[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://d-i/boot-installer/powerpc.xml<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- original version: 28672 -->

 <sect2 arch="powerpc" id="boot-cd"><title>Arrencant des d'un CD-ROM</title>

&boot-installer-intro-cd.xml;

<para>

Actualment, l'única subarquitectura de &arch-title; que suporta arrencar des
de CD-ROM són els PowerMac PReP i New World. Als PowerMac, premeu la tecla
<keycap>c</keycap> , o la combinació de
<keycap>Ordre</keycap>, <keycap>Opció</keycap>,
<keycap>Maj</keycap>, i <keycap>Supr</keycap>
a l'hora mentre l'arrencada per a arrencar des de CD-ROM.

</para><para>

Els PowerMac OldWorld no arrencaran un CD de Debian, perquè els ordinadors
OldWorld necessiten d'un controlador d'arrencada de CD ROM del Mac OS present
al CD, i no hi ha una versió lliure d'aquest controlador. Tots els sistemes
OldWorld tenen disqueteres, així que utilitzeu la disquetera per iniciar
l'instal·lador, i després utilitzeu el CD per a que l'instal·lador obtinga
els fitxers requerits.

</para><para>

Si el vostre sistema no arrenca directament des de CD-ROM, podeu encara
necessitar el CD-ROM per instal·lar el sistema. Als NewWorlds, podeu
utilitzar un ordre OpenFirmware per arrencar manualment des del CD-ROM. Seguiu
les instruccions a <xref linkend="boot-newworld"/> per arrencar des del 
disc dur, excepte que utilitzant el camí al <command>yaboot</command> al CD
a l'indicador OF, així

<informalexample><screen>
0 &gt; boot cd:,\install\yaboot
</screen></informalexample>

</para>
 </sect2>

 <sect2 arch="powerpc" id="install-drive">
 <title>Arrencant des del disc dur</title>

&boot-installer-intro-hd.xml;

 <sect3><title>Arrencant el CHRP des de l'OpenFirmware</title>

<para>

 <emphasis>No s'ha escrit encara.</emphasis>

</para>
  </sect3>

  <sect3><title>Arrencant els PowerMac OldWorld des de MacOS</title>
<para>

Si configureu el BootX a <xref linkend="files-oldworld"/>, podeu
utilitzar-lo per arrencar des del sistema d'instal·lació. Feu doble clic
a la icona de l'aplicació <guiicon>BootX</guiicon>. Feu clic al botó
<guibutton>Options</guibutton> i seleccioneu <guilabel>Use
Specified RAM Disk</guilabel>. Açò us donarà la oportunitat de seleccionar el 
fitxer <filename>ramdisk.image.gz</filename>. Podríeu necessitar seleccionar
el quadre de verificació <guilabel>No Video Driver</guilabel>, depenent del
vostre maquinari. Aleshores cliqueu al botó <guibutton>Linux</guibutton> 
per aturar el MacOS i llençar l'instal·lador.

</para>
  </sect3>


 A<sect3 id="boot-newworld">
 <title>Arrencant els Mac NewWorld des de l'OpenFirmware</title>
<para>

Necessitareu tenir els fitxers <filename>vmlinux</filename>,
<filename>initrd.gz</filename>, <filename>yaboot</filename>, i
<filename>yaboot.conf</filename> a l'arrel del la vostra partició
HFS a <xref linkend="files-newworld"/>.
Reinicieu l'ordinador, i immediatament (al chime) premeu les tecles
<keycap>Option</keycap>, <keycap>Command (cloverleaf/Apple)</keycap>,
<keycap>o</keycap>, i <keycap>f</keycap> al mateix temps. Desprès d'uns segons
voreu l'indicador de l'Open Firmware.

<informalexample><screen>
0 &gt; boot hd:<replaceable>x</replaceable>,yaboot
</screen></informalexample>

canviant la <replaceable>x</replaceable> pel nombre de la partició HFS on són 
els fitxers del nucli i el yaboot, seguit de &enterkey;. A algunes màquines 
necessitareu utilitzar <userinput>ide0:</userinput> en comptes de 
<userinput>hd:</userinput>. En uns segons voreu l'indicador del yaboot

<informalexample><screen>
boot:
</screen></informalexample>

A l'indicador del yaboot <prompt>boot:</prompt>, escriviu
<userinput>install</userinput> o <userinput>install video=ofonly</userinput>
seguit de &enterkey;. L'argument
<userinput>video=ofonly</userinput> és per donar una compatibilitat màxima;
podeu intentar-ho si el <userinput>install</userinput> no funciona.
El programa d'instal·lació de Debian s'hauria d'engegar.

</para>
  </sect3>
 </sect2>

 <sect2 arch="powerpc" id="usb-boot">
 <title>Arrencant des d'un llapis de memòria USB</title>
<para>

En aquest moment, es sap que els sistemes PowerMac NewWorld suporten arrencar
des d'USB.

</para>

<para>

Assegureu-vos de tenir preparat tot des de <xref linkend="boot-usb-files"/>. 
Per arrencar un sistema Macintosh des d'un llapis
USB, necessitareu utilitzar l'indicador del Open Firmware, ja que l'Open
Firmware no utilitza dispositius d'emmagatzemament USB per defecte.
<!-- TODO: although it could be made to; watch this space -->
Per anar a l'indicador, premeu al mateix temps les tecles
<keycombo><keycap>Command</keycap> <keycap>Option</keycap>
<keycap>o</keycap> <keycap>f</keycap></keycombo> mentre arrenca 
(vegeu <xref linkend="invoking-openfirmware"/>).

</para><para>

Necessitareu treballar fora del dispositiu d'emmagatzemament USB que apareix
a l'arbre del dispositiu, ja que en aquest moment el <command>ofpath</command>
no ho pot fer automàticament. Escriviu <userinput>dev / ls</userinput> i
<userinput>devalias</userinput> a l'indicador del Open Firmware per aconseguir
una llista de tots els dispositius coneguts i els seus àlies. 
Al sistema de l'autor, amb diferents tipus de llapis USB, funcionen camins
del tipus
<filename>usb0/disk</filename>, <filename>usb0/hub/disk</filename>,
<filename>/pci@f2000000/usb@1b,1/disk@1</filename> i
<filename>/pci@f2000000/usb@1b,1/hub@1/disk@1</filename>.

</para><para>
Havent treballat fora del camí del dispositiu, utilitzeu un ordre com aquesta
per arrencar l'instal·lador:

<informalexample><screen>
boot <replaceable>usb0/disk</replaceable>:<replaceable>2</replaceable>,\\:tbxi
</screen></informalexample>

El <replaceable>2</replaceable> coincideix amb la partició Apple_HFS o
Apple_Bootstrap a la qual heu copiat la imatge anteriorment, i la part 
<userinput>,\\:tbxi</userinput> li diu al Open Firmware que arrenqui des del
fitxer amb fitxer HFS de tipus "tbxi" (és a dir al directori prèviament beneit
<command>yaboot</command>) amb
<command>hattrib -b</command>.

</para><para>
El sistema hauria d'arrencar ara, i hauríeu de tenir l'indicador 
<prompt>boot:</prompt>. Ací podríeu introduir arguments d'arrencada opcionals 
o bé &enterkey;.

</para><warning><para>
Aquest mètode és nou, i podríeu tenir problemes a alguns sistemes NewWorld.
Si teniu problemes, per favor envieu un informe d'instal·lació, com s'explica
a <xref linkend="submit-bug"/>.

</para></warning>
 </sect2>

 <sect2 arch="powerpc" id="boot-tftp"><title>Arrencant amb TFTP</title>

&boot-installer-intro-net.xml;

<para>
En aquest moment els sistemes PReP i els PowerMac New World suporten l'arrencada
des de xarxa.

</para><para>

A les màquines amb Open Firmware, com els Power Mac NewWorld, entreu al
monitor d'arrencada (vegeu <xref linkend="invoking-openfirmware"/>) i
utilitzeu l'ordre <command>boot enet:0</command>. Les caixes PReP i CHRP
poden tenir diferent maneres d'adreçar-se a la xarxa. A les màquines PReP,
hauríem d'intentar
<userinput>boot <replaceable>server_ipaddr</replaceable>,<replaceable>file</replaceable>,<replaceable>client_ipaddr</replaceable></userinput>.

</para>
 </sect2>


 <sect2 arch="powerpc">
 <title>Arrencant des de disquets</title>
<para>

Es suporta l'arrencada des de disquets per &arch-title;, encara que
normalment tan sols es aplicable als sistemes OldWorld. Els sistemes
NewWorld no venen equipats amb disquetera, i els unitats de disquet
USB no suporten l'arrencada des d'aquests.

</para><para>
Heu de tenir ja descarregades les imatges que necessiteu i creats els disquets
amb les imatges a <xref linkend="create-floppy"/>.

</para><para>
Per arrencar des del disquet <filename>boot-floppy-hfs.img</filename>, 
poseu-lo a la disquetera desprès d'apagar el sistema i abans de prémer el 
botó d'arrencada.

</para><note><para>
Per aquells que no estiguen familiaritzats amb les operacions amb disquet
de Macintosh: un disquet que estigui a la màquina abans d'arrencar tindrà
la prioritat màxima a l'hora d'arrencar. Un disquet que no tinga un sistema
d'arrencada vàlid s'expulsarà, i aleshores la màquina provarà d'arrencar des
de les particions arrencables del disc dur.

</para></note><para>

Desprès d'arrencar, se us demanarà el disquet <filename>root.bin</filename>.
Inseriu el disquet root i premeu &enterkey;. El programa instal·lador es
llençarà automàticament desprès que el sistema arrel s'haja carregat a la
memòria.

</para>
 </sect2>


 <sect2 arch="powerpc"><title>Paràmetres d'arrencada al PowerPC</title>
<para>

Alguns monitors Apple vells utilitzen un mode 640x480 67Hz. Si el vostre
vídeo apareix torçat a un monitor Apple vell, proveu d'afegir l'argument
<userinput>video=atyfb:vmode:6</userinput> , que seleccionarà eixe mode a les
màquines amb vídeo Mach64 i Rage. A les que tinguin Rage 128 canvieu-ho a
<userinput>video=aty128fb:vmode:6</userinput> .

</para>
 </sect2>

Reply to: