[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: nou patch pel manual (22/8/06)On Tue, Aug 22, 2006 at 01:56:24PM +0200, Miguel Gea Milvaques wrote:
> Una nova actualització del manual, que deixa la traducció al dia,
> reviseu-la si us plau!

He afegit alguns canvis de coses que ja hi eren abans de la teva
actualització, i també algunes "millores subjectives" que pots
ignorar ;)

Fer les revisions dels diffs no és una feina gaire grata, i menys si
després consideres que la feina que porta aplicar els canvis manualment a
tants fitxers. Seria millor fer diffs dels diffs? O potser diffs del repo
amb l'actualització aplicada? No em convenç cap de les opcions... però
quina és la _menys_ dolenta?

Salut!


> Index: ca/install-methods/tftp/rarp.xml
> ===================================================================
> --- ca/install-methods/tftp/rarp.xml	(revision 40135)
> +++ ca/install-methods/tftp/rarp.xml	(working copy)
> @@ -1,14 +1,13 @@
> <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
> -<!-- original version: 28997 -->
> +<!-- original version: 39897 -->
> 
> 
>  <sect2 condition="supports-rarp" id="tftp-rarp">
> -  <title>Configurant un servidor RARP</title>
> + <title>Configurant un servidor RARP</title>

Això ja estava, però ja que hi som... es pot canviar per "Configuració
d'un servidor RARP".

> -Si utilitzeu un nucli de Linux 2.4.x al servidor RARP, no hi ha cap mòdul
> -RARP, i hauríeu d'utilitzar el programa <command>rarpd</command>. El
> -procediment és semblant al utilitzat pel SunOS al paràgraf següent.
> -
> -</para><para>
> -
> -Al SunOS, necessitareu estar segurs que l'adreça física del client és
> +A un servidor RARP que utilize un nucli de Linux 2.4 o 2.6, o Solaris/SunOS,
> +podeu utilitzar l'ordre <command>rarpd</command>.
> +Necessitareu estar segurs que l'adreça Ethernet física del client és

Més canvis que també estaven abans de l'actualització:

Necessitareu estar segurs -> Assegureu-vos ?
adreça Ethernet física -> adreça física Ethernet ?

> a la base de dades <quote>ethers</quote> (o bé al fitxer
> <filename>/etc/ethers</filename>, o via NIS/NIS+) i a la base de dades
> <quote>hosts</quote>. Necessitareu aleshores engegar el dimoni RARP.
> -Al SunOS 4, introduïu (com a root) l'ordre:
> -<userinput>/usr/etc/rarpd -a</userinput>; al SunOS 5, utilitzeu
> -<userinput>/usr/sbin/rarpd -a</userinput>.
> +Executareu (com a root) l'ordre: <userinput>/usr/sbin/rarpd -a</userinput>

Executeu

> +a la majoria dels sistemes Linux i SunOS5 (Solaris 2),
> +<userinput>/usr/sbin/in.rarpd -a</userinput> a altres sistemes Linux o
> +bé <userinput>/usr/etc/rarpd -a</userinput> al SunOS 4 (Solaris 1).


> Index: ca/partitioning/partition/alpha.xml
> ===================================================================
> --- ca/partitioning/partition/alpha.xml	(revision 40135)
> +++ ca/partitioning/partition/alpha.xml	(working copy)
> @@ -26,12 +26,13 @@
> 
> A no ser que desitgeu utilitzar el disc que esteu particionant des del
> Unix Tru64 o un dels sistemes operatius lliures derivats de 4.4BSD-Lite
> -(FreeBSD, OpenBSD o NetBSD), es suggereix que <emphasis>no</emphasis>
> -feu que la tercera partició contingui el disc complet. No és necessària
> -per l'ordre <command>aboot</command>, i de fet, porta a confusió ja que
> -la utilitat <command>swriteboot</command> que s'utilitza per instal·lar
> -l'<command>aboot</command> al sector d'arrencada es queixarà de que s'està
> -xafant la partició amb el bloc d'arrencada.
> +(FreeBSD, OpenBSD o NetBSD), <emphasis>no</emphasis> hauríeu de crear
> +la tercera partició contingui el disc complet (es a dir amb amb sector
> +d'inici i final que cobrisca tot el dis complet), ja que el fa 

<emphasis>no</emphasis> hauríeu de crear la tercera partició com a
partició <quote>disc sencer</quote> (és a dir, amb el sector d'inici
i el final que ocupin tot el disc),


> Index: ca/appendix/files.xml
> ===================================================================
> --- ca/appendix/files.xml	(revision 40135)
> +++ ca/appendix/files.xml	(working copy)
> @@ -1,18 +1,19 @@
> <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
> -<!-- original version: 39463 -->
> +<!-- original version: 39551 -->
> 
> 
>  <sect1 id="linuxdevices"><title>Dispositius del Linux</title>
> <para>
> 
> -En el Linux teniu diversos fitxers especials a <filename>/dev</filename>,
> -anomenats fitxers de dispositiu. Al món Unix l'accés al maquinari és
> -diferent. Hi teniu un fitxer especial que el que fa és executar un
> -controlador que al seu torn accedeix al maquinari. El fitxer de dispositiu,
> -doncs, és una interfície del component real del sistema. El comportament
> -dels fitxers de <filename>/dev</filename> és també diferent del dels
> -fitxers ordinaris. A sota hi ha una relació dels fitxers de dispositiu
> -més importants.
> +En el Linux teniu diversos fitxers especials que podeu torbar al 

trobar

> +directori <filename>/dev</filename>. Aquests fitxers s'anomenen
> +fitxers de dispositiu i no es comporten com fitxers normals. Els tipus
> +més comunsd fitxers de dispositiu són per dispositius de bloc i
> +dispositius de tipus caracter. Aquests fitxers són l'interfície al
> +controlador actual (que forma part del nucli de Linux) que accedeixen
> +per ordre al maquinari. Altre fitxer de dispositiu menys comú és el que

Els tipus més comuns de fitxers de dispositiu són els dispositius de
bloc i els dispositius de caràcter. Aquests fitxers actuen d'interfície
amb el controlador real (que forma part del nucli de Linux), que és el
que accedeix al maquinari. Un altre tipus de fitxer de dispositou menys
habitual és ...

 
> Index: ca/post-install/shutdown.xml
> ===================================================================
> --- ca/post-install/shutdown.xml	(revision 40135)
> +++ ca/post-install/shutdown.xml	(working copy)
> @@ -7,19 +7,21 @@
> 
> <para>
> 
> -Per aturar un sistema Linux, ni heu de reiniciar prement el botó de reset
> -de l'ordinador, ni heu de prémer el botó d'apagar. Per evitar que es
> -perdin fitxers o es produeixin errors al disc cal aturar-lo de manera
> -controlada. Podeu prémer la combinació de tecles <keycombo>
> +Per aturar un sistema Linux, ni heu de reiniciar prement el botó de reiniciar
> +l'ordinador, ni heu de prémer el botó d'apagar. Per evitar que es
> +perdin fitxers o es produeixin errors al disc hauria d'aturar-lo de manera
> +controlada.

hauríeu


> Index: ca/boot-new/boot-new.xml
> ===================================================================
> --- ca/boot-new/boot-new.xml	(revision 40135)
> +++ ca/boot-new/boot-new.xml	(working copy)
> @@ -1,5 +1,5 @@
> <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
> -<!-- original version: 39380 -->
> +<!-- original version: 39583 -->
> 
> <chapter id="boot-new">
>  <title>Arrancada en el vostra nou sistema Debian</title>

Això també estava...

Arrencada del [vostre?] nou sistema Debian

> @@ -201,17 +201,17 @@
> 
> </para>
> 
> - <sect2 id="mount-loop-aes">
> - <title>loop-AES</title>
> + <sect2 id="mount-dm-crypt">
> + <title>dm-crypt</title>
> 
> <para>
> 
> -A les particions xifrades amb loop-AES se us mostrarà l'indicador
> +A les particions xifrades amb dm-crypt se us mostrarà l'indicador
> següent a l'arrencada:
> 
> <informalexample><screen>
> -mount: going to use loop device /dev/loop<replaceable>X</replaceable>
> -Password:
> +Arrancant primers discs encriptats... crypt<replaceable>X</replaceable>(engegant)
> +Introduïu la contrasenya LUKS:
> </screen></informalexample>

Arrencant els primers discs xifrats...

(Això cal traduir-ho? Algú te idea de si està traduït "upstream"?)
 
> @@ -223,17 +223,30 @@
> configurat el volum. Si heu configurat més d'un volum xifrat a la
> instal·lació, us seran útils les notes que heu escrit a l'últim pas de
> <xref linkend="partman-crypto"/>. Si no vàreu fer una nota del mapatge
> -dels <filename>loop<replaceable>X</replaceable></filename> i els punt
> -de muntatge abans, encara podeu trobar-ho al <filename>/etc/fstab</filename>
> -del vostre sistema.
> +dels <filename>crypt<replaceable>X</replaceable></filename> i els punt
> +de muntatge abans, encara podeu trobar-ho al 
> +<filename>/etc/cryptab</filename> 
> +i al <filename>/etc/fstab</filename> del vostre nou sistema.
> 
> </para><para>
> 
> -No es mostrarà cap caràcter (ni asteriscs) quan introduïu la contrasenya.
> -Aneu en compte, tan sols teniu <emphasis>un intent</emphasis>. Si
> -introduïu una contrasenya incorrecta, us apareixerà un missatge d'error i
> -el procés d'arrencada deixarà el volum actual per muntar i continuarà
> -muntant el pròxim sistema de fitxers. Vegeu
> +L'indicador es pot mostrar diferent quan està muntat el sistema de fitxers arrel
> +encriptat. Açò depen de quin generador de initramfs es va utilitzar per

xifrat

> +generar el initrd utilitzat per arrencar el sistema. L'exemple de baix
> +és per un initrd generat amb <classname>initramfs-tools</classname>:
> +
> +<informalexample><screen>
> +Begin: Muntant el <emphasis>sistema de fitxers arrel</emphasis>... ...
> +Begin: Executant /scripts/local-top ...
> +Introduïu la contrasenya LUKS:
> +</screen></informalexample>
> +
> +</para><paraA

</para><para>

> +No es mostrarà cap caràcter (ni asteriscs) mentre introudiu la contrasenya.

introudiu -> introduïu

> +Si introduïu una contrasenya incorrecta, tindreu dos intents més per 
> +corregir-ho. Desprès del tercer intent, el procés d'arrencada obviarà
> +aquest volum i continuara per muntar el pròxim sistema de fitxers. Vegeu

continuara -> continuarà

> <xref linkend="crypto-troubleshooting"/> per obtenir més informació.
> 
> </para><para>
> @@ -244,13 +257,33 @@
> </para>
>  </sect2>
> 
> - <sect2 id="mount-dm-crypt" condition="FIXME">
> - <title>dm-crypt</title>
> + <sect2 id="mount-loop-aes">
> + <title>loop-AES</title>
> 
> <para>
> 
> -TODO: write something once it works.
> +A les particions encriptades amb loop-AES voreu l'indicador següent a
> +l'arrencada:

encriptades -> xifrades
 
> +<informalexample><screen>
> +Comprovant els sitems de fitxes loop-encrypted.
> +Configurant /dev/loop<replaceable>X</replaceable> (/<replaceable>puntdemuntatge</replaceable>
> +Contrasenya:
> +</screen></informalexample>
> +
> +</para><para>
> +
> +No es mostrarà cap caràcter (ni asteriscs) mentre introudiu la contrasenya.

introudiu -> introduïu

> +Si introduïu una contrasenya incorrecta, tindreu dos intents més per 
> +corregir-ho. Desprès del tercer intent, el procés d'arrencada obviarà
> +aquest volum i continuara per muntar el pròxim sistema de fitxers. Vegeu
> +<xref linkend="crypto-troubleshooting"/> per obtenir més informació.
> +
> +</para><paraA

</para><para>

> +
> +Desprès d'introduir totes les contrasenyes l'arrencada continuarà de forma
> +normal.

Després


> Index: ca/using-d-i/modules/partman.xml
> ===================================================================
> --- ca/using-d-i/modules/partman.xml	(revision 40135)
> +++ ca/using-d-i/modules/partman.xml	(working copy)
> @@ -29,8 +29,16 @@
> Avís: la opció d'utilitzar LVM pot no estar disponible a totes les
> arquitectures.
> 
> -</para><para>
> +</para>
> +<warning><para>
> 
> +Si escolliu el particionament guiat utilitzant LVM, no podreu desfer els
> +canvis fets a la taula de particions. Açò esborra totes les dades
> +que són actualment al disc dur seleccionat.
> +
> +</para></warning>
> +<para>
> +
> Després d'escollir el particionament guiat (tant el clàssic com LVM),
> podreu triar entre els esquemes llistats a la tabla de baix.

a la taula que hi ha a continuació

> Tots els esquemes tenen els seus pros i contres, alguns dels quals s'han
> @@ -78,8 +86,9 @@
> <para>
> 
> Si escolliu el particionament guiat utilitzant LVM, l'instal·lador també
> -crearà una partició /boot separada. Les altres particions, exepte la
> -d'intercanvi (swap), es crearà dins de la partició LVM.
> +crearà una partició <filename>/boot</filename> separada. Les altres 
> +particions, exepte la d'intercanvi (swap), es crearà dins de la 
> +partició LVM.

exepte -> excepte (compte que està 2 vegades)
 

> Index: ca/using-d-i/modules/partman-lvm.xml
> ===================================================================
> --- ca/using-d-i/modules/partman-lvm.xml	(revision 40135)
> +++ ca/using-d-i/modules/partman-lvm.xml	(working copy)
> @@ -36,26 +36,71 @@
> 
> </para><para>
> 
> -La configuració de LVM en l'&d-i; és força simple. Primer heu de
> -marcar les particions per a ser utilitzades com a volums físics
> -per part de LVM (l'opció s'habilita al <command>partman</command>
> -al menú <guimenu>Paràmetres de la partició</guimenu> on hauríeu
> -de seleccionar <menuchoice> <guimenu>Utilitza com a:</guimenu>
> -<guimenuitem>volum físic per a LVM</guimenuitem> </menuchoice>).
> -Seguidament inicieu el mòdul <command>lvmcfg</command> (directament
> -a través de <command>partman</command> o a través de l'opció
> -del menú principal del &d-i;) i combineu volums físics amb grups
> -de volums a través del menú <guimenuitem>Modifica els volums de grups (VG)
> -</guimenuitem>. A continuació hauríeu de crear volums lògics sobre
> -els grups de volums al menú <guimenuitem>Modifica els volums lògics (LV)
> -</guimenuitem>.
> +La configuració de LVM al &d-i; es prou senzill i completament suportat

és prou senzilla i està completament suportada

> +dins del <command>partman</command>. Primer, heu de marcar les particions
> +que voleu utilitzar com volums físics per LVM. Açò es fa al menú
> +<guimenu>Paràmetres de la partició</guimenu> on seleccionaríeu
> +<menuchoice> <guimenu>Utilitza-ho com a:
> +</guimenu> <guimenuitem>volum físic per LVM</guimenuitem> </menuchoice>.
> 
> </para><para>
> 
> -Un cop finalitzada l'execució de <command>lvmcfg</command> torneu a
> -<command>partman</command>, visualitzareu qualsevol volum lògic creat
> -de la mateixa manera que les particions ordinàries (i les haureu
> -de gestionar de la mateixa manera).
> +Quan torneu a la pantalla principal de <command>partman</command>, voreu
> +una opció nova <guimenuitem>Configura el gestor de volums lògics</guimenuitem>.
> +Quan ho seleccioneu, primer se us demanarà que confirmeu els canvis pendents a
> +la taula de particions (si hi ha) i desprès de mostrar el menú de configuració

(si n'hi ha) i després es mostrarà el menú

> +LVM. Dalt del menú es mostra un resum de la configuració LVM. El menú en 
> +si mateix es sensible al context i tan sols mostra les accions vàlides. Les

és

> +possibles accions són:
> 
> +</para><para>
> +
> +Utilitzeu les opcions d'aquest menú per primer crear un grup de volums i desprès
> +creeu el vostre volum lògic dins d'ell.

per crear primer un grup de volums i després crear volums lògics
dins d'aquest

> +Podeu també utilitzar aquest menú per esborrar una configuració LVM existent
> +al vostre disc dur abans d'escollir <quote>Particionament guiat amb LVM</quote>.
> +El particionament guiat amb LVM no és possible si hi ha grups de volums
> +definits, però esborrant-los podeu tenir un inici net.
> +
> +</para></note>
> +<para>
> +
> +Desprès de tornar a la pantalla principal de <command>partman</command>,

Després

> +qualsevol volum lògic es mostrarà de la mateixa forma que les particions 
> +normals (i les podreu tractar com a tals).


> Index: ca/hardware/hardware-supported.xml
> ===================================================================
> --- ca/hardware/hardware-supported.xml	(revision 40135)
> +++ ca/hardware/hardware-supported.xml	(working copy)
> @@ -290,13 +289,32 @@
> (versió del nucli &kernelversion;) la manera de deshabilitar el SMP és
> desseleccionar l'opció <quote>&smp-config-option;</quote> a la secció
> <quote>&smp-config-section;</quote> de la configuració del nucli.
> +
> </para>
> + </sect2>
> 
> +<sect2 condition="smp-alternatives">
> +<title>Processadors múltiples</title>
> + 
> +<para>
> +
> +Està disponible per aquesta arquitctura el suport multiprocessador 

arquitectura

> +&mdash; també anomenat <quote>multiprocés simètric</quote> o SMP &mdash; .
> +La imatge del nucli estàndard de Debian es va compilar amb suport
> +<firstterm>SMP-alternatives</firstterm>. Açò fol dir que el nucli

vol

> +detecta el nombre de processadors (o nuclis de processador) i 
> +automàticament desactivarà SMP a sistemes amb un processador.


> Index: ca/hardware/supported/i386.xml
> ===================================================================
> --- ca/hardware/supported/i386.xml	(revision 40135)
> +++ ca/hardware/supported/i386.xml	(working copy)
> @@ -14,12 +14,54 @@
>   <sect3><title>CPU</title>
> <para>
> 
> -Casi tots els processadors basats en x86 estan suportats; això inclou
> -també processadors AMD i VIA (anterior Cyrix). També estan suportats els
> -nous processadors com els Athlon XP i Intel P4 Xeon. No obstant, Linux
> -<emphasis>no</emphasis> funcionarà en processadors 286 o anteriors.
> +Casi tots els processadors basats en x86 (IA-32) en us als ordinadors personals

en ús

> +estan suportats, inclòs totes les varietats de les series "Pentium" d'Intel.

inclòs -> incloses
series -> sèries

> +Açò també inclou els processadors de 32 bits AMD i VIA (antic Cyrix), i
> +els nous processadors com el Athlon XP i el Intel P4 Xeon.
> 
> </para>
> +<note><para>
> +
> +Si el vostre sistema és un processador de 64 bits AMD64, Intel EM64t o Intel Core 2 Duo,
> +possiblement voldreu utilitzar l'instal·lador per la arquitectura amd64
> +en comptes de L'instal·lador de la arquitectura i386 (32 bits).

l'instal·lador

> +
> +</para></note>
> +<para>
> +
> +Per altra banda, Debian GNU/Linux &releasename; <emphasis>no</emphasis>

D'altra banda ?

> +funcionarà a processadors 386 o anteriors. Malgrat el nom de l'arquitectura
> +"i386", Debian Sarge ha <emphasis>abandonat el suport</emphasis> pels
> +processadors 80386 actuals (i les seves còpies), que es suportaven a 
> +llançaments anteriors<footnote>

llançaments -> versions ? (tot i que llançaments està a softcatalà,
no se si em convenç del tot...)

> +<para>
> +S'ha intentat evitar-ho molt de temps, però s'ha fet necessari degut
> +a una sèrie desafortunada de problemes amb el compilador i el nucli,
> +començant amb un error de programació a la ABI C++ donada pel GCC. Encara podreu 
> +executar Debian GNU/Linux a processadors 80386 si compileu el vostre
> +nucli i compileu tots els paquets des del font, però això és fora de
> +l'abast d'aquest manual.
> +</para>
> +
> +<footnote>. (Cap versió de Linux ha suportat mai els xips 286 o anteriors
> +de la serie.) Tots els i486 i posteriors estan encara suportats<footnote>

sèrie

> +
> +<para>
> +
> +Molts paquets Debian aniran més ràpid a ordinadors moderns com a efecte
> +col·lateral positiu d'abandonar el suport per aquestos xips antics. El i486

efecte secundari ? (amb lo de col·lateral no puc evitar pensar en
certa guerra...)

aquestos -> aquests

> +, introduït a 1989, té tres opcodes (bswap, cmpxchg i xadd) que el i386,
> +introduït a 1986, no tenia. Abans aquests no es podien utilitzar fàcilment
> +als paquets Debian; ara si.

sí


> Index: ca/hardware/installation-media.xml
> ===================================================================
> --- ca/hardware/installation-media.xml	(revision 40135)
> +++ ca/hardware/installation-media.xml	(working copy)
> @@ -218,7 +218,7 @@
> controladores SCSI i discos, USB i FireWire. Els sistemes de fitxers
> suportats inclouen FAT, les extensions Win-32 FAT (VFAT), i NTFS.
 
discsReply to: