'emmagatzemament al
		vostre sistema mirant la sortida del programa <prgn/lsmod/. El programa
		<prgn/lsmod/ d�una llista de m�s en l'ordre invers en qu�an estat
		carregats, es a dir que el primer m� de la llista �l'� que
		s'ha carregat.</p>

		<p>No obstant, si traieu i torneu a carregar un m� despr�de
		l'arrencada inicial l'ordre variar�A m� el vostre nucli pot tenir
		controladors de dispositius enlla�s est�cament i en aquest cas no
		sortiran a la llista del <prgn>lsmod</prgn>. Podeu intentar esbrinar
		els noms d'aquests controladors i l'ordre en qu�s carreguen, mirant
		el fitxer <file>/var/log/kern.log</file> o la sortida del programa
		<prgn>dmesg</prgn>.</p>

		<p>Afegiu els noms dels m�s al fitxer
		<file>/etc/initramfs-tools/modules</file> en l'ordre en qu�oleu que
		es carreguin al moment de l'arrencada. Alguns m�s poden haver
		canviat de nom entre Sarge i Etch. Per exemple, el m� sym53c8xx_2
		ara es diu sym53c8xx.</p>

		<p>Aleshores, haureu de regenerar la imatge o imatges de l'initramfs,
		executant l'ordre <prgn>update-initramfs -k all</prgn>.</p>

		<p>Una cop tingueu un nucli Etch amb udev en marxa, podeu configurar
		el sistema per a accedir als diferents discs mitjan�t �es que no
		depenguin de l'ordre de c�ega dels dispositius. Aquests �es es
		troben en el directori <file>/dev/disk/</file>.</p>
    </sect1>

<![ %ia64 [
		<sect1><heading>Reordenaci�ls dispositius de s�e</heading>

		<p>Si teniu una m�ina HP i esteu utilitzant una consola en el port de
		s�e MP (l'endoll que porta l'etiqueta "console", en el cable de 3
		cap�s), aquesta actualitzaci�l nucli far�ue la vostra consola
		deixi de funcionar!</p>

		<p>Llegiu la seg�nformaci�ans de fer l'actualitzaci�p>

     <p><list>
     <item><p>El dispositius de consola passaran de <file>ttyS0</file> a
      <file>ttyS1</file>, de <file>ttyS2</file>, a <file>ttyS3</file>, de manera que
      <list>
      <item><p>Editeu el fitxer <file>/etc/inittab</file> i afegiu una entrada per a
       <file>/dev/ttyS1</file> (rx4640, rx5670, rx7620, rx8620, Superdome),
       <file>/dev/ttyS2</file> (rx1600), o b�      <file>/dev/ttyS3</file> (rx2600)</p></item>
      <item><p>Editeu el fitxer <file>/etc/securetty</file> i afegiu
       <file>ttyS1</file>, <file>ttyS2</file>, o b�      <file>ttyS3</file></p></item>
      <item><p>Deixeu intactes les entrades <file>ttyS0</file> existents en els fitxers
       <file>/etc/inittab</file> i <file>/etc/securetty</file>, per tal de seguir
       poder arrencant amb nuclis antics</p></item>
      </list></p></item>

		<item><p>Editeu el fitxer <file>/etc/elilo.conf</file> i esborreu totes
		les opcions "console="</p></item>

		<item><p>Executeu elilo, per a instal�lar el <em>bootloader</em> que
		cont�a nova configuraci�></item>

		<item><p>Reinicieu el sistema i seleccioneu exactament un dispositiu
		com a sortida i entrada de consola i sortida d'errors est�ard, a
		l'opci�arrencada EFI del men�configuraci�orneu a reiniciar la
		m�ina per tal que els canvis tinguin efecte</p>

		<p>Per a la consola MP, aneu amb compte i seleccioneu el dispositiu
		"Acpi(HWP0002,700)/Pci(...)/Uart"</p></item> </list></p>

		<p>Trobareu m�detalls sobre tots aquests canvis, aix�om possibles
		solucions a problemes que puguin sorgir a <url
		id="http://lists.debian.org/debian-ia64/2005/01/msg00008.html";>.</p>
    </sect1>
]]>

		<sect1><heading>Actualitzaci�l nucli</heading>

		<p>Quan feu un 'dist-upgrade' per passar de Sarge a Etch,
		�altament recomanable que instal�leu un meta-paquet linux-image-2.6
		nou. Aquest paquet pot ser que s'hagi instal�lat autom�cament durant el
		'dist-upgrade'. Ho podeu verificar amb l'ordre:

     <example>
# dpkg -l | grep '^ii linux-image'
     </example></p>

		<p>Si no veieu cap sortida, aleshores haureu d'instal�lar un paquet
		linux-image pel vostre compte. Per a veure la llista de meta-paquets
		linux-image-2.6 disponibles, executeu:

     <example>
# apt-cache search linux-image-2.6- | grep -v transition
     </example></p>

		<p>En cas de dubte sobre quin paquet seleccionar, executeu l'ordre
		<prgn>uname -r</prgn> i busqueu un paquet que tingui un nom semblant.
		Per exemple, si veieu '2.4.27-3-686', �recomanable que instal�leu el
		paquet linux-image-2.6-686. Tamb�odeu utilitzar el programa
		apt-cache per a veure una descripci�s detallada dels paquets, cosa
		que us pot ajudar a fer una bona elecci�Per exemple:

     <example>
# apt-cache show linux-image-2.6-686
     </example></p>

		 <p>Tot seguit, instal�leu-lo amb l'ordre <tt/aptitude install/. Una
		 cop el nucli nou estigui instal�lat, haur� de reiniciar el sistema
		 per a que els canvis tinguin efecte.</p>

		 <p>Per als m�aventurers, amb &debian; hi ha una manera f�l de
		 compilar el vostre propi nucli personalitzat. Instal�leu el paquet
		 <package>kernel-package</package> i llegiu la documentaci�e
		 trobareu a <file>/usr/share/doc/kernel-package</file>.</p>

    </sect1>
    </sect>

		<sect id="nownownow"><heading>Coses a fer abans de reiniciar</heading>

		<p>Quan l'<tt>aptitude dist-upgrade</tt> hagi acabat l'actualitzaci�"formal" ja s'haur�ompletat, per�cara hi ha algunes coses que cal
		fer <em/abans/ de reiniciar el sistema.</p>

<!-- TODO: Needs update; we probably need a section about upgrading to XOrg -->

		<p>Llegiu el fitxer
		<file>/usr/share/doc/xfree86-common/README.Debian-upgrade.gz</file> per
		a obtenir informaci�ferent a l'actualitzaci�ls paquets del
		sistema X Window. A��important per a tots els usuaris de
		versions anteriors de Debian. Resumint, haur� de llegir-lo.</p>

		<sect1 id="mdadm"><heading>Actualitzaci�l paquet mdadm</heading>

		<p>El paquet mdadm a partir d'ara necessita un fitxer de configuraci�	per a acoblar les l�es MD (RAID) des del <em>ramdisk</em> inicial i
		durant la seq� d'arrencada del sistema. Assegureu-vos de llegir i
		seguir les instruccions que trobareu a
		<file>/usr/share/doc/mdadm/README.upgrading-2.5.3.gz</file> despr�		d'haver fet l'actualitzaci�<strong>abans de reiniciar</strong> el
		sistema. Podeu trobar l'�a versi�aquest fitxer a <url
		id="http://svn.debian.org/wsvn/pkg-mdadm/mdadm/trunk/debian/README.upgrading-2.5.3?op=file";>;
		consulteu primer aquest fitxer en cas de problemes.</p>

    </sect1>
    </sect>

    <sect id="obsolete"><heading>Paquets obsolets</heading>

<!-- JFS: Providing a full listing might be useful, especially if we can
point to the Bug that was opened when the bug was removed. This list should
be moved to an appendix, instead of adding it inline as we did in the
potato to woody RN -->

		<p>Amb la introducci�uns quants milers de paquets nous,
		Etch tamb�etira de la circulaci�s de dos mil paquets
		vells que eren a Sarge. No proporcionem mecanismes per a
		actualitzar aquests paquets obsolets. Encara que res impedeix que
		continueu utilitzant un paquet obsolet si ho desitgeu, el projecte
		Debian normalment interromp el suport de seguretat per a aquests
		paquets al cap d'un any de la publicaci�Etch<footnote>O
		fins que s'alliberi una altra versi�table de la distribuci�ns
		d'aquesta franja de temps. Normalment nom�donem suport per a dues
		distribucions estables simult�ament.</footnote>, i tampoc es donar�ap
		altre mena de suport durant aquest temps. �, doncs, recomanable que
		els substitu�per alguna alternativa, si �que n'hi ha.</p>

		<p>Hi ha diverses raons per les quals un paquet pot ser eliminat de la
		distribuci�er falta de manteniment extern, per falta de
		desenvolupadors del projecte Debian interessats a mantenir els paquets,
		per haver quedar obsolets a causa d'altres programes que tenen la
		mateixa funcionalitat, o perqu�o es considera adequada la seva
		inclusi�Etch a causa d'errors que cont�En aquest �
		cas, �possible que encara pugueu trobar els paquets a la distribuci�"unstable" de Debian.</p>

		<p>La detecci� paquets obsolets en un sistema actualitzat no t�	complicacions, ja que les interf�es de gesti� paquets els senyalen
		com a tals. Si utilitzeu l'<prgn>aptitude</prgn>, podeu veure una llista
		d'eixos paquets a la secci�aquets obsolets i creats localment". El
		<prgn>dselect</prgn> t�na secci�mblant, encara que el contingut pot
		ser diferent. Si heu utilitzat l'<prgn>aptitude</prgn> per a instal�lar
		paquets manualment a Sarge, haur�antingut la pista
		d'aquells paquets que heu instal�lat manualment; tamb�arcar�om a
		obsolets els paquets que han estat instal�lats �ment per a satisfer
		depend�ies quan els paquets que en depenen hagin sigut eliminats. A
		difer�ia del programa <prgn>deborphan</prgn>, l'<prgn>aptitude</prgn>
		no marcar�om a obsolets els paquets que h�u instal�lat manualment,
		per� aquells que s'han instal�lat autom�cament com a
		depend�ies.</p>

		<p>Tamb�i ha altres eines que podeu utilitzar per a trobar paquets
		obsolets, com el <prgn>deborphan</prgn>, el <prgn>debfoster</prgn> o el
		<prgn>cruft</prgn>. � molt recomanable el <prgn>deborphan</prgn>,
		encara que (per defecte) tan sols informar�e llibreries obsoletes:
		els paquets de les seccions "libs" o "oldlibs" que no s�equerits per cap
		altre paquet. No esborreu a cegues tots els paquets que suggereixen
		aquestes eines, especialment si esteu utilitzant opcions poc
		convencionals que puguin produir falsos positius. � recomanable que
		reviseu un per un els paquets suggerits (per exemple: qu�ontenen, la
		seva mida i descripci�bans d'esborrar-los.</p>

<!-- JFS: Should we recommend purging old packages? This might be
dangerous since the maintainer scripts might try to remove stuff that
didn't belong to them... -->

		<p>El <url id="&url-bts;" name="sistema de seguiment d'errors de Debian">
		sovint proporciona informaci�dicional sobre les causes per les quals un
		paquet ha sigut eliminat de la distribuci�aur� de consultar els informes
		d'error propis del paquet en q�, aix�om els informes d'error per al
		pseudo-paquet <url
		id="&url-bts;cgi-bin/pkgreport.cgi?pkg=ftp.debian.org&#38;archive=yes"
		name="ftp.debian.org">.</p>

		<sect1 id="dummy"><heading>Paquets ficticis</heading>

<!-- JFS: If the appendix is kept this section should point there and the packages described here should be moved to that section -->

		<p>Alguns dels paquets de Sarge han estat dividits en
		diversos paquets a Etch, sovint per a facilitar les tasques
		de manteniment del sistema. Per a facilitar l'actualitzaci�
		aquests casos, Etch ofereix "paquets ficticis": paquets buits
		que tenen el mateix nom que el paquet vell de Sarge, amb
		depend�ies que fan que s'instal�len els nous paquets. Aquests
		"paquets ficticis" es tornen obsolets despr�de l'actualitzaci�es
		poden esborrar tranquilament.

		<p>En la major part de paquets ficticis (per� en tots), a la
		descripci�l paquet s'indica el seu prop�. Tot i aix�es
		descripcions no s�niformes, de manera que pot resultar �executar
		el programa <prgn>deborphan</prgn> amb l'opci�t>--guess</tt> per a
		detectar-los.

		Tingueu en compte, per�ue alguns paquets ficticis no estan pensats
		per a ser eliminats despr�de l'actualitzaci�in�e s'utilitzen
		per a fer un seguiment de les versions disponibles del programa al
		llarg del temps.</p>

    </sect1>
    </sect>
   </chapt>

<!-- FJP: Add more info here on dealing with obsolete packages?
     Also how to purge packages that were deleted but still have conffiles
     (use "limit" command in aptitude and search for ~c) -->

		<chapt id="information">

		<heading>Consideracions en relaci�Etch</heading>
    
		<sect id="problems"><heading>Possibles problemes</heading>

		<p>De vegades, alguns canvis tenen efectes no desitjats, que no es poden
		evitar f�lment sense espatllar les coses en alguna altra banda. A
		continuaci�ocumentem diversos aspectes problem�cs que cal tenir en compte.
		Llegiu tamb�es errates, la documentaci�ls paquets importants, els
		informes d'error i les altres fonts d'informaci�mentades a l'apartat <ref
		id="morereading">. </p>

		<sect1 id="window-scaling"><heading>Alguns llocs de la xarxa s�	inaccessibles</heading>


		<p>Des de la versi�6.17, Linux utilitza finestres TCP a escala, tal
		com s'especifica en l'RFC 1323, de manera agressiva. Aix� que alguns
		servidors, de forma incorrecte, anunci�mides de finestra
		equivocades. Vegeu els informes d'error <url
		id="http://bugs.debian.org/381262"; name="#381262"> i <url
		id="http://bugs.debian.org/395066"; name="#395066"> per a m�		informaci�</p>

		</sect1>

		<sect1 id="poweroff"><heading>L'apagada autom�ca no
		funciona</heading>

		<p>En alguns sistemes antics, l'ordre <prgn>shutdown -h</prgn> no
		apagar�l sistema (nom�l'aturar� A�passa perqu�al utilitzar
		el sistema apm. Afegint <tt>acpi=off apm=power_off</tt> a la l�a
		d'ordres del nucli, per exemple, afegint-ho al fitxer de configuraci�del <prgn/grub/ o el <prgn/lilo/, solucionar�l problema. </p>

		</sect1>

		<sect1 id="apt-pdiff"><heading>L'APT descarrega fitxers molts petits</heading>

		<p>S'ha afegit suport a l'APT per a descarregar tan
		sols la difer�ia entre versions dels paquets a actualitzar. A���per a
		la gent que t�na connexi� xarxa dolenta, per� gent que tingui un mirall
		a prop pot voler deshabilitar aquesta funci�Podeu deshabilitar-la afegint
		<tt>Acquire::Pdiffs "false";</tt> al fitxer
		<file>/etc/apt/apt.conf</file>.</p>

		</sect1>
		</sect>

<!-- Controversial, disabled for now, please translate though
    <sect id="german-quotes"><heading>Problems with German Quotes</heading>

     <p>The locales for German style languages (e.g. de_DE@euro)
     unfortunately use an aesthetically unpleasing way of representing
     open quotation marks. We have retained it this way in order to
     preserve compatibility with other Linux distributions, and we hope
     that in the future it will be fixed. We suggest that you switch to a
     UTF-8 locale (e.g. de_DE@euro.UTF-8), which fully supports German with
     the correct quotation marks, and, using Unicode encoding, has better
     support for other languages as well.</p>

     <p>To change the system wide locale choice, use:
     <example>dpkg-reconfigure locales</example></p>
    </sect>
--> 
<!--  Will be added if relevant information is written here
    <sect id="syntax"><heading>Important program syntax changes</heading>

     <p>Debian attempts to avoid changing upstream packages, therefore
     any changes in the upstream package will be present in the version in
     &debian;. This can mean that program behaviour may change between
     releases of &debian;. </p>

     <p><em>No changes yet reported.</em></p>

    </sect>
-->

<![ %defaulted-2.4 [

    <sect id="upgrade-to-2.6">
		<heading>Actualitzaci�un nucli 2.6</heading>
		<p>Els nuclis de la s�e 2.6 contenen grans canvis respecte als de les
		s�es 2.4. Alguns m�s han canviat de nom i molts controladors han
		estat parcialment o completa reescrits. L'actualitzaci�un nucli 2.6
		no � doncs, una cosa que pugui agafar-se a la lleugera. En aquesta
		secci�actarem algunes de les dificultats que podeu trobar-vos.</p>

		<p>Pel que hem dit, �molt aconsellable no actualitzar el nucli a la s�e
		2.6 com a part del proc�d'actualitzaci� Sarge a
		Etch. En lloc d'aix�aur� d'assegurar-vos que el vostre
		sistema funciona correctament amb el nucli antic, o amb un nucli de la
		s�e 2.4 d'Etch en primer lloc, i posteriorment fer
		l'actualitzaci�un nucli 2.6, en una operaci�parada.</p>

		<p>Si compileu el vostre propi nucli a partir del codi font,
		assegureu-vos d'instal�lar el paquet <package/module-init-tools/ abans
		de reiniciar el sistema amb el nucli 2.6. Aquest paquet reempla�el
		paquet <package/modutils/ en els nuclis 2.6. Si instal�leu algun dels
		paquets <package/linux-image/ prove� per Debian, s'instal�lar�quest
		paquet de forma autom�ca gr�es a les depend�ies.</p>

		<p> Si utilitzeu LVM, haur� d'instal�lar el paquet
		<package/lvm2/ abans de reiniciar, ja que el nucli 2.6 no suporta
		directament LVM1. Per a accedir els volums LVM1 utilitza la capa de
		compatibilitat del paquet <package/lvm2/ (el m� dm-mod). Podeu deixar
		instal�lat el paquet <package/lvm10/; els <em>scripts</em> d'inici detectaran
		quin nucli s'est�xecutant i utilitzaran la versi�ropiada.</p>

		<p>Si teniu entrades al fitxer <file>/etc/modules</file> (que cont�a llista de
		m�s a carregar durant l'arrencada del sistema), aneu amb compte ja
		que hi ha alguns m�s que han canviat de nom. En tal cas, haur�
		d'editar aquest fitxer, canviant els noms dels m�s afectats.</p>

<![ %i386-amd64 [
		<p>Amb alguns controladors de disc SATA, el dispositiu assignat al disc
		i les seves particions poden haver canviat de <file>/dev/hdX</file> a
		<file>/dev/sdX</file>. Si a�passa, haureu de modificar el fitxer
		<file>/etc/fstab</file> i la configuraci�l <em>bootloader</em> en
		conseq�. Sense aquests canvis, el vostre sistema podria no
		arrencar correctament.</p>
]]>

		<p>Una vegada h�u instal�lat el nucli 2.6, per�ans de reiniciar
		el sistema, assegureu-vos que disposeu d'algun m�de de recuperaci�	Primer assegureu-vos que heu configurat el <em>bootloader</em> per tal
		que reconegui els dos nuclis, el nou i el vell, el nucli 2.4. Tingueu a
		punt, tamb�un disquet de rescat o un CD-ROM a m�per si de cas un
		error de configuraci� us permet arrencar amb el nucli vell.</p>

<![ %not-s390 [
<![ %not-amd64 [

    <sect1 id="2.6-keyboard">

		<heading>Configuraci�l teclat</heading>

		<p>Un dels canvis m�invasius en els nuclis 2.6 �un canvi fonamental
		en la capa d'entrada. Aquest nou sistema fa que tots els teclats
		semblin teclats de PC "normals". A�vol dir que si actualment teniu
		seleccionat un teclat d'un altre tipus (per exemple, un USB-MAC o un
		teclat Sun), molt possiblement en reiniciar el sistema amb el nou nucli
		2.6 el vostre teclat no funcionar�/p>

		<p>Si podeu entrar al sistema via SSH des d'una altra m�ina, podreu
		resoldre la situaci�ecutant l'ordre <tt>dpkg-reconfigure
		console-data</tt>, escollint l'opci�eleccioneu un teclat de la
		llista completa", i seleccionant un teclat "pc".</p>

		<p>Si el teclat a la consola ha estat afectat, probablement tamb�	haureu de reconfigurar el teclat per al sistema X Window. Podeu
		fer a� executant l'ordre <tt>dpkg-reconfigure xserver-xfree86</tt>, o
		b�ditant el fitxer <file>/etc/X11/XF86Config-4</file> directament. No
		us oblideu de llegir la documentaci�e trobareu a l'apartat <ref
		id="nownownow">.</p>

<![ %i386 [
		<p>� poc probable que l'arquitectura &arch-title; es vegi afectada per
		aquest problema, ja que tots els teclats PS/2 i USB s�eclats
		"normals". </p>
]]>
<![ %not-i386 [
		<p>Tingueu en compte que si esteu utilitzant un teclat USB, aquest pot
		estar configurat com a teclat "normal" de PC, o com a teclat USB-MAC.
		En el primer cas podeu estar tranquils, aquest problema no us
		afectar�/p>
]]>
    </sect1>
]]> <!-- %not-amd64 -->

    <sect1 id="2.6-mouse">
    <heading>Configuraci�l ratol�heading>

		<p>Altra vegada com a conseq� dels canvis en la capa d'entrada,
		podr� haver de reconfigurar el sistema X Window i el paquet
		<package/gpm/ si el vostre ratol�eixa de funcionar despr�de
		l'actualitzaci�un nucli 2.6. La causa m�probable �que el
		dispositiu que agafa les dades del ratol�agi canviat de nom.
		Tamb�ot ser que h�u de carregar uns m�s diferents.</p>

<![ %sparc [
		<p>Si actualment teniu l'X configurat per a utilitzar el dispositiu
		<file>/dev/sunmouse</file>, probablement l'haureu de canviar a
		<file>/dev/psaux</file>.</p>
]]>

		</sect1>

		<sect1 id="2.6-sound">
		<heading>Configuraci� l'�io</heading>

		<p>Amb nuclis de la s�e 2.6, �recomanable utilitzar els controladors
		de so ALSA, en lloc dels antics controladors OSS. Els
		controladors ALSA, per defecte, s�n forma de m�s. Per a fer
		funcionar el so, cal carregar els m�s ALSA apropiats. En general, a�		es far�e forma autom�ca si teniu instal�lats a m�a m�del paquet
		<package>alsa-base</package>, el paquet <package>hotplug</package> o b�	el paquet <package>discover</package>.
		El paquet <package>alsa-base</package> tamb�fegeix els m�s OSS a
		la llista negra per a evitar que el <prgn>hotplug</prgn> i el
		<prgn>discover</prgn> els carreguen. Si teniu m�s OSS al fitxer
		<file>/etc/modules</file>, els haur� d'esborrar.</p>

    </sect1>
]]> <!-- %not-s390 -->

<!-- FJP: May already be covered by kernel team text
     Etch Debian kernels depend on udev via initramfs-tools -->

		<sect1 id="2.6-udev">

		<heading>El pas a la s�e 2.6 pot activar el sistema udev</heading>

		<p>El paquet <package/udev/ �una implementaci�ra del nucli (en espai d'usuari) del
		sistema de fitxers devfs. El sistema de fitxers es munta sobre el
		directori <file>/dev</file> i es va omplint amb els dispositius
		suportats pel nucli. Els dispositius s'afegeixen o s'eliminen de forma
		din�ca, a mesura que els m�s corresponents s�arregats o
		descarregats del nucli, treballant conjuntament amb el paquet
		<package/hotplug/ per a detectar nous dispositius. El paquet
		<package/udev/ tan sols funciona amb nuclis 2.6.</p>

		<p>Com que el paquet <package/udev/ s'instal�la autom�cament com a
		depend�ia del nou generador initrd que s'utilitza per defecte amb
		els nuclis 2.6 (el paquet <package/initramfs-tools/), l'actualitzaci�un
		nucli 2.6 normalment far�ue s'active el paquet <package/udev/ .</p>

		<p>Encara que <package/udev/ ha sigut extensament provat, podeu
		experimentar petits problemes amb alguns dispositius que haur�de
		corregir-se. Els problemes m�habituals s�ls canvis de permisos i/o
		propietari d'un dispositiu. En alguns casos el dispositiu podria no
		crear-se per defecte (per exemple, els dispositius
		<file>/dev/video</file> i <file>/dev/radio</file>).</p>

		<p><package/udev/ t�ecanismes de configuraci�r a tractar amb
		aquestes q�ns. Vegeu les p�nes del manual <manref name="udev" section="8"> i
		<file>/etc/udev</file> per a obtenir m�informaci�p>

		</sect1>
		</sect>

]]> <!-- %defaulted-2.4 -->

		<sect id="xorg"> <heading>Transici�XFree86 a X.Org</heading>

		<p>La transici�X.Org comporta canvis estructurals. En el cas que
		tots els paquets que teniu instal�lats siguin de Debian i que estiguen tamb�
		Etch, l'actualitzaci�uria d'anar correctament. No obstant,
		l'experi�ia ha revelat alguns aspectes problem�cs dels que
		cal ser conscient.</p>

		<p>El punt m�important �que el directori
		<file>/usr/X11R6/bin</file> s'ha eliminat i s'ha convertit en un enlla�	simb� a <file>/usr/bin</file>. A�vol dir que el directori ha
		d'estar completament buit en el moment de l'actualitzaci�Els paquets
		nous entren en conflicte amb la majoria de paquets de
		<file>/usr/X11R6/bin</file>, per� alguns casos fa falta
		la intervenci�e l'usuari. Sobretot, recordeu de no fer
		actualitzacions des d'una sessi�</p>

		<p>En el cas que l'actualitzaci�edi avortada durant la instal�laci�	d'X.org, heu de descobrir quin fitxer o fitxers queden encara dins del
		directori <file>/usr/X11R6/bin</file>. Podeu emprar l'ordre <prgn>dpkg
		-S</prgn> per a trobar a quins paquets de Debian pertanyen aquests
		fitxers (si pertanyen a algun paquet), i desinstal�lar eixe paquet o
		paquets amb l'ordre <prgn>dpkg --remove</prgn>. Apunteu els paquets que
		desinstal�leu, de forma que pugueu instal�lar posteriorment els paquets
		que els substitueixen. Abans de continuar la instal�laci�ots els fitxers
		dins <file>/usr/X11R6/bin</file> s'han d'esborrar i el directori ha de
		quedar buit.

		<p>Vegeu la p�na <url id="http://wiki.debian.org/Xorg69To7";> per a m�detalls
		i altres q�ns.</p>

		</sect>

		<sect id="exim"> <heading>Canvi de l'Exim 3 per l'Exim 4</heading>

		<p>Un dels paquets que ha quedat obsolet amb Etch �l'agent de
		transfer�ia de correu <package/exim/, que �substitu�per un nou
		paquet: l'<package/exim4/.</p>

		<p>Fa anys que l'Exim 3 no rep manteniment extern i Debian ha deixat de
		suportar-lo. Si us plau, feu el canvi de l'Exim 3 per l'Exim 4 pel vostre
		compte. Com que l'Exim 4 forma part de Sarge, podeu escollir fer el canvi
		a sarge abans de fer l'actualitzaci�Etch, o fer-lo despr�de
		l'actualitzaci�Etch, com preferiu. Recordeu que l'Exim 3 no
		s'actualitzar� no tindr�uport de seguretat quan Sarge deixi d'estar
		suportada.</p>

		<p>Els paquets de Debian de l'Exim 4 estan molt ben documentats. La
		p�na web del paquet �<url id="http://wiki.debian.org/PkgExim4";> al
		wiki de Debian, i el fitxer README es pot trobar a <url
		id="http://pkg-exim4.alioth.debian.org/README/etch/README.Debian.html";>
		i tamb� dins dels paquets.</p>

		<p>El fitxer README t�n cap�l que parla sobre l'empaquetat, on
		s'expliquen les diferents variants de paquets que proporcionem, i tamb��n
		cap�l que explica com actualitzar l'Exim 3, que us ajudar� fer
		la transici�p>
<!-- FIXME: update with decisions of (S)RMs might be needed -->
		</sect>

		<sect id="apache2"> <heading>Actualitzaci� l'Apache 2</heading>

		<p>El servidor Apache s'ha actualitzat a la nova versi�2. En
		general aix� hauria de tenir impacte per a la majoria d'usuaris,
		per� ha alguns punts que cal tenir en compte.</p>

		<p>A la p�na <url
		id="http://httpd.apache.org/docs/2.2/upgrading.html";> trobareu les
		novetats d'aquesta nova versi�legiu-ho i recordeu especialment que:

    <list>
    <item><p>Cal recompilar tots els m�s</p></item>
    <item><p>Els m�s d'autoritzaci�n canviat d'ordre i de nom</p></item>
    <item><p>Algunes opcions de configuraci�n canviat de nom</p></item>
    </list></p>

		<p>Entre els canvis espec�cs de Debian hi ha la cadena SSL, que ha
		deixat d'estar definida per defecte ja que el protocol SSL actualment
		est�uportat pel mateix paquet.</p>

		</sect>

		<sect id="php-globals"> <heading>Configuracions del PHP desaprovades</heading>

		<p>Des de fa anys, se sap que activar l'opci�gister_globals en el
		PHP �insegur i perill�i ja fa temps que l'opci�t�esactivada per
		defecte. Finalment Debian desaprova aquesta configuraci�er ser
		massa perillosa. El mateix es pot dir de les opcions safe_mode i
		open_basedir, que han estat sense manteniment des de fa temps.</p>

		<p>A partir d'aquesta distribuci� Debian, l'equip de seguretat deixar�e
		donar suport per a un nombre de configuracions del PHP conegudes per la
		seva inseguretat. Principalment, tots els problemes que involucrin
		l'opci�gister_globals activada no s'abordaran.</p>

		<p>Si utilitzeu aplicacions antiquades que necessiten l'opci�register_globals, activeu-la tan sols per als mitjans respectius, per
		exemple, amb el fitxer de configuraci�Apache. Teniu m�informaci�disponible al fitxer <file>README.Debian.security</file>, al directori
		de la documentaci�l PHP (<file>/usr/share/doc/php4</file>,
		<file>/usr/share/doc/php5</file>).

		</sect>

		<sect id="mozilla-security"> <heading>La seguretat dels productes
		Mozilla</heading>

		<p>El programari Mozilla �important per a molts usuaris.
		Desgraciadament la pol�ca de seguretat de Mozilla consisteix en instar els
		usuaris a actualitzar el programari amb versions <em>upstream</em>,
		cosa que xoca amb la nostra pol�ca de no incloure grans canvis
		funcionals en les actualitzacions de seguretat. No ho podem assegurar
		ara mateix, per� possible que, durant l'etapa Etch, l'equip de seguretat
		de Debian arribi a la conclusi�e el suport de seguretat per als
		productes Mozilla no �factible i anuncii que deixa de proporcionar
		el dit suport. Cal que tingueu en compte
		aquesta eventualitat, i considereu alternatives dins de Debian si aix�suposa un problema per a vosaltres.</p>

		</sect>

		</chapt>

		<chapt id="moreinfo">

		<heading>M�informaci�bre &debian;</heading>

		<sect id="morereading"> <heading>Literatura addicional</heading>

		<p>A banda d'aquestes <em>Notes de la versi�m> i la <em>Guia d'instal�laci�m>, hi
		ha m�documentaci�sponible sobre Debian produ� pel projecte de
		documentaci� Debian (DDP), que t�om a objectiu crear documentaci�d'alta qualitat per als usuaris i desenvolupadors de Debian. Entre
		altres, podreu trobar la <em>Debian Reference</em>, la <em>Debian New Maintainers
		Guide</em>, i les <em>Preguntes m�freq�sobre Debian</em>. Per a m�detalls sobre els recursos
		existents, vegeu <url id="&url-ddp;" name="la p�na del DDP">.</p>

		<p>La documentaci�dividual dels paquets s'instal�la en els
		directoris <file>/usr/share/doc/<var>paquet</var></file>; hi trobareu
		informaci�bre els drets d'autor del programa, detalls espec�cs de Debian i
		tota la documentaci�terna proporcionada pels desenvolupadors.</p>

		</sect> 

		<sect id="gethelp"> 

		<heading>On trobar ajuda</heading> 

		<p>Hi ha molts llocs on els usuaris de Debian poden trobar ajuda,
		consells i suport, per�x�m�s'hauria de considerar quan la
		recerca en la documentaci� Debian hagi resultat infructuosa. Aquesta
		secci�ereix una petita introducci�s recursos que poden ser d'ajuda
		per als nous usuaris de Debian.</p>

		<sect1 id="lists">

		<heading>Llistes de correu</heading> <p>Les llistes de correu m�		interessants per als usuaris de Debian s�a llista debian-user (en
		angl� i les llistes debian-user-<var/llengua/ (per a altres
		lleng�Per a obtenir m�informaci�bre aquestes llistes i sobre
		com subscriure's-hi, vegeu <url id="&url-debian-list-archives;">. Si
		us plau, consulteu primer els arxius de les llistes abans de fer
		preguntes i seguiu les normes de conducta est�ards de les llistes de correu.</p>
		</sect1>

<!-- TODO: Changed to OFTC -->

		<sect1 id="irc">

		<heading>Xat</heading> 

		<p>Debian t�n canal d'IRC dedicat a donar
		assist�ia als seus usuaris a la xarxa d'IRC OFTC, una xarxa que
		d�serveis interactius a projectes comunitaris sense afany de lucre.
		Per a accedir al canal, apunteu el vostre client d'IRC favorit a
		&debian-irc-server; i entreu al canal #debian.</p>

		<p>Per favor, seguiu les directrius del canal i respecteu la resta
		d'usuaris. Per m�informaci�bre l'OFTC, visiteu la seva <url
		id="&url-irc-host;" name="p�na web">.</p>

		</sect1> </sect> 

		<sect id="bugs">

		<heading>Informes d'errors</heading>

		<p>Tot i que ens esforcem a fer de Debian GNU/Linux un sistema operatiu
		de gran qualitat, els paquets que subministrem no estan totalment
		lliures d'errors. D'acord amb la filosofia de Debian de
		"desenvolupament obert" i com a servei als nostres usuaris,
		proporcionem tota la informaci�bre els errors descoberts en el
		nostre propi sistema de seguiment d'errors (BTS). Podeu explorar el BTS a <url
		id="&url-bts;" name="bugs.debian.org">.</p>

		<p>Si trobeu un error a la distribuci�en algun paquet que en formi
		part, si us plau, comuniqueu-nos-ho per tal que pugui ser resolt
		de forma satisfact� a les futures versions. Per a informar d'errors
		necessitareu una adre�de correu electr� v�da; demanem aquest
		requisit per a poder-nos posar en contacte amb els informadors en cas
		de necessitar m�detalls sobre el tema.</p>

		<p>Podeu enviar un informe d'error amb el programa
		<package>reportbug</package>, o b�ia correu electr�. Trobareu m�		informaci�bre el sistema de seguiment d'errors i sobre com utilitzar-lo a la
		<em>Refer�ia</em> (disponible a
		<file>/usr/share/doc/debian</file>, si teniu el paquet
		<package>doc-debian</package> instal�lat) o b� Internet, a la p�na del <url
		id="&url-bts;" name="sistema de seguiment d'errors">.</p>

		</sect>

		<sect id="contributing">

		<heading>Contribuir a Debian</heading>

		<p>No cal ser un expert per a contribuir a Debian. Nom�ajudant als
		usuaris amb problemes a les diverses <url
		id="&url-debian-list-archives;" name="llistes"> de suport, ja esteu
		contribuint a la comunitat. Identificar (i sobretot solucionar)
		problemes relacionats amb el desenvolupament de la distribuci�	participant a les <url id="&url-debian-list-archives;" name="llistes">
		de desenvolupadors tamb�s extremament � Per a mantenir l'alta
		qualitat de la distribuci�bian, <url id="&url-bts;" name="informeu
		d'errors"> i ajudeu als desenvolupadors a a�ar-los i a
		solucionar-los. Si teniu tra�amb les paraules, podeu contribuir m�		activament ajudant a escriure <url id="&url-ddp;" name="documentaci�		o b�url id="&url-debian-i18n;" name="tradu�"> la documentaci�existent al vostre idioma.</p>

		<p>Si disposeu de m�temps, us podr� ocupar d'algun element de la
		col�lecci� programari lliure de Debian. � especialment �que
		s'adoptin o mantinguin programes que la gent desitja trobar a Debian.
		A la llista de <url id="&url-wnpp;" name="paquets futurs o que necessiten
		atenci�hi trobareu informaci�s detallada. Si esteu
		interessats en temes espec�cs, potser us agradar�articipar en algun
		dels sub-projectes de Debian, entre els quals hi ha <em>ports</em> a diferents
		arquitectures, <url id="&url-debian-jr;" name="Debian Jr."> i <url
		id="&url-debian-med;" name="Debian Med">.</p>

		<p>En qualsevol cas, si esteu fent feina a la comunitat de programari
		lliure, sigui com a usuari, programador, escriptor o traductor, ja
		esteu contribuint a l'esfor�el programari lliure. Contribuir t�	recompenses, �divertit i, a m�de donar-vos l'oportunitat de
		con�er gent nova, us far�entir una sensaci�lida i
		reconfortant.</p></sect>

		</chapt>

<!-- This may or may not still be useful -->

		<appendix id="old-stuff">

		<heading>Com manejar el sistema Sarge</heading>

		<p>En aquest ap�ix trobareu informaci�bre com actualitzar o
		instal�lar paquets de Sarge abans de fer l'actualitzaci�		Etch. A�tan sols hauria de ser necessari en algunes
		situacions espec�ques.</p>

		<sect id="old-upgrade">

		<heading>Actualitzaci�un sistema Sarge</heading>

		<p>B�cament, aix� �gaire diferent de les altres actualitzacions
		de Sarge que heu estat fent. L'� difer�ia �que
		primer haureu d'assegurar-vos que la llista de paquets encara cont�ls
		paquets de Sarge tal com s'explica a l'apartat <ref
		id="old-sources">.</p>

		</sect>

		<sect id="old-sources">

		<heading>Comprovar la llista de fonts</heading>

		<p>Si en el fitxer <file>/etc/apt/sources.list</file> teniu alguna
		l�a que es refereixi a 'stable', de fet ja estareu usant efectivament
		la distribuci�ch. Si heu executat <tt>apt-get update</tt>,
		encara podeu tornar enrere sense problemes seguint el procediment
		descrit a continuaci�p>

		<p>Si ja heu instal�lat algun paquet de Etch, probablement ja
		no t�assa sentit que instal�leu paquets de Sarge. En eixe
		cas haureu de decidir per vosaltres mateixos si voleu continuar o no.
		� possible desactualitzar paquets, per� ho explicarem ac�/p>

		<p>Obriu el fitxer <file>/etc/apt/sources.list</file> amb el vostre
		editor favorit (com a root) i busqueu refer�ies a la distribuci�<tt/stable/ a les l�es que comencen amb <tt>deb
		http:</tt> o <tt>deb ftp:</tt>. Si en trobeu alguna, canvieu
		<tt/stable/ per <tt/&oldreleasename;/.</p>

		<p>Si teniu alguna l�a que comence amb <tt>deb file:</tt>, haureu de
		comprovar pel vostre compte si la ubicaci� apunta cont�n arxiu
		'&oldreleasename;' o '&releasename;'.</p>

		<p><strong/Important!/ No canvieu cap l�a que comence amb <tt>deb
		cdrom:</tt>. Si ho feu, la l�a quedaria inservible i haur�
		d'executar el <prgn/apt-cdrom/ altra vegada. No us preocupeu si les
		l�es de fonts CD-ROM apunten a "<tt/unstable/". Encara que pot
		resultar conf�s normal.</p>

		<p>Si heu fet canvis en el fitxer, deseu-lo i executeu

		 <example>
# apt-get update
		 </example>

		per a refrescar la llista de paquets.</p>

		</sect>

  </appendix>

 </book>
</debiandoc>

<!-- Keep this comment at the end of the file
Local Variables:
mode: sgml
sgml-omittag:t
sgml-shorttag:t
sgml-namecase-general:t
sgml-general-insert-case:lower
sgml-minimize-attributes:nil
sgml-always-quote-attributes:t
sgml-indent-step:2
sgml-indent-data:nil
sgml-declaration:nil
sgml-parent-document:nil
sgml-exposed-tags:nil
sgml-local-catalogs:nil
sgml-local-ecat-files:nil
fill-column: 75
End:
-->

Reply to: