[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://d-i/partitioning/partition-programs.xml
<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- original version: 31619 untranslated -->

 <sect1 id="partition-programs">
 <title>Programes de Debian per particionar</title>
<para>

Els desenvolupadors de Debian han adaptat nombroses varietats de programes
de particionament a fi que funcionen en diversos tipus de discos durs i
arquitectures d'ordinador. Tot seguit hi ha una llista dels programes adients
per a la vostra arquitectura.

</para>

<variablelist>

<varlistentry>
<term><command>partman</command></term>
<listitem><para>

�s l'eina de Debian recomanada per particionar. Aquesta navalla suïssa també
pot redimensionar particions, crear sistemes de fitxers
<phrase arch="i386"> (<quote>formatar</quote> en terminologia de Windows)</phrase>
i associar-los a punts de muntatge.

</para></listitem>
</varlistentry>

<varlistentry condition="fdisk.txt">
<term><command>fdisk</command></term>
<listitem><para>

Ã?s el particionador de discos original del Linux, adequat per als experts.

</para><para>

Aneu amb compte si teniu particions de FreeBSD. Els kernels d'instal·lació
permeten l'ús d'aquestes particions, però la manera com
l'<command>fdisk</command> els representa (o no) pot fer que els noms de
dispositiu diferisquen. Vegeu el
<ulink url="&url-linux-freebsd;">Linux+FreeBSD HOWTO</ulink>

</para></listitem>
</varlistentry>

<varlistentry condition="cfdisk.txt">
<term><command>cfdisk</command></term>
<listitem><para>

�s un particionador de discos d'ús senzill, apte per a tothom.

</para><para>

Tingueu en compte que el <command>cfdisk</command> no reconeix particions
FreeBSD en absolut i que, novament, els noms de dispositiu poden diferir.

</para></listitem>
</varlistentry>

<varlistentry condition="atari-fdisk.txt">
<term><command>atari-fdisk</command></term>
<listitem><para>

�s la versió de l'<command>fdisk</command> per a l'Atari.

</para></listitem>
</varlistentry>

<varlistentry condition="amiga-fdisk.txt">
<term><command>amiga-fdisk</command></term>
<listitem><para>

�s la versió de l'<command>fdisk</command> per a l'Amiga.

</para></listitem>
</varlistentry>

<varlistentry condition="mac-fdisk.txt">
<term><command>mac-fdisk</command></term>
<listitem><para>

�s la versió de l'<command>fdisk</command> per al Mac.

</para></listitem>
</varlistentry>

<varlistentry condition="pmac-fdisk.txt">
<term><command>pmac-fdisk</command></term>
<listitem><para>

�s la versió de l'<command>fdisk</command> per al PowerMac, emprada també
pels sistemes BVM i Motorola VMEbus.

</para></listitem>
</varlistentry>

<varlistentry condition="fdasd.txt">
<term><command>fdasd</command></term>
<listitem><para>

�s la versió de l'<command>fdisk</command> per a &arch-title;; Llegiu el manual
de l'fdasd o bé el capítol 13è de
<ulink url="http://oss.software.ibm.com/developerworks/opensource/linux390/docu/l390dd08.pdf";>
Device Drivers and Installation Commands</ulink> per a més detalls.

</para></listitem>
</varlistentry>
</variablelist>

<para>

Un d'aquests programes s'executarà per defecte quan seleccioneu
<guimenuitem>Particiona un disc dur</guimenuitem>.  Si el que s'executa
per defecte no és el que voleu, sortiu del particionador, aneu a l'intèrpret
d'ordres (<userinput>tty2</userinput>) prement les tecles <keycap>Alt</keycap>
i <keycap>F2</keycap> juntes, i introduïu el nom del programa que voleu fer
servir (amb els arguments necessaris, si cal).  Després ometeu el pas
<guimenuitem>Particiona un disc dur</guimenuitem> del
<command>debian-installer</command> i continueu en el següent pas.

</para><para>

Si voleu treballar amb més de 20 particions en un disc ide,
heu de crear dispositius per a les particions de la 21a en endavant.
El següent pas de la inicialització de la partició fallarà si no hi ha
cap dispositiu adequat. Com a exemple, aquí teniu unes ordres que podeu
emprar a <userinput>tty2</userinput> o sota Executa un intèrpret d'ordres
per afegir un dispositiu de manera que la 21a partició es puga inicialitzar:

<informalexample><screen>
# cd /dev
# mknod hda21 b 3 21
# chgrp disk hda21
# chmod 660 hda21
</screen></informalexample>

L'arrencada del nou sistema fallarà si no hi ha els dispositius adequats al
sistema de destí. Després d'instal·lar el kernel i els mòduls, executeu:

<informalexample><screen>
# cd /target/dev
# mknod hda21 b 3 21
# chgrp disk hda21
# chmod 660 hda21
</screen></informalexample>

<phrase arch="i386">Recordeu que heu de marcar la partició d'arrencada com a
<quote>Bootable</quote>.</phrase>

</para><para condition="mac-fdisk.txt">

Un aspecte important quan particioneu discos de tipus Mac és que la partició
d'intercanvi s'identifica pel nom; s'ha d'anomenar <quote>swap</quote>.
Totes les particions linux del Mac són del mateix tipus, Apple_UNIX_SRV2.
Llegiu el manual. També podeu llegir el
<ulink url="&url-mac-fdisk-tutorial;">mac-fdisk Tutorial</ulink>, el qual
inclou els passos que heu de fer si voleu compartir el disc amb un MacOS.

</para>

&partition-alpha.xml;
&partition-hppa.xml;
&partition-i386.xml;
&partition-ia64.xml;
&partition-mips.xml;
&partition-powerpc.xml;
&partition-sparc.xml;

 </sect1>

Reply to: