[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://d-i/using-d-i/modules/apt-setup.xml-- 
e-mail: Miguel Gea Milvaques <xerakko@debian.org>
Blog: http://www.livejournal.com/users/xerakko/
GnuPG key: 0x580808C4
Key fingerprint = 85A0 06FD 9A6C 4701 27C2  5536 3533 50CA 5808 08C4
<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- original version: 33820 untranslated -->

   <sect3 id="apt-setup">
   <title>Configuració del apt</title>

<para>

La manera que principalment utilitza la gent per instal·lar paquets als seus
sistemes és a través d'un programa que es diu <command>apt-get</command>, que
podeu trobar al paquet <classname>apt</classname>.<footnote>

<para>

Adoneu-vos que el programa que actualment instal·la els paquets es diu 
<command>dpkg</command>.  Per altra banda, aquest és una eina de més 
baix nivell. El <command>apt-get</command> és una eina de més alt nivell que
crida el <command>dpkg</command> com correspon i també perquè sap instal·lar
altres paquets que fan falta pel paquet que esteu intentant instal·lar, així
com aconseguir el paquet del vostre CD, des de la xarxa, o d'on siga.

</para>
</footnote>
Altres entorns per la gestió de paquets, com el <command>aptitude</command>
i el <command>synaptic</command> també s'utilitzen i depenen del 
<command>apt-get</command>. Aquestos entorns es recomanen per usuaris nous,
ja que integren algunes característiques addicionals (búsqueda de paquets i
comprovacions d'estat) amb una interfície d'usuari agradable.

</para><para>

El <command>apt</command> s'ha de configurar per que coneixca d'on agafar els 
paquets. L'instal·lador va en compte d'açò automàticament, basant-se en que sap
del vostre mitjà d'instal·lació. El resultat d'aquesta configuració s'escriu al
fitxer <filename>/etc/apt/sources.list</filename>, i podeu examinar-lo i
editar-lo al vostre gust desprès de completar l'instal·lació.

</para>
   </sect3>

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: