[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://veximOn Thu, Jun 15, 2006 at 05:55:22PM +0200, Miguel Gea Milvaques wrote:
> #. Type: note
> #. Description
> #: ../templates:3
> msgid ""
> "After setup of vexim has finished, the main Admin, also called \"siteadmin\" "
> "uses a standard password to log in. This password is \"debian\"."
> msgstr ""
> "Desprès d'acabar de configurar el vexim, el Administrador principal, que també "
> "es diu «siteadmin» utilitza una contrasenya standard per entrar. "
> "La contrasenya és «debian»."

Desprès -> Després
el Administrador principal -> l'administrador principal
que també es diu -> també conegut com
standard -> estàndard, predeterminada
La contrasenya -> Aquesta contrasenya

> #. Type: note
> #. Description
> #: ../templates:16
> msgid ""
> "There is already a config file for exim4 in /etc/exim4/exim4.conf. The file "
> "required for vexim to work properly will be installed in /etc/exim4/exim4."
> "conf.vexim. To make vexim work in a proper way, you have to either delete "
> "the existing exim4.conf and rename the new exim4.conf.vexim to exim4.conf."
> msgstr ""
> "Hi ha un fitxer de configuració pel exim4 a /etc/exim4/exim4.conf. El fitxer que "
> "necessita per que vexim funcione correctament s'instal·larà a /etc/exim4/exim4. "
> "conf.vexim. Per fer funcionar el vexim de manera normal, heu d'esborrar el fitxer "
> "existent exim4.conf i renombrar el nou exim4.conf.vesim a exim4.conf."

pel exim4 -> per a l'exim4
El fitxer que necessita -> El fitxer necessari
/etc/exim4/exim4. conf.vexim. -> /etc/exim4/exim4.conf.vexim.
renombrar -> tornar a anomenar, canviar de nom
exim4.conf.vesim -> exim4.conf.vexim

> #. Type: note
> #. Description
> #: ../templates:39
> msgid ""
> "If you decided not to configure MySQL during installation, the vexim system "
> "will not work properly until you configured it by hand."
> msgstr ""
> "Si heu decidit no configurar MySQL durant la instal·lació, el sistema vexim no "
> "funcionarà correctament fins que el configureu a ma."
 
a ma -> a mà, manualment

> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../templates:50
> msgid "configure MySQL"
> msgstr "configurar MySQL "

Sobra l'espai del final.

> #. Type: string
> #. Description
> #: ../templates:56
> msgid "MySQL Server"
> msgstr "servidor MySQL"

servidor -> Servidor (tenint en compte strings anteriors similars)

> #. Type: string
> #. Description
> #: ../templates:56
> msgid ""
> "The name or IP of the server running MySQL that will store the vexim "
> "database."
> msgstr ""
> "El nom o la IP del servidor que executa Mysql que emmagatzemarà la base "
> "de dades de vexim."

Mysql -> MySQL

> #. Type: string
> #. Description
> #: ../templates:63
> msgid "Database admin user capable of creating new databases"
> msgstr ""
> "Usuari administrador de la base de dades amb permissos "
> "de crear noves bases de dades"

permissos -> permisos

> #. Type: password
> #. Description
> #: ../templates:86
> msgid "Password for the the vexim database"
> msgstr "Contrasenya per la contrasenya de la base de dades vexim"

Contrasenya per la contrasenya -> ContrasenyaReply to: