[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR]manual://d-i/using-d-i/modules/mipsel/delo-installer.xml> 
<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- original version: 24663 untranslated -->

  <sect3 arch="mipsel">
  <title>Instal·lador<command>delo</command></title>
<para>

El carregador en estacions DEC és <command>DELO</command>.
Ha de ser instal3lat en el mateix disc dur que el nucli (això es fet
per l'instal·lador automàticament). DELO suporta diferents configuracións
les quals són definides a <filename>/etc/delo.conf</filename>. Cada
configuració té un nom únic,
la configuració per defecte creada per l'instal·lador és <quote>linux</quote>.
Després de que DELO hagi estat instal·lat, el sistema pot ser arrencat 
desde el disc dur teclejant

<informalexample><screen>
<userinput>boot <replaceable>#</replaceable>/rz<replaceable>id</replaceable> <replaceable>partnr</replaceable>/<replaceable>nom</replaceable></userinput>
</screen></informalexample>

a l'indicador de firmware.

</para>

<variablelist>
<varlistentry>
<term> <replaceable>#</replaceable> </term>
<listitem><para>

és el dispositiu TurboChannel des d'on s'ha d'arrencar, en la majoria d'estacions DEC
és <userinput>3</userinput> per als control·ladors

</para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term> <replaceable>id</replaceable> </term>
<listitem><para>

és l'ID SCSI del disc dur on <command>DELO</command> és
instal·lat

</para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term> <replaceable>partnr</replaceable> </term>
<listitem><para>

és el número de la partició a la qual
<filename>/etc/delo.conf</filename> resideix

</para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term> <replaceable>nom</replaceable> </term>
<listitem><para>

és el nom de l'entrada de configuració a
<filename>/etc/delo.conf</filename>, la qual és <quote>linux</quote> 
per defecte.

</para></listitem>
</varlistentry>
</variablelist>

<para>

En cas de que <filename>/etc/delo.conf</filename> sigui a la primera 
partició del disc i la configuració per defecte sigui arrencada, n'hi
ha prou usant

<informalexample><screen>
<userinput>boot #/rz<replaceable>id</replaceable></userinput>
</screen></informalexample>

</para>
  </sect3>

Reply to: