[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] manual://d-i/boot-installer/mips.xmlJo posaria, sens dubte, la fórmula "Arrencada amb el".

Raons:

-"Arrencant" és un tipus d'ús de gerundi que no és expressiu en la nostra llengua i no el fa servir ningú, i a més és incorrecte gramaticalment.

-"el" perquè és tracta d'un protocol.

2006/1/9, Orestes Mas <orestes@tsc.upc.edu>:
Jo posaria:

"Arrencant amb TFTP"
"Arrencant amb el TFTP de SGI Indsys"
"Arrencant amb el TFTP de Broadcom BCM91250A"


En/na Jordà Polo ha escrit:
> Els títols amb "Booting" d'aquest fitxer han estat un maldecap. Cada
> vegada que torno a llegir el text canvio d'opinió sobre com s'haurien
> de traduir.
>
>   Booting with TFTP
>   SGI Indys TFTP Booting
>   Broadcom BCM91250A TFTP Booting
>
> Són títols que es repeteixen en la majoria d'aquests darrers fitxers.
> Seria bo tenir-los més o menys iguals. Quina traducció seria millor?


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-l10n-catalan-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: