[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://d-i/boot-installer/ia64.xml
<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- original version: 28672 untranslated -->

 <sect2 arch="ia64"><title>Arrencada des d'un CD-ROM</title>

&boot-installer-intro-cd.xml;

 <note>
 <title>Contingut del CD</title>

<para>

Hi ha tres variants bàsiques dels CD d'instal·lació de Debian.
El CD <emphasis>Business Card</emphasis> conté una instal·lació mínima
que s'ajusta als CD de format petit.
Requereix una connexió de xarxa a fi d'instal·lar la resta de la instal·lació
bàsica i construir un sistema que es puga utilitzar.
El CD d'<emphasis>Instal·lació per xarxa</emphasis> conté tots els paquets
per a una instal·lació bàsica però requereix una connexió de xarxa a un servidor
amb una rèplica de Debian a fi d'instal·lar els paquets addicionals que calen
per tenir un sistema complet.
El conjunt de CD de Debian pot instal·lar un sistema complet d'entre la gran
quantitat de paquets disponibles, sense haver de tenir accés a la xarxa.
</para>
 </note>

<para>

L'arquitectura IA-64 fa servir la Interfície Extensible de Firmware (Extensible
Firmware Interface, EFI) de nova generació, de la casa Intel.
A diferència de les BIOS x86 tradicionals, que no saben res sobre el dispositiu
d'arrencada tret de la taula de particions i el registre principal d'arrencada (MBR),
l'EFI pot llegir i escriure fitxers de particions de disc formatejades en FAT16 o FAT32.
Això simplifica el sovint esotèric procés d'iniciar un sistema.
El carregador del sistema i el firmware EFI que permet d'emprar-lo disposen d'un
sistema de fitxers sencer per emmagatzemar els fitxers que calen per arrencar la
màquina.
Això vol dir que el disc de sistema d'una màquina IA-64 té una partició addicional
dedicada a l'EFI, en lloc d'un simple MBR o un bloc d'arrencada que trobem a sistemes
més convencionals.

</para><para>

El CD de l'instal·lador de Debian conté una petita partició EFI amb el carregador
<command>ELILO</command>, el seu fitxer de configuració, el nucli de l'instal·lador
i el sistema de fitxers inicial (l'initrd).
El sistema en execució també conté una partició EFI on hi ha els fitxers necessaris
per arrencar el sistema.
Aquest fitxers es poden llegir des de l'intèrpret d'ordres EFI, tal com es descriu
més endavant.

</para><para>

La majoria dels detalls sobre com l'<command>ELILO</command> carrega i inicia
realment un sistema són transparents a l'instal·lador del sistema.
Tanmateix, l'instal·lador ha de configurar la partició EFI abans d'instal·lar el
sistema bàsic. Altrament, la instal·lació de l'<command>ELILO</command> fallarà,
i no es podrà arrencar el sistema.
La partició EFI es reserva i es formateja en la fase de particionat de la
instal·lació, abans de posar cap paquet al disc dur.
La tasca de particionat també comprova que hi ha una partició EFI adient abans de
permetre que continue la instal·lació.

</para><para>

El gestor d'arrencada EFI és el darrer pas de la inicialització del firmware.
Mostra un menú des del qual l'usuari pot seleccionar una opció.
Segons els model del sistema i segons quin altre software s'hi haja carregat,
el menú pot variar d'un sistema a l'altre.
Hauria d'haver-hi si més no dues entrades al menú,
<command>Menú de manteniment de les opcions d'arrencada</command> i
<command>Intèrpret d'ordres EFI (incorporat)</command>.
�s preferible emprar la primera opció; tanmateix, si no hi és
a l'abast o per alguna raó el CD no arrenca amb ella, feu servir la segona
opció.

</para>

 <warning>
 <title>IMPORTANT</title>
<para>
El gestor d'arrencada EFI selecciona una acció d'arrencada per defecte, normalment
la primera opció del menú, dins un període de temps en segons establert prèviament.
Això s'indica amb un compte enrere al peu de la pantalla.
Una vegada el comptador acaba i el sistema inicia l'acció per defecte, potser hàgeu
de tornar a iniciar la màquina a fi de continuar la instal·lació.
Si l'acció per defecte és l'intèrpret d'ordres EFI Shell, podeu tornar al gestor
d'arrencada executant <command>exit</command> a l'indicador de l'intèrpret.
</para>
 </warning>

 <sect3 arch="ia64" id="bootable-cd">
 <title>Opció 1: Arrencada des de l'opció Arrenca el menú de manteniment</title>
<para>

</para>

<itemizedlist>

<listitem><para>
Inseriu el CD a la unitat de DVD/CD i torneu a iniciar la màquina.
El firmware mostrarà la pàgina i el menú del gestor d'arrencada EFI
després de completar la inicialització del sistema.
</para></listitem>

<listitem><para>
Seleccioneu <command>Arrenca el menú de manteniment</command> del menú
amb les tecles del cursor i premeu <command>ENTER</command>.
Això mostrarà un menú nou.
</para></listitem>

<listitem><para>
Seleccioneu <command>Arrencada des d'un fitxer</command> del menú
amb les tecles del cursor i premeu <command>ENTER</command>.
Això mostrarà una llista de dispositius examinats pel firmware.
També haurien d'aparèixer dues línies de menú amb l'etiqueta
<command>Debian Inst [Acpi ...</command> o
<command>Mitjà d'instal·lació extraïble</command>.
Si examineu la resta de la línia, s'adonareu que la informació sobre el
dispositiu i el controlador hauria de ser la mateixa.
</para></listitem>

<listitem><para>
Podeu triar qualsevol de les entrades referides a la unitat de CD/DVD.
Feu la selecció amb les tecles del cursor i premeu <command>ENTER</command>.
Si trieu <command>Mitjà d'instal·lació extraïble</command> la màquina començarà
immediatament la seqüència d'arrencada.
Si trieu <command>Debian Inst [Acpi ...</command>, es mostrarà una llista
de directoris de la part arrencable del CD, i us indicarà que continueu al
pas següent (addicional) del procés.
</para></listitem>

<listitem><para>
Només cal aquest pas si trieu
<command>Debian Inst [Acpi ...</command>.
La llista de directoris també mostrarà
<command>[Tracta-ho com una arrencada amb mitjà extraïble]</command> a la penúltima
línia. on the next to the last line.
Seleccioneu aquesta línia amb les tecles del cursor i premeu <command>ENTER</command>.
Això inciarà la seqüència d'arrencada.
</para></listitem>

</itemizedlist>

<para>

Aquests passos inicien el carregador de Debian, i es mostrarà un menú
perquè seleccioneu un nucli i les opcions d'arrencada.
Procediu a la selecció del nucli i de les opcions d'arrencada.

</para>
 </sect3>

 <sect3 arch="ia64" id="boot-with-efi">
 <title>Opció 2: Arrencada des de l'intèrpret d'ordres EFI</title>
<para>

Si, per alguna raó, l'opció 1 no reïx, torneu a iniciar la màquina;
quan aparega la pantalla del gestor d'arrencada EFI, ha d'haver-hi
una opció anomenada <command>Intèrpret d'ordres EFI (incorporat)</command>.
Arrenqueu el CD de l'instal·lador de Debian seguint aquests passos:

</para>

<itemizedlist>

<listitem><para>
Inseriu el CD a la unitat de DVD/CD i torneu a iniciar la màquina.
El firmware mostrarà la pàgina i el menú del gestor d'arrencada EFI
després de completar la inicialització del sistema.
</para></listitem>

<listitem><para>
Seleccioneu l'<command>Intèrpret d'ordres EFI</command> del menú amb les
tecles del cursor i premeu <command>ENTER</command>.
L'intèrpret d'ordres EFI escanejarà tots els dispositius arrencables i
els mostrarà a la consola abans de mostrar l'indicador d'ordres.
Les particions arrencables reconegudes als dispositius mostraran un nom de
dispositiu <filename>fs<replaceable>n</replaceable>:</filename>.
La resta de particions reconegudes serà anomenada
<filename>blk<replaceable>n</replaceable>:</filename>.
Si heu inserit el CD just abans d'entrar a l'intèrpret, això pot trigar uns
pocs segons més, ja que cal inicialitzar la unitat de CD.
</para>
</listitem>

<listitem><para>
Examineu els missatges de l'intèrpret i cerqueu-ne el de la unitat de CDROM.
Probablement serà el dispositiu <filename>fs0:</filename>, tot i que altres
dispositius amb particions arrencables també apareixeran com a
<filename>fs<replaceable>n</replaceable></filename>.
</para></listitem>

<listitem><para>
Introduïu <command>fs<replaceable>n</replaceable>:</command> i premeu
<command>ENTER</command> per seleccionar el dispositiu, on
<replaceable>n</replaceable> és le número de partició del CDROM.
L'intèrpret mostrarà aleshores el número de la partició com a indicador.
</para></listitem>

<listitem><para>
Introduïu <command>elilo</command> i premeu <command>ENTER</command>.
Això iniciarà la seqüència d'arrencada.
</para></listitem>

</itemizedlist>

<para>

Igual com amb l'opció 1, aquests passos inicien el carregador de Debian,
que mostrarà un menú perquè seleccioneu un nucli i les opcions d'arrencada.
També podeu introduir l'ordre
<command>fs<replaceable>n</replaceable>:elilo</command>, més curta, a
l'indicador de l'intèrpret d'ordres.
Procediu a la selecció del nucli i de les opcions d'arrencada.

</para>

 </sect3>

 <sect3 arch="ia64" id="serial-console">
 <title>Instal·lació amb una Consola sèrie</title>

<para>

Podeu dur a terme la instal·lació emprant un monitor i un teclat o bé
fent servir una connexió sèrie. Per a emprar una configuració de
monitor/teclat, seleccioneu una opció amb la cadena [VGA console]. Per a
instal·lar a través d'una connexiò sèrie, trieu una opció amb la cadena
[<replaceable>BAUD</replaceable> baud serial console], on
<replaceable>BAUD</replaceable> és la velocitat de la consola sèrie.
Hi ha configurades prèviament opcions de menú amb els valors de taxa de
baudis més típics per al dispositiu ttyS0.

</para><para>

En la majoria de casos, voldreu que l'instal·lador use la mateixa taxa de
baudis que la de la connexió a la consola EFI. Si no esteu segurs de quin
és el valor exacte, podeu obtenir-lo introduint l'ordre <command>baud</command>
a l'intèrpret EFI.

</para><para>

Si no hi ha a l'abast cap opció configurada prèviament per al dispositiu sèrie
o cap taxa de baudis que vulgueu emprar, podeu substituir l'ajust de la consola
per una de les opcions del menú. Per exemple, per a emprar una consola de 57600
baudis sobre el dispositiu ttyS1, introduïu <command>console=ttyS1,57600n8</command>
a la finestra de text <classname>Boot:</classname>.

</para>

<note><para>
La majoria d'ordinadors IA-64 venen amb un ajust de consola per defecte de 9600 baudis.
Aquest ajust és força baix, i el procés normal d'instal·lació trigarà prou temps a
dibuixar cada pantalla. Hauríeu de considerar o bé augmentar la taxa de baudis emprada
per dur a terme la instal·lació, o bé fer una instal·lació en mode de text. Consulteu el
menú d'ajuda <classname>Params</classname> per a instruccionas sobre com iniciar l'instal·lador
en mode de text.
</para></note>

<warning><para>
Si seleccioneu un tipus de consola no vàlid, podreu seleccionar el nucli i introduir-n'hi
paràmetres, però tant la pantalla com el dispositiu d'entrada deixaran de funcionar tan
bon punt s'inicie el nucli, i caldrà que torneu a iniciar abans de començar la instal·lació.
</para></warning>
 </sect3>

 <sect3 arch="ia64" id="kernel-option-menu">
 <title>Selecció del nucli i les opcions d'arrencada</title>

<para>

El carregador mostrarà una plantilla amb un menú i una finestra de
text amb un indicador <classname>Boot:</classname>.
Les tecles del cursor seleccionen els ítems del menú, i qualsevol text
teclejat apareixerà a la finestra de text.
Hi ha també finestres d'ajuda que poden mostrar-se prement la tecla de
funció corresponent.
La pantalla d'ajuda <classname>General</classname> explica les opcions del
menú i la de <classname>Params</classname> explica les opcions habituals de
l'intèrpret d'ordres.

</para><para>

Consulteu la pantalla d'ajuda <classname>General</classname> per a la descripció
dels nuclis i els modes d'instal·lació més adients.
També hauríeu de consultar <xref linkend="boot-parms"/> de sota per a qualsevol
paràmetre addicional que vulgueu establir a la finestra de text
<classname>Boot:</classname>.
La versió del nucli que trieu selecciona la versió del kernel que s'emprarà tant per al
procés d'instal·lació com per al sistema instal·lat.
Si teniu problemes amb el nucli durant la instal·lació, podeu tenir-los també una vegada
el sistema s'haja instal·lat.
Els següents dos passos seleccionen i inicien la instal·lació:

</para>

<itemizedlist>

<listitem><para>
Seleccioneu la versió del nucli i el mode d'instal·lació més
adients a les vostres necessitats amb les tecles del cursor.
</para></listitem>

<listitem><para>
Introduïu qualsevol paràmetre d'arrencada amb el teclat. El text es
mostrarà directament a la finestra de text.
Aquest és el lloc on s'especifiquen els paràmetres del nucli (com els
ajusts de la consola sèrie).
</para></listitem>

<listitem><para>
Premeu <command>ENTER</command>. Això carregarà i iniciarà el nucli.
El nucli mostrarà els missatges usuals d'inicialització seguits de la
primera pantalla de l'instal·lador de Debian.
</para></listitem>

</itemizedlist>

<para>

Dirigiu-vos al proper capítol per continuar la instal·lació i ajustar la
llengua, la xarxa i les particions de disc.

</para>
 </sect3>
 </sect2>

 <sect2 arch="ia64" id="boot-tftp"><title>Arrencada amb el TFTP</title>

<para>
L'arrencada d'un sistema IA64 des de la xarxa és similar a la de CD.
L'única diferència és la manera com es carrega el nucli de la instal·lació.
El gestor d'arrencada EFI pot carregar i iniciar programes des d'un servidor
en xarxa.
Una vegada el nucli de la instal·lació s'haja carregat i s'inicie, la instal·lació
del sistema procedirà amb els mateixos passos que la de CD, tret que els paquets
de la instal·lació bàsica es carregaran des de la xarxa i no des del CD.

</para>

&boot-installer-intro-net.xml;

<para>

L'arrencada en xarxa d'un sistema IA64 requereix dues accions específiques per a
aquest arquitectura. Al servidor d'arrencada, s'han de configurar el DHCP i el TFTP
per a transferir l'<command>elilo</command>.
Al client, s'ha de definir una opció d'arrencada nova el gestor d'arrencada EFI a fi
d'habilitar la càrrega per xarxa.

</para>

 <sect3 arch="ia64" id="boot-tftp-server">
 <title>Configuració del servidor</title>
<para>

Una entrada de TFTP adient per arrencar en xarxa en sistemes IA64 és quelcom semblant
a això:

<informalexample><screen>
host mcmuffin {
    hardware ethernet 00:30:6e:1e:0e:83;
    fixed-address 10.0.0.21;
    filename "debian-installer/ia64/elilo.efi";
}
</screen></informalexample>

Tingueu en compte que l'objectiu és fer funcionar l'<command>elilo.efi</command> al client.

</para><para>

Extragueu el fitxer <filename>netboot.tar.gz</filename> al directori emprat com a
arrel del servidor TFTP. Els directoris arrel TFTP solen incloure els fitxers
<filename>/var/lib/tftp</filename> i <filename>/tftpboot</filename>.
Això crearà un arbre de directoris del <filename>debian-installer</filename> que
contindrà els fitxers d'arrencada per al sistema IA-64.

</para><para>

<informalexample><screen>
# cd /var/lib/tftp
# tar xvfz /home/user/netboot.tar.gz
./
./debian-installer/
./debian-installer/ia64/
[...]
</screen></informalexample>

El fitxer <filename>netboot.tar.gz</filename> conté un fitxer
<filename>elilo.conf</filename> que hauria de funcionar a la majoria de configuracions.
Si us cal fer canvis a aquest fitxer, podeu trobar-lo al directori
<filename>debian-installer/ia64/</filename>.

Hi ha la possibilitat de tenir diferents fitxers de configuració per a diferents clients
anomenant-los fent servir l'adreça IP del client (en hexadecimal) amb el sufix
<filename>.conf</filename> en lloc de l'<filename>elilo.conf</filename>.
Per als detalls vegeu la documentació proporcionada al paquet <classname>elilo</classname>.

</para>
 </sect3>

 <sect3 arch="ia64" id="boot-tftp-client">
 <title>Configuració del client</title>
<para>

Per configurar al client la funcionalitat TFTP, comenceu arrencant l'EFI i entreu al
<guimenu>Menú de manteniment de les opcions d'arrencada</guimenu>.

<itemizedlist>
<listitem><para>

Afegiu-hi una opció d'arrencada.

</para></listitem>
<listitem><para>

Ha d'haver-hi una o més línies amb el text
<guimenuitem>Load File [Acpi()/.../Mac()]</guimenuitem>. Si n'hi ha
més d'una, seleccioneu la que conté l'adreça física MAC de la interfície des
de la qual aneu a arrencar. Feu servir les tecles del cursor per remarcar
l'opció escollida i premeu enter.

</para></listitem>
<listitem><para>

Anomeneu l'entrada <userinput>Arrencda en xarxa</userinput> o quelcom de semblant,
deseu-la, i retorneu al menú d'opcions d'arrencada.

</para></listitem>
</itemizedlist>

S'ha de veure la nova opció d'arrencada que acabeu de crear, i en seleccionar-la
s'hauria d'iniciar una consulta DHCP, amb la posterior càrrega per TFTP de
l'<filename>elilo.efi</filename> procedent del servidor.

</para><para>

EL carregador mostrarà l'indicador després que s'haja descarregat i s'haja
processat el seu fitxer de configuració.
En aquest punt, la instal·lació continua amb els mateixos passos que la de CD.
Seleccioneu una opció d'arrencada, com abans, i quan el nucli haja acabat
d'instal·lar-se des de la xarxa, iniciarà l'instal·lador de Debian.

</para><para>

Dirigiu-vos al proper capítol per continuar la instal·lació i ajustar la
llengua, la xarxa i les particions de disc.

</para>
 </sect3>
 </sect2>

Reply to: