[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nou patch pel manual (22/8/06)-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Una nova actualització del manual, que deixa la traducció al dia,
reviseu-la si us plau!
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.5 (GNU/Linux)

iD8DBQFE6vDoNTNQylgICMQRAt6RAKCTblMy50LKLpWoml08MRWc4I4nZACglkA2
DSc1OOmHXY3mJt1Gz5yDnvU=
=rTy6
-----END PGP SIGNATURE-----
Index: ca/howto/installation-howto.xml
===================================================================
--- ca/howto/installation-howto.xml	(revision 40135)
+++ ca/howto/installation-howto.xml	(working copy)
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
-<!-- original version: 39614 -->
+<!-- original version: 39887 -->
 
 <appendix id="installation-howto">
 <title>Com Instal·lar</title>
@@ -224,7 +224,7 @@
 Una vegada l'instal·lador ha començat, voreu la pantalla de benvinguda.
 Premeu &enterkey; per arrencar, o llegiu les instruccions per seleccionar
 altres mètodes i paràmetres (vegeu la <xref linkend="boot-parms" />).
-<phrase arch="x86">
+<phrase arch="i386">
 Si voleu utilitzar el nucli 2.4, escriviu <userinput>install24</userinput>
 a la petició «<prompt>boot:</prompt>».
 <footnote><para>
Index: ca/install-methods/floppy/i386.xml
===================================================================
--- ca/install-methods/floppy/i386.xml	(revision 40135)
+++ ca/install-methods/floppy/i386.xml	(working copy)
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
-<!-- original version: 28672 -->
+<!-- original version: 39870 -->
 
 
 <!-- This is not set off for i386 only, because many people will have -->
@@ -9,7 +9,7 @@
 
 <para>
 
-Si teniu accés a una maquina i386, podeu usar un dels següents programes
+Si teniu accés a una maquina i386 o amd64, podeu usar un dels següents programes
 per a copiar imatges a disquets.
 
 </para><para>
Index: ca/install-methods/tftp/rarp.xml
===================================================================
--- ca/install-methods/tftp/rarp.xml	(revision 40135)
+++ ca/install-methods/tftp/rarp.xml	(working copy)
@@ -1,14 +1,13 @@
 <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
-<!-- original version: 28997 -->
+<!-- original version: 39897 -->
 
 
  <sect2 condition="supports-rarp" id="tftp-rarp">
-  <title>Configurant un servidor RARP</title>
+ <title>Configurant un servidor RARP</title>
 <para>
 
 Per configurar el RARP, necessitareu la adreça Ethernet (és a dir l'adreça
 MAC) dels clients on instal·lar-se.
-
 Si no sabeu aquesta informació, podeu
 
 <phrase arch="sparc">agafar-la dels missatges d'arrancada de l'OpenPROM,
@@ -17,47 +16,19 @@
 arrencar amb el mode de <quote>recuperació</quote> (es a dir des del disquet
 de recuperació) i utilitzar l'ordre <userinput>/sbin/ifconfig eth0</userinput>.
 
-</para><para>
 
-Si utilitzeu el nucli de Linux 2.2.x al servidor RARP, necessitareu omplir
-la taula RARP del nucli. Per fer-ho, executeu les ordres següents:
-
-<informalexample><screen>
-# <userinput>/sbin/rarp -s
-<replaceable>client-hostname</replaceable>
-<replaceable>client-enet-addr</replaceable></userinput>
-
-# <userinput>/usr/sbin/arp -s
-<replaceable>client-ip</replaceable>
-<replaceable>client-enet-addr</replaceable></userinput>
-</screen></informalexample>
-
-Si obteniu:
-
-<informalexample><screen>
-SIOCSRARP: Invalid argument
-</screen></informalexample>
-
-Probablement, necessitareu carregar el mòdul del nucli pel RARP o bé
-recompilar el nucli per que suporti RARP. Executeu
-<userinput>modprobe rarp</userinput> i desprès altra vegada l'ordre
-<command>rarp</command>.
-
 </para><para>
 
-Si utilitzeu un nucli de Linux 2.4.x al servidor RARP, no hi ha cap mòdul
-RARP, i hauríeu d'utilitzar el programa <command>rarpd</command>. El
-procediment és semblant al utilitzat pel SunOS al paràgraf següent.
-
-</para><para>
-
-Al SunOS, necessitareu estar segurs que l'adreça física del client és
+A un servidor RARP que utilize un nucli de Linux 2.4 o 2.6, o Solaris/SunOS,
+podeu utilitzar l'ordre <command>rarpd</command>.
+Necessitareu estar segurs que l'adreça Ethernet física del client és
 a la base de dades <quote>ethers</quote> (o bé al fitxer
 <filename>/etc/ethers</filename>, o via NIS/NIS+) i a la base de dades
 <quote>hosts</quote>. Necessitareu aleshores engegar el dimoni RARP.
-Al SunOS 4, introduïu (com a root) l'ordre:
-<userinput>/usr/etc/rarpd -a</userinput>; al SunOS 5, utilitzeu
-<userinput>/usr/sbin/rarpd -a</userinput>.
+Executareu (com a root) l'ordre: <userinput>/usr/sbin/rarpd -a</userinput>
+a la majoria dels sistemes Linux i SunOS5 (Solaris 2),
+<userinput>/usr/sbin/in.rarpd -a</userinput> a altres sistemes Linux o
+bé <userinput>/usr/etc/rarpd -a</userinput> al SunOS 4 (Solaris 1).
 
 </para>
  </sect2>
Index: ca/partitioning/partition/alpha.xml
===================================================================
--- ca/partitioning/partition/alpha.xml	(revision 40135)
+++ ca/partitioning/partition/alpha.xml	(working copy)
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
-<!-- original version: 39465 -->
+<!-- original version: 39920 -->
 
 
  <sect2 arch="alpha"><title>Particionament per &arch-title;</title>
@@ -26,12 +26,13 @@
 
 A no ser que desitgeu utilitzar el disc que esteu particionant des del
 Unix Tru64 o un dels sistemes operatius lliures derivats de 4.4BSD-Lite
-(FreeBSD, OpenBSD o NetBSD), es suggereix que <emphasis>no</emphasis>
-feu que la tercera partició contingui el disc complet. No és necessària
-per l'ordre <command>aboot</command>, i de fet, porta a confusió ja que
-la utilitat <command>swriteboot</command> que s'utilitza per instal·lar
-l'<command>aboot</command> al sector d'arrencada es queixarà de que s'està
-xafant la partició amb el bloc d'arrencada.
+(FreeBSD, OpenBSD o NetBSD), <emphasis>no</emphasis> hauríeu de crear
+la tercera partició contingui el disc complet (es a dir amb amb sector
+d'inici i final que cobrisca tot el dis complet), ja que el fa 
+incompatible amb les eines utilitzades per fer-lo arrencable amb aboot.
+Açò vol dir que el disc que ha configurat l'instal·lador per utilitzar-lo
+amb el disc d'arranc Debian no serà accessible als sistemes operatius
+anomenats abans.
 
 </para><para>
 
Index: ca/preparing/bios-setup/i386.xml
===================================================================
--- ca/preparing/bios-setup/i386.xml	(revision 40135)
+++ ca/preparing/bios-setup/i386.xml	(working copy)
@@ -1,6 +1,11 @@
 <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
-<!-- original version: 39614 -->
+<!-- original version: 39887 -->
 
+<!-- This section is heavily outdated. It only really describes
+   older BIOSes and not the current situation. Most of it is not
+   really relevant for AMD64, but a general description would be.
+   File should be renamed to x86.xml if a more general text is
+   written. -->
 
  <sect2 arch="x86" id="bios-setup"><title>Invocant el Menú de configuració de la BIOS</title>
 
Index: ca/appendix/files.xml
===================================================================
--- ca/appendix/files.xml	(revision 40135)
+++ ca/appendix/files.xml	(working copy)
@@ -1,18 +1,19 @@
 <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
-<!-- original version: 39463 -->
+<!-- original version: 39551 -->
 
 
 <sect1 id="linuxdevices"><title>Dispositius del Linux</title>
 <para>
 
-En el Linux teniu diversos fitxers especials a <filename>/dev</filename>,
-anomenats fitxers de dispositiu. Al món Unix l'accés al maquinari és
-diferent. Hi teniu un fitxer especial que el que fa és executar un
-controlador que al seu torn accedeix al maquinari. El fitxer de dispositiu,
-doncs, és una interfície del component real del sistema. El comportament
-dels fitxers de <filename>/dev</filename> és també diferent del dels
-fitxers ordinaris. A sota hi ha una relació dels fitxers de dispositiu
-més importants.
+En el Linux teniu diversos fitxers especials que podeu torbar al 
+directori <filename>/dev</filename>. Aquests fitxers s'anomenen
+fitxers de dispositiu i no es comporten com fitxers normals. Els tipus
+més comunsd fitxers de dispositiu són per dispositius de bloc i
+dispositius de tipus caracter. Aquests fitxers són l'interfície al
+controlador actual (que forma part del nucli de Linux) que accedeixen
+per ordre al maquinari. Altre fitxer de dispositiu menys comú és el que
+s'anomena <firstterm>pipe</firstterm>.
+Podeu vore els fitxers de dispositiu més important a la taula de baix.
 
 </para><para>
 
@@ -106,7 +107,7 @@
 <informaltable><tgroup cols="2"><tbody>
 <row>
  <entry><filename>null</filename></entry>
- <entry>Tot el que apunte a aquest dispositiu desapareixerà, no serà vist.</entry>
+ <entry>Qualsevol cosa escrita a aquest dispositiu desapareixerà</entry>
 </row><row>
  <entry><filename>zero</filename></entry>
  <entry>Aquest dispositiu produeix sempre zeros</entry>
Index: ca/appendix/plip.xml
===================================================================
--- ca/appendix/plip.xml	(revision 40135)
+++ ca/appendix/plip.xml	(working copy)
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
-<!-- original version: 39614 -->
+<!-- original version: 39644 -->
 
 <sect1 id="plip" arch="x86">
 <title>Instal·lació de &debian; per Parallel Line IP (PLIP)</title>
@@ -122,7 +122,7 @@
 <orderedlist>
 <listitem><para>
 
-<guimenuitem>Carrega els components de l'instal·lador</guimenuitem>
+<guimenuitem>Carrega els components de l'instal·lador des del CD</guimenuitem>
 
 </para><para>
 
Index: ca/appendix/preseed.xml
===================================================================
--- ca/appendix/preseed.xml	(revision 40135)
+++ ca/appendix/preseed.xml	(working copy)
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
-<!-- original version: 39468 -->
+<!-- original version: 39932 -->
 
 <!--
 Be carefull with the format of this file as it is parsed to generate
@@ -763,6 +763,8 @@
 d-i partman-auto/disk string /dev/discs/disc0/disc
 # O bé si voleu utilitzar LVM:
 #d-i partman-auto-lvm/disk string /dev/discs/disc0/disc
+# O bé si voleu més d'un disc amb LVM:
+#d-i partman-auto-lvm/disk string /dev/discs/disc0/disc /dev/discs/disc1/disc
 
 # Podeu triar qualsevol de les receptes de particionat predefinides.
 # Nota: Aquesta s'ha de omplir amb valors localitzats (traduits).
@@ -957,9 +959,11 @@
 
 # Com a alternativa, si voleu instal·lar-lo a un lloc diferent de l'MBR,
 # tragueu-ne el comentari i editeu aquestes línies:
-#d-i grub-installer/bootdev string (hd0,0)
 #d-i grub-installer/only_debian boolean false
 #d-i grub-installer/with_other_os boolean false
+#d-i grub-installer/bootdev string (hd0,0)
+# Per instal·lar grub a més d'un disc:
+#d-i grub-installer/bootdev string (hd0,0) (hd1,0) (hd2,0)
 </screen></informalexample>
 
  </sect2>
Index: ca/post-install/kernel-baking.xml
===================================================================
--- ca/post-install/kernel-baking.xml	(revision 40135)
+++ ca/post-install/kernel-baking.xml	(working copy)
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
-<!-- original version: 39614 -->
+<!-- original version: 39887 -->
 
 <sect1 id="kernel-baking"><title>Compilant un nou nucli</title>
 <para>
@@ -160,7 +160,7 @@
 </phrase>
 La part <replaceable>subarquitectura</replaceable> és una subarquitectura
 opcional
-<phrase arch="x86"> com per exemple <quote>i586</quote>, </phrase>
+<phrase arch="i386"> com per exemple <quote>686</quote>, </phrase>
 en funció de les opcions del nucli seleccionades.
 
 L'ordre <userinput>dpkg -i</userinput> instal·larà el nucli,
Index: ca/post-install/post-install.xml
===================================================================
--- ca/post-install/post-install.xml	(revision 40135)
+++ ca/post-install/post-install.xml	(working copy)
@@ -1,9 +1,10 @@
 <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
-<!-- original version: 28715 -->
+<!-- original version: 39894 -->
 
 <chapter id="post-install">
 <title>Següents passos i per on seguir</title>
 
+&shutdown.xml;
 &new-to-unix.xml;
 &orientation.xml;
 &reactivating-win.xml;
Index: ca/post-install/shutdown.xml
===================================================================
--- ca/post-install/shutdown.xml	(revision 40135)
+++ ca/post-install/shutdown.xml	(working copy)
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
-<!-- original version: 21690 -->
+<!-- original version: 39942 -->
 
 
 <sect1 id="shutdown">
@@ -7,19 +7,21 @@
 
 <para>
 
-Per aturar un sistema Linux, ni heu de reiniciar prement el botó de reset
-de l'ordinador, ni heu de prémer el botó d'apagar. Per evitar que es
-perdin fitxers o es produeixin errors al disc cal aturar-lo de manera
-controlada. Podeu prémer la combinació de tecles <keycombo>
+Per aturar un sistema Linux, ni heu de reiniciar prement el botó de reiniciar
+l'ordinador, ni heu de prémer el botó d'apagar. Per evitar que es
+perdin fitxers o es produeixin errors al disc hauria d'aturar-lo de manera
+controlada. Si utilitzeu un entorn d'escriptori, és comú tenir a l'abast 
+l'opció <quote>Surt</quote> al menú que us permet apagar (o reiniciar) el
+sistema.
+De forma opcional podeu utilitzar la combinació de tecles 
 <keycap>Ctrl</keycap> <keycap>Alt</keycap> <keycap>Del</keycap> </keycombo>
 <phrase arch="powerpc;m68k"> o en el cas del sistemes Macintosh
 <keycombo> <keycap>Control</keycap> <keycap>Shift</keycap>
-<keycap>Power</keycap> </keycombo></phrase>.
+<keycap>Power</keycap> </keycombo></phrase>. Una última opció és entrar
+com a root i escriure una de les ordres <command>poweroff</command>, 
+<command>halt</command> o <command>shutdown -h now</command> si no 
+funcionen les combinacions de tecles o preferiu escriure ordres; 
+o utilitzeu <command>reboot</command> per reiniciar el sistema.
 
-En cas que les combinacions de tecles anteriors no funcionin correctament
-o vulgueu escriure les ordres, podeu entrar com a superusuari i escriure
-<userinput>shutdown -h now</userinput>,
-<userinput>reboot</userinput>, o <userinput>halt</userinput>.
-
 </para>
 </sect1>
Index: ca/boot-new/boot-new.xml
===================================================================
--- ca/boot-new/boot-new.xml	(revision 40135)
+++ ca/boot-new/boot-new.xml	(working copy)
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
-<!-- original version: 39380 -->
+<!-- original version: 39583 -->
 
 <chapter id="boot-new">
 <title>Arrancada en el vostra nou sistema Debian</title>
@@ -201,17 +201,17 @@
 
 </para>
 
- <sect2 id="mount-loop-aes">
- <title>loop-AES</title>
+ <sect2 id="mount-dm-crypt">
+ <title>dm-crypt</title>
 
 <para>
 
-A les particions xifrades amb loop-AES se us mostrarà l'indicador
+A les particions xifrades amb dm-crypt se us mostrarà l'indicador
 següent a l'arrencada:
 
 <informalexample><screen>
-mount: going to use loop device /dev/loop<replaceable>X</replaceable>
-Password:
+Arrancant primers discs encriptats... crypt<replaceable>X</replaceable>(engegant)
+Introduïu la contrasenya LUKS:
 </screen></informalexample>
 
 A la primera línia de d'indicador, <replaceable>X</replaceable> és el
@@ -223,17 +223,30 @@
 configurat el volum. Si heu configurat més d'un volum xifrat a la
 instal·lació, us seran útils les notes que heu escrit a l'últim pas de
 <xref linkend="partman-crypto"/>. Si no vàreu fer una nota del mapatge
-dels <filename>loop<replaceable>X</replaceable></filename> i els punt
-de muntatge abans, encara podeu trobar-ho al <filename>/etc/fstab</filename>
-del vostre sistema.
+dels <filename>crypt<replaceable>X</replaceable></filename> i els punt
+de muntatge abans, encara podeu trobar-ho al 
+<filename>/etc/cryptab</filename> 
+i al <filename>/etc/fstab</filename> del vostre nou sistema.
 
 </para><para>
 
-No es mostrarà cap caràcter (ni asteriscs) quan introduïu la contrasenya.
-Aneu en compte, tan sols teniu <emphasis>un intent</emphasis>. Si
-introduïu una contrasenya incorrecta, us apareixerà un missatge d'error i
-el procés d'arrencada deixarà el volum actual per muntar i continuarà
-muntant el pròxim sistema de fitxers. Vegeu
+L'indicador es pot mostrar diferent quan està muntat el sistema de fitxers arrel
+encriptat. Açò depen de quin generador de initramfs es va utilitzar per
+generar el initrd utilitzat per arrencar el sistema. L'exemple de baix
+és per un initrd generat amb <classname>initramfs-tools</classname>:
+
+<informalexample><screen>
+Begin: Muntant el <emphasis>sistema de fitxers arrel</emphasis>... ...
+Begin: Executant /scripts/local-top ...
+Introduïu la contrasenya LUKS:
+</screen></informalexample>
+
+</para><paraA
+
+No es mostrarà cap caràcter (ni asteriscs) mentre introudiu la contrasenya.
+Si introduïu una contrasenya incorrecta, tindreu dos intents més per 
+corregir-ho. Desprès del tercer intent, el procés d'arrencada obviarà
+aquest volum i continuara per muntar el pròxim sistema de fitxers. Vegeu
 <xref linkend="crypto-troubleshooting"/> per obtenir més informació.
 
 </para><para>
@@ -244,13 +257,33 @@
 </para>
  </sect2>
 
- <sect2 id="mount-dm-crypt" condition="FIXME">
- <title>dm-crypt</title>
+ <sect2 id="mount-loop-aes">
+ <title>loop-AES</title>
 
 <para>
 
-TODO: write something once it works.
+A les particions encriptades amb loop-AES voreu l'indicador següent a
+l'arrencada:
 
+<informalexample><screen>
+Comprovant els sitems de fitxes loop-encrypted.
+Configurant /dev/loop<replaceable>X</replaceable> (/<replaceable>puntdemuntatge</replaceable>
+Contrasenya:
+</screen></informalexample>
+
+</para><para>
+
+No es mostrarà cap caràcter (ni asteriscs) mentre introudiu la contrasenya.
+Si introduïu una contrasenya incorrecta, tindreu dos intents més per 
+corregir-ho. Desprès del tercer intent, el procés d'arrencada obviarà
+aquest volum i continuara per muntar el pròxim sistema de fitxers. Vegeu
+<xref linkend="crypto-troubleshooting"/> per obtenir més informació.
+
+</para><paraA
+
+Desprès d'introduir totes les contrasenyes l'arrencada continuarà de forma
+normal.
+
 </para>
  </sect2>
 
@@ -313,8 +346,8 @@
 </para></listitem>
 <listitem><para>
 
-Si els volums que contenen sistemes de fitxers no crítics no es poden
-muntar (<filename>/usr</filename> o <filename>/var</filename>), el sistema
+Si qualsevol volums que continga sistemes de fitxers no crítics no es
+muntat (<filename>/usr</filename> o <filename>/var</filename>), el sistema
 encara podria arrencar i hauríeu de ser capaços de muntar els volums
 manualment com al cas anterior. Però, necessitareu tornar a iniciar alguns
 serveis que s'executen al vostre nivell d'execució per defecte ja que és
Index: ca/using-d-i/components.xml
===================================================================
--- ca/using-d-i/components.xml	(revision 40135)
+++ ca/using-d-i/components.xml	(working copy)
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
-<!-- original version: 38703 -->
+<!-- original version: 39622 -->
 
 <sect1 id="module-details">
 <title>Utilització dels elements individualment</title>
Index: ca/using-d-i/modules/partman.xml
===================================================================
--- ca/using-d-i/modules/partman.xml	(revision 40135)
+++ ca/using-d-i/modules/partman.xml	(working copy)
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
-<!-- original version: 39346 -->
+<!-- original version: 39529 -->
 
  <sect3 id="partman">
  <title>Particionant els discs</title>
@@ -29,8 +29,16 @@
 Avís: la opció d'utilitzar LVM pot no estar disponible a totes les
 arquitectures.
 
-</para><para>
+</para>
+<warning><para>
 
+Si escolliu el particionament guiat utilitzant LVM, no podreu desfer els
+canvis fets a la taula de particions. Açò esborra totes les dades
+que són actualment al disc dur seleccionat.
+
+</para></warning>
+<para>
+
 Després d'escollir el particionament guiat (tant el clàssic com LVM),
 podreu triar entre els esquemes llistats a la tabla de baix.
 Tots els esquemes tenen els seus pros i contres, alguns dels quals s'han
@@ -78,8 +86,9 @@
 <para>
 
 Si escolliu el particionament guiat utilitzant LVM, l'instal·lador també
-crearà una partició /boot separada. Les altres particions, exepte la
-d'intercanvi (swap), es crearà dins de la partició LVM.
+crearà una partició <filename>/boot</filename> separada. Les altres 
+particions, exepte la d'intercanvi (swap), es crearà dins de la 
+partició LVM.
 
 </para><para arch="ia64">
 
@@ -140,19 +149,10 @@
 per desar la nova taula de particions (tal i com es descriu
 al final d'aquesta secció). Si no satisfà les vostres necessitats podeu
 escollir l'opció <guimenuitem>Desfés els canvis de les
-particions</guimenuitem><footnote>
+particions</guimenuitem> i executar el particionament guiat altra vegada, o
+modificar els canvis proposats tal i com es descriu baix pel particionament
+guiat.
 
-<para>
-
-Si seleccioneu el particionament guiat utilitzant LVM, no podreu canviar
-els canvis fets com alguns canvis ja escrits al disc dur. L'instal·lador
-us avisarà abans de que açò passe.
-
-</para>
-
-</footnote> i executar el particionament guiat altra vegada, o modificar els
-canvis proposats com es descriu sota pel particionament manual.
-
 </para><para>
 
 En cas d'escollir la partició manual us apareixerà una pantalla
Index: ca/using-d-i/modules/partman-lvm.xml
===================================================================
--- ca/using-d-i/modules/partman-lvm.xml	(revision 40135)
+++ ca/using-d-i/modules/partman-lvm.xml	(working copy)
@@ -36,26 +36,71 @@
 
 </para><para>
 
-La configuració de LVM en l'&d-i; és força simple. Primer heu de
-marcar les particions per a ser utilitzades com a volums físics
-per part de LVM (l'opció s'habilita al <command>partman</command>
-al menú <guimenu>Paràmetres de la partició</guimenu> on hauríeu
-de seleccionar <menuchoice> <guimenu>Utilitza com a:</guimenu>
-<guimenuitem>volum físic per a LVM</guimenuitem> </menuchoice>).
-Seguidament inicieu el mòdul <command>lvmcfg</command> (directament
-a través de <command>partman</command> o a través de l'opció
-del menú principal del &d-i;) i combineu volums físics amb grups
-de volums a través del menú <guimenuitem>Modifica els volums de grups (VG)
-</guimenuitem>. A continuació hauríeu de crear volums lògics sobre
-els grups de volums al menú <guimenuitem>Modifica els volums lògics (LV)
-</guimenuitem>.
+La configuració de LVM al &d-i; es prou senzill i completament suportat
+dins del <command>partman</command>. Primer, heu de marcar les particions
+que voleu utilitzar com volums físics per LVM. Açò es fa al menú
+<guimenu>Paràmetres de la partició</guimenu> on seleccionaríeu
+<menuchoice> <guimenu>Utilitza-ho com a:
+</guimenu> <guimenuitem>volum físic per LVM</guimenuitem> </menuchoice>.
 
 </para><para>
 
-Un cop finalitzada l'execució de <command>lvmcfg</command> torneu a
-<command>partman</command>, visualitzareu qualsevol volum lògic creat
-de la mateixa manera que les particions ordinàries (i les haureu
-de gestionar de la mateixa manera).
+Quan torneu a la pantalla principal de <command>partman</command>, voreu
+una opció nova <guimenuitem>Configura el gestor de volums lògics</guimenuitem>.
+Quan ho seleccioneu, primer se us demanarà que confirmeu els canvis pendents a
+la taula de particions (si hi ha) i desprès de mostrar el menú de configuració
+LVM. Dalt del menú es mostra un resum de la configuració LVM. El menú en 
+si mateix es sensible al context i tan sols mostra les accions vàlides. Les
+possibles accions són:
 
+<itemizedlist>
+ <listitem><para>
+  <guimenuitem>Mostra els detalls de la configuració</guimenuitem>:
+  mostra l'estructura del dispositiu LVM, noms i mides dels volums lògics i més
+ </para></listitem>
+ <listitem><para>
+  <guimenuitem>Crea un grup de volums</guimenuitem>
+ </para></listitem>
+ <listitem><para>
+  <guimenuitem>Crea volums lògics</guimenuitem>
+ </para></listitem>
+ <listitem><para>
+  <guimenuitem>Suprimeix el grup de volums</guimenuitem>
+ </para></listitem>
+ <listitem><para>
+  <guimenuitem>Suprimeix el volum lògic</guimenuitem>
+ </para></listitem>
+ <listitem><para>
+  <guimenuitem>Estén grup de volums</guimenuitem>
+ </para></listitem>
+ <listitem><para>
+  <guimenuitem>Redueix el grup de volums</guimenuitem>
+ </para></listitem>
+ <listitem><para>
+  <guimenuitem>Finalitza</guimenuitem>:
+  torna a la pantalla principal de <command>partman</command>
+ </para></listitem>
+</itemizedlist>
+
+</para><para>
+
+Utilitzeu les opcions d'aquest menú per primer crear un grup de volums i desprès
+creeu el vostre volum lògic dins d'ell.
+
 </para>
+<note><para>
+
+Podeu també utilitzar aquest menú per esborrar una configuració LVM existent
+al vostre disc dur abans d'escollir <quote>Particionament guiat amb LVM</quote>.
+El particionament guiat amb LVM no és possible si hi ha grups de volums
+definits, però esborrant-los podeu tenir un inici net.
+
+</para></note>
+<para>
+
+Desprès de tornar a la pantalla principal de <command>partman</command>,
+qualsevol volum lògic es mostrarà de la mateixa forma que les particions 
+normals (i les podreu tractar com a tals).
+
+</para>
  </sect3>
Index: ca/hardware/hardware-supported.xml
===================================================================
--- ca/hardware/hardware-supported.xml	(revision 40135)
+++ ca/hardware/hardware-supported.xml	(working copy)
@@ -1,9 +1,8 @@
 <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
-<!-- original version: 39614 -->
+<!-- original version: 39886 -->
 
 <sect1 id="hardware-supported">
 <title>Maquinari suportat</title>
-
 <para>
 
 Debian no imposa cap requeriment mes enllà dels requeriments que demana
@@ -23,7 +22,6 @@
 </para>
 
  <sect2><title>Arquitectures suportades</title>
-
 <para>
 
 Debian &release; suporta onze arquitectures principals i diverses variacions
@@ -42,34 +40,17 @@
 
 <tbody>
 <row>
- <entry morerows="2">basada en Intel x86</entry>
- <entry morerows="2">i386</entry>
- <entry morerows="2"></entry>
- <entry>vanilla</entry>
-</row><row>
- <entry>speakup</entry>
-</row><row>
- <entry>linux26</entry>
+ <entry>Basada en Intel x86</entry>
+ <entry>i386</entry>
+ <entry></entry>
+ <entry></entry>
 </row>
 
 <row>
- <entry morerows="5">Motorola 680x0</entry>
- <entry morerows="5">m68k</entry>
- <entry>Atari</entry>
- <entry>atari</entry>
-</row><row>
- <entry>Amiga</entry>
- <entry>amiga</entry>
-</row><row>
- <entry>68k Macintosh</entry>
- <entry>mac</entry>
-</row><row>
- <entry morerows="2">VME</entry>
- <entry>bvme6000</entry>
-</row><row>
- <entry>mvme147</entry>
-</row><row>
- <entry>mvme16x</entry>
+ <entry>AMD64 &amp; Intel EM64t</entry>
+ <entry>amd64</entry>
+ <entry></entry>
+ <entry></entry>
 </row>
 
 <row>
@@ -80,15 +61,6 @@
 </row>
 
 <row>
- <entry morerows="1">Sun SPARC</entry>
- <entry morerows="1">sparc</entry>
- <entry morerows="1"></entry>
- <entry>sun4cdm</entry>
-</row><row>
- <entry>sun4u</entry>
-</row>
-
-<row>
  <entry morerows="2">ARM i StrongARM</entry>
  <entry morerows="2">arm</entry>
  <entry>Netwinder i CATS</entry>
@@ -102,22 +74,6 @@
 </row>
 
 <row>
- <entry morerows="3">IBM/Motorola PowerPC</entry>
- <entry morerows="3">powerpc</entry>
- <entry>CHRP</entry>
- <entry>chrp</entry>
-</row><row>
- <entry>PowerMac</entry>
- <entry>pmac</entry>
-</row><row>
- <entry>PReP</entry>
- <entry>prep</entry>
-</row><row>
- <entry>APUS</entry>
- <entry>apus</entry>
-</row>
-
-<row>
  <entry morerows="1">HP PA-RISC</entry>
  <entry morerows="1">hppa</entry>
  <entry>PA-RISC 1.1</entry>
@@ -169,6 +125,51 @@
 </row>
 
 <row>
+ <entry morerows="5">Motorola 680x0</entry>
+ <entry morerows="5">m68k</entry>
+ <entry>Atari</entry>
+ <entry>atari</entry>
+</row><row>
+ <entry>Amiga</entry>
+ <entry>amiga</entry>
+</row><row>
+ <entry>68k Macintosh</entry>
+ <entry>mac</entry>
+</row><row>
+ <entry morerows="2">VME</entry>
+ <entry>bvme6000</entry>
+</row><row>
+ <entry>mvme147</entry>
+</row><row>
+ <entry>mvme16x</entry>
+</row>
+
+<row>
+ <entry morerows="3">IBM/Motorola PowerPC</entry>
+ <entry morerows="3">powerpc</entry>
+ <entry>CHRP</entry>
+ <entry>chrp</entry>
+</row><row>
+ <entry>PowerMac</entry>
+ <entry>pmac</entry>
+</row><row>
+ <entry>PReP</entry>
+ <entry>prep</entry>
+</row><row>
+ <entry>APUS</entry>
+ <entry>apus</entry>
+</row>
+
+<row>
+ <entry morerows="1">Sun SPARC</entry>
+ <entry morerows="1">sparc</entry>
+ <entry morerows="1"></entry>
+ <entry>sun4cdm</entry>
+</row><row>
+ <entry>sun4u</entry>
+</row>
+
+<row>
  <entry morerows="1">IBM S/390</entry>
  <entry morerows="1">s390</entry>
  <entry>IPL de VM-reader i DASD</entry>
@@ -205,6 +206,7 @@
 
 <!-- supported cpu docs -->
 &supported-alpha.xml;
+&supported-amd64.xml;
 &supported-arm.xml;
 &supported-hppa.xml;
 &supported-i386.xml;
@@ -217,7 +219,6 @@
 &supported-sparc.xml;
 
  <sect2 id="gfx" arch="not-s390"><title>Targeta gràfica</title>
-
 <para arch="x86">
 
 Hauríeu d'utilitzar una interfície de pantalla compatible amb VGA per la
@@ -255,7 +256,6 @@
 pel BCM91250A.
 
 </para>
-
  </sect2>
 
  <sect2 arch="x86" id="laptops"><title>Ordinadors portàtils</title>
@@ -271,8 +271,7 @@
 
 
  <sect2 condition="defaults-smp">
-<title>Processadors múltiples</title>
-
+ <title>Processadors múltiples</title>
 <para>
 
 El suport de processadors múltiples &mdash; també anomenat
@@ -290,13 +289,32 @@
 (versió del nucli &kernelversion;) la manera de deshabilitar el SMP és
 desseleccionar l'opció <quote>&smp-config-option;</quote> a la secció
 <quote>&smp-config-section;</quote> de la configuració del nucli.
+
 </para>
+ </sect2>
 
+<sect2 condition="smp-alternatives">
+<title>Processadors múltiples</title>
+ 
+<para>
+
+Està disponible per aquesta arquitctura el suport multiprocessador 
+&mdash; també anomenat <quote>multiprocés simètric</quote> o SMP &mdash; .
+La imatge del nucli estàndard de Debian es va compilar amb suport
+<firstterm>SMP-alternatives</firstterm>. Açò fol dir que el nucli
+detecta el nombre de processadors (o nuclis de processador) i 
+automàticament desactivarà SMP a sistemes amb un processador.
+
+</para><para arch="i386">
+
+La variant 486 de la imatge del nucli dels paquets de Debian per
+&arch-title; no es compila amb suport SMP.
+
+</para>
  </sect2>
 
-
  <sect2 condition="supports-smp">
- <title>Processadors múltiples</title>
+ <title>Processadors múltiples</title>
 <para>
 
 El suport de processadors múltiples &mdash; també anomenat
@@ -319,7 +337,7 @@
  </sect2>
 
  <sect2 condition="supports-smp-sometimes">
- <title>Processadors múltiples</title>
+ <title>Processadors múltiples</title>
 <para>
 
 El suport de processadors múltiples &mdash; també anomenat
Index: ca/hardware/supported/i386.xml
===================================================================
--- ca/hardware/supported/i386.xml	(revision 40135)
+++ ca/hardware/supported/i386.xml	(working copy)
@@ -1,8 +1,8 @@
 <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
-<!-- original version: 39614 -->
+<!-- original version: 39898 -->
 
 
- <sect2 arch="x86"><title>Suport de CPU, plaques base i vídeo</title>
+ <sect2 arch="i386"><title>Suport de CPU, plaques base i vídeo</title>
 <para>
 
 La informació completa pertinent als dispositius suportats es pot trobar al
@@ -14,12 +14,54 @@
  <sect3><title>CPU</title>
 <para>
 
-Casi tots els processadors basats en x86 estan suportats; això inclou
-també processadors AMD i VIA (anterior Cyrix). També estan suportats els
-nous processadors com els Athlon XP i Intel P4 Xeon. No obstant, Linux
-<emphasis>no</emphasis> funcionarà en processadors 286 o anteriors.
+Casi tots els processadors basats en x86 (IA-32) en us als ordinadors personals
+estan suportats, inclòs totes les varietats de les series "Pentium" d'Intel.
+Açò també inclou els processadors de 32 bits AMD i VIA (antic Cyrix), i
+els nous processadors com el Athlon XP i el Intel P4 Xeon.
 
 </para>
+<note><para>
+
+Si el vostre sistema és un processador de 64 bits AMD64, Intel EM64t o Intel Core 2 Duo,
+possiblement voldreu utilitzar l'instal·lador per la arquitectura amd64
+en comptes de L'instal·lador de la arquitectura i386 (32 bits).
+
+</para></note>
+<para>
+
+Per altra banda, Debian GNU/Linux &releasename; <emphasis>no</emphasis>
+funcionarà a processadors 386 o anteriors. Malgrat el nom de l'arquitectura
+"i386", Debian Sarge ha <emphasis>abandonat el suport</emphasis> pels
+processadors 80386 actuals (i les seves còpies), que es suportaven a 
+llançaments anteriors<footnote>
+
+<para>
+S'ha intentat evitar-ho molt de temps, però s'ha fet necessari degut
+a una sèrie desafortunada de problemes amb el compilador i el nucli,
+començant amb un error de programació a la ABI C++ donada pel GCC. Encara podreu 
+executar Debian GNU/Linux a processadors 80386 si compileu el vostre
+nucli i compileu tots els paquets des del font, però això és fora de
+l'abast d'aquest manual.
+</para>
+
+<footnote>. (Cap versió de Linux ha suportat mai els xips 286 o anteriors
+de la serie.) Tots els i486 i posteriors estan encara suportats<footnote>
+
+<para>
+
+Molts paquets Debian aniran més ràpid a ordinadors moderns com a efecte
+col·lateral positiu d'abandonar el suport per aquestos xips antics. El i486
+, introduït a 1989, té tres opcodes (bswap, cmpxchg i xadd) que el i386,
+introduït a 1986, no tenia. Abans aquests no es podien utilitzar fàcilment
+als paquets Debian; ara si.
+
+</para>
+
+</footnote>.
+
+</para><para>
+
+</para>
  </sect3>
 
  <sect3 id="bus"><title>Bus E/S</title>
@@ -29,7 +71,8 @@
 comunicar-se amb els perifèrics tals com els dispositius d'emmagatzemament.
 El vostre ordinador ha d'usar ISA, EISA, PCI, l'arquitectura Microchannel
 (MCA, fet servir en la línia PS/2 d'IBM) o VESA Local Bus (VLB, alguns cops
-anomenat el bus VL).
+anomenat el bus VL). Imprescindiblement tots els ordinadors personals venuts
+als últims anys utilitza un d'aquests.
 
 </para>
  </sect3>
Index: ca/hardware/supported/s390.xml
===================================================================
--- ca/hardware/supported/s390.xml	(revision 40135)
+++ ca/hardware/supported/s390.xml	(working copy)
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
-<!-- original version: 28672 -->
+<!-- original version: 39895 -->
 
 
  <sect2 arch="s390"><title>Tipus de maquines S/390 i zSeries</title>
@@ -10,8 +10,8 @@
 <ulink url="http://www.redbooks.ibm.com/pubs/pdfs/redbooks/sg246264.pdf";>
 Linux per a servidors IBM eServer zSeries i S/390: Distribucions</ulink> en
 el capítol 2.1 o a la
-<ulink url="http://oss.software.ibm.com/developerworks/opensource/linux390/documentation-2.4.shtml";>plana web de detalls</ulink> a
-<ulink url="http://oss.software.ibm.com/developerworks/opensource/linux390/index.shtml";>developerWorks</ulink>.
+<ulink url="http://www-128.ibm.com/developerworks/linux/linux390/index.html";>
+pàgina zSeries del developerWorks </ulink>.
 Resumint, G5, Multiprise 3000, G6 i tots els zSeries estan completament
 suportats; les maquines Multiprise 2000, G3 i G4 estan suportades amb
 emulació de coma flotant IEEE i per tant rendiment degradat.
Index: ca/hardware/installation-media.xml
===================================================================
--- ca/hardware/installation-media.xml	(revision 40135)
+++ ca/hardware/installation-media.xml	(working copy)
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
-<!-- original version: 39614 -->
+<!-- original version: 39887 -->
 
 <sect1 id="installation-media">
 <title>Mitjans d'instal·lació</title>
@@ -218,7 +218,7 @@
 controladores SCSI i discos, USB i FireWire. Els sistemes de fitxers
 suportats inclouen FAT, les extensions Win-32 FAT (VFAT), i NTFS.
 
-</para><para arch="x86">
+</para><para arch="i386">
 
 Les interfícies de disc que emulen la interfície de disc dur <quote>AT</quote>
 &mdash; que s'anomenen MFM,RLL, IDE o ATA estan suportades.

Reply to: