[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: RFR: Actualització del manual del d-iOn Wed, Jun 14, 2006 at 08:07:11AM +0200, Miguel Gea Milvaques wrote:
> --- manual2/manual/ca/bookinfo.xml	2006-06-13 14:42:06.000000000 +0200
> +++ manual/ca/bookinfo.xml	2006-06-13 00:57:08.000000000 +0200
> @@ -1,5 +1,5 @@
> <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
> -<!-- original version: 34719 -->
> +<!-- original version: 36879 -->

> <bookinfo id="debian_installation_guide">
> <title>Guia d'instal??laci?? de &debian;</title>
> @@ -36,6 +36,15 @@
> tamb?? traduccions addicionals.
> </para></note>
> </para>
> +
> +<para condition="bookinfo-langteam">
> +Els traductors poden utilitzar aques paragraf per donar algua informaci?? de
> +l'estat de les traduccions, la gent que hi ??s darrere, com contactar 
> +amb l'equip etc.
> +
> +Vegeu build/lang-options/README per vore com habilitar aquest paragraf.
> +La condici?? ??s "bookinfo_langteam".
> +</para>

Uhm.. això vol dir que no es deu traduir aquest paràgraf, no? :)

> --- manual2/manual/ca/howto/installation-howto.xml	2006-06-13 14:41:47.000000000 +0200
> +++ manual/ca/howto/installation-howto.xml	2006-06-13 01:07:30.000000000 +0200
> @@ -1,5 +1,5 @@
> <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
> -<!-- original version: 33725 -->
> +<!-- original version: 37809 -->
> 
> <appendix id="installation-howto">
> <title>Com Instal??lar</title>
> @@ -28,7 +28,7 @@
> informar-ho. Si teniu preguntes les quals no estan respostes a aquest
> document, per favor informeu a la llista de correu debian-boot
> (&email-debian-boot-list;) o pregunteu al IRC (#debian-boot a la xarxa
> -de freenode).
> +de la xarxa OFTC).

-de la xarxa OFTC
+de OFTC

> --- manual2/manual/ca/install-methods/install-tftp.xml	2006-06-13 14:41:49.000000000 +0200
> +++ manual/ca/install-methods/install-tftp.xml	2006-06-13 01:19:10.000000000 +0200
> @@ -269,20 +269,19 @@
>   <title>Arrencada TFTP de l'SPARC</title>
> <para>
> 
> -Per exemple, les arquitectures SPARC empren els noms de la subarquitectura,
> -com ara <quote>SUN4M</quote> o <quote>SUN4C</quote>; en alguns casos,
> -l'arquitectura es deixa en blanc, de manera que el fitxer buscat pel client
> -??s <filename>ip-del-client-en-hex</filename>. Aix??, si la subarquitectura ??s
> -SUN4C, i la IP ??s 192.168.1.3, el nom del fitxer ??s
> -<filename>C0A80103.SUN4C</filename>. Per a determinar aix?? f??cilment
> -introdu??u l'ordre seg??ent en un int??rpret d'ordres (s'assumeix que la IP de la m??quina
> -??s 10.0.0.4).
> +Algunes arquitectures SPARC afegeixen els noms de la subarquitectura,
> +com ara <quote>SUN4M</quote> o <quote>SUN4C</quote> al fitxer. Es a dir,
> +si la subarquitectura del vostre sistema ??s un SUN4C, i la seva IP ??s 192.168.1.3,
> +el fitxer seria <filename>C0A80103.SUN4C</filename>. Per??, hi ha tamb??

seria? serà?

> +subarquitectures on el fitxer del client ??s <filename>ip-del-client-en-hex</filename>. Aix??, si la subarquitectura ??s

-Aix??, si la subarquitectura ??s

> +Per a determinar f??cilment el codi hexadecimal de la adre??a IP introduiu l'ordre
> +seg??ent a l'int??rpret d'ordres (suposant que la IP de la m??quina ??s 10.0.0.4).

> --- manual2/manual/ca/install-methods/boot-usb-files.xml	2006-06-13 14:41:49.000000000 +0200
> +++ manual/ca/install-methods/boot-usb-files.xml	2006-06-13 01:28:11.000000000 +0200
> @@ -83,13 +83,16 @@
> &usb-setup-i386.xml;
> &usb-setup-powerpc.xml;
> 
> -  <sect3>
> +  </sect2>
> +  <sect2>
>   <title>Afegint la imatge ISO</title>
> <para>
> 
> +L'instal??lador buscara una imatge ISO de Debian al ll??pis com a origen de les 
> +dades addicionals necess??ries per la instal??laci??. 
> Ara haur??eu de posar una imatge ISO de Debian (la de targeta de negocis,
> -netinst o be una completa) al vostre llapis (si cap). El nom del fitxer
> -d'eixa imatge ha d'acabar en <filename>.iso</filename>.
> +netinst o be una completa) al vostre llapis (assegure-vos de seleccionar una que hi 
> +c??pia). El nom del fitxera d'eixa imatge ha d'acabar en <filename>.iso</filename>.

s/fitxera/fitxer/

> --- manual2/manual/ca/partitioning/partition-programs.xml	2006-06-13 14:41:49.000000000 +0200
> +++ manual/ca/partitioning/partition-programs.xml	2006-06-13 11:39:37.000000000 +0200
> @@ -110,13 +110,9 @@
> <para>
> 
> Un d'aquests programes s'executar?? de manera predeterminada quan seleccioneu
> -<guimenuitem>Particiona un disc dur</guimenuitem>. Si el que s'executa
> -de manera predeterminada no ??s el que voleu, sortiu del particionador, aneu a l'int??rpret
> -d'ordres (<userinput>tty2</userinput>) prement les tecles <keycap>Alt</keycap>
> -i <keycap>F2</keycap> a l'hora, i introdu??u el nom del programa que voleu fer
> -servir (amb els arguments necessaris, si cal). Despr??s ometeu el pas
> -<guimenuitem>Particiona un disc dur</guimenuitem> del
> -<command>debian-installer</command> i continueu en el seg??ent pas.
> +<guimenuitem>Particiona un disc dur</guimenuitem> (o paregut). Es podria 
> +utilitzar una eina de particionament des de la l??nea de comandoes al VT2,

s/comandoes/comandes/

> --- manual2/manual/ca/preparing/bios-setup/i386.xml	2006-06-13 14:41:50.000000000 +0200
> +++ manual/ca/preparing/bios-setup/i386.xml	2006-06-13 11:50:04.000000000 +0200
> @@ -126,10 +126,10 @@
> 
> </para><para>
> 
> -Altra opci?? freq??ent ??s arrencar d'un dispositiu emmagatzemament USB
> +Un altra opci?? freq??ent ??s arrencar d'un dispositiu emmagatzemament USB

Una altra?

> --- manual2/manual/ca/post-install/kernel-baking.xml	2006-06-13 14:41:53.000000000 +0200
> +++ manual/ca/post-install/kernel-baking.xml	2006-06-13 12:42:42.000000000 +0200
> @@ -142,43 +142,37 @@
> </para><para>
> 
> Seguidament heu de compilar el nucli:
> -<userinput>fakeroot make-kpkg --revision=custom.1.0 kernel_image</userinput>.
> +<userinput>fakeroot make-kpkg --initrd --revision=custom.1.0 kernel_image</userinput>.
> El n??mero de versi?? <quote>1.0</quote> es pot modificar; ??s ??nicament
> un n??mero de versi?? que s'utilitzar?? per registrar les generacions del nucli.
> Podeu utilitzar qualsevol paraula enlloc de <quote>custom</quote>
> (ex. un nom d'ordinador). La duraci?? de la compilaci?? del nucli
> dependr?? de la pot??ncia de l'ordinador.
> 
> -</para><para condition="supports-pcmcia">
> -
> -Si necessiteu el suport per a PCMCIA, tamb?? haureu d'instal??lar el paquet
> -<classname>pcmcia-source</classname>. Desempaqueteu el fitxer gzip tar
> -com a superusuari al directori <filename>/usr/src</filename> (??s important
> -que els m??duls es trobin all?? on s'espera que es trobin, 
> -<filename>/usr/src/modules</filename>). Seguidament, i com a superusuari,
> -heu d'executar l'ordre <userinput>make-kpkg modules_image</userinput>.
> 
> </para><para>
> 
> Un cop finalitzada la compilaci??, podeu instal??lar el nucli personalitzat
> -com qualsevol altre paquet. Heu d'executar, com a superusuari, l'ordre
> -<userinput>dpkg -i ../kernel-image-&kernelversion;-<replaceable>subarquitectura</replaceable>_custom.1.0_&architecture;.deb</userinput>.
> +com qualsevol altre paquet. Heu d'executar, com a superusuari, 
> +<phrase condition="classic-kpkg">
> +<userinput>dpkg -i
> +../kernel-image-&kernelversion;-<replaceable>subarquitectura</replaceable>_custom.1.0_&architecture;.deb</userinput>.
> +</phrase>
> La part <replaceable>subarquitectura</replaceable> ??s una subarquitectura
> opcional
> <phrase arch="i386"> com per exemple <quote>i586</quote>, </phrase>
> en funci?? de les opcions del nucli seleccionades.
> 
> -L'ordre <userinput>dpkg -i kernel-image...</userinput> instal??lar?? el nucli,
> +L'ordre <userinput>dpkg -i</userinput> instal??lar?? el nucli,
> juntament amb d'altres fitxers de suport. Per exemple, s'instal??lar??
> <filename>System.map</filename> (que ser?? d'ajuda en els problemes
> de depuraci?? del nucli), i tamb?? s'instal??lar?? el fitxer
> <filename>/boot/config-&kernelversion;</filename> que contindr?? el conjunt
> -d'opcions de configuraci?? actuals. El paquet
> -<classname>kernel-image-&kernelversion;</classname>
> -??s capa?? d'utilitzar directament el carregador d'arrencada de la plataforma
> -per executar l'actualitzaci?? en l'arrencada, possibilitant l'arrencada sense
> -la necessitat de tornar a executar el carregador d'arrencada. Si heu creat
> -un paquet de m??duls, ex. si diposeu de PCMCIA, tamb?? haureu d'instal??lar-lo.
> +d'opcions de configuraci?? actuals. El paquet del nucli es prou inteligent
> +per actualitzar autom??ticament el vostra carregador d'arranc per utilitzar
> +el nou nucli. Si heu creat un paquet amb m??duls, per exemple 
> +<phrase condition="classic-kpkg">, si teniu una PCMCIA, </phrase>
> +necessitareu instalar eixe paquet tamb??.

Hmm, crec que cal ser

 Si heu creat un paquet amb mòduls, <phrase condition="classic-kpkg"> per
 exemple, si teniu una PCMCIA, </phrase> necessitareu instaŀlar eixe paquet
 també.

> --- manual2/manual/ca/hardware/hardware-supported.xml	2006-06-13 14:42:05.000000000 +0200
> +++ manual/ca/hardware/hardware-supported.xml	2006-06-13 13:33:55.000000000 +0200
> @@ -302,7 +302,7 @@
> <para>
> 
> El suport de processadors m??ltiples &mdash; tamb?? anomenat
> -<quote>symmetric multi-processing</quote> or SMP &mdash; est?? suportat per
> +<quote>symmetric multi-processing</quote> or SMP &mdash; est?? disponible per

... "or"? :)

> aquesta arquitectura. Tanmateix, la imatge del nucli de la Debian &release;
> est??ndard no suporta SMP. A???? no impedeix la instal??laci??, ja que el nucli
> no SMP est??ndard hauria de arrencar tamb?? a sistemes SMP; el nucli tan sols
> @@ -325,7 +325,7 @@
> <para>
> 
> El suport de processadors m??ltiples &mdash; tamb?? anomenat
> -<quote>symmetric multi-processing</quote> or SMP &mdash; est?? suportat
> +<quote>symmetric multi-processing</quote> or SMP &mdash; est?? disponible

""


Cheers,
-- 
Steve Langasek          Give me a lever long enough and a Free OS
Debian Developer          to set it on, and I can move the world.
vorlon@debian.org                  http://www.debian.org/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: