[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

release-notes.Hola altra vegada.

Pareix que les llistes no han funcionat molt bé últimament. Ús envie una
nova revisió de les release-notes.

- Inclouen les revisions fetes per Ernest Arrogué (que no van arribar a
la llista).

- La traducció es correspon amb l'última versió en angles del cvs.
Encara no tinc el permís per pujar al cvs. Si algú té permissos i ho vol
pujar, per favor, feu-ho. (Jordi, Guillem... )

- Hi ha una secció per traduir encara.

adéu!
<!-- Last translator: Miguel Gea Milvaques <xerakko@debian.org>, 2006-11-04 -->
<!-- Original version: v 1.75 -->
  
<!DOCTYPE debiandoc PUBLIC "-//DebianDoc//DTD DebianDoc//EN" [
 <!entity % dynamicdata SYSTEM "../dynamic.ent"    > %dynamicdata;
 <!entity % shareddata  SYSTEM "../release-notes.ent" > %shareddata;
 <!entity docid "$Id: release-notes.en.sgml,v 1.112 2006/12/01 01:46:28 fjp Exp $">
]>

<!-- Aneu en compte amb el reformatat automàtic. Adoneu-vos que als exemples 
   la identació s'utilitza a la sortida també (amb un espai addicional). -->

<debiandoc>
 <book>
 <titlepag>
  <title>Notes del llançament de &debian; &release; ("&releasename"), &arch-title;</title>
   <author>
    <name>Jaspia Rodin, Bob Hilliard, Adam Di Carlo, Anne Bezemer, Rob
    Bradford (current), Frans Pop (current), Andreas Barth (current)</name><email></email>
   </author>
   <author>
    <name></name><email>debian-doc@lists.debian.org</email>
   </author>
   <version>&docid;</version>
  </titlepag>
  <toc detail="sect1">
   <chapt id="about"><heading>Introducció</heading>

    <p>L'objectiu principal d'aquestes Notes de Llançament és informar
	els usuaris dels principals canvis que trobareu en aquest llançament
	de la distribució de Debian, per donar informació de com actualitzar
	de forma segura des de l'anterior a aquest llançament i finalment
	informar els usuaris dels possibles problemes que els usuaris
	podrien trobar quan actualitzen o fan ús del llançament.</p>

    <p>No és possible fer una llista completa de tots els problemes
	coneguts així que s'ha fet una selecció basada en una combinació 
	de prevalència esperada i l'impacte dels problemes.</p>

    <p>La versió més recent d'aquest document està sempre disponible a
    <url id="&url-release-notes;">. Si la vostra versió te més d'un mes
	hauríeu de descarregar l'última versió.]</p>

    <p>Adoneu-vos que tan sols donem suport i documentem 
	l'actualització des d'un llançament anterior de Debian (en aquest cas,
	l'actualització des de &oldreleasename;). Si us cal actualitzar des
	de llançaments més vells, us suggerim que llegiu les edicions prèvies
	de les notes de llançament.</p>

<!--
    <sect id="changes"><heading>Changes in the Release Notes</heading> 

     <p>This section lists changes in the Release Notes since the original
     version that was published with &debian; &release;r0. Minor textual
     corrections are omitted.</p>

     <p><list>

      <item><p>Description of change.</p></item>

     </list></p>

    </sect>
-->

   </chapt>

   <chapt id="whats-new"><heading>Que hi ha de nou en &debian; &release;</heading>

    <p>Aquest llançament afegeix el suport oficial per a l'arquitectura AMD64
	que suporta processadors de 64 bits d'Intel (EM64T) i AMD (AMD64).
	Al llançament anterior, &debian; 3.1 ('sarge'), hi havia una versió
	d'aquest port disponible. Actualitzar des d'aquesta versió no oficial
	hauria de ser possible utilitzant aquestes Notes de Llançament, però
	no està suportat.</p>

    <p>El suport oficial pel Motorola 680x0 ('m68k') s'ha abandonat 
    ja que no compleix el conjunt de requeriments fixats pels encarregats
	del llançament de Debian. Les raons subjacents més importants són el 
	rendiment i el suport limitat dels desenvolupadors pels components 
	principals del joc d'eines essencials. Per altra banda, s'espera que 
	el port m68k continue actiu i disponible per la instal·lació inclòs si 
	no és part del llançament estable oficial. </p>

    <p>Les arquitectures suportades oficialment a &debian; &releasename; són    
	les següents:</p>

    <p>
     <list>
      <item><p>Intel x86 ('i386')</p></item>
      <item><p>Alpha ('alpha')</p></item>
      <item><p>SPARC ('sparc')</p></item>
      <item><p>PowerPC ('powerpc')</p></item>
      <item><p>ARM ('arm')</p></item>
      <item><p>MIPS ('mips' (Big endian) i 'mipsel' (Little endian))</p></item>
      <item><p>Intel Itanium ('ia64')</p></item>
      <item><p>HP PA-RISC ('hppa')</p></item>
      <item><p>S/390 ('s390')</p></item>
      <item><p>AMD64 ('amd64')</p></item>
     </list>
    </p>

     <p>Podeu trobar més informació de l'estat del port i informació específica 
	 per la vostra arquitectura a les <url id="&url-ports;"
     name="pàgines web del port per Debian">.</p>

<![ %secondrelease [
     <p>Aquest és tan sols el segon llançament oficial de &debian;
	 per l'arquitectura &arch-title;. Creiem que s'ha provat suficientment com
	 per llançar-la. D'altra banda, com que no ha tingut la mateixa
	 exposició (ni tampoc, per tant, verificació per part dels usuaris) que 
     han tingut els nostres llançaments per a altres arquitectures, podríeu
	 trobar-hi alguns errors. Podeu utilitzar el nostre
	 <url id="&url-bts;" name="sistema de seguiment d'errors"> per
	 informar de qualsevol problema; assegureu-vos d'indicar que el
	 vostre error es dóna a la plataforma &architecture;.</p>
]]>

     <p>&debian; &release; per l'arquitectura &arch-title; ve amb la 
	 versió del nucli &kernelversion;.</p>


    <sect id="newdistro"><heading>Què hi ha de nou a la distribució?</heading> 

<!-- TODO: Numbers need to be updated -->
      <p>Aquest nou llançament de Debian ve amb molt més programari
	  que el seu predecessor &oldreleasename;; la distribució inclou 
	  més de 9000 paquets. La major part del programari de la distribució
	  s'ha actualitzat: prop de 6500 paquets (és a dir el 73% dels paquets
	  que eren a &oldreleasename;). També, per diferents motius, s'ha 
	  esborrat un nombre significatiu de paquets de la distribució.
	  No trobareu actualitzacions per a aquests paquets i es marcaran com
	  'obsolet' a les interfícies de gestió de paquets.</p>

      <p>Amb aquest llançament de &debian; es canvia d'XFree86 a la 
	  versió 7.1 d'XOrg, la qual funciona amb una gamma més gran de 
	  maquinari i té una millor autodetecció. Açò permet l'ús de Compiz, que 
	  és un dels primers gestors de finestres amb efectes digitals per al 
	  sistema de finestres X, utilitzant tots els avantatges dels 
	  dispositius que suporten l'acceleració OpenGL del maquinari.</p>

      <p>&debian; ve una altra vegada amb les versions actuals de les 
	  aplicacions d'escriptori. Entre d'altres, inclou GNOME 2.14, KDE 3.5 i 
	  OpenOffice.org 2.0.</p>

      <p>El programa preferit per la gestió de paquets des de la consola és
	  l'<prgn/aptitude/.
	  L'<prgn/aptitude/ suporta la majoria de les operacions de la línia
	  d'ordres de l'<prgn/apt-get/ i s'ha comprovat que té una millor 
	  resolució de dependències que l'<prgn/apt-get/.
	  Si encara utilitzeu el <prgn/dselect/, hauríeu de canviar a 
	  l'<package/aptitude/ com a interfície oficial per la gestió de paquets.
	  </p>

      <p>La distribució oficial de &debian; té entre tretze i quinze CDs
	  de programari (depenent de l'arquitectura) i un nombre semblant de
	  CDs de codi. També hi ha una versió de la distribució en DVD.</p>

    <sect1 id="volatile"><heading>Ara debian-volatile és un servei 
	oficial</heading>

      <p>El servei <em/debian-volatile/ es va introduir com un servei no 
	  oficial al llançament de &oldreleasename;, i es converteix ara en 
	  un servei oficial de &debian;.</p>

      <p>Açò significa que no ja no figurarà molt temps en una adreça 
	  <tt/.debian.net/, sinó que utilitzarà una adreça 
	  <tt/.debian.org/. Assegureu-vos que actualitzeu el vostre 
	  <file>/etc/apt/sources.list</file> si ja utilitzàveu aquest 
	  servei.</p>

      <p><em/debian-volatile/ permet als usuaris actualitzar fàcilment 
	  paquets estables que contenen informació que es desactualitza 
	  ràpidament, com per exemple les llistes de signatures dels 
	  escànners de virus o el conjunt de plantilles dels filtres de spam. 
	  Per a més informació i per trobar una llista de màquines mirall, podeu 
	  vore la <url id="&url-debian-volatile" name="pàgina web"> de 
	  l'arxiu.</p>

    </sect1>
    </sect>

    <sect id="inst-new"><heading>Què hi ha de nou al sistema d'instal·lació?
	</heading>

    <!-- TODO: Hhhm. Whats new in the installer ? -->
      <p>There has been a lot of development on the Debian Installer
      since its first official release with &oldreleasename; resulting
      in both improved hardware support and some exciting new features.</p>

      <p>In these Release Notes we'll only list the major changes in the
      installer. If you are interested in an overview of the detailed
      changes since &oldreleasename;, please check the release announcements
      for the &releasename; beta and RC releases avaiable from the project's
      <url id="&url-installer-news" name="news history">.</p>

     <sect1 id="inst-changes"><heading>Major changes</heading>

      <p><taglist>
       <tag>No reboot during the installation</tag>
       <item><p>The installation used to be split into two parts:
       setting up the base system and making it bootable, followed
       by a reboot and after that the execution of <prgn/base-config/
       which would take care of things like user setup, setup of the
       package management system and installation of additional
       packages (using tasksel).</p>
       <p>For &releasename; the second stage has been integrated into
       Debian Installer itself. This has a number of advantages,
       including increased security and the fact that after the reboot
       at the end of the installation the new system should already have
       the correct timezone and, if you installed the Desktop environment,
       will at once start the graphical user interface.</p></item>

       <tag>UTF-8 encoding default for new systems</tag>
       <item><p>The installer will set up systems to use UTF-8 encoding
       rather than the old language-specific encodings (like ISO-8859-1,
       EUC-JP or KIO-8).</p></item>

       <tag>More flexible partitioning</tag>
       <item><p>It is now possible to set up file systems on an LVM volume
       using guided partitioning.</p>
       <p>The installer is also able to set up encrypted filesystems.
       Using manual partitioning you have the choice between <tt/dm-crypt/
       and <tt/loop-aes/, using a passphrase or a random key, and you can
       tune various other options. Using guided partitioning, the installer
       will create an encrypted LVM partition that contains any other
       filesystems (except <file>/boot</file>)as logical volumes.</p></item>

<![ %i386-amd64 [
       <tag>Graphical user interface</tag>
       <item><p>If you prefer a graphical user interface, try booting the
       the installer with <tt/installgui/.</p>
       <p>The functionality of the graphical installer is almost identical
       to the regular installer, only the presentation differs. There is one
       exception: the graphical frontend does not support setting up
       encrypted partitions using random keys.</p>
       <p>Note: the graphical user interface is not available for all
       architectures.</p></item>
]]>

<![ %powerpc [
       <tag>Graphical user interface</tag>
       <item><p>For &arch-title; a separate installation image using a
       graphical user interface is available on an experimental basis.
       It is known to work on most CHRP systems that have an ATI graphics
       card, but has been insufficiently tested on &arch-title; to include
       it on the normal installation CDs.</p>
       <p>If you'd like to try the graphical installer, look for the
       "gtk-miniiso" image.</p></item>
]]>

       <tag>Rescue mode</tag>
       <item><p>You can use the installer to solve problems with your
       system, for example when it refuses to boot. The first steps will
       be just like a regular installation, but the installer will not
       start the partitioner. Instead it will offer you a menu of rescue
       options.</p>
       <p>Activate the rescue mode by booting the installer with
       <tt/rescue/, or by adding a boot parameter
       <tt>rescue/enable=true</tt>.</p></item>

       <tag>Using sudo instead of root account</tag>
       <item><p>During expert installations you can choose to not
       set up the root account (it will be locked), but instead set
       up <prgn/sudo/ so that the first user can use that for
       system administration.</p></item>

<!-- FIXME: Bug Manoj for a link to documentation on enabling SELinux -->
       <tag>SELinux</tag>
       <item><p>The packages needed for SELinux support have been
       promoted to priority "standard". This means that they will be
       installed by default if you select the Standard task during
       installation. However, SELinux support is not enabled by default.
       If you want to secure your system using SELinux, you will need
       to enable it manually after the installation.</p></item>

<![ %not-s390 [
       <tag>New languages</tag>
       <item><p>Thanks to the huge efforts of translators, Debian can
       now be installed in up to $FIXME$ languages.
<![ %g-i [
       If the graphical user interface is used, an additional $FIXME$
       languages are supported.
]]>
       </p></item>
]]> <!-- not-s390 -->

      </taglist></p>
     </sect1>

     <sect1 id="inst-auto"><heading>Automated installation</heading>

      <p>A lot of the changes mentioned in the previous section also
      imply changes in the support in the installer for automated
      installation using preconfiguration files. This means that if
      you have existing preconfiguration files that worked with the
      &oldreleasename; installer, you cannot expect these to work
      with the new installer without modification.</p>

      <p>The good news is that the <url id="&url-install-manual;"
      name="Installation Guide"> now has a separate appendix with
      extensive documentation on using preconfiguration.</p>

      <p>The &releasename; installer introduces some exciting new
      features that allow futher and easier automation of installs.
      It also adds support for advanced partitioning using RAID, LVM
      and encrypted LVM. See the documentation for details.</p>

     </sect1>
    </sect>

   </chapt>

<!-- TODO: Mention default usage of UTF-8 for new installs -->
   <chapt id="installing"><heading>Instal·lacions noves</heading>

    <p>L'instal·lador de Debian és el sistema oficial d'instal·lació de
	Debian. Proporciona diferents mètodes d'instal·lació. Els mètodes que tindreu
	a l'abast per instal·lar el vostre sistema dependran de l'arquitectura.</p>

    <p>Les imatges de l'instal·lador per a &releasename; i la Guia 
	d'instal·lació les podeu trobar a la
    <url id="&url-installer;" name="Web de Debian">.</p>

    <p>Si esteu fent una instal·lació nova de Debian, hauríeu de llegir la 
	Guia d'Instal·lació, que és al CD oficial a:

    <example>
/doc/install/manual/<var>language</var>/index.html
    </example></p>

    <p>Pot ser voldreu comprovar les <url id="&url-installer;index#errata"
    name="errates"> de l'instal·lador de Debian.</p>

<![ %alpha [
    <!-- TODO: Still true? -->
    <p>L'instal·lador tan sols es pot emprar per a instal·lar sistemes
	alpha que funcionen amb la consola SRM. Assegureu-vos de canviar el vostre 
	sistema a SRM abans de començar la instal·lació. Si la vostra màquina 
	sols funciona amb la consola AlphaBIOS/ARC encara podeu instal·lar 
	&releasename; utilitzant una instal·lació de &oldreleasename; (mínima) 
	i després fent-ne una actualització. Per a més informació sobre les diferents 
	consoles llegiu les referències que hi ha a les
    <url id="http://www.debian.org/ports/alpha"; 
	name="pàgines web del port de Debian per a alpha">.
    </p>
]]>

<![ %sparc [ 
   <sect id="sparc_fb"><heading>Qüestions del framebuffer a &arch-title;</heading>

    <p>A causa d'alguns problemes de pantalla en alguns sistemes, el funcionament
	framebuffer s'ha desconnectat per a &arch-title; per a gairebé totes les
	targetes. Açò pot produir una imatge incorrecta en alguns sistemes en què
	funciona correctament el framebuffer. Si teniu problemes de pantalla a 
	l'instal·lador, podeu intentar arrencar l'instal·lador amb el paràmetre
	<tt>framebuffer=true</tt>.
	Per favor feu-nos saber si el framebuffer no s'utilitza per defecte però
	funciona amb el vostre maquinari.</p>

   </sect>
]]>

   <sect id="popcon"><heading>Concurs de popularitat</heading>

    <p>Igual com al llançament anterior, el sistema d'instal·lació us 
	oferirà que instal·leu el paquet <package/popularity-contest/.</p>

    <p>El <package/popularity-contest/ aporta al projecte Debian una 
	valuosa informació sobre quins són els paquets de la distribució que realment
	s'empren. Aquesta informació s'utilitza principalment per decidir en quin ordre 
	s'inclouen els paquets als CD-ROM d'instal·lació, però també es	consulta
	sovint pels desenvolupadors de Debian a fi de decidir si s'adopta o no un paquet
	que no té mantenidor.</p>

    <p>La informació del <package/popularity-contest/ es processa de forma 
	anònima. Apreciarem molt si participàreu en aquesta enquesta oficial; 
	estareu contribuint a millorar Debian.</p>

   </sect>
   </chapt>


   <chapt id="upgrading"><heading>Actualització des de llançaments 
   anteriors</heading>

<!-- For doc-writers' convenience:
Debian Supported
release: architectures:

1.3.1 or less i386
2.0      i386,m68k
2.1	   i386,m68k,alpha,sparc
2.2	   i386,m68k,alpha,sparc,powerpc,arm
3.0	    + hppa,s390,mips,mipsel,ia64
3.1	   i386,m68k,alpha,sparc,powerpc,arm,hppa,s390,mips,mipsel,ia64 (no changes)
4.0	   i386,alpha,sparc,powerpc,arm,hppa,s390,mips,mipsel,ia64,amd64
        (+ amd64; - m68k)
-->

    <sect id="backup"><heading>Preparar l'actualització</heading>

     <p>Suggerim que abans d'actualitzar també llegiu la informació de
     <ref id="information">. Aquest capítol es refereix a qüestions
	 que no estan directament relacionades amb el procés d'actualització
	 però que podrien encara ser importants.</p>

     <p>Abans d'actualitzar el vostre sistema es recomana que feu una
	 còpia de seguretat completa, o almenys que copieu qualsevol dada
	 o informació de configuració que no us pugueu permetre perdre. Les
	 eines d'actualització i el procés són prou fiables, però una
	 fallada del maquinari enmig de l'actualització pot donar com a resultat
	 un sistema greument danyat.</p>

     <p>Les coses de què voldreu fer còpia seran sobretot els continguts 
	 de <file>/etc</file>, <file>/var/lib/dpkg</file> i la sortida de
     <tt>dpkg --get-selections "*"</tt> (les cometes són importants).</p>

     <p>El procés en si mateix no modifica res al directori
     <file>/home</file>. D'altra banda, es sap que algunes aplicacions (p.e.
     parts de la sèrie Mozilla, i els entorns d'escriptori GNOME i KDE) 
	 també sobreescriuen els paràmetres d'usuari amb els nous per defecte
	 quan l'usuari engega per primera vegada una versió nova de l'aplicació.
	 Per precaució, potser voldreu fer
	 còpia del fitxers i directoris ocults ("dotfiles") dels directoris
	 dels usuaris. Aquesta còpia pot ajudar a recuperar o recrear la
	 configuració antiga. També és aconsellable que n'informeu als usuaris.</p>

     <p>És prudent informar a tots els usuaris abans de qualsevol
	 actualització que planegeu, encara que els usuaris que accedeixen al 
	 vostre sistema amb una connexió <prgn/ssh/ rebran un avís durant 
	 l'actualització i haurien de poder continuar treballant.
	 Si voleu prendre precaucions addicionals, feu una còpia de seguretat
	 o desmunteu les particions dels usuaris (<file>/home</file>) abans
	 d'actualitzar. Normalment no caldrà reiniciar, a no ser que
	 tingueu planejat també actualitzar el nucli.</p>

     <!-- TODO: Is not necessary to change the kernel? e.g. udev ? -->

     <p>L'actualització de la distribució hauria de fer-se localment
	 des d'una consola virtual en mode text (o connectat directament
	 amb un terminal sèrie), o remotament amb un enllaç <prgn/ssh/</p>

     <p><strong/Important!/ <em/No/ hauríeu d'actualitzar fent servir
	 <prgn/telnet/, <prgn/rlogin/, <prgn/rsh/, o des d'una sessió X 
	 gestionada per <prgn/xdm/, <prgn/gdm/ o <prgn/kdm/ etc. a les 
	 màquines que esteu actualitzant. La raó és que aquests 
	 serveis podrien interrompre l'actualització, i podeu acabar amb 
	 un sistema <em/inaccessible/ que sols s'ha actualitzat 
	 a mitges.</p>

     <!-- TODO: surely gdm/kdm are sane? -->

     <p>Qualsevol operació d'instal·lació de paquets s'ha d'executar
	 amb privilegis de superusuari, per tant heu de fer l'accés com a
	 root o emprar <prgn/su/ o <prgn/sudo/ per tenir els drets 
	 d'accés necessaris.</p>
     <p>L'actualització té unes quantes condicions prèvies que hauríeu de
	 comprovar abans de començar.</p>

    <sect1><heading>Assegureu-vos que teniu prou espai per a
    l'actualització</heading>

    <p>Heu d'assegurar-vos abans d'actualitzar que el vostre sistema té
    prou espai al disc dur quan comenceu l'actualització del sistema 
    complet, tal com es descriu a <ref id="upgrading_other">. Primer haureu de tenir
    prou disc dur a la partició que conté el sistema de fitxers 
    <file>/var/</file>, per guardar temporalment els paquets que 
    s'instal·laran al sistema. Desprès de la descàrrega, probablement
    us caldrà més espai a altres particions per instal·lar els paquets
    actualitzats (que poden contenir binaris més grans o més dades) i els
    nous paquets que s'afegiran a l'actualització. Si el sistema
    no disposa de prou espai, acabareu amb una actualització incompleta
    de que serà difícil de recuperar.</p>

<!-- JFS: Apt will not always abort if you do not have enough disk space.
    For reference see: #247331, #214119, #192146, #185201, #40438 and #32919 -->

    <p>Tant l'<prgn/aptitude/ com el <prgn/apt/ us donaran informació
    detallada de l'espai de disc que cal per la instal·lació. Podreu vore
    aquesta estimació abans de continuar amb l'actualització en curs:
    </p>

     <p><example>
# aptitude -y -s -f --with-recommends dist-upgrade
[ ... ]
XXX paquets actualitzats, XXX instal·lats, XXX a suprimir i XXX no actualitzar.
Es necessita obtenir xx.xMB/yyyMB d'arxius. Després del desempaquetat s'utilitzaran AAAMiB.
Es descarregaran/instal·laran/suprimiran paquets.
</example></p>


    <p>Si no teniu prou espai per l'actualització, allibereu-ne abans.
    Podeu:
    </p>

<!-- JFS There are more tips at
    http://lists.debian.org/debian-user/2005/11/msg02078.html
    or
    http://www.debian-administration.org/articles/143
    but maybe that should be in the Debian Reference best and pointed from here -->
    <p>
    <list>
<!-- JFS: Does aptitude to 'apt-get autoclean' by itself? -->
    <item>Esborrar paquets que s'han descarregat abans per instal·lar-se
    (a <file>/var/cache/apt/archive</file>), buidant la cache de paquets
    amb l'ordre <prgn>apt-get clean</prgn>.

<!-- JFS Point to http://www.enricozini.org/blog/eng/pkgsizestat.html ?
   Enrico's script shows files that occupy space in a given partition
   which might be good for systems that are heavily partitioned -->

    <item>Esborrar paquets que ja no feu servir. Si teniu el 
    <prgn/popularity-contest/ instal·lat podeu utilitzar el
    <prgn/popcon-largest-unused/ per obtenir una llista dels paquets que no 
    empreu al sistema que ocupen més espai. També podeu utilitzar el
    <prgn/deborphan/ o el <prgn/debfoster/ per trobar paquets obsolets (vegeu
    <ref id="obsolete">)

    <item>Esborreu paquets que utilitzen molt d'espai i que no us calen
    d'una forma immediata (podeu reinstal·lar-los després de 
    l'actualització). Podeu obtenir una llista dels paquets que utilitzen
    la major part del disc amb el <prgn/dpigs/ (que és al paquet
    <prgn/debian-goodies/) o amb el <prgn/wajig/ (executant
    <prgn>wajig size</prgn>).

    <item>Podeu també esborrar els registres que són a <file>/var/log/</file> 
    movent-los a una altre sistema, o esborrant-los permanentment.

    </list></p>
    </sect1>

    <sect1 id="glibc-kernel"><heading>S'ha eliminat el suport per als 
	nuclis 2.2</heading>
     <p>En cas que feu servir un nucli anterior al 2.4.1, haureu
	 d' actualitzar com a mínim a la sèrie 2.4 abans d'actualitzar el
	 <package/glibc/, és a dir: millor abans de començar 
	 l'actualització. Us recomanem que actualitzeu a un nucli de la 
	 sèrie 2.6.
    </sect1>

    <sect1 id="kernelorder"><heading>Actualitzar primer el nucli,
	o la part d'usuari?</heading>
<!-- TODO: remove this section, it is just that one can see "needs to be done" on the normal output -->
     <p>[FIXME: Needs decision/documentation whether to upgrade userland or kernel first.]</p>
    </sect1>


    </sect>

    <sect id="system-status">
    <heading>Comprovació de l'estat del sistema</heading>

    <p>El procés d'actualització descrit en aquest capítol s'ha dissenyat
	per actualitzacions des de sistemes &oldreleasename; "purs", sense paquets
	de terceres parts. Seria prudent esborrar aquests paquets primer.</p>

    <p>Aquest procediment també assumeix que el sistema s'ha actualitzat 
	a l'últim punt del llançament de &oldreleasename;. Si no ho heu fet o
	no n'esteu segurs, seguiu les instruccions a <ref id="old-upgrade">.</p>

	<sect1><heading>Deshabilitar el "marcat" a l'APT (pinning)</heading>

	 <p>Si teniu configurat APT per a instal·lar alguns paquets d'un altra
	 distribució que no és l'estable (p.e. la de proves), hauríeu de
	 canviar la vostra configuració de "marcat" de l'APT (que està emmagatzemada
	 a <file>/etc/apt/preferences</file>) per permetre l'actualització dels
	 paquets a versions del nou llançament estable. Podeu trobar més 
	 informació del marcat d'APT a <manref name="apt_preferences" section="5">.</p>

	</sect1>
	
    <sect1><heading>Comprovació de l´estat dels paquets</heading>

     <p>En referència al mètode utilitzat, es recomana que comproveu
	 l'estat de tots els paquets primer, i verifiqueu que tots els
	 paquets estan en un estat actualitzable. L'ordre següent
	 us mostrarà qualsevol paquet que estigui en estat Half-Installed o
	 Failed-Config, i aquells que tinguin qualsevol estat amb errors.

     <example>
# dpkg --audit
     </example></p>
 
     <p>Podeu també inspeccionar l'estat de tots els paquets del
	 sistema utilitzant <prgn/dselect/, <prgn/aptitude/, o amb ordres com

     <example>
# dpkg -l | pager 
     </example>

     o

     <example>
# dpkg --get-selections &gt; ~/curr-pkgs.txt
     </example></p>

     <p>Heu d'esborrar qualsevol retenció abans d'actualitzar. 
	 Si algun paquet essencial per a l'actualització està retingut, l'actualització 
	 fallarà.</p>

     <p>Adoneu-vos que l'<prgn/aptitude/ utilitza un mètode diferent per registrar
	 paquets que estan retinguts que l'<prgn/apt-get/ i el <prgn/dselect/.
	 Podeu identificar els paquets retinguts amb <prgn/aptitude/ amb

     <example>
# aptitude search "~ahold" | grep "^.h"
     </example></p>

     <p>Si voleu comprovar quins paquets teniu retinguts amb l'
     <prgn/apt-get/, heu d'emprar
     <example>
# dpkg --get-selections | grep hold
     </example></p>

     <p>Si vàreu canviar i recompilar un paquet localment, i no el vàreu canviar 
	 de nom o vàreu posar una època a la versió, hauríeu de posar-lo com a
	 retingut a fi d'evitar que s'actualitze.</p>

     <p>L'estat de paquet "hold" en l'<prgn/aptitude/ es pot canviar 
	 utilitzant (canvieu <tt/hold/ amb <tt/unhold/ per eliminar l'estat "hold"):
     <example>
# aptitude hold <var>package_name</var>
     </example>
     </p>

     <p>Si hi ha alguna cosa que us cal arreglar, el millor és que
	 us assegureu que el <file/sources.list/ encara apunta a 
	 &oldreleasename; tal com s'explica a 
     <ref id="old-sources">.</p>
    </sect1>

    <sect1 id="backports"><heading>Fonts no oficials i "backports"</heading>

     <p>Si teniu algun paquet que no és de Debian al sistema, 
	 sigueu conscients que aquests paquets podrien ser esborrats en 
	 l'actualització a causa de dependències conflictives. Si aquests paquets 
	 es van instal·lar afegint un arxiu de paquets al vostre 
	 <file>/etc/apt/sources.list</file>,
	 heu de comprovar si eixe arxiu també ofereix paquets compilats per a
	 &releasename; i canviar la línia del font d'acord amb això al 
	 mateix temps que les fonts dels paquets Debian.</p>

     <p>Alguns usuaris podrien tenir versions noves portades dels paquets
	 que <em/estan/ instalats a Debian en els seus sistemes 
	 &oldreleasename;.
	 És molt probable que eixos paquets causen problemes a l'actualització,
	 ja que podrien donar arxius conflictius<footnote>El sistema de gestió
	 de paquets de Debian normalment no permet a cap paquet que esborre o
	 reemplaci un fitxer que és propietat d'un altre paquet; si no s'ha
	 definit que per reemplaçar aquell paquet.</footnote>. La secció
     <ref id="trouble"> conté informació sobre com tractar amb conflictes de
	 fitxers si apareixen.</p>

    </sect1>
    </sect>


    <sect id="upgrade-process"><heading>Preparació de les fonts de l'APT</heading>

     <p>Abans de començar l'actualització heu de configurar el fitxer
	 de configuració d'<package/apt/ de les llistes de paquets,
     <file>/etc/apt/sources.list</file>.</p>

     <p>L'<package/apt/ considerarà que tots els paquets es poden trobar 
	 a alguna línia "<tt>deb</tt>" i instal·larà els paquets amb el
	 número de versió més alt, donant prioritat a les línies mencionades
	 primer (d'aquesta forma, en el cas de tenir diferents localitzacions 
	 de miralls, primer anirà el vostre disc local, desprès
	 els CD-ROM, i aleshores els miralls HTTP/FTP).</p>

     <p>Sovint es referirà a un llançament pel seu nom codi (p.e.
     &oldreleasename;, &releasename;) i pel seu nom d'estat (p.e.
     oldstable, stable, testing, unstable). Referir-se a un llançament
	 pel seu nom codi té l'avantatge que mai sereu sorpresos per un 
	 nou llançament, per aquest motiu aquesta serà l'aproximació utilitzada ací.
	 Açò significa, per descomptat, que haureu de mirar els anuncis de llançaments
	 pel vostre compte. Si utilitzeu el nom de l'estat, trobareu càrrega 
	 d'actualització de paquets disponible en el moment que es produeixi 
	 el llançament.</p>

     <sect1 id="network"><heading>Afegir fonts Internet per APT</heading>

      <p>La configuració per defecte està preparada per instal·lar
	  des dels principals servidors de Debian a Internet, però podríeu
	  modificar el <file>/etc/apt/sources.list</file> per fer servir 
	  altres miralls, preferiblement un mirall que estigui a una xarxa
	  mes propera a vosaltres.</p>

<!-- FJP: Why is 'default configuration' relevant here? We are talking about
     upgrading existing installations; we really have no idea what
     apt-sources users will have set up here (maybe just a Woody CD-set).
     Note: D-I sets the default configuration to a mirror based on
     the selected country and not the 'main' servers. -->

      <p>Les adreces dels miralls de Debian d'HTTP o FTP es poden trobar a
      <url id="&url-debian-mirrors;"> (cerqueu a la secció "Llista completa
	  de miralls"). Els miralls HTTP són normalment més ràpids que els 
	  miralls FTP.</p>

      <p>Per exemple, suposeu que el mirall de Debian que teniu més 
	  a prop és <tt>&url-debian-mirror-eg;/</tt>. Quan examineu un mirall
	  amb un navegador web o un programa d'FTP, voreu que els directoris
	  principals estan organitzats així:

      <example>
&url-debian-mirror-eg;/dists/&releasename;/main/binary-&architecture;/...
&url-debian-mirror-eg;/dists/&releasename;/contrib/binary-&architecture;/...
      </example></p>

      <p>Per emprar aquest mirall amb l'<prgn/apt/, afegiu aquesta línia
	  al fitxer <file/sources.list/:

      <example>
deb &url-debian-mirror-eg; &releasename; main contrib
      </example></p>

      <p>Adoneu-vos que la `<tt>distribució</tt>' s'afegeix implícitament,
	  i els arguments de desprès del nom de llançament s'utilitzen per 
	  expandir el camí en directoris múltiples.</p>

      <p>Després d'afegir les vostres fonts noves, inhabiliteu les línies
	  "<tt/deb/" que prèviament estaven al <file/sources.list/, afegint un
	  <tt/#/ davant d'aquestes.</p>

      <p>Qualsevol paquet que caldrà per la instal·lació s'emmagatzema
	  a <file>/var/cache/apt/archives</file> (i el subdirectori 
	  <file>partial/</file>, a la descàrrega), per tant heu 
	  d'assegurar-vos que teniu prou espai abans d'intentar començar
	  la instal·lació.
	  En una instal·lació raonablement completa de Debian podeu esperar 
	  que es descarreguen almenys 300MiB de dades.</p>

     </sect1>

     <sect1 id="localmirror"><heading>Afegir fonts d'APT per un mirall 
	 local</heading>

      <p>En comptes d'utilitzar miralls HTTP o FTP podeu modificar el
	  <file>/etc/apt/sources.list</file> per fer servir un mirall al 
	  vostre disc local (que possiblement muntareu amb NFS).</p>

      <p>Per exemple, el vostre mirall de paquets podria estar a
      <file>/var/ftp/debian/</file>, i tenir els directoris principals
	  com aquests:

      <example>
/var/ftp/debian/dists/&releasename;/main/binary-&architecture;/...
/var/ftp/debian/dists/&releasename;/contrib/binary-&architecture;/...
      </example></p>

      <p>Per utilitzar-lo amb l'<prgn/apt/, afegiu aquesta línia al vostre
	  fitxer <file/sources.list/:

      <example>
deb file:/var/ftp/debian &releasename; main contrib
      </example></p>

      <p>Adoneu-vos que el `<tt>dists</tt>' s'afegeix implícitament, i els
	  arguments de després del nom del llançament s'utilitzen per expandir
	  el camí en directoris múltiples.</p>

     <p>Després d'afegir les noves fonts, deshabiliteu les línies "<tt/deb/"
	 que prèviament tenieu al <file/sources.list/, posant un <tt/#/ davant 
	 d'elles.</p></sect1>

    <sect1 id="cdroms"><heading>Afegir fonts APT d'un CD-ROM o DVD</heading>

     <p>Si voleu utilitzar <em/sols/ CDs , comenteu
	 les línies "<tt/deb/" al <file>/etc/apt/sources.list</file> 
	 posant un <tt/#/ davant d'elles.</p>

<!-- Default cdrom mount point is /cdrom, not /media/cdrom and fixed!, see #282344
   (but the -d option of apt-cdrom allows scanning from somewhere else) -->
     <p>Assegureu-vos que hi ha un línia al fitxer<file>/etc/fstab</file> 
	 que permet muntar la unitat de CD-ROM al punt de muntatge
	 <file>/cdrom</file> (és necessari el punt de muntatge exacte 
	 <file>/cdrom</file> per a l'<prgn/apt-cdrom/). Per exemple, si 
	 <file>/dev/hdc</file> és la unitat de CD-ROM, el 
	 <file>/etc/fstab</file> ha de contenir una línia com aquesta:

     <example>
/dev/hdc /cdrom auto defaults,noauto,ro 0 0
     </example></p>

     <p>Adoneu-vos que <em/no hi ha espais/ entre les paraules 
     <tt>defaults,noauto,ro</tt> al quart camp.</p>

     <p>Per verificar el funcionament, inseriu un CD i proveu d'executar

     <example>
# mount /cdrom  # açò muntarà el CD al punt de muntatge
# ls -alF /cdrom # açò mostraria el directori arrel del CD
# umount /cdrom  # açò desmuntarà el CD
     </example></p>

     <p>Tot seguit, executeu:

     <example>
# apt-cdrom add
     </example>
	 
	 per cada CD-ROM amb binaris de Debian, per les dades de cada CD a
	 la base de dades de l'APT.</p>
    </sect1>
    </sect>

	<sect id="upgradingpackages"><heading>Actualització de paquets</heading>

	 <p>La forma recomanada per l'actualització entre llançaments de 
	 &debian; és l'eina de gestió de paquets <prgn>aptitude</prgn>. Aquest
	 programa fa més segures les decisions de les instal·lacions de paquets
	 que si s'executa directament <prgn>apt-get</prgn>.</p>

	 <p>No oblideu de muntar totes les particions necessàries (especialment
	 les particions arrel i <file>/usr</file>) amb lectura i escriptura 
	 amb una ordre de l'estil:

     <example>
# mount -o remount,rw /<var>mountpoint</var>
     </example></p>

	 <p>Ara heu de tornar a comprovar que les entrades de les fonts 
	 d'APT 
	 (a <file>/etc/apt/sources.list</file>) apunten o bé a
	 "<tt/&releasename;/" o a "<tt>stable</tt>". Avís: les línies de les fonts
	 d'un CD-ROM sovint apunten a "<tt/unstable/" encara que açò puga ser
	 poc clar, <em/no/ ho canvieu.</p>

	 <p>Es recomana molt que utilitzeu el programa
	 <prgn>/usr/bin/script</prgn> per desar una transcripció de la
	 sessió d'actualització. Aleshores, si apareix un problema, tindreu
	 un fitxer de registre del que ha passat, i si us cal, podeu
	 indicar la informació exacta en un informe d'error. Per començar a
	 desar la sessió, escriviu:

     <example>
# script -a ~/upgrade-to-&releasename;.typescript
     </example>

	 o quelcom de semblant. No poseu el fitxer typescript a un directori 
	 temporal com els <file>/tmp</file> o <file>/var/tmp</file> (els 
	 fitxers d'aquests directoris es poden esborrar al llarg de 
	 l'actualització o bé del reinici).</p>

     <p>El typescript també us permetrà revisar la informació que s'ha 
	 mostrat en pantalla. Només canvieu al VT2 (utilitzant <tt/Alt-F2/) 
	 i, desprès d'entrar, executeu 
	 <tt>less ~root/upgrade-to-&releasename;.typescript</tt> per veure el 
	 fitxer.</p>

     <p>Desprès de completar l'actualització, podeu aturar el <prgn/script/
	 escrivint <tt/exit/ al indicador d'ordres.</p>

    <sect1 id="updating_lists"><heading>Actualització de la llista de 
	paquets</heading>

     <p>S'ha de descarregar la llista de paquets de què es disposa per 
	 al nou llançament. Açò es fa executant <footnote>Utilitzem 
	 <prgn/apt-get/ ja que la versió d'<prgn/aptitude/ de &oldreleasename;
	 pot fallar quan han estat afegits noves fonts al fitxer 
	 <file/sources.list/.</footnote>:</p>

	 <p><example>
# apt-get update
	 </example></p>

    </sect1>


<!-- FJP: This next section can probably be dropped for etch -->
    <sect1 id="upgrading_aptitude"><heading>Actualització de 
	l'aptitude</heading>

     <p>Els tests d'actualització han mostrat que la versió de
	 &releasename; de l'<prgn/aptitude/ és millor per resoldre 
	 dependències complexes en l'actualització que l'<prgn/apt-get/ o 
	 l'<prgn/aptitude/ de &oldreleasename;.

     Aleshores, heu d'actualitzar fent, primer:
     <example>
# aptitude install aptitude
     </example></p>

     <p>Es mostrarà una llista dels canvis que es faran i se us preguntarà
	 que els confirmeu. Fixeu-vos bé en els canvis proposats, especialment
	 en els paquets que s'esborraran a l'actualització, abans de 
	 confirmar.</p>

     <p>En alguns casos, si es llista un gran nombre de paquets per 
	 esborrar-los, podeu reduir aquesta llista seleccionant 
	 "pre-actualitzar" altres paquets al mateix temps que 
	 <package/aptitude/. Un exemple que pot aclarir açò: als tests
	 d'actualització dels sistemes que tenen instal·lat el KDE, hem
	 vist que aquest pas pot fer que s'esborren molts paquets de KDE i/o
	 perl. S'ha comprovat que la solució passa per executar
     <tt>install aptitude perl</tt> en comptes de <tt>install aptitude</tt>.</p>

    </sect1>

    <sect1 id="upgrading_other">
	<heading>Actualització de la resta del sistema</heading>

     <p>Ara ja esteu preparats per continuar amb la part principal de 
	 l'actualització. Executeu:</p>
	 <p><example>
# aptitude -f --with-recommends dist-upgrade
	 </example></p>

	 <p>Açò completarà una actualització del sistema, es a dir, instal·larà
	 les versions més noves de tots els paquets, i resoldrà tots
	 els canvis de dependències possibles entre paquets a llançaments
	 diferents. Si s'escau, instal·larà alguns paquets nous 
	 (normalment noves versions de llibreries o paquets canviats de nom), 
	 i esborrarà qualsevol paquet obsolet conflictiu (com el 
	 <package>console-tools-libs</package>).</p>

     <p>Quan actualitzeu des d'un conjunt de CD-ROMs, se us demanarà
	 que introduïu CDs específics en diferents moments al llarg de 
	 l'actualització. Açò és així perquè hi ha paquets interrelacionats que
	 estan dispersos en diferents CDs</p>

	 <p>Les noves versions dels paquets actualment instal·lats que no es
	 poden actualitzar sense canviar l'estat de la instal·lació d'un altre
	 paquet es deixaran en la seua versió actual (que es mostrarà com a
	 "held back"). Açò es pot resoldre o bé utilitzant 
	 <prgn>aptitude</prgn> per escollir aquests paquets o bé executant 
	 <tt>aptitude -f install <var>package</var></tt>.</p>

     <p>L'opció <tt/--fix-broken/ (o sols <tt/-f/) fa que 
     l'<package/apt/ intente arreglar un sistema amb dependències 
	 trencades. L'<package/apt/ no permet que tingueu paquets amb 
	 dependències trencades al sistema.</p>

    </sect1>

    <sect1 id="trouble"><heading>Possibles problemes en l'actualització</heading>

     <p>Si una operació fent servir <prgn/aptitude/, <prgn/apt-get/ o
     <prgn/dpkg/ falla amb l'error
<example>
E: Dynamic MMap ran out of room
</example>
     l'espai de memòria cau per defecte és insuficient. Ho podeu resoldre 
	 o bé esborrant o comentant les línies que no calen a 
     <file>/etc/apt/sources.list</file>, o incrementant la mida de la 
	 memòria cau.
	 La mida de la memòria cau es pot incrementar fixant 
	 <tt/APT::Cache-Limit/ al <file>/etc/apt/apt.conf</file>. L'ordre 
	 següent li donarà un valor que serà suficient per a l'actualització:
<example>
# echo 'APT::Cache-Limit "12500000";' >> /etc/apt/apt.conf
</example>
     Açò dóna per suposat que aquesta variable encara no té cap valor assignat 
	 en eixe fitxer.</p>

     <p>De vegades, cal activar l'opció APT::Force-LoopBreak a l'APT
	 per que pugui, de forma temporal, esborrar paquets essencials, a causa de
	 cicles Conflicts/Pre-Depends. L'<prgn/aptitude/ us n'alertarà
	 i avortarà l'actualització. Podeu evitar-ho especificant l'opció
     <tt>-o APT::Force-LoopBreak=1</tt> a la línia d'ordres de 
	 l'<prgn/aptitude/.</p>
<!-- JFS: Shouldn't this mention also Apt's configuration file? -->

     <p>És possible que l'estructura del sistema de dependències es
	 corrompi i que calgui una intervenció manual. Normalment açò
	 vol dir emprar <prgn/aptitude/ o 

     <example>
# dpkg --remove <var>package_name</var>
     </example>

     per eliminar els paquets problemàtics, o

     <example>
# aptitude --fix-broken install
# dpkg --configure --pending
     </example></p>

     <p>En alguns casos extrems haureu de forçar la reinstal·lació
	 amb una ordre de l'estil

     <example>
# dpkg --install <var>/path/to/package_name.deb</var>
     </example></p>

     <p>No hauríeu de tenir cap conflicte de fitxers si actualitzeu
	 des d'un sistema &oldreleasename; "pur", però pot passar si teniu
	 algun backport instal·lat. Un conflicte de fitxers donarà un error
	 de l'estil:

     <example>
Unpacking replacement <var>&lt;package-foo&gt;</var> ...
dpkg: error processing <var>&lt;package-name-for-foo&gt;</var> (--unpack):
 trying to overwrite `<var>&lt;some-file-name&gt;</var>',
 which is also in package <var>&lt;package-bar&gt;</var>
     </example></p>

     <p>Podeu provar de resoldre el conflicte de fitxers forçant
	 l'esborrat del paquet esmentat a l'<em/última/ línia del missatge
	 d'error:

     <example>
# dpkg -r --force-depends <var>package_name</var>
     </example></p>

     <p>Desprès d'arreglar les coses, hauríeu de ser capaços de
	 continuar l'actualització repetint les ordres <tt/aptitude/
	 prèviament descrites.</p>

     <p>Durant l'actualització us faran algunes preguntes referents a la
	 configuració o reconfiguració d'alguns paquets. Quan se us pregunti
	 si s'ha de reemplaçar qualsevol dels fitxers 
	 <file>/etc/init.d</file> o els directoris
     <file>/etc/terminfo</file>, o el <file>/etc/manpath.config</file>
	 per la versió del mantenidor del paquet, heu de respondre 'sí'
	 per garantir la consistència del sistema. Sempre podreu tornar a
	 les versions velles, ja que es desaran amb l'extensió 
     <tt/.dpkg-old/.</p>

     <p>Si no esteu segurs de què fer, copieu-vos el nom del paquet
	 o del fitxer, i resoleu-ho desprès. Podeu cercar al fitxer
	 typescript per revisar la informació que teníeu a la pantalla
	 en el moment de l'actualització.</p>

    </sect1>
    </sect>
    
	<sect id="newkernel"><heading>Actualització del nucli i dels paquets 
	relacionats</heading>

	 <p>Hauríeu d'actualitzar el nucli Linux per separat de la resta
	 dels vostres paquets.
<!-- TODO: add something in "before you upgrade", and get the order right -->
	 Pot ser voleu fer-ho vosaltres mateixos, o bé instal·lant un dels 
	 paquets <package/linux-image-*/ o bé compilant un nucli personalitzat
	 des de les fonts.
     Llegiu la informació d'aquesta secció per poder vigilar possibles 
	 problemes amb l'actualització del nucli.</p>

<![ %defaulted-2.4 [
     <p>Els paquets del nucli de linux han canviat de <tt/kernel-*/ 
	 <p>Si esteu fent servir un nucli de la sèrie 2.4, la antiga sèrie
	 estable de nuclis de Linux, hauríeu d'actualitzar a la sèrie 2.6,
	 ja que la 2.4 no serà mantinguda durant molt de temps més a %releasename;.
     Si esteu utilitzant un nucli de la sèrie 2.2, cal que actualitzeu 
	 (almenys) a la sèrie 2.4 (millor si és a la sèrie 2.6) abans 
	 d'actualitzar els paquets.
<!-- TODO: incoporate this part in this section -->
	 Alguns problemes generals associats amb l'actualització a 2.6 estan 
	 documentats a <ref id="upgrade-to-2.6">.</p>
]]>

    <sect1><heading>L'initrd-tools està obsolet</heading>
     <p>Ja no es dóna suport al <package/initrd-tools/ i ha estat 
	 substituït pel <package/initramfs-tools/ i el <package/yaird/.
	 L'actualització d'un nucli d'etch farà que per defecte s'instal·le 
     l'<package/initramfs-tools/. 
<![ %defaulted-2.4 [	 
	 Si esteu actualitzant des d'un nucli
	 2.4 a un nucli 2.6 per primera vegada, heu d'utilitzar
     l'<package/initramfs-tools/.
     El <package/yaird/ farà que les instal·lacions del linux-image-2.6
	 fallin quan s'executi a un nucli 2.2 o 2.4.
]]>	 
	 </p>
    </sect1>

    <sect1><heading>El devfs està obsolet</heading>
     <p>El <prgn>devfs</prgn> ja no funciona a %releasename;.
	 Es recomana que els usuaris migrin des d'udev a una gestió dinàmica
	 del <file>/dev</file>.
	 Els nuclis de Debian no inclouen la funcionalitat per al <prgn>devfs</prgn>,
	 per tant els usuaris de <prgn>devfs</prgn> han de convertir
	 de forma manual els seus sistemes abans d'actualitzar a un nucli 
	 d'&releasename;.</p>

     <p>Si veieu la cadena 'devfs' al <file>/proc/mounts</file>,
	 probablement esteu fent servir devfs.
	 Qualsevol fitxer de configuració que fa referència a l'estil de
	 noms de devfs, necessitarà que l'adapteu per utilitzar l'estil de
	 noms de l'udev. Els fitxers que probablement fan referència a
	 l'estil de noms de dispositiu de devs són 
     <file>/etc/fstab</file>, <file>/etc/lilo.conf</file>, 
	 <file>/boot/grub/menu.lst</file>, etc.</p>

     <p>Hi ha més informació sobre els possibles problemes a l'informe d'error
     <url id="http://bugs.debian.org/341152"; name="#341152">.
     </p>
    </sect1>

<![ %i386-amd64-ia64 [
    <sect1><heading>Els nuclis estàndard tenen la funcionalitat SMP</heading>
     <p>Els sistemes multiprocessador no necessitaran ja una versió 
	 *-smp del nucli de Linux. Als &arch-title els paquets linux-image 
	 que no tenen el sufix -smp suporten sistemes multiprocessador i
	 uniprocessador.</p>
    </sect1>

]]>

<![ %i386 [
    <sect1><heading>La versió 386 del nucli és obsoleta</heading>
     <p>El suport per la subarquitectura 80386 de &arch-title; s'ha 
	 eliminat a etch. La versió del nucli 386 ja no es manté i s'ha 
	 reemplaçat per la nova versió 486.</p>
	</sect1>
]]>
     
    <sect1><heading>Reordenació de l'enumeració de dispositius</heading>
     <p>&releasename; té un mecanisme molt més robust per trobar nou maquinari
	 que els llançaments anteriors. D'altra banda, açò pot donar lloc 
	 a canvis en l'ordre en què es detecten els dispositius del 
	 vostre sistema, afectant l'ordre en què s'assignen els noms dels
	 dispositius.
     Per exemple, si teniu dos controladors de xarxa que estan associats
	 a dos controladors diferents, els dispositius eth0 i eth1 als que
	 apunten es podrien intercanviar.
     Tingueu en compte que el nou mecanisme entén que si per exemple canvieu
	 els controladors ethernet d'un sistema executant &releasename;, el
	 nou adaptador també agafarà un nom nou per a la interfície.</p>

     <p>En els dispositius de xarxa, podeu evitar aquest reordenament
	 emprant la utilitat <prgn>ifrename</prgn> per lligar els
	 dispositius físics a noms específics en el moment de l'arrencada.
<!-- TODO: add ifupdown-scripts-zg2 as well here? -->
     Vegeu <manref name="ifrename" section="8"> i <manref name="iftab"
     section="5"> per obtenir més informació.</p>

<!-- TODO:
     *** maks: please review the initramfs stuff for accuracy - I'm going
     ***    by what I remember, and haven't tested this recently
     -->
     <p>En els dispositius d'emmagatzemament podeu ignorar aquest 
	 reordenament si utilitzeu <package/initramfs-tools/ 
	 i el configureu perquè carregui els mòduls 
	 dels controladors de dispositius d'emmagatzemament en el mateix ordre
	 que estan carregats ara.
	 Per fer-ho, identifiqueu quin és l'ordre en què els mòduls 
	 d'emmagatzemament es van carregar al vostre sistema mirant la
	 sortida de l'<prgn/lsmod/.
	 L'<prgn/lsmod/ dóna la llista de mòduls en ordre invers al que han estat
	 carregats, és a dir, el primer mòdul a la llista és l'últim que
	 que s'ha carregat.</p>

     <p>D'altra banda, esborrar i tornar a carregar els mòduls 
	 després de l'arrencada inicial afectarà aquest ordre. A més, el
	 nucli pot tenir alguns dispositius enllaçats estàticament,
	 i aquests noms no apareixeran a la sortida de 
     l'<prgn>lsmod</prgn>. Podeu esbrinar aquests noms de dispositiu
	 i ordre de càrrega examinant el 
     <file>/var/log/kern.log</file>, i la sortida del
     <prgn>dmesg</prgn>.</p>

     <p>Afegiu eixos noms dels mòduls al 
	 <file>/etc/initramfs-tools/modules</file> en l'ordre
	 que hauria de carregar-se al moment de l'arrencada. Els noms d'alguns 
	 mòduls pot variar de &oldreleasename; a &releasename;. Per
	 exemple, sym53c8xx_2 s'ha reanomenat a sym53c8xx.</p>

     <p>Aleshores caldrà regenerar la imatge de l'initramfs
	 executant <tt>update-initramfs -k all</tt>.</p>

     <p>Una vegada esteu executant un nucli &releasename; i udev, heu de
	 reconfigurar el vostre sistema per aconseguir que accedeixi als discs 
	 amb un àlies que no depengui de l'ordre de càrrega del dispositiu.
	 Aquests àlies són a la jerarquia <file>/dev/disk/</file> .</p>
    </sect1>

<![ %ia64 [
    <sect1><heading>Reordenació dels dispositius sèrie</heading>
     <p>Si teniu una màquina HP i esteu utilitzant el port de la
	 consola sèrie MP (el connector etiquetat "console" al cable amb
	 3 caps), la actualització "trencarà" la vostra consola!</p>

     <p>Llegiu la informació que hi ha a continuació abans 
	 d'actualitzar.</p>

     <p><list>
     <item><p>El dispositiu de la consola canviarà de
	 <file>ttyS0</file> a
      <file>ttyS1</file>, <file>ttyS2</file>, o <file>ttyS3</file> 
	  per tant
      <list>
      <item><p>Editeu <file>/etc/inittab</file> per afegir una entrada
	  gett per al
       <file>/dev/ttyS1</file> (rx4640, rx5670, rx7620, rx8620, Superdome),
       <file>/dev/ttyS2</file> (rx1600), o
       <file>/dev/ttyS3</file> (rx2600).</p></item>
      <item><p>Editeu <file>/etc/securetty</file> per afegir
       <file>ttyS1</file>, <file>ttyS2</file>, o
       <file>ttyS3</file>.</p></item>
      <item><p>Deixeu les entrades <file>ttyS0</file> que hi havia al
       <file>/etc/inittab</file> i <file>/etc/securetty</file> de forma
	   que encara pugueu arrencar els nuclis vells.</p></item>
      </list>
	 </p></item>

     <item><p>Editeu <file>/etc/elilo.conf</file> per esborrar qualsevol 
	 argument de l'estil "console="<p></item>

     <item><p>Executeu l'<prgn/elilo/ per instal·lar el carregador d'arrencada 
	 amb la nova configuració.</p></item>

     <item><p>Reinicieu i utilitzeu l'opció d'arrencada EFI al menú 
	 de manteniment per seleccionar exactament un dispositiu per a la
	 sortida per consola, entrada, i error estàndard. Aleshores feu
	 un reinici en fred perquè els canvis tinguin efecte.</p>
     
      <p>A la consola MP, aneu amb compte de seleccionar el dispositiu
      "Acpi(HWP0002,700)/Pci(...)/Uart" al camí.</p></item>
     </list></p>

     <p>Trobareu més detalls d'aquests canvis i ajuda per als problemes a
     <url id="http://lists.debian.org/debian-ia64/2005/01/msg00008.html";>.</p>

    </sect1>
]]>

    <sect1><heading>Actualització del nucli</heading>
     <p>Quan feu dist-upgrade des de &oldreleasename; a &releasename;,
	 es recomana molt que instal·leu un dels nou metapaquets
	 linux-image-2.6.
	 
	 Aquest paquet es podria instal·lar automàticament en el procés 
	 dist-upgrade. Podeu verificar-ho executant:
     <example>
# dpkg -l | grep '^ii linux-image'
     </example></p>

     <p>Si no veieu cap sortida, aleshores caldrà instal·lar un 
	 paquet linux-image a mà. Per veure la llista de metapaquets
	 linux-image-2.6 que hi ha a l'abast, executeu:
     <example>
# apt-cache search linux-image-2.6- | grep -v transition
     </example></p>

     <p>Si no sabeu segur quin paquet seleccionar, executeu
     <tt>uname -r</tt> i busqueu un paquet amb un nom semblant.
	 Per exemple, si vegeu '2.4.27-3-686', es recomana que instal·leu
     <package/linux-image-2.6-686/.
	 Podeu també utilitzar apt-cache per veure una descripció llarga
	 de cada paquet per escollir quina és la millor que hi ha disponible.
     Per exemple:
     <example>
# apt-cache show linux-image-2.6-686
     </example></p>

     <p>Heu d'utilitzar <tt/aptitude install/ per instal·lar-lo.
	 Una vegada que aquest nucli nou sigui instal·lat hauríeu de reiniciar
	 a la pròxima oportunitat per aprofitar-lo.</p>

     <p>Per als més atrevits hi ha una manera fàcil de compilar el vostre
	 nucli personalitzat a &debian;. Instal·leu el paquet
     <package>kernel-package</package> i llegiu la documentació que hi ha a
     <file>/usr/share/doc/kernel-package</file>.</p>

    </sect1>

    <sect id="nownownow"><heading>Coses a fer abans de reiniciar</heading>

     <p>Quan l'<tt>aptitude dist-upgrade</tt> ha acabat, l'actualització
     "formal" s'ha completat, però hi ha altres coses que s'han
	 de fer <em/abans/ de reiniciar.</p>

    <sect1 id="mdadm"><heading>Actualització de mdadm</heading>

     <p>El mdadm necessita ara un fitxer de configuració per muntar les
	 matrius MD (RAID) des del ramdisk inicial a la seqüència d'inici
	 del sistema. Assegureu-vos de llegir i seguir les instruccions que hi
	 ha a <file>/usr/share/doc/mdadm/README.upgrading-2.5.3.gz</file>
	 desprès d'haver actualitzat <strong> i abans de reiniciar</strong>.
	 La última versió d'aquest fitxer la podeu trobar a
     <url id="http://svn.debian.org/wsvn/pkg-mdadm/mdadm/trunk/debian/README.upgrading-2.5.3?op=file";>;
     consulteu-lo si trobeu algun problema.</p>

    </sect1>
    </sect>

    <sect id="obsolete"><heading>Paquets obsolets</heading>

<!-- JFS: Providing a full listing might be useful, especially if we can
point to the Bug that was opened when the bug was removed. This list should
be moved to an appendix, instead of adding it inline as we did in the
potato to woody RN -->

     <p>Amb la introducció de milers de nous paquets, &releasename;
	 també retira i omet més de dos mil paquets antics que eren a
	 &oldreleasename;. No es proporciona una forma d'actualització per aquests
	 paquets obsolets. Tot i que res no impedeix que continueu utilitzant
	 els paquets obsolets si ho desitgeu, el projecte Debian aturarà
	 el manteniment de seguretat per a aquests desprès d'un any des del llançament
	 de &releasename;<footnote>O mentre no hi haja un altre
	 llançament en aquella franja de temps. Sols es fa
	 manteniment simultani a dos llançaments estables.</footnote>, i no es 
	 farà cap altre manteniment mentrestant. Es recomana, si n'hi ha, que els
	 reemplaceu per les alternatives de què es dispose.</p>

     <p>Hi ha moltes raons per les quals alguns paquets s'esborren
	 de la distribució: ja no els mantenen els desenvolupadors; no hi ha
	 cap desenvolupador de Debian interessat a mantenir-los; la 
	 funcionalitat que donen s'ha vist reemplaçada per alguns programes
	 nous (o versions noves); o bé s'ha considerat que no és adequat per a
	 &releasename; a causa de les errades que té. En aquest darrer cas, 
	 els paquets encara els podríeu trobar a la distribució "unstable"</p>

     <p>Detectar quins paquets son "obsolets" en un sistema actualitzat
	 és fàcil ja que els frontals de gestió de paquets els marquen com
	 a tals. Si esteu emprant l'<prgn>aptitude</prgn>, podeu veure una
	 llista de eixos paquets a l'entrada "Paquets obsolets i creats
	 localment". El <prgn>dselect</prgn> dóna una secció semblant
	 però la llista que es mostra pot ser diferent. A més, si heu
	 utilitzat l'<prgn>aptitude</prgn> per instal·lar manualment paquets
	 a &oldreleasename; haurà mantingut una pista d'aquells paquets que heu
	 instal·lat manualment i podrà marcar com a obsolets els
	 paquets que han estat introduïts per dependència únicament i no 
	 calen si un paquet ha estat esborrat. També, l'<prgn>aptitude</prgn>,
	 a diferència del <prgn>deborphan</prgn>, no marcarà com a obsolets els
	 paquets que heu instal·lat manualment, a diferència d'aquells que
	 s'han instal·lat automàticament com a dependències.</p>

     <p>Hi ha eines addicionals que podeu fer servir per trobar paquets
	 obsolets, com el <prgn>deborphan</prgn>, el <prgn>debfoster</prgn> o
     el <prgn>cruft</prgn>. És molt recomanat el <prgn>deborphan</prgn>,
	 encara que (en el seu mode per defecte) tan sols informarà sobre
	 biblioteques obsoletes: els paquets de les seccions "libs" o "oldlibs"
	 que no utilitzen cap altre paquet. No esborreu a cegues els paquets
	 d'aquelles eines presents, especialment si esteu emprant opcions
	 no per defecte que tendeixen a produir falsos positius. Es recomana
	 que reviseu manualment els paquets suggerits per esborrar (p.e.
	 els continguts, la mida i la descripció) abans d'esborrar-los.</p>

<!-- JFS: Should we recommend purging old packages? This might be
dangerous since the maintainer scripts might try to remove stuff that
didn't belong to them... -->

     <p>El <url id="&url-bts;" name="Sistema de seguiment d'errors de 
	 Debian"> sovint dóna informació addicional de per què els paquets
	 es van esborrar. Hauríeu de revisar els informes d'error del paquet
	 i els informes d'error arxivats pel <url
     id="&url-bts;cgi-bin/pkgreport.cgi?pkg=ftp.debian.org&#38;archive=yes"
     name="pseudo-paquet ftp.debian.org">.</p>

    <sect1 id="dummy"><heading>Paquets ficticis</heading>

<!-- JFS: If the appendix is kept this section should point there and the packages described here should be moved to that section -->

     <p>Alguns dels paquets de &oldreleasename, s'han dividit en diferents
	 paquets a &releasename;, sovint per millorar el manteniment del sistema.
	 Per facilitar la forma d'actualització en aquests casos, &releasename;
	 sovint ofereix paquets "ficticis": són paquets buits que tenen el 
	 mateix nom que el paquet vell a &oldreleasename; amb dependències
	 que fan que s'instal·le el nou paquet. Aquests paquets "ficticis"
	 són considerats obsolets després de l'actualització, i es poden
	 esborrar amb seguretat.

     <p>La major part (però no tots) de les descripcions dels paquets 
	 ficticis indiquen el seu propòsit. Les descripcions d'aquests
	 paquets no són uniformes, però l'opció <tt>--guess</tt> 
	 del <prgn>deborphan</prgn> pot ser útil per detectar-los al vostre sistema.
     Tingueu en compte que alguns paquets ficticis no són per a esborrar-se
	 desprès d'una actualització, sinó que s'utilitzen per mantenir
	 el seguiment de la versió actual del programa que està disponible
	 al llarg del temps.</p>

    </sect1>
    </sect>
   </chapt>

<!-- FJP: Add more info here on dealing with obsolete packages?
     Also how to purge packages that were deleted but still have conffiles
     (use "limit" command in aptitude and search for ~c) -->

    <chapt id="information">
    <heading>Coses que s'han de tenir en compte en relació a &releasename;</heading>

    <sect id="problems"><heading>Possibles problemes</heading>
     <p>De vegades, els canvis tenen efectes col·laterals que no es
	 poden evitar fàcilment, o ens exposen a errors en algun altre lloc.
	 Ací documentem els problemes de què estem avisats.
	 Llegiu també les errates, la documentació dels paquets importants,
	 els informes d'error i la informació que hi ha a
     <ref id="morereading">.
     </p>

     <sect1 id="window-scaling"><heading>No es pot arribar a alguns 
	 llocs de xarxa amb TCP</heading>
     <p>
     Des del 2.6.17, Linux fa ús d'escalat de finestra TCP tal com 
	 s'especifica al RFC 1323 d'una forma agressiva. Alguns servidors
	 tenen un comportament erroni, i anuncien de forma incorrecta la
	 mida de la finestra per ells mateix. Vegeu els errors
     <url id="http://bugs.debian.org/381262"; name="#381262"> i
     <url id="http://bugs.debian.org/395066"; name="#395066">
     si voleu més informació.
     </p>
     </sect1>

     <sect1 id="poweroff"><heading>L'apagat automàtic deixa de 
	 funcionar</heading>
     <p>
     En alguns sistemes antics, el <prgn>shutdown -h</prgn> podria no 
	 apagar-los (sols els detindrà). Açò passa perquè s'ha d'emprar
	 l'apm. Afegint <tt>acpi=off apm=power_off</tt> a la línia d'ordres
	 del nucli, p.e. amb el fitxer de configuració de <package/grub/ o de 
	 <package/lilo/ es resoldrà aquest problema.
     Llegiu l'informe d'error 
     <url id="http://bugs.debian.org/390547"; name="#390547">
     per obtenir més informació.
     </p>
     </sect1>

     <sect1 id="apt-pdiff"><heading>L'Apt descarrega fitxers menuts a
	 l'actualització</heading>
     <p>S'ha afegit una funcionalitat a l'<prgn>apt</prgn> perquè descarregue 
	 sols els fitxers amb les diferències entre paquets. Açò és útil
	 per gent amb una connexió de xarxa dolenta, però la gent que tingui
	 un mirall a prop potser voldrà deshabilitar aquesta característica.
     Podeu deshabilitar-la afegint <tt>Acquire::Pdiffs "false";</tt> al
     <file>/etc/apt/apt.conf</file>.
     </p>
     </sect1>
    </sect>


<!-- Controversial, disabled for now, please translate though
    <sect id="german-quotes"><heading>Problems with German Quotes</heading>

     <p>The locales for German style languages (e.g. de_DE@euro)
     unfortunately use an aesthetically unpleasing way of representing
     open quotation marks. We have retained it this way in order to
     preserve compatibility with other Linux distributions, and we hope
     that in the future it will be fixed. We suggest that you switch to a
     UTF-8 locale (e.g. de_DE@euro.UTF-8), which fully supports German with
     the correct quotation marks, and, using Unicode encoding, has better
     support for other languages as well.</p>

     <p>To change the system wide locale choice, use:
     <example>dpkg-reconfigure locales</example></p>
    </sect>
--> 
<!--  Will be added if relevant information is written here
    <sect id="syntax"><heading>Important program syntax changes</heading>

     <p>Debian attempts to avoid changing upstream packages, therefore
     any changes in the upstream package will be present in the version in
     &debian;. This can mean that program behaviour may change between
     releases of &debian;. </p>

     <p><em>No changes yet reported.</em></p>

    </sect>
-->

<![ %defaulted-2.4 [
    <sect id="upgrade-to-2.6">
    <heading>Actualització a un nucli 2.6</heading>
     
	<p>La sèrie de nuclis 2.6 conté grans canvis respecte dels de la sèrie 2.4.
 	 Alguns mòduls han canviat de nom i molts controladors han estat
	 parcialment o gairebé completament reescrits. Actualitzar un nucli 2.6
	 des d'una versió anterior no és aleshores un procés per agafar-se'l
	 a la lleugera. Aquesta secció intenta posar-vos en alerta d'algunes
	 de les qüestions que podeu trobar-vos.</p>

     <p>Per tant us aconsellem que no actualitzeu a un nucli 2.6 com a
	 part de l'actualització des de &oldreleasename; a &releasename;.
     En comptes d'això, primer heu d'assegurar-vos que el vostre
	 sistema funciona correctament amb el nucli antic o amb un nucli 2.4
	 de &releasename; i actualitzar a un nucli 2.6 desprès, per
	 separat.</p>

     <p>Si compileu el vostre nucli des de les fonts, assegureu-vos 
	 d'instal·lar <package/module-init-tools/ abans de reiniciar amb el 
	 nucli 2.6. Aquest paquet reemplaça <package/modutils/ per als nuclis 2.6.
	 Si instal·leu un dels paquets de Debian <package/linux-image/, 
	 s'instal·larà aquest paquet de forma automàtica gràcies a les 
	 dependències.</p>

     <p>
	 Si utilitzeu <em/LVM/, heu d'instal·lar el <package/lvm2/
	 abans de reiniciar, ja que el nucli 2.6 no suporta directament LVM1.
	 Per accedir als volums LVM1, s'empra la capa de compatibilitats de 
	 <package/lvm2/ (el mòdul dm-mod). Podeu deixar instal·lat el
	 <package/lvm10/; els guions d'inici detectaran qui nucli s'utilitza
	 i executaran la versió apropiada.</p>

     <p>Si teniu entrades al fitxer <file>/etc/modules</file> (la 
	 llista de mòduls que es carregaran en arrencar el sistema), aneu amb
	 compte que hi ha alguns mòduls que han canviat de nom. Si us passa açò
	 actualitzeu aquest fitxer amb els noms dels mòduls 
	 nous.</p>

<![ %i386-amd64 [
     <p>En algunes controladores de disc SATA, el dispositiu assignat
	 a un disc i les seves particions han canviat de <file>/dev/hdX</file>
	 a <file>/dev/sdX</file>. Si us passa açò, modifiqueu el 
	 <file>/etc/fstab</file> i el carregador d'arrencada com 
	 corresponga. Si no es fan aquests canvis correctament, el
	 sistema podria no arrencar correctament.</p>
]]>

     <p>Una vegada instal·lat el nucli 2.6, però abans de 
	 reiniciar, assegureu-vos que teniu un mètode de recuperació. Primer 
	 assegureu-vos que la configuració del carregador té les entrades per als 
	 dos nuclis, el nou i el vell, el nucli 2.4. Assegureu-vos també 
	 que teniu un disquet "rescue" o un cdrom a mà, no fos cas que
	 una mala configuració no us deixés arrencar amb el nucli vell.</p>

<![ %not-s390 [
<![ %not-amd64 [
    <sect1 id="2.6-keyboard">
    <heading>Configuració del teclat</heading>

     <p>El canvi més gran als nuclis 2.6 és un canvi fonamental de la
	 capa d'entrada. Aquest canvi fa que tots els teclats semblin
	 teclats de PC "normals". Açò vol dir que si ara teniu seleccionat
	 un teclat de tipus diferent (p.e. un USB-MAC o un teclat Sun),
	 molt probablement acabareu amb un teclat que no funcionarà desprès
	 de reiniciar amb el nou nucli 2.6.</p>

     <p>Si feu un SSH a dins des d'un altre sistema, podreu resoldre
	 aquest problema executant <tt>dpkg-reconfigure console-data</tt>,
	 i escollint l'opció "Seleccioneu un teclat de la llista completa"
	 i seleccionant un teclat "pc".</p>

     <p>Si el teclat de la consola està afectat, probablement també
	 caldrà reconfigurar el teclat per al sistema X Window.
     Podeu fer açò o bé executant <tt>dpkg-reconfigure 
	 xserver-xfree86</tt> o editant el <file>/etc/X11/XF86Config-4</file>
	 directament. No oblideu de llegir la documentació que es nomena a
	 <ref id="nownownow">.</p>

<![ %i386 [
     <p>És improbable que aquest problema afecte l'arquitectura
	 &arch-title; ja que tots els teclats PS/2 i USB ja estaran 
	 configurats com a teclats PC "normals".</p>
]]>
<![ %not-i386 [
     <p>Adoneu-vos que si esteu fent servir un teclat USB, podria estar
	 configurat o bé com un teclat de PC "normal" o com un USB-MAC. En
	 el primer cas no us afectarà aquest problema.</p>
]]>
    </sect1>
]]> <!-- %not-amd64 -->

    <sect1 id="2.6-mouse">
    <heading>Configuració del ratolí</heading>

     <p>Igualment, a causa dels canvis a la capa d'entrada, potser haureu de
	 reconfigurar el sistema X Window i el <package/gpm/ si el
	 ratolí no funciona després d'actualitzar a un nucli 2.6. La causa
	 més probable és que el dispositiu que obté les dades des del 
	 ratolí hagi canviat. Potser caldrà carregar uns mòduls 
	 diferents.</p>

<![ %sparc [
     <p>Si en aquest moment teniu configurades les X per al 
	 <file>/dev/sunmouse</file>, probablement haureu de canviar-ho a
	 <file>/dev/psaux</file>.</p>
]]>

    </sect1>

    <sect1 id="2.6-sound">
    <heading>Configuració del so</heading>

     <p>Als nuclis de la sèrie 2.6 es recomanen els controladors de so
	 ALSA més que no pas els controladors vells de so OSS. Els controladors de
	 so ALSA es trien per defecte. Per fer funcionar el so, cal
	 carregar els mòduls ALSA escaients. En general açò es farà de forma
	 automàtica si teniu instal·lat, a més a mes del paquet 
	 <package>alsa-base</package>, el paquet <package>hotplug</package>
	 o el <package>discover</package>.
	 
     El paquet <package>alsa-base</package> també afegeix els mòduls
     al "blacklists" (llistes negres) per evitar que el <prgn>hotplug</prgn> i el 
     <prgn>discover</prgn> els carreguin. Si teniu mòduls OSS
	 al fitxer <file>/etc/modules</file> esborreu-los.</p>

    </sect1>
]]> <!-- %not-s390 -->

<!-- FJP: May already be covered by kernel team text
     Etch Debian kernels depend on udev via initramfs-tools -->
    <sect1 id="2.6-udev">
    <heading>El canvi a 2.6 podria activar l'udev</heading>

    <p>L'<package/udev/ és una implementació a l'espai d'usuari de devfs.
	Es munta sobre el directori <file>/dev</file> i omple el directori
	amb els dispositius que funcionen amb el nucli. També afegirà dinàmicament i
	esborrarà els dispositius d'acord amb els mòduls del nucli que es
	carreguen i descarreguen, treballant junt amb el <package/hotplug/ 
	per detectar nous dispositius. L'<package/udev/ sols funciona amb
	nuclis 2.6.</p>

    <p>Com que el paquet <package/udev/ s'instal·la automàticament
	com a dependència del nou generador d'initrd que per defecte s'utilitza
	als nuclis 2.6 (<package/initramfs-tools/), l'actualització a un nucli
	2.6 farà normalment que s'activi el paquet <package/udev/ .</p>

    <p>Encara que l'<package/udev/ s'ha provat molt, podeu patir problemes
	menors amb dispositius, que caldrà corregir. Els problemes
	més comuns son els canvis de permisos i/o propietari d'un dispositiu.
	En alguns casos un dispositiu podria no crear-se per defecte (p.e.
    <file>/dev/video</file> i <file>/dev/radio</file>).</p>

    <p>L'<package/udev/ proporciona mecanismes de configuració per tractar amb
	aquests problemes. Vegeu <manref name="udev" section="8"> i
	<file>/etc/udev</file> per obtenir més informació.</p>

    </sect1>
    </sect>
]]> <!-- %defaulted-2.4 -->


   <sect id="xorg"> <heading>Transició de XFree86 a X.Org</heading>
    <p>La transició a X.Org suposa canvis estructurals. En el cas que
	tots els paquets estiguin instal·lats des de Debian i que estiguin 
	en &releasename;, l'actualització hauria de funcionar sense problemes.
	L'experiència ens diu que hi ha uns quants canvis dels que s'ha de 
	ser conscient ja que poden causar problemes a l'actualització.</p>

    <p>El canvi més important és que el directori
	<file>/usr/X11R6/bin</file> s'ha eliminat i tan sols resta un
	enllaç a <file>/usr/bin</file>.
	Açò vol dir que aquest directori ha de ser buit en el moment que
	s'instal·len nous paquets.
    El nou paquets entren en conflicte amb la majoria de paquets que
	utilitzen <file>/usr/X11R6/bin</file>, però en alguns casos cal alguna
	interacció manual.
	Recordeu de no fer les actualitzacions dins una sessió X.</p>
    
	<p>En cas que l'actualització es cancel·le en la instal·lació de 
	X.org, hauríeu de comprovar si queda encara algun fitxer a
    <file>/usr/X11R6/bin</file>.
    Podeu emprar <tt>dpkg -S</tt> per trobar quins paquets de 
	Debian ha instal·lat eixe paquet (si n'hi ha cap), i esborrar eixe
	paquet amb 
    <prgn>dpkg --remove</prgn>. Anoteu-vos quins paquets esborreu,
	de forma que pugueu instal·lar posteriorment els paquets de substitució.
	Abans de continuar amb la instal·lació, tots els fitxers de
    <file>/usr/X11R6/bin</file> s'han d'esborrar.

    <p>Llegiu <url id="http://wiki.debian.org/Xorg69To7";>
	per obtenir més detalls i altres qüestions.</p>

   </sect>

   <sect id="exim"> <heading>Actualització des d'exim 3 a exim4</heading>
   <p>
   Un dels paquets que està en desús per al llançament d'&releasename; és
   l'Agent de transferència de Correu (MTA) exim, que ha estat completament
   reemplaçat pel nou paquet exim4.</p>

   <p>L'exim (versió 3.xx) ha romàs sense manteniment per part dels seus 
   desenvolupadors durant anys, i Debian també l'ha abandonat.
   Si encara esteu utilitzant exim 3.xx, actualitzeu la vostra instal·lació 
   de l'exim a exim4 manualment.
   de forma manual. Com que l'exim4 forma part de &oldreleasename;, podeu escollir
   fer l'actualització al vostre sistema &oldreleasename; abans de fer 
   l'actualització a &releasename;, o després de l'actualització d'&releasename;, 
   si us convé. Recordeu que el vostre exim antic no s'actualitzarà i que el 
   manteniment de seguretat no continuarà després que s'abandoni el manteniment 
   de Sarge.</p>

   <p>Els paquets exim4 a Debian estan molt ben documentats. La pàgina web
   del paquet és <url id="http://wiki.debian.org/PkgExim4";> al Wiki de 
   Debian, i el fitxer README es pot trobar a
   <url id="http://pkg-exim4.alioth.debian.org/README/etch/README.Debian.html";> 
   i també dins del paquet.</p>

   <p>El fitxer README té un capítol d'empaquetat, que explica les diferents
   variants de paquets que oferim, i té també un capítol sobre com
   actualitzar des de l'exim 3, que us ajudarà a fer la transició actual.</p>
<!-- FIXME: update with decisions of (S)RMs might be needed -->
   </sect>
   
   <sect id="apache2"> <heading>Actualització de l'apache2</heading>
    <p>L'Apache s'ha actualitzat a la nova versió 2.2. La idea és que
	no hauria de donar problemes a l'usuari mitja, però hi ha alguns 
	assumptes que cal tenir en compte.</p>

    <p><url id="http://httpd.apache.org/docs/2.2/upgrading.html";> conté
	els canvis del desenvolupadors. Llegiu aquesta pàgina, i recordeu
	especialment que:
    <list>
    <item><p>tots els mòduls s'han de recompilar</p></item>
    <item><p>els mòduls d'autoritzacions s'han reordenat i reanomenat</p></item>
    <item><p>algunes opcions de configuració s'han reanomenat</p></item>
    </list></p>

    <p>Alguns canvis específics per a Debian inclouen que la cadena SSL no
	està ja definida, igual que l'ssl ara funciona per defecte en el 
	paquet.</p>

   </sect>

   <sect id="php-globals"> <heading>La configuració insegura de php es
    considera obsoleta</heading>
    <p>Durant alguns anys, se sap que activar el paràmetre <tt/register_globals/ 
	al PHP pot ser insegur i perillós, i que està 
	desconnectat per defecte durant algun temps. Aquesta configuració és ara obsoleta als
	sistemes Debian per massa perilloses. El mateix s'aplica a defectes
	en <tt/safe_mode/ i <tt/open_basedir/, que han estat sense manteniment durant
	algun temps.</p>
    
    <p>Des d'aquest llançament, l'equip de seguretat no farà cap
	manteniment per a un nombre de configuracions PHP que se sap que no són
	segures. La més important, els problemes resultants de tenir activat el
    <tt/register_globals/ no s'abordaran.</p>
    
    <p>Si executeu aplicacions propietàries que requereixen el 
	<tt/register_globals/, activeu-lo sols pels seus camins respectius,
	p.e. utilitzant un fitxer de configuració d'Apache. Teniu més
	informació al fitxer
    <file>README.Debian.security</file> al directori de la documentació 
	del PHP (<file>/usr/share/doc/php4</file>,
    <file>/usr/share/doc/php5</file>).
   </sect>

   <sect id="mozilla-security"> <heading>Estat de la seguretat dels 
   productes de mozilla</heading>
    <p>Els programes de Mozilla són importants eines per a molts usuaris.
	Desafortunadament la política de seguretat dels desenvolupadors és instar a 
	l'actualització de les noves versions desenvolupades, cosa que entra
	en conflicte amb la política de Debian de no fer grans canvis 
	funcionals en una actualització de seguretat. 
	No podem pronosticar-ho avui, però durant el temps de vida de
	&releasename; l'equip de seguretat de Debian podria arribar a un punt
	en què mantenir els productes de Mozilla ja no sigui possible, i 
	podria anunciar la fi del manteniment de seguretat per als productes de
	Mozilla. Heu de tenir açò en compte quan desplegueu Mozilla i
	considerar alternatives dins Debian si l'absència de suport de seguretat
	us suposa cap problema.</p>
   </sect>
   </chapt>

   <chapt id="moreinfo">

    <heading>Més informació a &debian;</heading>

    <sect id="morereading"> <heading>Més per llegir</heading>
    <p>Més enllà d'aquestes notes i de la guia d'instal·lació hi ha
	més documentació a &debian; disponible al Projecte de Documentació
	de Debian (DDP), que té com a objectiu crear documentació d'alta 
	qualitat per als usuaris de Debian i per als desenvolupadors. La documentació
	inclou la Guia de Referència, La guia dels nous mantenidors de Debian,
	les PMF de Debian, i molt més. Per a més detalls sobre els recursos
	existents, vegeu la 
    <url id="&url-ddp;" name="web del DDP">.</p>

    <p>La documentació individual dels paquets la podeu trobar instal·lada
	a <file>/usr/share/doc/<var>package</var></file>, on també s'inclou
	informació sobre els drets d'autor, els detalls específics per a Debian i 
	qualsevol documentació del desenvolupador.</p>

   </sect> 

   <sect id="gethelp"> 
    <heading>On trobar ajuda</heading> 

    <p>Hi ha moltes fonts d'ajuda, consell i suport per als usuaris de Debian,
	però sols s'han de considerar si amb la investigació dins la 
	documentació del programa se us han exhaurit tots els recursos. Aquesta secció
	proporciona una curta introducció sobre aquells que poden ser d'ajuda per als
	nous usuaris de Debian.</p>

   <sect1 id="lists">
    <heading>Llistes de correu</heading>
    <p>Les llistes de més interès per als usuaris de Debian són les llistes
    debian-user (en anglès) i la llista debian-user-<var/language/
    (per a altres llengües). Per obtenir més informació sobre aquestes llistes i
	detalls de com subscriure-vos, vegeu 
	<url id="&url-debian-list-archives;">. Reviseu els arxius a l'hora d'obtenir
	respostes a les vostres preguntes abans d'enviar un correu, i 
	seguiu les normes de la llista.</p>
   </sect1>
<!-- TODO: Changed to OFTC -->
   <sect1 id="irc">
    <heading>Internet Relay Chat</heading> 

    <p>Debian té un canal de l'IRC dedicat al suport i ajuda als usuaris
	de Debian a la xarxa d'IRC OFTC, la qual té per objecte proporcionar serveis interactius 
	als projectes de comunitats de forma directa.
	Per accedir al canal connecteu el vostre client preferit d'IRC a
    &debian-irc-server; i entreu a #debian.</p>

    <p>Seguiu les directives del canal, respectant els altres
	usuaris completament. Per obtenir més informació sobre OFTC visiteu la
    <url id="&url-irc-host;" name="pàgina web">.</p>

   </sect1>
   </sect> 

   <sect id="bugs">
    <heading>Informar d'errors</heading>

    <p>Ens esforcem per fer de Debian GNU/Linux un sistema
	operatiu d'un alta qualitat, però això no vol dir que els paquets
	que subministrem estiguin totalment lliures d'errors.
    D'acord amb la filosofia de Debian de "desenvolupament obert", i com
	un servei als nostres usuaris, proporcionem tota la informació sobre els errors
	que s'han enviat al nostre sistema de seguiment d'errors (BTS). Es pot
	visitar el BTS a <url id="&url-bts;" name="bugs.debian.org">.</p>

    <p>Si trobeu cap error a la distribució o a un programa empaquetat
	que en forme part, per favor informeu-nos perquè sigui possible
	corregir-lo per als llançaments posteriors. Per a informar
	d'errors cal una adreça de correu vàlida, que demanem
	per poder fer un seguiment dels errors i perquè els desenvolupadors
	puguin contactar amb els qui els l'han enviat per si calgués més 
	informació.</p>

    <p>Podeu enviar un informe d'error fent servir el programa
    <package>reportbug</package> o bé manualment a través del correu.
    Podeu llegir més sobre Sistema de Seguiment d'errors i com utilitzar-lo
	per llegir les targetes de referència (que són a
    <file>/usr/share/doc/debian</file> si teniu el paquet 
    <package>doc-debian</package> instal·lat) o en línia al 
    <url id="&url-bts;" name="Sistema de Seguiment d'errors">.</p>

   </sect>

   <sect id="contributing">
    <heading>Com contribuir a Debian</heading>

    <p>No cal ser un expert per contribuir a Debian. Ajudant
	els usuaris amb problemes a les diferents <url
    id="&url-debian-list-archives;" name="llistes"> d'usuaris esteu 
	contribuint a la comunitat. La identificació (i resolvent de forma 
	important) de problemes relacionats amb el desenvolupament de la
	distribució participant a les <url id="&url-debian-list-archives;" 
	name="llistes"> de desenvolupament és extremadament útil. Per mantenir
    una qualitat alta de la distribució Debian 
	<url id="&url-bts;" name="informeu d'errors"> i ajudeu els
	desenvolupadors a fer el seguiment i a corregir-los. Si 
	teniu mà amb les paraules aleshores podeu contribuir de forma més
	activa ajudant a escriure <url id="&url-ddp;" name="documentació"> 
	o <url id="&url-debian-i18n;" name="traduint"> la documentació que 
	ja existeix a la vostra llengua.</p>

    <p>Si podeu dedicar-hi més temps, podríeu administrar un element de
	la col·lecció de Programari Lliure a Debian. És de molta ajuda si
	la gent adopta o manté elements que la gent ha demanat per 
	incloure'ls a Debian; la <url id="&url-wnpp;" name="Work Needing
	and Prospective Packages database"> detalla aquesta informació. Si
	teniu interès en grups específics aleshores trobareu divertit 
	contribuir en alguns subprojectes de Debian que inclouen els 
	ports a algunes arquitectures particulars, <url id="&url-debian-jr;" 
	name="Debian Jr."> i <url id="&url-debian-med;" name="Debian Med">.</p>

    <p>En qualsevol cas, si esteu treballant en la comunitat de programari
	lliure d'alguna forma, com a usuari, programador, escriptor o traductor
	ja esteu ajudant a l'esforç del programari lliure. Contribuir és 
	reconfortant i divertit, i també us permetrà conèixer gent nova que
	us rebrà amablement.</p></sect>

  </chapt>

<!-- This may or may not still be useful -->
  <appendix id="old-stuff">
  <heading>Administració del sistema &oldreleasename;</heading>

    <p>Aquest apèndix conté informació sobre com assegurar-vos que podeu 
    instal·lar o actualitzar els paquets de &oldreleasename; abans 
    d'actualitzar a &releasename;. Açò sols caldrà
    en algunes situacions específiques.</p>

    <sect id="old-upgrade">
    <heading>Actualització del sistema &oldreleasename;</heading>

     <p>Bàsicament no hi ha diferència amb altres actualitzacions de
     &oldreleasename; que heu estat fent. L'única diferència és que 
	 primer haureu d'assegurar-vos que la llista de paquets encara
	 conté els paquets &oldreleasename; tal i com s'explica a 
	 <ref id="old-sources">.</p>

    </sect>

    <sect id="old-sources">
    <heading>Canviar la llista de fonts</heading>

     <p>Si qualsevol de les línies al
	 <file>/etc/apt/sources.list</file> apunta a 'stable', ja esteu 
	 utilitzant &releasename;. Si abans ja havíeu executat
	 <tt>apt-get update</tt>, podreu encara tornar enrere sense problemes
	 seguint el procediment de sota.</p>

     <p>Si heu instal·lat també paquets de &releasename;, probablement
	 ja no té massa sentit que instal·leu paquets de &oldreleasename;
	 mai més. En eixe cas haureu de decidir per vosaltres mateixos si
	 voleu continuar o no. És poden desactualitzar els paquets, 
	 però això no està descrit ací.</p>

     <p>Obriu el fitxer <file>/etc/apt/sources.list</file> amb el vostre
	 editor favorit (com a root) i comproveu que totes les línies 
	 comencen amb <tt>deb http:</tt> o <tt>deb ftp:</tt> amb la
	 referència a "<tt/stable/". Si en trobeu cap,
     canvieu el <tt/stable/ a <tt/&oldreleasename;/.</p>

     <p>Si teniu cap línia que comence amb <tt>deb file:</tt>, hauríeu
	 de comprovar per vosaltres mateixos si la localització a què es refereix
	 conté un arxiu &oldreleasename; o &releasename;.</p>

     <p><strong/Molt important!/ No canvieu cap línia que comence per
     <tt>deb cdrom:</tt>. Si ho feu, invalidareu la línia i haureu 
	 d'executar l'<prgn/apt-cdrom/ una altra vegada. No us preocupeu si
	 la línia que té el 'cdrom' apunta a "<tt/unstable/". Encara que pot
	 confondre, és normal.</p>

     <p>Si heu fet cap canvi, deseu el fitxer i executeu

     <example>
# apt-get update
     </example>

     per actualitzar la llista de paquets.</p>

    </sect>

  </appendix>

 </book>
</debiandoc>

<!-- Keep this comment at the end of the file
Local Variables:
mode: sgml
sgml-omittag:t
sgml-shorttag:t
sgml-namecase-general:t
sgml-general-insert-case:lower
sgml-minimize-attributes:nil
sgml-always-quote-attributes:t
sgml-indent-step:2
sgml-indent-data:nil
sgml-declaration:nil
sgml-parent-document:nil
sgml-exposed-tags:nil
sgml-local-catalogs:nil
sgml-local-ecat-files:nil
fill-column: 75
End:
-->


Reply to: