[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po://aptitude/po/ca.po



Us adjunto l'actualització (únicament el diff pq el gestor de llistes no m'accepta tot el fitxer) de l'aptitude

PD: Per a generar el diff he utilitzat l'eina
http://users.tkk.fi/~ptvirtan/programs/utils.html.en desconec si n'hi ha
alguna de millor.

salut i records

--- ca.po.orig
+++ ca.po

## Added or changed strings:

- # aptitude translation to Catalan.
- # Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
- # Aleix Badia i Bosch <a.badia@callusdigital.org>, 2004.
- # Josep Monés i Teixidor <jmones@puntbarra.com>, 2004.
- # Jordi Mallach <jordi@debian.org>, 2004.
- #: src/view_changelog.cc:226
+ # aptitude translation to Catalan.
+ # Copyright (C) 2005 Free Software Foundation, Inc.
+ # Aleix Badia i Bosch <a.badia@callusdigital.org>, 2005.
+ # Josep Monés i Teixidor <jmones@puntbarra.com>, 2004.
+ # Jordi Mallach <jordi@debian.org>, 2004.
+ #: src/view_changelog.cc:226

 #: src/apt_options.cc:124
 msgid "Never"
+ msgstr "Mai"

 #: src/apt_options.cc:125
 msgid "When an error occurs"
+ msgstr "Quan es produeix un error"

 #: src/apt_options.cc:126
 msgid "Always"
+ msgstr "Sempre"

 #: src/apt_options.cc:171
 msgid ""
 "Do not display a warning when the first change is made in read-only "
 "mode."
+ msgstr ""
+ "No mostris un avís en produir-se la primera modificació en el mode "
+ "només-lectura."

 #: src/apt_options.cc:192
 msgid "Don't automatically remove unused packages matching this filter"
+ msgstr ""
+ "No suprimeixis automàticament els paquets no utilitzats que coincideixen "
+ "amb aquest filtre"

 #: src/broken_indicator.cc:118
 #, c-format
 msgid "%s: Examine"
+ msgstr "%s: Examina"

 #: src/broken_indicator.cc:126
 #, c-format
 msgid "%s: Apply"
+ msgstr "%s: Aplica"

 #: src/broken_indicator.cc:129
 #, c-format
 msgid "%s: Next"
+ msgstr "%s: Següent"

 #: src/broken_indicator.cc:134
 #, c-format
 msgid "%s: Previous"
+ msgstr "%s: Anterior"

 #: src/broken_indicator.cc:226
 msgid "Unable to resolve dependencies."
+ msgstr "No s'han pogut resoldre les dependències."

 #: src/broken_indicator.cc:240
 #, c-format
 msgid "[%d(%d)/...] Resolving dependencies"
+ msgstr "[%d(%d)/...] S'estan resolent les dependències"

 #: src/broken_indicator.cc:273 src/solution_dialog.cc:126
 #: src/solution_screen.cc:522
 msgid "Internal error: unexpected null solution."
+ msgstr "S'ha produït un error intern: solució nul·la no esperada."

 #: src/broken_indicator.cc:326
 msgid "Suggest "
+ msgstr "Suggereix"

 #: src/broken_indicator.cc:331
 #, c-format
 msgid "%d install"
 msgid_plural "%d installs"
+ msgstr[0] "%d instal·lació"
+ msgstr[1] "%d instal·lacions"

 #: src/broken_indicator.cc:337
 #, c-format
 msgid "%d removal"
 msgid_plural "%d removals"
+ msgstr[0] "%d supressió"
+ msgstr[1] "%d supressions"

 #: src/broken_indicator.cc:349
 #, c-format
 msgid "%d upgrade"
 msgid_plural "%d upgrades"
+ msgstr[0] "%d actualitza"
+ msgstr[1] "%d actualitzacions"

 #: src/broken_indicator.cc:355
 #, c-format
 msgid "%d downgrade"
 msgid_plural "%d downgrades"
+ msgstr[0] "$d desactualitzat"
+ msgstr[1] "%d desactualitzats"

 #: src/cmdline/cmdline_action.cc:244
 #, c-format
 msgid ""
 "You can only specify a package version with an 'install' command or a "
 "'forbid-version' command.\n"
+ msgstr ""
+ "Només podeu especificar una versió de paquet mitjançant una ordre "
+ "'install' o una ordre 'forbid-version'.\n"

 #: src/cmdline/cmdline_clean.cc:80
 #, c-format
 msgid "Del %s %s [%sB]\n"
+ msgstr "Suprimeix %s %s [%sB]\n"

 #: src/cmdline/cmdline_clean.cc:136
 #, c-format
 msgid "Would free %sB of disk space\n"
+ msgstr "S'alliberaran %sB de l'espai de disc\n"

 #: src/cmdline/cmdline_clean.cc:139
 #, c-format
 msgid "Freed %sB of disk space\n"
+ msgstr "S'ha alliberat %sB de l'espai de disc\n"

 #: src/cmdline/cmdline_do_action.cc:143
 msgid "Unexpected pattern argument following \"keep-all\""
+ msgstr "Hi ha un argument del patró inesperat a continuació de \"keep-all\""

 #: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:33
 msgid "Unexpected end-of-file on standard input"
+ msgstr ""
+ "S'ha obtingut un indicador de final de fitxer inesperat a l'entrada "
+ "estàndard"

 #: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:394
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: untrusted versions of the following packages will be installed!\n"
 "\n"
 "Untrusted packages could compromise your system's security.\n"
 "You should only proceed with the installation if you are certain that\n"
 "this is what you want to do.\n"
 "\n"
+ msgstr ""
+ "Avís: s'instal·laran versions no fiables dels paquets següents!\n"
+ "\n"
+ "Els paquets no fiables podrien comprometre la seguretat del vostre sistema.\n"
+ "�nicament hauríeu de continuar la instal·lació si n'esteu completament segur.\n"
+ "\n"

 #: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:406
 #, c-format
 msgid ""
 "*** WARNING ***  Ignoring these trust violations because\n"
 "         %s::CmdLine::Ignore-Trust-Violations is 'true'!\n"
+ msgstr ""
+ "*** Avís ***  S'estan ignorant les violacions de fiabilitat perquè\n"
+ "       %s::CmdLine::Ignore-Trust-Violations és 'cert'.\n"

 #: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:417
 #, c-format
 msgid "Do you want to ignore this warning and proceed anyway?\n"
+ msgstr "Voleu ignorar l'avís i continuar?\n"

 #: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:418
 #, c-format
 msgid "To continue, enter \"%s\"; to abort, enter \"%s\": "
+ msgstr "Per continuar introduïu \"%s\"; per abortar introduïu \"%s\": "

 #: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:432
 #, c-format
 msgid "Unrecognized input. Enter either \"%s\" or \"%s\".\n"
+ msgstr "No es reconeix l'entrada. Introduïu \"%s\" o \"%s\".\n"

X #: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:613
X #, c-format
X msgid ""
X "No packages to show -- enter the package names on the line after 'i'.\n"
- msgstr ""
- "No s'ha trobat cap paquet a mostrar -- introduïu els noms dels paquets a la "
- "línia posterior a 'i'.\n"
+ msgstr ""
+ "No s'ha trobat cap paquet a mostrar -- introduïu els noms dels paquets a la "
+ "línia a continuació de 'i'.\n"

X #: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:641
X #, c-format
X msgid "No packages found -- enter the package names on the line after 'c'.\n"
- msgstr ""
- "No s'ha trobat cap paquet -- introduïu els noms dels paquets a la línia "
- "posterior a 'c'.\n"
+ msgstr ""
+ "No s'ha trobat cap paquet -- introduïu els noms dels paquets a la línia a "
+ "continuació de 'c'.\n"

 #: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:645
 msgid "Press Return to continue"
+ msgstr "Per continuar premeu la tecla de retorn."

 #: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:656
 #, c-format
 msgid "y: %Fn: %Fi: %Fc: %Fd: %Fs: %Fv: %Fe: %F%n%F%n%F%F%F%F%F%F%F%F"
+ msgstr "y: %Fn: %Fi: %Fc: %Fd: %Fs: %Fv: %Fe: %F%n%F%n%F%F%F%F%F%F%F%F"

 #: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:676
 msgid "continue with the installation"
+ msgstr "continua la instal·lació"

 #: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:678
 msgid "abort and quit"
+ msgstr "atura i surt"

 #: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:680
 msgid ""
 "show information about one or more packages; the package names should follow "
 "the 'i'"
+ msgstr ""
+ "mostra la informació sobre un o més paquets; els noms dels paquets haurien "
+ "d'anar a continuació de l'i'"

 #: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:682
 msgid ""
 "show the Debian changelogs of one or more packages; the package names should "
 "follow the 'c'"
+ msgstr ""
+ "mostra els registres de modificacions de Debian d'un o més paquets; els "
+ "noms dels paquets haurien d'anar a continuació de la 'c'"

 #: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:684
 msgid "toggle the display of dependency information"
+ msgstr "commuta la visualització de la informació de dependències"

 #: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:686
 msgid "toggle the display of changes in package sizes"
+ msgstr ""
+ "commuta la visualització de les modificacions des les mides dels paquets"

 #: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:688
 msgid "toggle the display of version numbers"
+ msgstr "commuta la visualització dels números de versió"

 #: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:690
 msgid "enter the full visual interface"
+ msgstr "entra a la interfície visual"

 #: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:691
 msgid ""
 "You may also specify modification to the actions which will be taken. To do "
 "so, type an action character followed by one or more package names (or "
 "patterns). The action will be applied to all the packages that you list. "
 "The following actions are available:"
+ msgstr ""
+ "També hauríeu d'especificar les modificacions de les accions que "
+ "s'aplicaran prement un caràcter d'acció seguit d'un o més noms de paquets "
+ "(o patrons). L'acció s'aplicarà a tots els paquets de la llista. Les "
+ "accions disponibles són:"

 #: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:696 src/cmdline/cmdline_resolver.cc:184
 msgid "'+' to install packages"
+ msgstr "'+' per instal·lar els paquets"

 #: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:698 src/cmdline/cmdline_resolver.cc:186
 msgid ""
 "'+M' to install packages and immediately flag them as automatically "
 "installed"
+ msgstr ""
+ "'+M' per instal·lar els paquets i immediàtament marcar-los com a "
+ "instal·lats automàticament"

 #: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:700 src/cmdline/cmdline_resolver.cc:188
 msgid "'-' to remove packages"
+ msgstr "'-' per suprimir els paquets"

 #: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:702 src/cmdline/cmdline_resolver.cc:190
 msgid "'_' to purge packages"
+ msgstr "'_' per purgar els paquets"

 #: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:704 src/cmdline/cmdline_resolver.cc:192
 msgid "'=' to place packages on hold"
+ msgstr "'=' per congelar els paquets"

 #: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:706 src/cmdline/cmdline_resolver.cc:194
 msgid ""
 "':' to keep packages in their current state without placing them on hold"
+ msgstr "':' per mantenir l'estat actual dels paquets sense congelar-los"

 #: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:708 src/cmdline/cmdline_resolver.cc:196
 msgid "'&M' to mark packages as automatically installed"
+ msgstr "'&M' per marcar els paquets com a instal·lats automàticament"

 #: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:710 src/cmdline/cmdline_resolver.cc:198
 msgid "'&m' to mark packages as manually installed"
+ msgstr "'&m' marca els paquets com a instal·lats manualment"

 #: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:712
 msgid "Commands:"
+ msgstr "Ordres:"

 #: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:130 src/cmdline/cmdline_resolver.cc:602
 #, c-format
 msgid "Error writing resolver state to %s"
+ msgstr ""
+ "S'ha produït un error en escriure l'estat del sistema de resolució a %s"

 #: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:132 src/cmdline/cmdline_resolver.cc:604
 msgid "Resolver state successfully written!"
+ msgstr "L'estat del sistema de resolució s'ha desat correctament!"

 #: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:145
 #, c-format
 msgid ""
 "y: %Fn: %Fq: %F,: %F.: %Fo: %Fe: %Fr pkg ver ...: %F%na pkg ver ...: "
 "%F%n<ACTION> pkg... : %F%n%F%F%F%F%F%F%F%F"
+ msgstr ""
+ "y: %Fn: %Fq: %F,: %F.: %Fo: %Fe: %Fr pkg ver ...: %F%na pkg ver ...: "
+ "%F%\n"
+ "n<ACCIÃ?> pkg... : %F%n%F%F%F%F%F%F%F%F"

 #: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:164
 msgid "accept the proposed changes"
+ msgstr "accepta les modificacions proposades"

 #: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:166
 msgid "reject the proposed changes and search for another solution"
+ msgstr "rebutja les modificacions proposades i cerca una altra solució"

 #: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:168
 msgid "give up and quit the program"
+ msgstr "atura i surt del programa"

 #: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:170
 msgid "move to the next solution"
+ msgstr "mou-te a la solució següent"

 #: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:172
 msgid "move to the previous solution"
+ msgstr "mou-te a la solució anterior"

 #: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:174
 msgid "view an explanation of the changes in the solution"
+ msgstr "visualitza una explicació de les modificacions de la solució"

 #: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:176
 msgid "examine the solution in the visual user interface"
+ msgstr "examina la solucio en la intefície d'usuari visual"

 #: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:178
 msgid ""
 "reject the given package versions; don't display any solutions in which they "
 "occur."
+ msgstr ""
+ "rebutja les versions del paquet; no visualitzis cap solució en les que "
+ "apareguin."

 #: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:180
 msgid ""
 "accept the given package versions; display only solutions in which they "
 "occur."
+ msgstr ""
+ "accepta les versions de paquet; visualitza únicament les solucions en les "
+ "que apareguin."

 #: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:182
 msgid "adjust the state of the listed packages, where ACTION is one of:"
+ msgstr "ajusta l'estat dels paquets llistat, on l'ACCI� és una de:"

 #: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:200
 msgid ""
 "Adjustments will cause the current solution to be discarded and recalculated "
 "as necessary."
+ msgstr ""
+ "Els ajustaments provocaran que es descarti la solució actual i es recalculi "
+ "en cas de ser necessari."

 #: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:214
 #, c-format
 msgid "The version %s is available in the following archives:"
+ msgstr "La versió %s està disponible en els arxius següents:"

 #: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:222
 #, c-format
 msgid "Select the version of %s that should be used: "
+ msgstr "Seleccioneu la versió de %s que s'hauria d'utilitzar: "

 #: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:229
 #, c-format
 msgid "Invalid response. Please enter an integer between 1 and %d."
+ msgstr "La resposta no és vàlida. Introduïu una enter entre 1 i %d,"

 #: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:244
 #, c-format
 msgid "Expected at least one package/version pair following '%c'"
+ msgstr "S'espera un o més parells paquet/versió a continuació de '%c'"

 #: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:258
 #, c-format
 msgid "Expected a version after \"%s\""
+ msgstr "S'esperava una versió a continuació de \"%s\""

 #: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:268
 #, c-format
 msgid "No such package \"%s\""
+ msgstr "El paquet \"%s\" no existeix"

 #: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:284
 #, c-format
 msgid "%s has no version named \"%s\""
+ msgstr "%s no disposa de cap versió anomenada \"%s\""

 #: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:301
 #, c-format
 msgid "Allowing the removal of %s"
+ msgstr "S'està acceptant la supressió de %s"

 #: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:304
 #, c-format
 msgid "Allowing the installation of %s version %s (%s)"
+ msgstr "S'està acceptant la instal·lació de %s versió %s (%s)"

 #: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:314
 #, c-format
 msgid "Rejecting the removal of %s"
+ msgstr "S'està rebutjant la supressió de %s"

 #: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:317
 #, c-format
 msgid "Rejecting the installation of %s version %s (%s)"
+ msgstr "S'està rebutjant la instal·lació de %s versió %s (%s)"

 #: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:330
 #, c-format
 msgid "No longer requiring the removal of %s"
+ msgstr "No és necessària la supressió de %s"

 #: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:333
 #, c-format
 msgid "No longer requiring the installation of %s version %s (%s)"
+ msgstr "No és necessària instal·lacióde %s versió %s (%s)"

 #: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:342
 #, c-format
 msgid "Requiring the removal of %s"
+ msgstr "�s necessària la supressió de %s"

 #: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:345
 #, c-format
 msgid "Requiring the installation of %s version %s (%s)"
+ msgstr "�s necessària la instal·lació de %s versió %s (%s)"

 #: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:510
 msgid "The following actions will resolve these dependencies:"
+ msgstr "Les accions següents resoldran les dependències:"

 #: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:525
 msgid "Accept this solution? [Y/n/q/?] "
+ msgstr "Accepteu la solució? [Y/n/q/?] "

 #: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:552 src/cmdline/cmdline_resolver.cc:647
 msgid "Abandoning all efforts to resolve these dependencies."
+ msgstr "S'estan abandonant les tasques per resoldre aquestes dependències."

 #: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:579
 msgid "The following commands are available:"
+ msgstr "Es disposa de les ordres següents:"

 #: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:594
 msgid "File to write resolver state to: "
+ msgstr "S'ha produït un error en desar l'estat del sistema de resolució a: "

 #: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:609
 msgid "Invalid response; please enter one of the following commands:"
+ msgstr "La resposta no és vàlida; introduïu una de les ordres següents:\n"

 #: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:622
 msgid "No solution found within the allotted time. Try harder? [Y/n]"
+ msgstr ""
+ "No s'ha trobat cap solució en l'interval de temps especificat. Ho voleu "
+ "provar amb més insistència? [Y/n]"

 #: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:650
 msgid "Invalid response; please enter 'y' or 'n'."
+ msgstr "La resposta no és vàlida; introduïu 'y' o 'n'."

 #: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:659
 msgid "Unable to resolve dependencies! Giving up..."
+ msgstr "No s'han pogut resoldre les dependències! Finalitzant..."

 #: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:665
 msgid "*** No more solutions available ***"
+ msgstr "*** No hi ha més solucions disponibles ***"

 #: src/cmdline/cmdline_search.cc:100
 #, c-format
 msgid "iconv of %s failed.\n"
+ msgstr "s'ha produït un error en l'iconv de %s.\n"

 #: src/cmdline/cmdline_show.cc:122 src/cmdline/cmdline_show.cc:308
 #: src/solution_fragment.cc:56
 msgid "<NULL>"
+ msgstr "<NULL>"

 #: src/cmdline/cmdline_show.cc:424
 #, c-format
 msgid "Unable to locate package %s"
+ msgstr "No s'ha pogut ubicar el paquet %s"

 #: src/cmdline/cmdline_show.cc:437
 #, c-format
 msgid "Unable to parse pattern %s"
+ msgstr "No s'ha pogut analitzar el patró %s"

 #: src/desc_parse.cc:274
 msgid "Tags"
+ msgstr "Marcadors"

 #: src/download_list.cc:76
 #, c-format
 msgid "%n%nSome files were not downloaded successfully."
+ msgstr "%n%nAlguns fitxers no s'ha descarregat satisfactòriament."

 #: src/download_list.cc:342 src/download_screen.cc:67
 msgid "Abort"
+ msgstr "Abandona"

 #: src/edit_pkg_hier.cc:331
 msgid "Unable to look up your home directory, saving to /tmp/function_pkgs!"
+ msgstr ""
+ "No s'ha pogut cercar el vostre directori d'usuari, s'està desant a "
+ "/tmp/function_pkgs!"

 #: src/generic/apt/aptcache.cc:621
 #, c-format
 msgid "failed to remove %s"
+ msgstr "s'ha produït un error en suprimir %s"

 #: src/generic/apt/aptcache.cc:628
 #, c-format
 msgid "failed to rename %s to %s"
+ msgstr "s'ha produït un error en renombrar %s a %s"

 #: src/generic/apt/aptcache.cc:636
 #, c-format
 msgid "couldn't replace %s with %s"
+ msgstr "no s'ha pogut reemplaçar %s per %s"

 #: src/generic/apt/apt.cc:172
 #, c-format
 msgid "%s is readable but not writable; unable to write configuration file."
+ msgstr ""
+ "%s és de lectura però no d'escriptura; no s'ha pogut escriure el fitxer de "
+ "configuració."

 #: src/generic/apt/apt.cc:300
 msgid ""
 "Could not lock the cache file. Opening in read-only mode; any changes you "
 "make to the states of packages will NOT be preserved!"
+ msgstr ""
+ "No s'ha pogut bloquejar el fitxer cau. S'està obrint en mode "
+ "només-lectura; qualsevol modificació dels estats dels paquets NO es "
+ "desarà!"

 #: src/generic/apt/download_install_manager.cc:53
 msgid ""
 "The package cache is not available; unable to download and install packages."
+ msgstr ""
+ "La memòria cau de paquets no està disponible; no es poden descarregar i "
+ "instal·lar paquets."

 #: src/generic/apt/download_install_manager.cc:141
 msgid "A package failed to install. Trying to recover:"
+ msgstr ""
+ "S'ha produït un error en la instal·lació del paquet. S'està intentant "
+ "restablir."

 #: src/generic/apt/download_update_manager.cc:122
 msgid "Couldn't rebuild package cache"
+ msgstr "No s'ha pogut regenerar la memòria cau de paquets"

 #: src/generic/apt/log.cc:64
 #, c-format
 msgid "Error generating local time (%s)"
+ msgstr "S'ha produït un error en generar l'hora local (%s)"

 #: src/generic/apt/log.cc:77
 #, c-format
 msgid "%sB of disk space will be freed\n"
+ msgstr "se suprimirà una espai de disc de %sB\n"

 #: src/generic/apt/matchers.cc:683
 msgid "Automatically Installed"
+ msgstr "Instal·lat automàticament"

 #: src/generic/apt/matchers.cc:705 src/generic/apt/matchers.cc:894
 msgid "Broken"
+ msgstr "Amb errors"

 #: src/generic/apt/matchers.cc:892
 msgid "Unchanged"
+ msgstr "No modificat"

 #: src/generic/apt/matchers.cc:896
 msgid "Remove [unused]"
+ msgstr "Suprimeix [no utilitzat]"

 #: src/generic/apt/matchers.cc:898
 msgid "Hold [auto]"
+ msgstr "Congela [auto]"

 #: src/generic/apt/matchers.cc:900
 msgid "Install [auto]"
+ msgstr "Instal·la {auto]"

 #: src/generic/apt/matchers.cc:902
 msgid "Remove [auto]"
+ msgstr "Suprimeix [auto]"

 #: src/generic/apt/matchers.cc:904
 msgid "Downgrade"
+ msgstr "Desactualitza"

 #: src/generic/apt/matchers.cc:906
 msgid "Hold"
+ msgstr "Congela"

 #: src/generic/apt/matchers.cc:908
 msgid "Reinstall"
+ msgstr "Reinstal·la"

 #: src/generic/apt/matchers.cc:910
 msgid "Install"
+ msgstr "Instal·la"

 #: src/generic/apt/matchers.cc:912
 msgid "Remove"
+ msgstr "Suprimeix"

 #: src/generic/apt/matchers.cc:914
 msgid "Upgrade"
+ msgstr "Actualitza"

 #: src/generic/apt/matchers.cc:934
 msgid "Keep"
+ msgstr "Manté"

 #: src/generic/apt/matchers.cc:960
 msgid "Virtual"
+ msgstr "Virtual"

 #: src/generic/apt/matchers.cc:981
 msgid "Installed"
+ msgstr "Instal·lat"

 #: src/generic/apt/matchers.cc:1003
 msgid "Essential"
+ msgstr "Essencial"

 #: src/generic/apt/matchers.cc:1022
 msgid "Config Files Remain"
+ msgstr "Es mantenen els fitxers de configuració"

 #: src/generic/apt/matchers.cc:1388
 msgid "Garbage"
+ msgstr "Escombraries"

 #: src/generic/apt/matchers.cc:1712
 msgid "No reverse dependencies"
+ msgstr "No hi ha dependències inverses"

 #: src/generic/apt/matchers.cc:1778
 msgid "New Package"
+ msgstr "Nou paquet"

 #: src/generic/apt/matchers.cc:1797
 msgid "Upgradable"
+ msgstr "Actualitzable"

 #: src/generic/apt/matchers.cc:1921
 #, c-format
 msgid "Unterminated literal string after %s"
+ msgstr "Cadena literal inacabada a continuació de %s"

 #: src/generic/apt/matchers.cc:2120
 msgid "Provides: cannot be broken"
+ msgstr "Proporciona: no hi pot haver errors"

 #: src/generic/apt/matchers.cc:2273
 msgid "Can't search for \"\""
+ msgstr "No es pot cercar \"\""

X #: src/generic/apt/pkg_hier.cc:165
X msgid "Global block encountered after first record, ignoring"
- msgstr ""
- "S'ha trobat un bloc global posterior al primer registre, s'està ignorant"
+ msgstr ""
+ "S'ha trobat un bloc global a continuació del primer registre, s'està "
+ "ignorant"

 #: src/generic/apt/tags.cc:216 src/generic/apt/tags.cc:223
 msgid "Building tag database"
+ msgstr "S'està generant la base de dades de marcadors"

 #: src/generic/apt/tags.cc:255
 msgid "Unable to load debtags vocabulary, perhaps debtags is not installed?"
+ msgstr ""
+ "No s'ha pogut carregar el vocabular debtags, potser el debtags no està "
+ "instal·lat?"

 #: src/generic/util/temp.cc:63 src/generic/util/temp.cc:128
 #: src/generic/util/temp.cc:142
 #, c-format
 msgid "Unable to create temporary directory from template \"%s\": %s"
+ msgstr ""
+ "No s'ha pogut crear el directori temporal a partir de la plantilla \"%s\": "
+ "%s"

 #: src/generic/util/temp.cc:137
 msgid "Unknown error"
+ msgstr "Error desconegut"

 #: src/generic/util/threads.cc:32
 msgid "Not enough resources to create thread"
+ msgstr "No es disposa de suficients recursos per crear el fil"

 #: src/load_config.cc:46
 #, c-format
 msgid "Unrecognized color name \"%s\""
+ msgstr "Nom del color de les desconegudes \"%s\""

 #: src/load_config.cc:73
 #, c-format
 msgid "Unrecognized attribute name \"%s\""
+ msgstr "No es reconeix el nom de l'atribut \"%s\""

 #: src/load_config.cc:111
 #, c-format
 msgid "Invalid entry in style definition group: \"%s\""
+ msgstr "El registre no és vàlid en el grup de definició d'estil: \"%s\""

 #: src/load_config.cc:113
 #, c-format
 msgid "Invalid tagless entry in style definition group: \"%s\""
+ msgstr ""
+ "Registre sense marcador no vàlid en el grup de definició d'estil: "
+ "\"%s\""

 #: src/load_config.cc:125
 msgid "The default color may only be used as a background."
+ msgstr "El color predeterminat únicament s'hauria d'utilitzar com a fons."

 #: src/load_config.cc:142
 #, c-format
 msgid "Unknown style attribute %s"
+ msgstr "L'atribut d'estil %s no és conegut"

X #: src/load_config.cc:165 src/load_config.cc:167
X #, c-format
X msgid "Invalid entry in keybinding group: \"%s\""
- msgstr "Registre no vàlid en el grup de vinculació de tecles: \"%s\""
+ msgstr "El registre no és vàlid en el grup de vinculació de tecles: \"%s\""

 #: src/load_grouppolicy.cc:258
 #, c-format
 msgid "Expected policy identifier, got '%c'"
+ msgstr "S'esperava un identificador de política, s'ha obtingut '%c'"

 #: src/load_grouppolicy.cc:270
 #, c-format
 msgid "Expected ',' or '(', got '%c'"
+ msgstr "S'esperava ',' o '(', s'ha obtingut '%c'"

 #: src/load_grouppolicy.cc:277
 #, c-format
 msgid "Unknown grouping policy \"%s\""
+ msgstr "Es desconeix la polític d'agrupació \"%s\""

 #: src/load_grouppolicy.cc:284
 #, c-format
 msgid "Terminal policy \"%s\" should be the last policy in the list"
+ msgstr "La política del terminal %s hauria de ser l'última de la llista"

 #: src/load_grouppolicy.cc:412
 msgid "Expected '(' after 'filter'"
+ msgstr "S'esperava '(' a continuació de 'filtre'"

 #: src/load_grouppolicy.cc:449
 #, c-format
 msgid "Unable to parse pattern at '%s'"
+ msgstr "No s'ha pogut analitzar el patró a '%s'"

 #: src/load_grouppolicy.cc:454
 msgid "Exactly one filter must be provided as an argument to a filter policy"
+ msgstr ""
+ "Per a la política del filtre cal proporcionar un filter com a argument"

 #: src/load_grouppolicy.cc:562
 msgid "Expected no more than one argument to a tag grouping policy"
+ msgstr ""
+ "No s'espera més d'un argument en una política d'agrupació per marcador"

 #: src/load_grouppolicy.cc:577
 msgid "Expected '(' after 'pattern'"
+ msgstr "S'esperava '(' a continuació de 'patró'"

 #: src/load_grouppolicy.cc:585
 msgid "Missing arguments to 'pattern'"
+ msgstr "Paràmetres absents a 'patró'"

 #: src/load_grouppolicy.cc:606
 #, c-format
 msgid "Unable to parse pattern after \"%s\""
+ msgstr "No s'ha pogut analitzar el patró a continuació de \"%s\""

 #: src/load_grouppolicy.cc:628
 #, c-format
 msgid "Unexpectedly empty tree title after \"%s\""
+ msgstr "Títol de l'arbre buit a continuació de \"%s\""

 #: src/load_grouppolicy.cc:639
 msgid "Unmatched '(' in pattern grouping policy"
+ msgstr "La política d'agrupació de patrons conté un '(' no tancat"

 #: src/load_pkgview.cc:91
 msgid "Couldn't parse layout: encoding error in column descriptor"
+ msgstr ""
+ "No s'ha pogut analitzar el format: hi ha un error de codificació en la "
+ "descripció de la columna"

 #: src/load_sortpolicy.cc:64
 msgid "By-version sorting policies take no arguments"
+ msgstr "Les polítiques d'ordenació per versió no precisen de cap argument"

 #: src/main.cc:82
 #, c-format
 msgid "Can't decode multibyte string after \"%ls\""
+ msgstr "No es pot decodificar la cadena multibyte a continuació de \"%ls\""

 #: src/main.cc:142
 #, c-format
 msgid ""
 " reinstall  - Download and (possibly) reinstall a currently installed "
 "package\n"
+ msgstr ""
+ " torna a instal·lar   - Descarrega i (possiblament) torna a instal·lar "
+ "un paquet ja instal·lat\n"

 #: src/main.cc:159
 #, c-format
 msgid ""
 " -q       In command-line mode, suppress the incremental progress "
 "indicators.\n"
+ msgstr ""
+ " -q      En mode línies d'ordres, suprimeix els indicadors de "
+ "progrés incremental.\n"

 #: src/main.cc:305
 #, c-format
 msgid "Expected a number after -q=\n"
+ msgstr "S'esperava un número a continuació de -q=\n"

 #: src/main.cc:314
 #, c-format
 msgid "Expected a number after -q=, got %s\n"
+ msgstr "S'esperava un número a continuació de -q=, s'ha obtingut %s\n"

 #: src/main.cc:525 src/main.cc:568
 #, c-format
 msgid "Uncaught exception: %s\n"
+ msgstr "Excepció no detectada: %s\n"

 #: src/menu_text_layout.cc:68 src/menu_tree.cc:221 src/view_changelog.cc:67
 msgid "Search backwards for: "
+ msgstr "Cerca endarrere: "

 #: src/mine/cmine.cc:120
 #, c-format
 msgid "  %s in %d %s"
+ msgstr "   %s en %d %s"

 #: src/mine/cmine.cc:247
 msgid "The board height must be a positive integer"
+ msgstr "L'alçada del tauler ha de ser un enter positiu"

 #: src/mine/cmine.cc:259
 msgid "The board width must be a positive integer"
+ msgstr "L'amplada del tauler ha de ser un enter positiu"

 #: src/mine/cmine.cc:271
 msgid "Invalid mine count; please enter a positive integer"
+ msgstr "El nombre de mines no és vàlid; introduïu un enter positiu"

 #: src/mine/cmine.cc:672
 msgid "Encoding of mine-help.txt|UTF-8"
+ msgstr "Codificació de mine-help.txt|UTF-8"

 #: src/pkg_columnizer.cc:293
 msgid "forbidden upgrade"
+ msgstr "actualització prohibida"

 #: src/pkg_columnizer.cc:647 src/pkg_columnizer.cc:656
 #, c-format
 msgid "Unable to transcode package display format after \"%ls\""
+ msgstr ""
+ "No s'ha pogut transcodificar el format de visualització del paquet a "
+ "continuació de \"%ls\""

 #: src/pkg_grouppolicy.cc:169
 msgid ""
 "Programs for faxmodems and other communications devices\n"
 " Packages in the 'comm' section are used to control modems and other hardware communications devices. This includes software to control faxmodems (for instance, PPP for dial-up internet connections and programs originally written for that purpose, such as zmodem/kermit), as well as software to control cellular phones, interface with FidoNet, and run a BBS."
+ msgstr ""
+ "Programes per a faxmòdems i d'altres dispositius de comunicació\n"
+ " Els paquets de la secció 'comm' s'utilitzen per al control dels mòdems i d'altres dispositius de comunicació. S'inclou el control dels faxmòdems (per exemple, PPP per a les connexions a internet de marcatge directe i programes desenvolupats inicialment amb aquest propòsit (zmodem/kermit), com també programari per controlar telèfons mòbils, interfícies del FidoNet i per executar una BBS."

 #: src/pkg_grouppolicy.cc:204
 msgid ""
 "Programs which are not free software\n"
 " Packages in the 'non-free' section are not part of Debian.\n"
 " .\n"
 " These packages fail to meet one or more of the requirements of the Debian Free Software Guidelines (see below). You should read the license of programs in this section to be sure that you are allowed to use them in the way you intend.\n"
 " .\n"
 " For more information about what Debian considers to be Free Software, see http://www.debian.org/social_contract#guidelines";
+ msgstr ""
+ "Programes que no són programari lliure\n"
+ " Els paquets de la secció 'non-free' no són part de Debian.\n"
+ " .\n"
+ " Aquests paquets no compleixen alguns dels requisits de les pautes de programari lliure de Debian (feu un cop d'ull més avall). Caldria que féssiu una ullada a les llicències dels programes d'aquesta secció per a assegurar-vos que els podeu utilitzar del mode que preteneu.\n"
+ " .\n"
+ " Per a més informació sobre la definició de programari lliure segons Debian, feu una ullada a http://www.debian.org/social_contract#guidelines";

 #: src/pkg_grouppolicy.cc:331
 msgid ""
 "New Packages\n"
 " These packages have been added to Debian since the last time you cleared the list of \"new\" packages (choose \"Forget new packages\" from the Actions menu to empty this list)."
+ msgstr ""
+ "Paquets nous\n"
+ " Aquests paquets s'han afegit a Debian des de l'última vegada que vau netejar la llista de paquets \"nous\". (escolliu \"Oblida els paquets nous\" del menú Accions per buidar aquesta llista)"

 #: src/pkg_grouppolicy.cc:779
 msgid "UNCATEGORIZED"
+ msgstr "SENSECATEGORIA"

 #: src/pkg_grouppolicy.cc:1079
 #, c-format
 msgid "Bad number in format string: %ls"
+ msgstr "Nombre erroni en la cadena de format: %ls"

 #: src/pkg_grouppolicy.cc:1088
 #, c-format
 msgid "Match indices must be 1 or greater, not \"%s\""
+ msgstr "Els índex han de ser 1 o superior, no \"%s\""

 #: src/pkg_grouppolicy.cc:1106
 #, c-format
 msgid "Match index %ls is too large; available groups are (%s)"
+ msgstr ""
+ "L'índex de coincidència %ls és massa gran; els grups disponibles són "
+ "(%s)"

 #: src/pkg_grouppolicy.cc:1315
 msgid "TAGLESS PACKAGES"
+ msgstr "PAQUETS SENSEMARCADOR"

 #: src/pkg_grouppolicy.cc:1316
 msgid ""
 "\n"
 " These packages have not yet been classified in debtags."
+ msgstr ""
+ "\n"
+ "Aquests paquets encara no s'han classificat en debtags."

 #: src/pkg_grouppolicy.cc:1341
 msgid "MISSING TAG"
+ msgstr "MARCADOR ABSENT"

 #: src/pkg_item.cc:80
 #, c-format
 msgid ""
 "%s is an essential package!%n%nAre you sure you want to remove it?%nType "
 "'%s' if you are."
+ msgstr ""
+ "%s és un paquet essencial!%n%nEsteu segur que el voleu suprimir?%nSi "
+ "n'esteu segur introduïu '%s'."

 #: src/pkg_item.cc:222 src/pkg_ver_item.cc:657 src/solution_item.cc:289
 #, c-format
 msgid "%s info"
+ msgstr "%s informació"

 #: src/pkg_item.cc:316
 #, c-format
 msgid "Available versions of %s"
+ msgstr "Versions disponibles de %s"

 #: src/pkg_item.cc:319
 #, c-format
 msgid "%s versions"
+ msgstr "%s versions"

 #: src/pkg_item.cc:333 src/pkg_ver_item.cc:687
 #, c-format
 msgid "%s deps"
+ msgstr "%s dependències"

 #: src/pkg_item.cc:346 src/pkg_ver_item.cc:699
 #, c-format
 msgid "%s reverse deps"
+ msgstr "%s dependèncis reversibles"

 #: src/pkg_item.cc:416
 msgid ""
 "You are not root and I cannot find any way to become root. To reconfigure "
 "this package, install the menu package, the login package, or run aptitude "
 "as root."
+ msgstr ""
+ "No sou superusuari i no s'ha pogut trobat cap mètode\n"
+ "per esdevenir-ho. Per reconfigurar aquest paquet\n"
+ "heu d'instal·lar el paquet menú, el paquet login o\n"
+ "executeu l'aptitude com a superusuari."

 #: src/pkg_item.cc:451
 msgid "Hierarchy Editor"
+ msgstr "Editor de jerarquies"

 #: src/pkg_tree.cc:237
 #, c-format
 msgid "No packages matched the pattern \"%ls\"."
+ msgstr "No hi ha cap paquet que coincideixi amb el patró \"%ls\"."

 #: src/pkg_view.cc:149
 msgid "Couldn't transcode column definition"
+ msgstr "No s'ha pogut transcodificar la definició de la columna"

 #: src/pkg_view.cc:156
 msgid "Couldn't parse column definition"
+ msgstr "No s'ha pogut analitzar la definició de columna"

X #: src/reason_fragment.cc:551
X msgid ""
X "The following packages conflict with version %B%s%b of %B%s%b, and will be "
X "broken if it is %s."
- msgstr ""
- "Els següents paquets entren en conflicte amb la versió %B%s%b del %B%s%b i "
- "continran errors si és %s."
+ msgstr ""
+ "Els següents paquets entren en conflicte amb la versió %B%s%b del %B%s%b i "
+ "contindran errors si és %s."

 #: src/solution_dialog.cc:91 src/solution_screen.cc:465
 msgid "The package cache is not available."
+ msgstr "La memòria cau de paquets no està disponible."

 #: src/solution_dialog.cc:99
 msgid "No packages are broken."
+ msgstr "No hi ha cap paquet amb errors."

 #: src/solution_dialog.cc:108 src/solution_screen.cc:488
 msgid "No resolution found."
+ msgstr "No s'ha trobat cap resolució."

 #: src/solution_dialog.cc:114 src/solution_screen.cc:499
 msgid "Resolving dependencies..."
+ msgstr "S'estan resolent les dependències..."

 #: src/solution_dialog.cc:169
 msgid "Previous"
+ msgstr "Anterior"

 #: src/solution_dialog.cc:170
 msgid "Next"
+ msgstr "Següent"

 #: src/solution_dialog.cc:171
 msgid "Apply"
+ msgstr "Aplica"

 #: src/solution_dialog.cc:172
 msgid "Close"
+ msgstr "Tanca"

 #: src/solution_fragment.cc:104
 #, c-format
 msgid "%s depends upon %s"
+ msgstr "%s depèn de %s"

 #: src/solution_fragment.cc:107
 #, c-format
 msgid "%s pre-depends upon %s"
+ msgstr "%s pre-depèn de %s"

 #: src/solution_fragment.cc:110
 #, c-format
 msgid "%s suggests %s"
+ msgstr "%s suggereix %s"

 #: src/solution_fragment.cc:113 src/solution_item.cc:593
 #, c-format
 msgid "%s recommends %s"
+ msgstr "%s recomana %s"

 #: src/solution_fragment.cc:116
 #, c-format
 msgid "%s conflicts with %s"
+ msgstr "%s entra en conflicte amb %s"

 #: src/solution_fragment.cc:119
 #, c-format
 msgid "%s replaces %s"
+ msgstr "%s substitueix %s"

 #: src/solution_fragment.cc:122
 #, c-format
 msgid "%s obsoletes %s"
+ msgstr "%s deixa obsolet %s"

 #: src/solution_fragment.cc:135
 #, c-format
 msgid "%s conflicts with %s [provided by %s %s]"
+ msgstr "%s entra en conflicte amb %s [proporcionat per %s %s]"

 #: src/solution_fragment.cc:145
 #, c-format
 msgid "Removing %s"
+ msgstr "S'està suprimint %s"

 #: src/solution_fragment.cc:147
 #, c-format
 msgid "Installing %s %s (%s)"
+ msgstr "S'està instal·lant %s %s (%s)"

 #: src/solution_fragment.cc:216
 msgid "%BRemove%b the following packages:%n"
+ msgstr "%BSuprimeix%b els següents paquets:%n"

 #: src/solution_fragment.cc:226
 msgid "%BInstall%b the following packages:%n"
+ msgstr "%BInstal·la%b els següents paquets:%n"

 #: src/solution_fragment.cc:239
 msgid "%BKeep%b the following packages at their current version:%n"
+ msgstr "%BManté%b la versió actual dels següents paquets:%n"

 #: src/solution_fragment.cc:246
 msgid "Not Installed"
+ msgstr "No instal·lat"

 #: src/solution_fragment.cc:259
 msgid "%BUpgrade%b the following packages:%n"
+ msgstr "%BActualitza%b els següents paquets:%n"

 #: src/solution_fragment.cc:274
 msgid "%BDowngrade%b the following packages:%n"
+ msgstr "%BDesactualitza%b els següents paquets:%n"

 #: src/solution_fragment.cc:291
 #, c-format
 msgid "Leave the following dependencies unresolved:%n"
+ msgstr "Deixa les dependències següents pendents de resolució:%n"

 #: src/solution_fragment.cc:299
 #, c-format
 msgid "Score is %d"
+ msgstr "La puntuació és %s"

 #: src/solution_item.cc:91
 #, c-format
 msgid "Remove %F [%s (%s)]"
+ msgstr "Suprimeix %F [%s (%s)]"

 #: src/solution_item.cc:98
 #, c-format
 msgid "Install %F [%s (%s)]"
+ msgstr "Instal·la %F [%s (%s)]"

 #: src/solution_item.cc:106
 #, c-format
 msgid "Cancel the installation of %F"
+ msgstr "Cancel·la la instal·lació de %F"

 #: src/solution_item.cc:109
 #, c-format
 msgid "Cancel the removal of %F"
+ msgstr "Cancel·la la supressió de %F"

 #: src/solution_item.cc:112
 #, c-format
 msgid "Keep %F at version %s (%s)"
+ msgstr "Manté %F a la versió %s (%s)"

 #: src/solution_item.cc:120
 #, c-format
 msgid "Upgrade %F [%s (%s) -> %s (%s)]"
+ msgstr "Actualitza %F [%s (%s) -> %s (%s)]"

 #: src/solution_item.cc:129
 #, c-format
 msgid "Downgrade %F [%s (%s) -> %s (%s)]"
+ msgstr "Desactualitza %F [%s (%s) -> %s (%s)]"

 #: src/solution_item.cc:597
 #, c-format
 msgid "-> Leave the dependency \"%s recommends %s\" unresolved."
+ msgstr "-> Deixa sense resoldre la dependència \"%s recomanada per %s\"."

 #: src/solution_screen.cc:149
 msgid "The following actions will resolve this dependency:"
+ msgstr "Les següents accions resoldran la dependència:"

 #: src/solution_screen.cc:235
 msgid "Remove the following packages:"
+ msgstr "Suprimeix els següents paquets:"

 #: src/solution_screen.cc:246
 msgid "Keep the following packages at their current version:"
+ msgstr "Manté la versió actual dels següents paquets:"

 #: src/solution_screen.cc:257
 msgid "Install the following packages:"
+ msgstr "Instal·la els següents paquets:"

 #: src/solution_screen.cc:268
 msgid "Upgrade the following packages:"
+ msgstr "Actualitza els següents paquets:"

 #: src/solution_screen.cc:279
 msgid "Downgrade the following packages:"
+ msgstr "Desactualitza els següents paquets:"

 #: src/solution_screen.cc:292
 msgid "Leave the following recommendations unresolved:"
+ msgstr "Deixa per resoldre les recomanacions següents:"

 #: src/solution_screen.cc:472
 msgid "No broken packages."
+ msgstr "No hi ha cap paquet amb errors."

 #: src/trust.cc:17 src/trust.cc:19
 msgid "WARNING"
+ msgstr "AVÃ?S"

 #: src/trust.cc:18
 msgid ""
 "%F: This version of %s is from an %Buntrusted source%b! Installing this "
 "package could allow a malicious individual to damage or take control of your "
 "system."
+ msgstr ""
+ "%F: Aquesta versió de %s provés d'un origen %Bque no és fiable%b! "
+ "Instal·lant aquest paquet podríeu permetre la manipulació del vostre "
+ "sistema per part d'una individu maliciós."

 #: src/ui.cc:223
 msgid "E:"
+ msgstr "E:"

 #: src/ui.cc:225
 msgid "W:"
+ msgstr "W:"

 #: src/ui.cc:316
 msgid ""
 "WARNING: the package cache is opened in read-only mode! This change and all "
 "subsequent changes will not be saved unless you stop all other running "
 "apt-based programs and select \"Become root\" from the Actions menu."
+ msgstr ""
+ "Avís: la memòria cau dels paquets s'ha obert en mode de només lectura! "
+ "Aquest canvi i tots els posteriors no es desaran si no atureu tots els "
+ "altres programes en execució basats en l'apt i seleccioneu l'opció "
+ "\"Esdevenir superusuari\" del menú Accions."

 #: src/ui.cc:322
 msgid "Never display this message again."
+ msgstr "No tornis a mostrar aquest missatge."

 #: src/ui.cc:368
 msgid ""
 "You may not modify the state of any package while a download is underway."
+ msgstr "No hauríeu de modificar l'estat de cap paquet durant una descàrrega."

 #: src/ui.cc:731
 msgid "Recommended Packages"
+ msgstr "Paquets recomanats"

 #: src/ui.cc:732
 msgid "View packages that it is recommended that you install"
+ msgstr "Mostra els paquets que es recomana instal·lar"

 #: src/ui.cc:733
 msgid "Recommendations"
+ msgstr "Recomanacions"

 #: src/ui.cc:837
 msgid ""
 "Aptitude %s%n%nCopyright 2000-2005 Daniel Burrows.%n%naptitude comes with "
 "%BABSOLUTELY NO WARRANTY%b; for details see 'license' in the Help menu. "
 "This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain "
 "conditions; see 'license' for details."
+ msgstr ""
+ "Aptitude %s%n%nCopyright 2000-2005 Daniel Burrows.%n%nL'aptitude es "
+ "distribueix %bsense cap tipus de garantia%b, per a més informació feu un "
+ "cop d'ull a 'llicència' del menú Ajuda.\n"
+ "Aquest programari es distribueix sota llicència de programari lliure, i el podeu redistribuir acceptant una seguit de termes dels quals podeu trobar més informació a 'llicència'."

 #: src/ui.cc:862
 msgid "Encoding of help.txt|UTF-8"
+ msgstr "Codificació del help.txt|UTF-8"

 #: src/ui.cc:886
 msgid "Encoding of README|UTF-8"
+ msgstr "Codificació del README|UTF-8"

 #: src/ui.cc:912
 msgid "User's Manual"
+ msgstr "Manual d'usuari"

 #: src/ui.cc:912
 msgid "Read the full user's manual of aptitude"
+ msgstr "Llegiu el manual d'usuari de l'aptitude"

 #: src/ui.cc:912
 msgid "Manual"
+ msgstr "Manual"

 #: src/ui.cc:946
 #, c-format
 msgid "Unable to stat \"%s\""
+ msgstr "No s'ha pogut obtenir l'estat de \"%s\""

 #: src/ui.cc:952
 #, c-format
 msgid "Unable to remove \"%s\""
+ msgstr "No s'ha pogut suprimir \"%s\""

 #: src/ui.cc:962
 #, c-format
 msgid "Unable to list files in \"%s\""
+ msgstr "No s'ha pogut llistar els fitxers de \"%s\""

 #: src/ui.cc:975
 #, c-format
 msgid "Failure closing directory \"%s\""
+ msgstr "S'ha produït un error en tancar el directori \"%s\""

 #: src/ui.cc:981
 #, c-format
 msgid "Unable to remove directory \"%s\""
+ msgstr "No s'ha pogut suprimir el directori \"%s\""

 #: src/ui.cc:991
 #, c-format
 msgid ""
 "Unable to remove the old temporary directory; you should remove %s by "
 "hand."
+ msgstr ""
+ "No s'ha pogut suprimir el directori temporal vell; hauríeu de suprimir %s "
+ "manualment."

 #: src/ui.cc:996
 #, c-format
 msgid ""
 "Will not remove %s; you should examine the files in it and remove them by "
 "hand."
+ msgstr ""
+ "No se suprimirà %s; hauríeu d'examinar-ne els fitxers i suprimir-los "
+ "manualment."

 #: src/ui.cc:1022
 #, c-format
 msgid ""
 "It appears that a previous version of aptitude left files behind in %s. "
 "These files are probably useless and safe to delete.%n%nDo you want to "
 "remove this directory and all its contents? If you select \"No\", you will "
 "not see this message again."
+ msgstr ""
+ "Aparentment hi ha fitxers de versions anterior de l'aptitude a %s. Aquests "
+ "fitxers probablement siguin inútils i sigui millor suprimir-los.%n%nVoleu "
+ "suprimir el directori i tot el seu contingut? Si seleccioneu \"No\" no "
+ "tornareu a veure aquest missatge."

 #: src/ui.cc:1066
 msgid "Package Download"
+ msgstr "Descàrrega de paquets"

 #: src/ui.cc:1099
 msgid ""
 "%BWARNING%b: untrusted versions of the following packages will be "
 "installed!%n%nUntrusted packages could %Bcompromise your system's "
 "security%b. You should only proceed with the installation if you are "
 "certain that this is what you want to do.%n%n"
+ msgstr ""
+ "%BAvís%b: s'instal·larant versions no fiables del paquets "
+ "següents!%n%nEls paquets no fiables podrien %Bcomprometre la seguretat del "
+ "vostre sistema%b. �nicament hauríeu de continuar la instal·lació si "
+ "n'esteu completament segur.%n%n"

 #: src/ui.cc:1105
 msgid " %S*%N %s [version %s]%n"
+ msgstr "  %S*%N %s [versió %s]%n"

 #: src/ui.cc:1111
 msgid "Really Continue"
+ msgstr "Continuar"

 #: src/ui.cc:1113
 msgid "Abort Installation"
+ msgstr "Aborta la instal·lació"

 #: src/ui.cc:1177
 msgid "Preview"
+ msgstr "Previsualització"

 #: src/ui.cc:1219
 msgid "Some packages were broken and have been fixed:"
+ msgstr "Alguns paquets contenien errors i s'han arreglat:"

 #: src/ui.cc:1227
 msgid "No solution to these dependency problems exists!"
+ msgstr "No hi ha solucions per a aquests problemes de dependències!"

 #: src/ui.cc:1233
 #, c-format
 msgid ""
 "Ran out of time while trying to resolve dependencies (press \"%s\" to try "
 "harder)"
+ msgstr ""
+ "S'ha exhaurit l'interval de temps per resoldre les dependències (premeu "
+ "\"%s\" per provar-ho millor)"

 #: src/ui.cc:1279
 msgid ""
 "Installing/removing packages requires administrative privileges, which you "
 "currently do not have. Would you like to change to the root account?"
+ msgstr ""
+ "El procés de suprimir/instal·lar paquets precisa de privilegis "
+ "d'administrador,\n"
+ "els quals actualment no teniu. Voleu canviar al compte de superusuari?\n"

 #: src/ui.cc:1322
 msgid ""
 "No packages will be installed, removed or upgraded. Some packages could be "
 "upgraded, but you have not chosen to upgrade them. Type \"U\" to prepare an "
 "upgrade."
+ msgstr ""
+ "No s'instal·larà, suprimirà o actualitzarà cap paquet. Alguns paquets es "
+ "podrien actualitzar, però no heu escollit fer-ho. Premeu \"U\" per "
+ "preparar-ne una actualització."

 #: src/ui.cc:1397
 msgid "List Update"
+ msgstr "Actualitza la llista"

 #: src/ui.cc:1408
 msgid ""
 "Updating the package lists requires administrative privileges, which you "
 "currently do not have. Would you like to change to the root account?"
+ msgstr ""
+ "El procés d'actualitzar paquets precisa de privilegis d'administrador,\n"
+ "els quals actualment no teniu. Voleu canviar al compte de superusuari?\n"

 #: src/ui.cc:1487
 msgid "The apt cache file is not available; cannot auto-clean."
+ msgstr ""
+ "El fitxer de la memòria cau de l'apt no està disponible; no es pot netejar "
+ "automàticament."

 #: src/ui.cc:1513
 #, c-format
 msgid ""
 "Obsolete downloaded package files have been deleted, freeing %sB of disk "
 "space."
+ msgstr ""
+ "S'han suprimit els fitxers obsolets dels paquets descarregats, s'està "
+ "alliberant %sB espai de disc."

 #: src/ui.cc:1610
 msgid "No more solutions."
+ msgstr "No hi ha més solucions."

 #: src/ui.cc:1798
 msgid "Unable to find a solution to apply."
+ msgstr "No s'ha trobat una solució a aplicar."

 #: src/ui.cc:1804
 msgid "Ran out of time while trying to find a solution."
+ msgstr "S'ha superat el límit de temps en la cerca d'una solució."

 #: src/ui.cc:1847 src/ui.cc:1849
 msgid "Resolve Dependencies"
+ msgstr "Resol les dependències"

 #: src/ui.cc:1848
 msgid "Search for solutions to unsatisfied dependencies"
+ msgstr "Cerca una solució per a les dependències no resoltes"

 #: src/ui.cc:1860
 #, c-format
 msgid "Unable to open %ls"
+ msgstr "No s'ha pogut obrir %ls"

 #: src/ui.cc:1866
 msgid "Error while dumping resolver state"
+ msgstr "S'ha produït un error en volcar l'estat del sistema de resolució"

 #: src/ui.cc:1876
 msgid "File to which the resolver state should be dumped:"
+ msgstr "Fitxer on s'ha de volcar l'estat del sistema de resolució:"

 #: src/ui.cc:1933
 msgid ""
 "Run 'su' to become root; this will restart the program, but your settings "
 "will be preserved"
+ msgstr ""
+ "Executeu l'ordre 'su' per ser superusuari; es reiniciarà el programa, però "
+ "es mantindran els paràmetres personals."

 #: src/ui.cc:1980
 msgid ""
 "Mark the selected package as having been automatically installed; it will "
 "automatically be removed if no other packages depend on it"
+ msgstr ""
+ "Marca els paquets seleccionats com a instal·lats automàticament;\n"
+ "se suprimiran automàticament si cap paquet en depèn"

 #: src/ui.cc:1984
 msgid ""
 "Mark the selected package as having been manually installed; it will not be "
 "removed unless you manually remove it"
+ msgstr ""
+ "Marca els paquets seleccionats com a instal·lats manualment;\n"
+ "no se suprimiran si no ho feu vosaltres manualment"

 #: src/ui.cc:1988
 msgid ""
 "Forbid the candidate version of the selected package from being installed; "
 "newer versions of the package will be installed as usual"
+ msgstr ""
+ "Prohibeix la instal·lació de la versió candidata del paquet "
+ "seleccionat;\n"
+ "les noves versions del paquet s'instal·laran normalment"

 #: src/ui.cc:2004
 msgid "^Examine Solution"
+ msgstr "^Examina la solució"

 #: src/ui.cc:2005
 msgid "Examine the currently selected solution to the dependency problems."
+ msgstr "Examina la solució seleccionada per als problemes de dependències."

 #: src/ui.cc:2008
 msgid "Apply ^Solution"
+ msgstr "Aplica la ^Solució"

 #: src/ui.cc:2009
 msgid "Perform the actions contained in the currently selected solution."
+ msgstr "Executa les accions definides en la solució seleccionada."

 #: src/ui.cc:2012
 msgid "^Next Solution"
+ msgstr "Solució Següe^nt"

 #: src/ui.cc:2013
 msgid "Select the next solution to the dependency problems."
+ msgstr "Selecciona la següent solució dels problemes de dependències."

 #: src/ui.cc:2016
 msgid "^Previous Solution"
+ msgstr "Solució ^Anterior"

 #: src/ui.cc:2017
 msgid "Select the previous solution to the dependency problems."
+ msgstr "Selecciona la solució anterior dels problemes de dependències."

 #: src/ui.cc:2020
 msgid "^First Solution"
+ msgstr "^Primera solució"

 #: src/ui.cc:2021
 msgid "Select the first solution to the dependency problems."
+ msgstr "Selecciona la primera solució dels problemes de dependències."

 #: src/ui.cc:2024
 msgid "^Last Solution"
+ msgstr "^�ltima Solució"

 #: src/ui.cc:2025
 msgid ""
 "Select the last solution to the dependency problems that has been generated "
 "so far."
+ msgstr ""
+ "Selecciona l'última solució dels problemes de dependències que s'han "
+ "generat fins el moment."

 #: src/ui.cc:2031
 msgid "Toggle ^Rejected"
+ msgstr "Commuta ^Rebutjat"

 #: src/ui.cc:2032
 msgid "Toggle whether the currently selected action is rejected."
+ msgstr "Commuta per rebutjar l'acció seleccionada."

 #: src/ui.cc:2036
 msgid "Toggle ^Approved"
+ msgstr "Commuta ^Aprovat"

 #: src/ui.cc:2037
 msgid "Toggle whether the currently selected action is approved."
+ msgstr "Commuta per aprovar l'acció seleccionada."

 #: src/ui.cc:2041
 msgid "^View Target"
+ msgstr "^Mostra l'objectiu"

 #: src/ui.cc:2042
 msgid "View the package which will be affected by the selected action"
+ msgstr "Mostra el paquet que es veurà afectat per a l'acció seleccionada"

 #: src/ui.cc:2051
 msgid "Search forwards"
+ msgstr "Cerca endavant"

 #: src/ui.cc:2054
 msgid "^Find Backwards"
+ msgstr "C^erca endarrere"

 #: src/ui.cc:2055
 msgid "Search backwards"
+ msgstr "Cerca endarrere:"

X #: src/ui.cc:2072
X msgid "Find ^Broken"
- msgstr "C^erca els trencats"
+ msgstr "C^erca els que tenen errors"

 #: src/ui.cc:2124
 msgid "Audit ^Recommendations"
+ msgstr "Audita les ^Recomanacions"

 #: src/ui.cc:2125
 msgid ""
 "View packages which it is recommended that you install, but which are not "
 "currently installed."
+ msgstr ""
+ "Mostra els paquets recomanats per a la instal·lació que encara no estan "
+ "instal·lats."

 #: src/ui.cc:2129
 msgid "View all the packages on the system in a single uncategorized list"
+ msgstr ""
+ "Mostra tots els paquets del sistema en una única llista sense "
+ "categories"

 #: src/ui.cc:2132
 msgid "New ^Debtags Browser"
+ msgstr "Nou marcador de ^Debtags"

 #: src/ui.cc:2134
 msgid "Browse packages using Debtags data"
+ msgstr "Navega pels paquets utilitzant les dades dels Debtags"

 #: src/ui.cc:2162
 msgid "^NEWS"
+ msgstr "^NOTÃ?CIES"

 #: src/ui.cc:2163
 msgid "View the important changes made in each version of "
+ msgstr "Mostra les modificacions realitzades importants en cada versió de "

 #: src/ui.cc:2296
 msgid "Resolver"
+ msgstr "Sistema de resolució"

 #: src/ui.cc:2365
 #, c-format
 msgid ""
 "%ls: Menu %ls: Help %ls: Quit %ls: Update %ls: Download/Install/Remove "
 "Pkgs"
+ msgstr ""
+ "%ls: Menú %ls: Ajuda %ls: Surt %ls: Actualitza %ls: "
+ "Descarrega/Instal·la/Suprimeix Paquets"

 #: src/view_changelog.cc:150
 #, c-format
 msgid "%s changes"
+ msgstr "%s modificacions"

 #: src/view_changelog.cc:151
 msgid "View the list of changes made to this Debian package."
+ msgstr ""
+ "Mostra les modificions realitzades importants en aquest paquet de Debian."

 #: src/view_changelog.cc:227
 msgid "Download Changelog"
+ msgstr "Descarrega el registre de modificacions"

 #: src/vscreen/config/column_definition.cc:105
 #: src/vscreen/config/column_definition.cc:123
 msgid "Formatting marker with missing format code"
+ msgstr "S'està formatant el marcador amb el codi del format absent"

 #: src/vscreen/config/column_definition.cc:132
 #: src/vscreen/config/column_definition.cc:178
 #, c-format
 msgid "Bad number in format string: '%ls'"
+ msgstr "Número erroni en la cadena de format: '%ls'"

 #: src/vscreen/config/column_definition.cc:160
 msgid "Missing parameter number in format string"
+ msgstr "Número de paràmetre absent en la cadena de format"

 #: src/vscreen/config/column_definition.cc:185
 #, c-format
 msgid "Parameter numbers must be 1 or greater, not %ld"
+ msgstr "El nombres dels paràmetres han de ser 1 o superior, no %ld"

 #: src/vscreen/config/column_definition.cc:211
 #, c-format
 msgid "Unknown formatting code '%lc'"
+ msgstr "El codi de formatat '%lc' és desconegut"

 #: src/vscreen/config/column_definition.cc:261
 msgid "Bad format parameter"
+ msgstr "Paràmetre de format erroni"

 #: src/vscreen/config/keybindings.cc:332
 #, c-format
 msgid "Cannot parse key description: %ls"
+ msgstr "No s'ha pogut analitzar la descripció de la tecla: %ls"

 #: src/vscreen/config/keybindings.cc:342
 msgid "Invalid null keybinding"
+ msgstr "L'assignació de tecla nul·la no és vàlida"

 #: src/vscreen/config/keybindings.cc:350
 msgid "Sorry, control modifiers may not be used with unprintable characters"
+ msgstr ""
+ "Perdoneu, els modificadors de control no s'haurien d'utilitzar amb "
+ "caràcters no imprimibles"

 #: src/vscreen/vs_pager.cc:435
 #, c-format
 msgid ""
 "Unable to load filename: the string %ls has no multibyte representation."
+ msgstr ""
+ " No s'ha pogut carregar el fitxer: la cadena %ls no té representació "
+ "multibyte,"

 #: src/vscreen/vs_tree.cc:930
 msgid "TOP LEVEL"
+ msgstr "NIVELL MÃ?XIM"

## Removed strings omitted

Reply to: