[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#383450: Catalan translation reviewPackage: synaptic
Severity: minor
Tags: patch l10n

Hi,

Please consider the attached fixes/improvements for the Catalan translation.

Thanks!

-- System Information:
Debian Release: testing/unstable
  APT prefers testing
  APT policy: (500, 'testing'), (1, 'experimental')
Architecture: amd64 (x86_64)
Shell:  /bin/sh linked to /bin/bash
Kernel: Linux 2.6.17-1-amd64-k8
Locale: LANG=en_US.UTF-8, LC_CTYPE=en_US.UTF-8 (charmap=UTF-8) (ignored: LC_ALL set to en_US.UTF-8)
diff -ur synaptic-0.57.11.old/po/ca.po synaptic-0.57.11/po/ca.po
--- synaptic-0.57.11.old/po/ca.po	2006-02-28 09:32:46.000000000 +0100
+++ synaptic-0.57.11/po/ca.po	2006-08-17 13:13:50.000000000 +0200
@@ -189,7 +189,7 @@
 #. TRANSLATORS: Alias for the Debian package section "alien"
 #: ../common/sections_trans.cc:80
 msgid "Converted From RPM by Alien"
-msgstr "Convertit des de RPM per Alien"
+msgstr "Convertit des d'RPM per Alien"
 
 #. TRANSLATORS: Ubuntu translations section
 #: ../common/sections_trans.cc:82
@@ -443,7 +443,7 @@
 "\n"
 "El paquet %s no té una versió disponible, però existeix a la base de dades.\n"
 "Això normalment vol dir que el paquet estava mencionat en una dependència i "
-"mai es va pujar, és obsolet o no és disponible amb els continguts de sources."
+"mai es va apujar, és obsolet o no és disponible amb els continguts de sources."
 "list\n"
 
 #. TRANSLATORS: dependency error message, example:
@@ -820,12 +820,12 @@
 #: ../common/rpackagelister.cc:1715
 #, c-format
 msgid "Line %u too long in markings file."
-msgstr "La línia %u és massa llarga en el fitxer de marques."
+msgstr "La línia %u és massa llarga al fitxer de marques."
 
 #: ../common/rpackagelister.cc:1729 ../common/rpackagelister.cc:1733
 #, c-format
 msgid "Malformed line %u in markings file"
-msgstr "La línia %u és malformada en el fitxer de marques"
+msgstr "La línia %u és malformada al fitxer de marques"
 
 #: ../common/rpackagelister.cc:1745
 msgid "Setting markings..."
@@ -1199,7 +1199,7 @@
 "The marked changes are now being applied. This can take some time. Please "
 "wait."
 msgstr ""
-"Ara s'estan aplicant els canvis marcats. Això pot trigar un temps. Si us "
+"Ara s'estan aplicant els canvis marcats. Això pot trigar una estona. Si us "
 "plau, espereu."
 
 #: ../gtk/rgdebinstallprogress.cc:662
@@ -1453,7 +1453,7 @@
 
 #: ../gtk/rgmainwindow.cc:911
 msgid "Latest Version"
-msgstr "Última versió"
+msgstr "Darrera versió"
 
 #: ../gtk/rgmainwindow.cc:953
 msgid "Download"
@@ -1655,7 +1655,7 @@
 "synaptic.\n"
 "\n"
 "Alternativament, podeu obrir la pàgina de manual amb «man synaptic» des de "
-"la línia d'ordres o veure la versió en html ubicada en la carpeta «synaptic/"
+"la línia d'ordres o veure la versió en html ubicada a la carpeta «synaptic/"
 "html»."
 
 #: ../gtk/rgmainwindow.cc:2436
@@ -2007,7 +2007,7 @@
 
 #: ../gtk/window_main.glade.h:3 ../gtk/window_details.glade.h:3
 msgid "<b>Latest Available Version</b>"
-msgstr "<b>Última versió disponible</b>"
+msgstr "<b>Darrera versió disponible</b>"
 
 #: ../gtk/window_main.glade.h:4 ../gtk/window_details.glade.h:4
 msgid "<b>Maintainer:</b>"
@@ -2069,7 +2069,7 @@
 
 #: ../gtk/window_main.glade.h:17 ../gtk/window_details.glade.h:14
 msgid "Dependencies of the Latest Version"
-msgstr "Dependències de l'última versió"
+msgstr "Dependències de la darrera versió"
 
 #: ../gtk/window_main.glade.h:19 ../gtk/window_details.glade.h:17
 msgid "Download:"
@@ -2379,7 +2379,7 @@
 "This software is licensed under the terms of the GNU General Public License, "
 "Version 2"
 msgstr ""
-"Aquest programari és llicenciat sota els termes de la Llicencia Pública "
+"Aquest programari és llicenciat sota els termes de la Llicència Pública "
 "General GNU, versió 2"
 
 #: ../gtk/window_about.glade.h:29
@@ -2584,7 +2584,7 @@
 
 #: ../gtk/window_preferences.glade.h:36
 msgid "FTP proxy: "
-msgstr "Servidor intermediari de FTP: "
+msgstr "Servidor intermediari d'FTP: "
 
 #: ../gtk/window_preferences.glade.h:37
 msgid "Files"
@@ -2596,15 +2596,15 @@
 
 #: ../gtk/window_preferences.glade.h:39
 msgid "HTTP proxy: "
-msgstr "Servidor intermediari de HTTP: "
+msgstr "Servidor intermediari d'HTTP: "
 
 #: ../gtk/window_preferences.glade.h:40
 msgid "IP address or host name of the ftp proxy server"
-msgstr "Adreça IP o nom de l'ordinador del servidor intermediari de FTP"
+msgstr "Adreça IP o nom de l'ordinador del servidor intermediari d'FTP"
 
 #: ../gtk/window_preferences.glade.h:41
 msgid "IP address or host name of the http proxy server"
-msgstr "Adreça IP o nom de l'ordinador del servidor intermediari de HTTP"
+msgstr "Adreça IP o nom de l'ordinador del servidor intermediari d'HTTP"
 
 #: ../gtk/window_preferences.glade.h:42
 msgid "Ignore"
@@ -2686,12 +2686,12 @@
 # FIXME Caps
 #: ../gtk/window_preferences.glade.h:61
 msgid "Port number of the ftp proxy server"
-msgstr "Número de port del servidor intermediari de FTP"
+msgstr "Número de port del servidor intermediari d'FTP"
 
 # FIXME Caps
 #: ../gtk/window_preferences.glade.h:62
 msgid "Port number of the http proxy server"
-msgstr "Número de port del servidor intermediari de HTTP"
+msgstr "Número de port del servidor intermediari d'HTTP"
 
 #: ../gtk/window_preferences.glade.h:63
 msgid "Port: "
@@ -2824,7 +2824,7 @@
 "This is your last opportunity to look through the list of marked changes "
 "before they are applied."
 msgstr ""
-"Aquesta és la vostra última oportunitat per a mirar a través de la llista de "
+"Aquesta és la vostra darrera oportunitat per a mirar a través de la llista de "
 "canvis marcats abans que s'apliquen."
 
 #: ../gtk/window_summary.glade.h:10
@@ -2946,7 +2946,7 @@
 
 #: ../gtk/window_filters.glade.h:40
 msgid "Packages that are new in the repository since that last \"Reload\""
-msgstr "Paquets que són nous al dipòsit des de l'últim «Refresca»"
+msgstr "Paquets que són nous al dipòsit des del darrer «Refresca»"
 
 #: ../gtk/window_filters.glade.h:41
 msgid "Packages that are not available in any repository"
@@ -3116,8 +3116,8 @@
 "<b>Note:</b> Changes are not applied instantly. At first you have to mark "
 "all changes and then to apply them."
 msgstr ""
-"<b>Nota:</b> Els canvis no s'apliquen a l'instant. Primer teniu que marcar "
-"tots els canvis i després aplicar-los."
+"<b>Nota:</b> Els canvis no s'apliquen a l'instant. Primer cal que marqueu "
+"tots els canvis i després els apliqueu."
 
 #: ../gtk/dialog_welcome.glade.h:3
 msgid "Choose the action from the context menu of the package."
@@ -3188,7 +3188,7 @@
 
 #: ../gtk/dialog_changelog.glade.h:1
 msgid "Complete changelog of the latest version:"
-msgstr "Registre de canvis sencer de l'última versió:"
+msgstr "Registre de canvis sencer de la darrera versió:"
 
 #: ../gtk/dialog_update_failed.glade.h:1
 msgid ""
@@ -3556,14 +3556,14 @@
 #~ "<b>Note:</b> You will have to restart synaptic for \n"
 #~ "this setting to take effect."
 #~ msgstr ""
-#~ "<b>Nota:</b> Teniu que tornar a iniciar synaptic per a que\n"
+#~ "<b>Nota:</b> Cal tornar a iniciar synaptic per a que\n"
 #~ "aquesta configuració tinga efecte."
 
 #~ msgid "Hide"
 #~ msgstr "Amaga"
 
 #~ msgid "Latest version:"
-#~ msgstr "Última versió:"
+#~ msgstr "Darrera versió:"
 
 #~ msgid "Name:"
 #~ msgstr "Nom:"
@@ -3599,7 +3599,7 @@
 #~ "<b>Note:</b> The upgrades will be marked only. You still have to apply "
 #~ "them afterwards."
 #~ msgstr ""
-#~ "<b>Nota:</b>. Les actualitzacions només es marcaran. Encara teniu que "
+#~ "<b>Nota:</b>. Les actualitzacions només es marcaran. Encara cal "
 #~ "aplicarles més tard."
 
 # dist-upgrade és una ordre d'apt, no es tradueix. jm
@@ -3815,7 +3815,7 @@
 #~ msgstr "Elimina incloguent la _configuració"
 
 #~ msgid "_Install Latest Version"
-#~ msgstr "_Instal·la l'última versió"
+#~ msgstr "_Instal·la la darrera versió"
 
 #~ msgid "_Remove"
 #~ msgstr "_Elimina"
@@ -4057,7 +4057,7 @@
 #~ "3. Apply the marked change(s)"
 #~ msgstr ""
 #~ "1. Seleccioneu el paquet que voleu instal·lar o eliminar\n"
-#~ "2. Marqueu el canvi en l'àrea de ocntrol del paquet, menú de paquets o "
+#~ "2. Marqueu el canvi en l'àrea de control del paquet, menú de paquets o "
 #~ "menú contextual del paquet\n"
 #~ "3. Apliqueu els canvis marcats"
 

Reply to: