[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://d-i/using-d-i/modules/ia64/elilo-installer.xml
<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- original version: 24321 untranslated -->

 <sect3 arch="ia64">
 <title>Instal·lació del carregador <command>ELILO</command>
     a un disc dur</title>
<para>

El carregador per a l'&architecture; s'anomena <quote>elilo</quote>.
Està basat en el carregador <quote>lilo</quote>, de l'arquitectura x86,
i fa servir un fitxer de configuració semblant.
Tanmateix, en lloc d'escriure un MBR o un registre d'arrencada de partició al
disc, copia els fitxers necessaris a una partició FAT separada i modifica
el menú del <guimenuitem>gestor d'arrencada EFI</guimenuitem> del firmware
perquè apunte als fitxers de la partició EFI.
El carregador <command>elilo</command> té en realitat dues parts. L'ordre
<filename>/usr/sbin/elilo</filename> gestiona la partició i hi copia els fitxers.
El programa <filename>elilo.efi</filename> es copia a la partició EFI i després
és executat pel <quote>gestor d'arrencada EFI</quote> a fi de dur a terme
realment la feina de carregar i iniciar el nucli del Linux.

</para><para>

La instal·lació i configuració de l'<quote>elilo</quote> constitueix el
darrer pas de la instal·lació dels paquets de la instal·lació bàsica.
El &d-i; us presentarà una llista de possibles particions del disc adients
per a esdevenir una partició EFI.
Seleccioneu la partició que heu configurat abans durant la instal·lació,
que serà normalment una partició al mateix disc dur que conté el sistema de
fitxers <emphasis>arrel</emphasis>.

</para>

 <warning><title>Trieu la partició correcta!</title>

<para>

Els criteris per seleccionar una partició són: tenir el sistema de fitxers en
format FAT amb el senyalador <emphasis>boot (arrencada)</emphasis> activat.
El &d-i; pot mostrar nombroses opcions segons el que haja trobat en escanejar
els discs del sistema, incloent-hi les particions EFI d'altres discs del sistema
i les particions de diagnòstic EFI.
Recordeu que l'<command>elilo</command> pot formatejar la partició durant la
instal·lació i que això esborrarà qualsevol contingut que hi haja!

</para></warning>

 </sect3>

 <sect3 arch="ia64">
 <title>Continguts de la partició EFI</title>

<para>

La partició EFI és una partició de format de sistema de fitxers FAT, situada a
un dels discs durs del sistema, normalment el mateix que conté el sistema de
fitxers <emphasis>arrel</emphasis>.
No sol estar muntada a un sistema que estiga en execució, ja que solament
la necessita el <quote>gestor d'arrencada EFI</quote> per carregar el sistema
i la part de l'instal·lador que l'<command>elilo</command> escriu al sistema
de fitxers directament.
La utilitat <command>/usr/sbin/elilo</command> escriu els següents fitxers
al directori <filename>efi/debian</filename> de la partició EFI durant la
instal·lació.
Tingueu en compte que el <quote>gestor de càrrega EFI</quote> trobarà aquests
fitxers emprant el camí <filename>fs<replaceable>n</replaceable>:\efi\debian</filename>.
Podrà haver-hi altres fitxers en aquest sistema de fitxers a mesura que, amb el
temps, s'actualitze o es reconfigure el sistema.

</para>

<variablelist>

<varlistentry>
<term><filename>elilo.conf</filename></term>
<listitem><para>

Aquest és el fitxer de configuració que llegeix el carregador quan s'inicia.
�s una còpia de l'<filename>/etc/elilo.conf</filename> amb els noms de fitxer
reescrits per referir-se als fitxers de la partició EFI.

</para></listitem></varlistentry>

<varlistentry>
<term><filename>elilo.efi</filename></term>
<listitem><para>

Aquest és el programa carregador que el <quote>gestor d'arrencada EFI</quote>
executa per arrencar el sistema.
�s el programa que hi ha al darrere de l'ítem <guimenuitem>Debian GNU/Linux</guimenuitem>
del menú d'ordres del <quote>gestor d'arrencada EFI</quote>.

</para></listitem></varlistentry>

<varlistentry>
<term><filename>initrd.img</filename></term>
<listitem><para>

Aquest és el sistema de fitxers arrel inicial emprat per arrencar el nucli.
�s una còpia del fitxer referenciat a
<filename>/etc/elilo.conf</filename>.
En una instal·lació estàndard de Debian seria el fitxer de
<filename>/boot</filename> al qual apunta l'enllaç simbòlic
<filename>/initrd.img</filename>.

</para></listitem></varlistentry>

<varlistentry>
<term><filename>readme.txt</filename></term>
<listitem><para>

Ã?s un petit fitxer de text que us informa que els continguts del
directori són gestionats per l'<command>elilo</command> i que
qualsevol canvi local es perdrà la propera vegada que s'execute
l'<filename>/usr/sbin/elilo</filename>.

</para></listitem></varlistentry>

<varlistentry>
<term><filename>vmlinuz</filename></term>
<listitem><para>

�s el nucli comprimit. �s una còpia del fitxer referenciat a
<filename>/etc/elilo.conf</filename>.
En una instal·lació estàndard de Debian, seria el fitxer de
<filename>/boot</filename> al qual apunta l'enllaç simbòlic
<filename>/vmlinuz</filename>.

</para></listitem></varlistentry>

</variablelist>

 </sect3>

Reply to: