[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://d-i/appendix/preseed.xml
<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- original version: 32512 untranslated -->

<!--
Be carefull with the format of this file as it is parsed to generate
the example preseed file.
In that file all text between <informalexample> tags that have the
attribute 'role="example"' set is included, except if a 'condition'
attribute is in force that does not match the specified release or if an
'arch' attribute is in force that does not match the specified architecture.

Currently only a single variant of the example file is generated (for i386).
-->

<appendix id="appendix-preseed" condition="etch">
<title>Automatització de la instal·lació fent servir una configuració prèvia</title>

<para>

Aquest apèndix explica els detalls de les respostes de la configuració prèvia a les preguntes
del &d-i; per automatitzar la instal·lació.

</para><para>

Els fragments de configuració emprats a aquest apèndix també són a l'abast com a
exemple de fitxer de configuració prèvia a &urlset-example-preseed;.

</para>

 <sect1 id="preseed-intro">
 <title>Introducció</title>
<para>

La configuració prèvia proporciona una manera de respondre preguntes sense haver
d'introduir manualment les respostes mentre s'executa la instal·lació. Això fa
possible l'automatització de la majoria de tipus d'instal·lació i fins i tot
presenta algunes funcionalitats no disponibles durant les instal·lacions normals.

</para><para>

Si empreu la configuració prèvia es poden respondre preguntes tant de la primera
fase de la instal·lació (abans d'arrencar el nou sistema) com de la segona.

</para>

 <sect2 id="preseed-methods">
 <title>Mètodes de configuració prèvia</title>
<para>

N'hi ha tres: <firstterm>initrd</firstterm>, <firstterm>fitxer</firstterm> i
<firstterm>xarxa</firstterm>. El d'initrd funciona amb qualsevol mètode
d'instal·lació i permet la configuració prèvia de més coses, però requereix
la preparació més acurada. Els de fitxer i xarxa es poden fer servir amb
diferents mètodes d'instal·lació. En aquests les primeres preguntes de
l'instal·lador no es poden configurar perquè el fitxer de configuració prèvia
només es carrega després que aquelles s'hagen respost.

</para><para>

La taula següent mostra els mètodes de configuració prèvia es poden fer servir
amb els diferents mètodes d'instal·lació.

<informaltable>
<tgroup cols="4">
<thead>
<row>
 <entry>Mètode d'instal·lació</entry><entry>initrd</entry>
 <entry>fitxer</entry><entry>xarxa</entry>
</row>
</thead>

<tbody>
<row>
 <entry>CD/DVD</entry>
 <entry>sí</entry>
 <entry>sí</entry>
 <entry>no</entry>
</row><row>
 <entry>arrencada en xarxa</entry>
 <entry>sí</entry>
 <entry>no</entry>
 <entry>sí</entry>
</row><row>
 <entry>hd-media <phrase condition="bootable-usb">(incloent-hi memòries USB)</phrase></entry>
 <entry>sí</entry>
 <entry>sí</entry>
 <entry>no</entry>
</row><row condition="supports-floppy-boot">
 <entry>basat en disquet (controladors al CD)</entry>
 <entry>sí</entry>
 <entry>sí</entry>
 <entry>no</entry>
</row><row condition="supports-floppy-boot">
 <entry>basat en disquet (controladors a la xarxa)</entry>
 <entry>sí</entry>
 <entry>no</entry>
 <entry>sí</entry>
</row><row arch="s390">
 <entry>genèric/cinta</entry>
 <entry>sí</entry>
 <entry>no</entry>
 <entry>sí</entry>
</row>
</tbody>

</tgroup></informaltable>

</para><para>

Una diferència important entre els mètodes de configuració prèvia és el punt en
què es carrega i es processa el fitxer de configuració prèvia. En el cas de l'initrd
això té lloc just al principi de la instal·lació, abans que ni tan sols es faça la
primera pregunta. En el cas del fitxer, té lloc després que s'haja carregat el CD o la
imatge del CD. En el cas de la xarxa, després que aquesta s'haja configurat.

</para><para>

En concret això vol dir que en el cas del fitxer i la xarxa les preguntes sobre
la llengua, el país i el teclat ja hauran estat fetes. En el cas de la xarxa, cal
afegir-hi qualsevol pregunta relacionada amb la configuració d'aquesta. Algunes
preguntes que sols es fan en mode de prioritat mitjana o baixa (com la primera
execució de la detecció de maquinari) també hauran estat processades.

</para><para>

Ã?bviament, qualsevol pregunta que haja estat processada abans de carregar la
configuració prèvia, no es pot incloure en aquesta.
<xref linkend="preseed-bootparms"/> ofereix una manera d'evitar aquestes
preguntes.

</para>
 </sect2>

 <sect2 id="preseed-limitations">
 <title>Limitacions</title>
<para>

Tot i que la majoria de preguntes emprades pel &d-i; poden configurar-se
prèviament fent servir aquest mètode, hi algunes excepcions remarcables. Cal
(tornar a) particionar un disc sencer o emprar-ne l'espai lliure disponible;
no es poden emprar particions ja existents. Actualment tampoc es pot fer servir
la configuració prèvia per configurar un RAID o un LVM.

</para>
 </sect2>

<!-- Joeyh feels this is too technical, so leave it out for now
 <sect2 id="preseed-debconf">
 <title>Debconf basics</title>
<para>

Preseeding makes use of the <classname>debconf</classname> framework. This
framework is the preferred mechanism used in Debian to interact with the user
when configuring packages and also forms the heart of &d-i;.
In the <classname>debconf</classname> framework questions or dialogs are
based on <firstterm>templates</firstterm>. There are different types of
templates for different types of questions. The actual questions are
<quote>generated</quote> from templates at runtime; multiple questions can
use the same template.

</para><para>

The following types of templates are relevant for preseeding.

</para>

<itemizedlist>
<listitem><para>
 string: allows the user to type any value
</para></listitem>
<listitem><para>
 password: similar to string but the value typed is not displayed
</para></listitem>
<listitem><para>
 boolean: for yes/no or true/false type of questions
</para></listitem>
<listitem><para>
 select: allows the user to select one option from a list
</para></listitem>
<listitem><para>
 multiselect: allows the user to select zero, one or more options from a list
</para></listitem>
<listitem><para>
 note: used to display a message
</para></listitem>
</itemizedlist>

<para>

In &d-i; templates are stored in a readable file
<filename>/var/cache/debconf/templates.dat</filename>. This file contains all fixed
text and all translations. It can also contain a default value for the
template. The fixed text can include variables that will be replaced at
runtime.

</para><para>

Another readable file <filename>/var/cache/debconf/questions.dat</filename>
is used to store the values for variables and the answers given to questions.
A question always refers to the template used to ask it. For obvious
security reasons the values for templates of type <quote>password</quote>
are stored in a separate, non-readable file in the same directory.

</para>
 </sect2>
-->

 <sect2 id="preseed-hooks">
 <title>Execució d'ordres discrecionals durant la instal·lació</title>
<para>

Una opció molt potent i flexible que ofereixen les eines de configuració prèvia
és l'execució d'ordres o guions en determinants moments de la instal·lació.
Consulteu-ne els detalls a <xref linkend="preseed-shell"/>.

</para>

<itemizedlist>
<listitem><para>
 <userinput>preseed/early_command</userinput>: s'executa tan bon punt el fitxer
 de configuració prèvia s'haja carregat
</para></listitem>
<listitem><para>
 <userinput>preseed/late_command</userinput>: s'executa just abans de l'arrencada
 posterior al final de la primera fase de la instal·lació, però abans que el
 sistema de fitxers <filename>/target</filename> s'haja desmuntat
</para></listitem>
<listitem><para>
 <userinput>base-config/early_command</userinput>: s'executa al principi de la
 segona fase de la instal·lació, quan s'engega la <command>base-config</command>
</para></listitem>
<listitem><para>
 <userinput>base-config/late_command</userinput>: s'executa al final de la
 <command>base-config</command>, just abans de l'indicador d'entrada
</para></listitem>
</itemizedlist>

 </sect2>

 <sect2 id="preseed-seenflag">
 <title>Utilització de la configuració prèvia per canviar els valors predeterminats</title>
<para>

�s pot emprar la configuració prèvia per canviar les respostes
predeterminades a les preguntes, però tot i així haver-les de respondre.
Per fer-ho, la marca <firstterm>seen</firstterm> ha de posar-se a
<quote>false</quote> desprès de definir el valor a la plantilla.

</para>

<informalexample><screen>
d-i foo/bar string value
d-i foo/bar seen false
</screen></informalexample>

 </sect2>
 </sect1>

 <sect1 id="preseed-using">
 <title>Utilització de la configuració prèvia</title>
<para>

Sens dubte, primer de tot heu de crear un fitxer de configuració prèvia i
posar-lo al lloc des d'on voleu fer-lo servir. La creació de fitxers de
configuració prèvia es tractarà després. Col·locar-los correctament és
fàcil en el cas de la configuració per xarxa o si voleu llegir el fitxer des
d'un disquet o una memòria USB. Si voleu incloure el fitxer a un CD o un DVD,
heu de reconfigurar la imatge ISO. El procediment per incloure el fitxer a
l'initrd no s'explica aquí; consulteu la documentació per als desenvolupadors
del &d-i;.

</para><para>

Teniu a l'abast un exemple de fitxer de configuració prèvia que podeu emprar
com a base per al vostre a &urlset-example-preseed;. Aquest fitxer es basa
en els fragments de configuració inclosos en aquest apèndix.

</para>

 <sect2 id="preseed-loading">
 <title>Càrrega del fitxer de configuració prèvia</title>
<para>

Si esteu emprant una configuració prèvia de l'initrd, només heu d'assegurar-vos
que hi haja un fitxer <filename>preseed.cfg</filename> inclòs al directori arrel
de l'initrd. L'instal·lador comprovarà automàticament si aquest fitxer és present
i el carregarà.

</para><para>

En els altres mètodes de configuració prèvia heu de dir-li a l'instal·lador el fitxer
que s'usarà quan l'arrenqueu. Això es fa indicant-li al nucli un paràmetre d'arrencada,
bé manualment en el moment d'arrencar o bé editant el fitxer de configuració del
carregador (p.ex. <filename>syslinux.cfg</filename>) i afegint-hi el paràmetre al final
de la (les) línia (línies) addicionals per al nucli.

</para><para>

Si especifiqueu el fitxer a la configuració del carregador, podeu modificar la
configuració prèvia per no haver de prémer enter per arrencar l'instal·lador.
En el syslinux això vol dir ajustar el temps d'espera (timeout) a 1, a
<filename>syslinux.cfg</filename>.

</para><para>

Per assegurar-vos que l'instal·lador obté el fitxer de configuració prèvia correcte,
podeu especificar-ne una suma de verificació. Actualment ha de ser una md5sum, i si
l'especifiqueu ha de correspondre al fitxer, altrament l'instal·lador no voldrà fer-la
servir.

</para>

<informalexample><screen>
Paràmetres d'arrencada que cal especificar:
- si esteu arrencant en xarxa:
 preseed/url=http://host/path/to/preseed.cfg
 preseed/url/checksum=5da499872becccfeda2c4872f9171c3d

- si esteu arrencant amb un CD reconfigurat:
 preseed/file=/cdrom/preseed.cfg
 preseed/file/checksum=5da499872becccfeda2c4872f9171c3d

- si esteu instal·lant des d'un dispositiu USB (poseu el fitxer al directori principal
 de la memòria USB):
 preseed/file=/hd-media/preseed.cfg
 preseed/file/checksum=5da499872becccfeda2c4872f9171c3d
</screen></informalexample>

<para>

Podeu afegir a l'indicador d'arrencada el paràmetre
<userinput>debconf/priority=critical</userinput>, que evitarà la majoria de preguntes
fins i tot si la configuració prèvia no en contesta algunes.

</para>
 </sect2>

 <sect2 id="preseed-bootparms">
 <title>Utilització dels paràmetres d'arrencada per complementar la configuració prèvia</title>
<para>

Hi ha parts del procés d'instal·lació no es poden automatitzar fent servir
algunes formes de configuració prèvia perquè les preguntes es fan abans que
es carregue el fitxer de configuració prèvia. Per exemple, si el fitxer es
carrega a través d'una xarxa, la configuració d'aquesta s'ha de fer primer.
Una raó per emprar la configuració prèvia de l'initrd és que permet
configurar prèviament fins i tot aquests primers passos del procés
d'instal·lació.

</para><para>

En cas que un fitxer de configuració prèvia no es puga fer servir per a
alguns passos, la instal·lació encara es podrà automatitzar del tot si li
indiqueu al nucli, mitjançant la línia d'ordres, els valors de configuració
prèvia. Simplement indiqueu el <userinput>camí/a/var=valor</userinput> per
a qualsevol de les variables de configuració prèvia llistades als exemples.

</para>
<note><para>

El nucli 2.4 kernel accepta un màxim de 8 opcions de línia d'ordres i de 8
opcions d'entorn (incloent-hi qualsevol opció afegida per defecte per a
l'instal·lador). Si s'excedeixen aquestes xifres, els nuclis 2.4 kernels les ignoren,
mentre que els 2.6 s'esquallen. A partir del 2.6.9 podeu emprar 32 opcions de
línia d'ordres i 32 opcions d'entorn.

</para></note>
<para>

A la majoria d'instal·lacions, algunes de les opcions per defecte del fitxer de
configuració del carregador, com 'vga=normal', es poden eliminar sense cap
problema, la qual cosa us permet afegir més opcions de configuració prèvia.

</para>
<note><para>

No sempre és possible especificar valors amb espais per als paràmetres d'arrencada,
fins i tot si els delimiteu amb cometes.

</para></note>
 </sect2>
 </sect1>

 <sect1 condition="FIXME" id="preseed-creating">
 <title>Creació d'un fitxer de configuració prèvia</title>
<para>

El fitxer de configuració prèvia és en el format emprat
per l'ordre <command>debconf-set-selections</command>.

</para>

<itemizedlist>
<listitem><para>
 Format de fitxer
</para></listitem>
<listitem><para>
 Solament és permès un únic espai entre el tipus de la plantilla i el valor
</para></listitem>
<listitem><para>
 Relació amb /var/lib/(c)debconf/templates
</para></listitem>
<listitem><para>
 Tipus de plantilles i com proporcionar-hi valors
</para></listitem>
<listitem><para>
 La majoria de valors han d'estar en anglès o codificats
</para></listitem>
<listitem><para>
 Utilització d'una instal·lació manual com a base
</para></listitem>
<listitem><para>
 Cerca d'altres valors possibles
</para></listitem>
</itemizedlist>

<para>

Per comprovar si el format el fitxer de configuració prèvia és vàlid abans de
dur a terme la instal·lació, empreu l'ordre
<command>debconf-set-selections -c<replaceable>preseed.cfg</replaceable></command>.

</para>
 </sect1>

 <sect1 id="preseed-stage1">
 <title>Configuració prèvia de la primera etapa de la instal·lació</title>
<para>

Els fragments de configuració emprats en aquest apèndix també són a l'abast com un
exemple de fitxer de configuració prèvia a &urlset-example-preseed;.

</para><para>

Tingueu en compte que aquest exemple es basa en una instal·lació per a una
arquitectura Intel x86. Si l'arquitectura és diferent, alguns dels exemples
(com la selecció del teclat i la instal·lació del carregador) poden no ser
adients i hauran de substituir-se per ajusts de configuració adequats a
l'arquitectura en qüestió.

</para>
 
 <sect2 id="preseed-l10n">
 <title>Localització</title>
<para>

L'ajust dels valors de localització només funcionaran si empreu la configuració prèvia
de l'initrd. En tota la resta de mètodes el fitxer sols es carregarà després d'haver
respost aquestes preguntes.

</para><para>

Es pot fer servir el locale per a especificar tant la llengua com el país.
Per a especificar el locale com un paràmetre d'arrencada, empreu
<userinput>debian-installer/locale=<replaceable>es_CA</replaceable></userinput>.

<informalexample role="example"><screen>
# El locale estableix la llengua i el país.
d-i debian-installer/locale string es_CA
</screen></informalexample>

</para><para>

La configuració del teclat consisteix en la selecció d'una arquitectura i un mapa
de teclat. En la majoria de casos l'arquitectura de teclat correcta és seleccionada
per defecte, de manera que normalment no cal configurar-la prèviament. El mapa de
teclat ha de ser vàlid per a l'arquitectura de teclat seleccionada.

<informalexample role="example"><screen>
# Selecció del teclat.
#d-i console-tools/archs select at
d-i console-keymaps-at/keymap select us
# Exemple per a una arquitectura de teclat diferent
#d-i console-keymaps-usb/keymap select mac-usb-us
</screen></informalexample>

</para><para>

Per a ometre la configuració prèvia del teclat empreu
<classname>console-tools/archs</classname> amb
<userinput>skip-config</userinput>.
Això farà que romanga actiu el mapa de teclat del nucli.

</para>

<note><para>

Els canvis en l'estrat d'entrada dels nuclis 2.6 han fet pràcticament obsoleta
l'arquitectura de teclat. Per als nuclis 2.6 normalment s'ha de seleccionar un
mapa de teclat <quote>PC</quote> (<userinput>at</userinput>).

</para></note>
 </sect2>

 <sect2 id="preseed-network">
 <title>Configuració de la xarxa</title>
<para>

Sens dubte, la configuració prèvia de la xarxa no funcionarà si carregueu el
fitxer de configuració des de la xarxa. Però va molt bé si esteu carregant-lo
des d'un CD o una memòria USB. Si ho feu des de la xarxa, podeu indicar-li al
nucli els paràmetres d'arrencada de configuració de la xarxa.

</para>

<informalexample role="example"><screen>
# Si és possible, el netcfg escollirà una interfície que tinga un enllaç. El
# següent evita que es mostre una llista si hi ha més d'una interfície.
d-i netcfg/choose_interface select auto

# Si teniu un servidor dhcp lent i l'instal·lador finalitza l'espera, això us pot
# ser d'utilitat.
#d-i netcfg/dhcp_timeout string 60

# Si preferiu configurar la xarxa a mà, aquí teniu com:
#d-i netcfg/disable_dhcp boolean true
#d-i netcfg/get_nameservers string 192.168.1.1
#d-i netcfg/get_ipaddress string 192.168.1.42
#d-i netcfg/get_netmask string 255.255.255.0
#d-i netcfg/get_gateway string 192.168.1.1
#d-i netcfg/confirm_static boolean true

# Qualsevol nom d'ordinador principal i de domini assignats amb el dhcp tenen
# preferència sobre els valors indicats aquí. Tanmateix, establir aquests 
# encara evitarà que es mostren qüestions fins i tot si els valors provenen del dhcp.
d-i netcfg/get_hostname string unassigned-hostname
d-i netcfg/get_domain string unassigned-domain

# Per deshabilitar el molest diàleg sobre la clau WEP.
d-i netcfg/wireless_wep string
# El fastigós nom del servidor dhcp que alguns ISP empren com a contrasenya.
#d-i netcfg/dhcp_hostname string radish
</screen></informalexample>

 </sect2>

 <sect2 id="preseed-mirror">
 <title>Configuració del servidor rèplica</title>
<para>

Segons el mètode d'instal·lació, un servidor rèplica es pot emprar tant per a
descarregar components addicionals de l'instal·lador i el sistema base com per
a configurar el fitxer <filename>/etc/apt/sources.list</filename> del sistema.

</para><para>

El paràmetre <classname>mirror/suite</classname> determina el conjunt de
programes del sistema.

</para><para>

El paràmetre <classname>mirror/udeb/suite</classname> determina el conjunt de
de components addicionals que emprarà l'instal·lador. Això només és útil si els
components es descarreguen realment des de la xarxa i han de correspondre amb el
conjunt d'eines emprat per construir l'initrd per al mètode d'instal·lació emprat
en la instal·lació.
Per defecte, el valor de <classname>mirror/udeb/suite</classname> és el mateix
que el de <classname>mirror/suite</classname>.

</para>

<informalexample role="example"><screen>
d-i mirror/country string enter information manually
d-i mirror/http/hostname string http.us.debian.org
d-i mirror/http/directory string /debian
d-i mirror/http/proxy string

# Conjunt de programes que s'instal·larà.
#d-i mirror/suite string testing
# Conjunt de programes que s'empraà per a carregar components de l'instal·lador (opcional).
#d-i mirror/udeb/suite string testing
</screen></informalexample>

 </sect2>

 <sect2 id="preseed-partman">
 <title>Particionat</title>
<para>

La configuració prèvia del particionat de discs durs està molt limitada per
les possibilitats oferides pel <classname>partman-auto</classname>. Podeu o bé
particionar l'espai lliure existent al disc o bé el disc sencer. La distribució
del disc es pot determinar fent servir una recepta definida prèviament, una de
personalitzada procedent d'un fitxer recepta, o una inclosa dins els fitxers de
configuració prèvia. Actualment no es poden particionar discs múltiples emprant
la configuració prèvia, ni tampoc configurar un RAID o un LVM.

</para>

<warning><para>

La identificació dels discs depèn de l'ordre en què es carreguen llurs
controladors. Si el sistema té més d'un disc, assegureu-vos que se seleccione
el correcte abans d'utilitzar la configuració prèvia.

</para></warning>

<informalexample role="example"><screen>
# Si el sistema disposa d'espai lliure podeu triar de particionar només aquest.
#d-i partman-auto/init_automatically_partition \
#   seleccioneu Empra l'espai lliure continu més gran

# També podeu especificar el disc que es particionarà. El nom del dispositiu es
# pot indicar bé en el format devfs o bé en el format tradicional.
# Per exemple, per emprar el primer disc que detecta el devfs:
d-i partman-auto/disk string /dev/discs/disc0/disc

# Podeu triar qualsevol de les receptes de particionat predefinides:
d-i partman-auto/choose_recipe \
    select All files in one partition (recommended for new users)
#d-i partman-auto/choose_recipe \
#    select Separate /home partition
#d-i partman-auto/choose_recipe \
#    select Separate /home, /usr, /var, and /tmp partitions

# O indicar-ne una pròpia...
# El format de la recepta es descriu al fitxer devel/partman-auto-recipe.txt.
# Si podeu obtenir un fitxer de recepta per a l'entorn de l'instal·lador, podeu
# simplement apuntar-hi.
#d-i partman-auto/expert_recipe_file string /hd-media/recipe

# Si no, podeu posar una recepta sencera en una línia (lògica). Aquest exemple
# crea una petita partició /boot, un espai d'intercanvi adient, i empra la resta
# de l'espai per a la partició arrel:
#d-i partman-auto/expert_recipe string             \
#   boot-root ::                      \
#       40 50 100 ext3                 \
#           $primary{ } $bootable{ }        \
#           method{ format } format{ }       \
#           use_filesystem{ } filesystem{ ext3 }  \
#           mountpoint{ /boot }           \
#       .                        \
#       500 10000 1000000000 ext3            \
#           method{ format } format{ }       \
#           use_filesystem{ } filesystem{ ext3 }  \
#           mountpoint{ / }             \
#       .                        \
#       64 512 300% linux-swap             \
#           method{ swap } format{ }        \
#       .

# Això fa que el partman particione automàticament sense demanar confirmació.
d-i partman/confirm_write_new_label boolean true
d-i partman/choose_partition \
    select Finish partitioning and write changes to disk
d-i partman/confirm boolean true
</screen></informalexample>

 </sect2>

 <sect2 id="preseed-time">
 <title>Configuració del rellotge i de la zona horària</title>

<informalexample role="example"><screen>
# Per controlar si el rellotge del maquinari s'ajusta al temps universal coordinat (UTC).
d-i clock-setup/utc boolean true

# Podeu ajustar això a qualsevol valor vàlid de $TZ; vegeu /usr/share/zoneinfo/ per
# als valors vàlids.
d-i time/zone string US/Eastern
</screen></informalexample>

 </sect2>

 <sect2 id="preseed-apt">
 <title>Configuració de l'apt</title>
<para>

La configuració del fitxer <filename>/etc/apt/sources.list</filename> i de les
opcions de configuració bàsica estarà completament automatitzada segons el mètode
d'instal·lació emprat i les respostes de les primeres preguntes. Solament les dues
variables de sota són rellevants per a la configuració prèvia.

</para>

<informalexample role="example"><screen>
# Podeu instal·lar programari no lliure (non-free) i de contribució (contrib).
#d-i apt-setup/non-free boolean true
#d-i apt-setup/contrib boolean true
</screen></informalexample>

 </sect2>

 <sect2 id="preseed-account">
 <title>Configuració de comptes</title>
<para>

Es poden configurar prèviament el compte del superusuari i el nom i la contrasenya
d'un usuari ordinari. Les contrasenyes es poden indicar bé de manera explícita o
bé en forma de <emphasis>capolaments</emphasis> MD5.

</para>
<warning><para>

Sigueu conscients que la configuració prèvia de contrasenyes no és completament
segura ja que qualsevol persona amb accés al fitxer de configuració prèvia les
podrà saber. Emprar capolaments MD5 es considera un poc millor a efectes de seguretat,
però això pot generar, falsament, sensació de seguretat, car l'accés als capolaments
MD5 permet els atacs de força bruta.

</para></warning>

<informalexample role="example"><screen>
# Contrasenya de superusuari, bé explícita
#passwd passwd/root-password password r00tme
#passwd passwd/root-password-again password r00tme
# o bé xifrada fent servir un capolament MD5.
#passwd passwd/root-password-crypted password [MD5 hash]

# Per ometre la creació d'un compte d'usuari normal.
#passwd passwd/make-user boolean false

# Per crear un compte d'usuari normal.
#passwd passwd/user-fullname string Debian User
#passwd passwd/username string debian
# Contrasenya de l'usuari normal, bé explícita
#passwd passwd/user-password password insecure
#passwd passwd/user-password-again password insecure
# o bé xifrada fent servir un capolament MD5.
#passwd passwd/user-password-crypted password [MD5 hash]
</screen></informalexample>

<para>

Les variables <classname>passwd/root-password-crypted</classname> i
<classname>passwd/user-password-crypted</classname> també es poden configurar
prèviament posant <quote>!</quote> com a valor. En aquest cas, el compte
corresponent es deshabilitarà. Això pot ser convenient per al compte de
superusuari en cas que, evidentment, s'haja establert un altre mètode per
permetre les tasques d'administració o per entrar com a superusuari (per
exemple fent servir l'autenticació de la clau SSH o el sudo).

</para><para>

Es pot capolar una contrasenya en MD5 amb la següent ordre.

<informalexample><screen>
$ echo "r00tme" | mkpasswd -s -H MD5
</screen></informalexample>

</para>
 </sect2>

 <sect2 id="preseed-bootloader">
 <title>Instal·lació del carregador</title>

<informalexample role="example"><screen>
# El Grub és el carregador predeterminat (per a l'x86). Si voleu instal·lar el lilo,
# tragueu-hi el comentari:
#d-i grub-installer/skip boolean true

# Això, que és segur de fer, fa que el grub s'instal·le automàticament al registre
# principal d'arrenacada (MBR) si no es detecta cap altre sistema operatiu a la màquina.
d-i grub-installer/only_debian boolean true

# Això altre fa també que l'instal·lador del grub el pose a l'MBR si troba qualsevol
# altre sistema operatiu, la qual cosa és menys segura ja que pot no ser possible
# d'arrencar aquest altre sistema operatiu.
d-i grub-installer/with_other_os boolean true

# Com a alternativa, si voleu instal·lar-lo a un lloc diferent de l'MBR,
# tragueu-ne el comentari i editeu aquestes línies:
#d-i grub-installer/bootdev string (hd0,0)
#d-i grub-installer/only_debian boolean false
#d-i grub-installer/with_other_os boolean false
</screen></informalexample>

 </sect2>

 <sect2 id="preseed-finish">
 <title>Finalització de la primera etapa de la instal·lació</title>

<informalexample role="example"><screen>
# Evita el darrer missatge de la instal·lació que apareix indicant-ne l'estat complet.
d-i prebaseconfig/reboot_in_progress note

# Això eivta que l'instal·lador expulse el CD quan es torna a arrencar,
# la qual cosa és útil en algunes situacions.
#d-i cdrom-detect/eject boolean false
</screen></informalexample>

 </sect2>
 </sect1>

 <sect1 id="preseed-stage2">
 <title>Configuració prèvia de la segona etapa de la instal·lació</title>

 <sect2 id="preseed-baseconfig">
 <title>Configuració bàsica (base config)</title>

<informalexample role="example"><screen>
# Per evitar el missatge introductori.
base-config base-config/intro note

# Per evitar el missatge final.
base-config base-config/login note

# Per si heu instal·lat un gestor de visualització però no voleu engegar-lo
# immediatament després de la configuració bàsica.
#base-config base-config/start-display-manager boolean false

# Algunes versions de l'instal·lador poden emetre un informe del que heu
# instal·lat. Per defecte, no es fan informes, però enviar-n'hi ajuda el projecte
# a determinar quin programari s'empra més, a fi d'incloure'l als CD.
#popularity-contest popularity-contest/participate boolean false
</screen></informalexample>

 </sect2>

 <sect2 id="preseed-tasksel">
 <title>Selecció de paquets</title>
<para>

Podeu instal·lar qualsevol combinació de tasques que hi haja a l'abast.
En aquest moment les tasques que hi ha són:

</para>

<itemizedlist>
<listitem><para>
 <userinput>Sistema estàndard</userinput>
</para></listitem>
<listitem><para>
 <userinput>Entorn d'escriptori</userinput>
</para></listitem>
<listitem><para>
 <userinput>Servidor web</userinput>
</para></listitem>
<listitem><para>
 <userinput>Servidor d'impressió</userinput>
</para></listitem>
<listitem><para>
 <userinput>Servidor DNS</userinput>
</para></listitem>
<listitem><para>
 <userinput>Servidor de fitxers</userinput>
</para></listitem>
<listitem><para>
 <userinput>Servidor de correu</userinput>
</para></listitem>
<listitem><para>
 <userinput>Base de dades SQL</userinput>
</para></listitem>
<listitem><para>
 <userinput>Portàtil</userinput>
</para></listitem>
<listitem><para>
 <userinput>selecció manual de paquets</userinput>
</para></listitem>
</itemizedlist>

<para>

La darrera executarà l'aptitude. Podeu també no instal·lar cap tasca i forçar
la instal·lació d'un conjunt de paquets d'alguna altra manera. �s recomanable
incloure sempre la tasca <userinput>Sistema estàndard</userinput>.

</para>

<informalexample role="example"><screen>
tasksel tasksel/first multiselect Standard system, Desktop environment
#tasksel tasksel/first multiselect Standard system, Web server
</screen></informalexample>

 </sect2>

 <sect2 id="preseed-mailer">
 <title>Configuració de l'administrador de correu</title>
<para>

Durant una instal·lació normal, l'exim sols fa unes poques preguntes. Aquí teniu la
 manera d'evitar fins i tot aquestes. Però encara es pot configurar de manera més complexa.

</para>

<informalexample role="example"><screen>
exim4-config exim4/dc_eximconfig_configtype \
    select no configuration at this time
exim4-config exim4/no_config boolean true
exim4-config exim4/no_config boolean true
exim4-config exim4/dc_postmaster string
</screen></informalexample>

 </sect2>

 <sect2 id="preseed-X">
 <title>Configuració de l'X</title>
<para>

Es pot fer una configuració prèvia de l'X, però probablement us caldrà saber
alguns detalls sobre el maquinari de vídeo, car el configurador de l'X
no ho configura tot automàticament.

</para>

<informalexample role="example"><screen>
# L'X pot detectar el controlador adient per a algunes targetes, però si empreu una
# configuració prèvia, substituireu tot el que aquell seleccione. Amb tot, el controlador
# vesa funcionarà la majoria de vegades.
#xserver-xfree86 xserver-xfree86/config/device/driver select vesa

# Un problema amb l'detecció automàtica del ratolí és que si falla, l'X la tornarà
# intentar indefinidament. Per tant, si l'heu inclosa en la configuració prèvia,
# hi ha la possibilitat de caure en un bucle infinit, si falla la detecció.
#xserver-xfree86 xserver-xfree86/autodetect_mouse boolean true

# Es recomana fer servir la detecció automàtica del monitor.
xserver-xfree86 xserver-xfree86/autodetect_monitor boolean true
# Tragueu el comentari a això si teniu una pantalla LCD.
#xserver-xfree86 xserver-xfree86/config/monitor/lcd boolean true
# L'X té tres maneres de configurar el monitor. Aquí teniu com configurar prèviament
# la "intermèdia" (medium), que sempre és a l'abast. La "simple" pot no ser-hi,
# i l' "avançada" (advanced) fa massa preguntes.
xserver-xfree86 xserver-xfree86/config/monitor/selection-method \
    select medium
xserver-xfree86 xserver-xfree86/config/monitor/mode-list \
    select 1024x768 @ 60 Hz
</screen></informalexample>

 </sect2>

 <sect2 id="preseed-other">
 <title>Configuració prèvia d'altres paquets</title>

<informalexample role="example"><screen>
# Segons el programari instal·lat, o si les coses van malament durant el
# procés d'instal·lació, és possible rebre preguntes sobre altres qüestions.
# També podeu fer-ne una configuració prèvia. Per obtenir una llista de totes
# les preguntes que es poden fer durant la instal·lació, feu una instal·lació,
# i després executeu aquestes ordres:
#  debconf-get-selections --installer > file
#  debconf-get-selections >> file
</screen></informalexample>

 </sect2>
 </sect1>

 <sect1 id="preseed-advanced">
 <title>Opcions avançades</title>

 <sect2 id="preseed-shell">
 <title>Ordres de l'intèrpret</title>

<informalexample role="example"><screen>
# Necessàriament, la configuració prèvia de l'instal·lador del Debian no pot ser segura.
# No hi ha res que comprove els intents de sobreeiximent de memòria intermèdia o
# d'altres abusos sobre els valors d'un fitxer de configuració prèvia com el present.
# Feu servir només aquests fitxers si provenen de llocs de confiança! Per raons de control,
# i perquè és útil en general, aquí teniu una manera d'executar de forma automàtica
# qualsevol ordre de l'intèrpret que vulgueu dins l'instal·lador.

# Aquesta primera ordre s'executa tan prompte com es pot, tot just després
# de llegir el fitxer de configuració prèvia.
#d-i preseed/early_command string anna-install some-udeb

# Aquesta s'executa just abans que finalitze la instal·lació, però quan encara
# es pot usar un directori de destí /target.
#d-i preseed/late_command string echo foo > /target/etc/bar

# Aquesta ordre s'executa en iniciar-se la configuració bàsica (base-config).
#base-config base-config/early_command string echo hi mom

# Aquesta ordre s'executa després de la configuració bàsica, abans de l'indicador
# d'entrada. �s una bona manera d'instal·lar un conjunt de paquets que us interessen,
# o de retocar la configuració del sistema.
#base-config base-config/late_command \
#   string apt-get install zsh; chsh -s /bin/zsh
</screen></informalexample>

 </sect2>

 <sect2 id="preseed-chainload">
 <title>Càrrega en cadena de fitxers de configuració prèvia</title>
<para>

En un fitxer de configuració prèvia se'n poden incloure d'altres.
Qualsevol ajust d'aquests fitxers prevaldrà sobre els dels fitxers
carregats primer. Això fa possible, per exemple, indicar la configuració
general de la xarxa a un fitxer i els ajusts més específics a altres.

</para>

<informalexample><screen>
# Es pot incloure més d'un fitxer, separat per espais; es carregaran tots.
# Els fitxers inclosos poden tenir directrius de configuració prèvia pròpies o
# bé incloure fitxers amb d'altres. Tingueu en compte que si els noms de fitxer
# són relatius, s'agafen del mateix directori que el del fitxer que els inclou.
#d-i preseed/include string x.cfg

# L'instal·lador pot comprovar sumes de verificació de fitxers de configuració
# prèvia abans de fer-los servir. Actualment sols es pot poden emprar md5sums.
# Indiqueu els md5sums en el mateix ordre que la llista de fitxers que s'ha
# d'incloure.
#d-i preseed/include/checksum string 5da499872becccfeda2c4872f9171c3d

# Més flexible que això és el següent, que executa una ordre a l'intèpret i, si
# s'obté cap nom d'un fitxer de configuració prèvia, s'hi inclou.
#d-i preseed/include_command \
#   string echo if [ "`hostname`" = bob ]; then echo bob.cfg; fi
</screen></informalexample>

 </sect2>
 </sect1>
</appendix>

Reply to: